Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie.

Zarządzenie Nr 8/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 17 stycznia 2011 r.

 

w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie.

 

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Nadaję Urzędowi Gminy Banie Regulamin pracy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Tracą moc:

 1. zarządzenie Nr 85/03 Wójta Gminy Banie z dnia 13 października 2003 r.   w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie;
 2. zarządzenie Nr 125/04 Wójta Gminy Banie z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie;
 3. zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy Banie z dnia 04 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie;
 4. zarządzenie Nr 153/08 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia Nr 8/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 17 stycznia 2011 r.

 

REGULAMIN PRACY

URZĘDU GMINY BANIE

 

Rozdział l

Postanowienia ogólne

 

§ 1.Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy w Urzędzie Gminy Banie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§ 2.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin pracy Urzędu Gminy Banie;
 2. urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd gminy Banie;
 3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie;
 4. Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Banie;
 5. pracodawcy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie;
 6. pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Banie.

 

§ 3.Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy oraz bez względu na okres, na jaki zawarto stosunek pracy.

§ 4.1. Pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.

2.Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 5.W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks pracy oraz inne przepisy z zakresu prawa pracy.

 

Rozdział II

Obowiązki pracownika

 

§ 6.1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 1. rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,
 2. przestrzegać ustalonego czasu pracy,
 3.  należycie wykonywać polecenia przełożonych,
 4.  przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 5.  przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 6.  przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 7. podnosić swoje kwalifikacje,
 8.  przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy,
 9. dbać o dobro Urzędu, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

§ 7.Prawne obowiązki pracowników określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

§ 8.W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracownicy są zobowiązani:

1) zwrócić pracodawcy pobrane materiały i wyposażenie,

            2) rozliczyć się z pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek,

3) sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy z dokumentów zgromadzonych na stanowisku oraz przekazać dokumenty do archiwum zakładowego,

4) sporządzić protokół zdawczo – odbiorczy prowadzonych spraw, które nie zostały zakończone do dnia zakończenia stosunku pracy.

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

Obowiązki pracodawcy

 

§ 9.Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami,
 2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień   i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 3. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,  a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;
 4. udostępniać pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
 5. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie tj. raz w miesiącu, w ciągu 6 dni od końca miesiąca na podany przez pracownika numer rachunku bankowego lub w kasie Banku Spółdzielczego w Gryfinie Oddział w Baniach. Wypłata za miesiąc grudzień może być wypłacona przed w/w terminem.
 7. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 8. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
 9. szanować godność i inne dobra osobiste pracownika,
 10. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 11. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
 12. wpływać na kształtowanie w Urzędzie zasad współżycia społecznego,
 13. przeciwdziałać mobbingowi,
 14. informować pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 15. organizować spotkania z pracownikami celem omówienia spraw dotyczących pracy Urzędu, w zależności od występujących potrzeb.

 

Rozdział III

Czas pracy

 

§ 10.1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w Urzędzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2. Czas pracy powinien być wykorzystywany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 11.1. Rozpoczęcie pracy w Urzędzie następuje od poniedziałku do piątku o godz. 7:00, a zakończenie o godz. 15:00.

2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym zgodnym z kwartałami kalendarzowymi.

3. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w równoważnym systemie czasu pracy obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

4. Soboty są dniami wolnymi od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

5. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych wykonują pracę  w  podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7: 00 – 15:00.

6. Pracownicy obsługi zatrudnieni na stanowisku: kierowca-konserwator oraz robotnik gospodarczy wykonują pracę w równoważnym systemie czasu pracy.

7. Pracownik obsługi zatrudniony na stanowisku sprzątaczki wykonuje pracę  w zadaniowym systemie czasu pracy.

8. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

 

§ 12.Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godziną 22:00 a 6:00.

§ 13.1. Niedziela i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

     2. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy przysługuje w zamian dzień wolny w innym terminie.

 

 

 

Rozdział IV

Porządek i organizacja pracy

 

§ 14. 1. Interesanci przyjmowani są przez pracowników Urzędu przez cały czas urzędowania.

2. Wójt przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Urzędu  w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 16:00.

 

§ 15.Przybycie do pracy pracownik potwierdza poprzez podpisanie listy obecności znajdującej się na stanowisku ds. organizacyjno-kancelaryjnych.

 

§ 16.1. Wyjście w czasie pracy poza teren Urzędu może nastąpić za zgodą Wójta, Sekretarza lub Skarbnika, w zależności od podległości służbowej pracownika.

2. Ewidencja wyjść służbowych w czasie pracy prowadzona jest na stanowisku ds. organizacyjno-kancelaryjnych.

 

§ 17. Przebywanie pracownika na terenie Urzędu poza godzinami pracy dopuszczalne jest jedynie za zgodą Wójta lub Sekretarza Gminy w zależności od podległości służbowej pracownika.

 

§ 18. 1. W czasie pracy pracownikowi przysługuje na spożycie posiłku 15 minutowa przerwa w pracy wliczana do czasu pracy.

2. Przerwa ta nie może zakłócić normalnego toku pracy.

 

            § 19. W Urzędzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

 

            § 20. 1.Używanie telefonów służbowych (stacjonarnych i komórkowych) dla celów prywatnych dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody pracodawcy. Koszty prywatnych połączeń telefonicznych pokrywa pracownik.

