Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji w 2011 r. zadań publicznych Gminy Banie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.)

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza następujące otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2011 r. zadań publicznych Gminy Banie:

1. Rodzaj zadania:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2) turystyka i krajoznawstwo.

2. Nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Zadanie Nr 1/2011
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 29.500 zł.

Zadanie Nr 2/2011
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 29.000 zł.

Zadanie Nr 3/2011
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 29.500 zł.

Zadanie Nr 4/2011
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 16.500 zł.

Zadanie Nr 5/2011
Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.500 zł.

Zadanie Nr 6/2011
Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.500 zł.

Zadanie Nr 7/2011
Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych, w tym Nordic Walking, promujących Gminę Banie i region.
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.500 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji
1)Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.).
2)W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.), które:
a)przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
b)prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
3)Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć poprawnie wypełnioną ofertę, na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
4)Do oferty należy załączyć:
a)aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu
i osobach uprawnionych do reprezentacji,
b)sprawozdanie merytoryczne za 2010 r.,
c)sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2010 r.,
d)aktualny statut, a w przypadku oferentów, którzy przystępowali do konkursu ofert
w 2010 r. - oświadczenie o braku zmian w statucie w 2010 r.
5)Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Banie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
6)Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie realizacji zadania będzie zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2011 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
7)Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
4. Termin i warunki realizacji zadania
1)Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia 2011 r.
2)Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3)Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane
z realizowanym zadaniem oraz:
a)są niezbędne do realizacji zadań,
b)zostały faktycznie poniesione,
c)zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których program jest adresowany,
d)są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),
e)zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.
4) Dotacja nie może być przeznaczona na:
a)pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
b)wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
c)wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie,
d)odsetki od zadłużenia,
e)darowizny na rzecz innych osób.
5. Termin składania ofert
1)Oferty wraz z wymaganymi załącznikami składać należy w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6 (pokój nr 15).
2)Termin składania ofert upływa z dniem 10 lutego 2011 r.
3)Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk dostępny jest także
w Urzędzie Gminy Banie – pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie (www.bip.banie.pl – organizacje pozarządowe – akty prawne).
6. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1)Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty zakończenia ich naboru.
2)Rozstrzygnięcie konkursu poprzedzone jest oceną złożonych ofert, pod względem merytorycznym, przez Komisję konkursową,  powołaną przez Wójta Gminy Banie.
3)Ocena merytoryczna wyrażona zostanie punktowo w oparciu o następujące kryteria:
a)możliwość realizacji zadania publicznego,
b)przedstawioną kalkulację kosztów realizacji publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
d)planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e)planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji,
f)analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich przy uwzględnieniu rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
4)Zasady punktacji:
a)kryterium, o którym mowa w pkt 3 lit. a) zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 15 pkt,
b)kryteria, o których mowa w pkt 3 lit. b) do lit. e), zostaną ocenione w skali punktowe od 0 do 5 pkt,
c)kryterium, o którym mowa w pkt 3 lit. f) zostanie ocenione w skali punktowej od -5 do 5 pkt.
5)Zasady oceny ofert:
a)ocenie merytorycznej podlegają tylko te oferty, które spełniają wymagania wstępnej oceny formalnej,
b)oceny merytorycznej dokona Komisja konkursowa. Na ostateczną ocenę Komisji składają się zsumowane oceny indywidualne każdego z jej członków, dokonane według zasad punktacji,
c)oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 65% punktów i spełniać wymagania formalne.
6)Największe szanse na uzyskanie dotacji mają podmioty, których oferta spełnia wymagania formalne i uzyska największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
7)Komisja konkursowa wypracowuje stanowisko i przedstawia je Wójtowi Gminy Banie
w formie protokołu, w którym ocenianym ofertom przypisuje ilość punktów
i proponowaną do przyznania kwotę dotacji.
8)Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Banie.
9)Ogłoszenie o konkursie i jego rozstrzygnięciu podane zostanie do publicznej wiadomości:
a)w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie na stronie internetowej: www.bip.banie.pl
- informacje - ogłoszenia
- organizacje pozarządowe – konkursy ofert (ogłoszenie o konkursie)
- organizacje pozarządowe – wyniki konkursów ofert (rozstrzygnięcie konkursu)
b)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Banie mieszczącej się przy
ul. Skośna 6 w