            2. Dopuszczalny limit połączeń ze służbowych telefonów komórkowych określa abonament przypisany do danego numeru telefonu.

            3. Dopuszcza się przekroczenie kosztów połączeń służbowych poza wysokość abonamentu do wysokości 20 %.

            4. Koszty rozmów poza przekroczony limit, o którym mowa w ust. 3, obciążająpracownika.

 

Rozdział V

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy.

 

§ 21.1. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności.

2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku.

 

§ 22.W przypadku spóźnienia się do pracy, pracownik winien niezwłocznie zgłosić się do bezpośredniego przełożonego celem usprawiedliwienia spóźnienia.

 

Rozdział VI

Sposób udzielania zwolnień od pracy i urlopów.

 

§ 23. Pracodawca udziela zwolnień od pracy na wniosek pracownika zaopiniowany przez jego bezpośredniego przełożonego.

§ 24.1. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy w trybie i na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

2. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia, o którym mowa w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

§ 25.Wyjazdy służbowe odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego podpisanego przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

 

§ 26. 1. Pracownik uprawniony jest do:

 1. otrzymania urlopu zgodnie z rocznym planem urlopów, zatwierdzonym przez Wójta,
 2. do otrzymania urlopu okolicznościowego w przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

2. Pracodawca udziela urlopu na podstawie wniosku złożonego przez pracownika  o udzielenie urlopu.

 

§ 27.1. Załatwienie przez pracownika spraw osobistych lub rodzinnych powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

            2. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela Wójt lub Sekretarz.

            3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za pracę.

            4. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek pracownika, pracodawca może podjąć decyzję o zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy.

5. Pracownik potwierdza swoje zwolnienie w książce ewidencji wyjść prywatnych   w czasie pracy, prowadzonej na stanowisku ds. organizacyjno-kancelaryjnym.

 

Rozdział VII

Ochrona pracy kobiet i młodocianych

 

§ 28.1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

2. Wykaz prac, przy których nie wolno zatrudniać kobiet określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.).

 

§ 29.1. Kobiet w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie również do kobiet opiekujących się dzieckiem do lat 4.

 

§ 30.Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

§ 31.Wykaz prac, przy których nie wolno zatrudniać młodocianych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500 z późn. zm.).

 

Rozdział IX

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

§ 32.Pracodawca obowiązany jest chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 33.1. Przed podjęciem pracy, pracodawca kieruje kandydata, na wstępne badania lekarskie.

2. Pracodawca obowiązany jest kierować pracowników na okresowe badania lekarskie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34.1.Pracodawca jest obowiązany zaznajomić pracowników z przepisami  i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

            2. Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym poprzez udostępnienie pracownikom treści kart oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy w formie pisemnej informacji upowszechnionej na terenie Urzędu Gminy.

§ 35.1. Pracownikom przydzielana jest nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz

środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

            2. Wykaz rodzajów środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także okresy ich używania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział X

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

 

§ 36.1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, Regulaminu pracy, przepisów bhp i p.poż pracodawca może stosować:

 1. karę upomnienia;
 2.  karę naganny;

2. Pracodawca może zastosować karę pieniężną za: nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub ppoż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

§ 37. 1. Pracodawca stosuje kary po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

2. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

                                                                                                         Rozdział XI

Postanowienie końcowe

 

§ 38.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 39.Postanowienie Regulaminu pracy nie narusza postanowień indywidualnych umów o pracę.

§ 40. 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania  go do wiadomości pracowników.

2. Regulamin podaje się do wiadomości pracowników poprzez wyłożenie w siedzibie pracodawcy.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z treścią Regulaminu dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 41. Zmiany Regulaminu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego ustanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Załącznik

do zarządzenia Nr 8/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 17 stycznia 2011 r.

 

 

Wykaz rodzajów środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży  i obuwia roboczego a także okresy ich używania dla pracowników Urzędu Gminy Banie.

 

 

 

Lp.

 

 

Stanowisko pracy

 

Zakres wyposażenia:

R- odzież robocza

O- ochrona indywidualna

 

 

Przewidywana

używalność w miesiącach i

do zużycia

 

1.

Sprzątaczka

R- fartuch drelichowy lub z tkanin syntetycznych

R-obuwie profilaktyczne

O- rękawice gumowe

do zużycia

 

12 miesięcy

do zużycia

2.

 

Pracownik archiwum

R- fartuch z tkanin syntetycznych lub fartuch kretonowy

 

do zużycia

3.

 

Robotnik gospodarczy

Konserwator

O- buty filcowo- gumowe

O- rękawice ochronne drelichowe, ocieplane, gumowe

R- koszula flanelowa

R- czapka drelichowa lub beret

O- czapka ocieplona

R- ubranie drelichowe lub fartuch drelichowy

R- trzewiki skórzano- gumowe

O- kurtka lub płaszcz ocieplany

do zużycia

do zużycia

 

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

24 miesiące

 

24 miesiące

48 miesięcy

4.

Stanowisko ds. gospodarki

nieruchomościami i zamówień publicznych

O- buty gumowe

do zużycia

 

 

5.

 

Stanowisko ds. rolnictwa,

gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej

i zamówień publicznych

 

 

O- buty gumowe

 

 

do zużycia

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-01-2011 12:52:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-01-2011 12:52:43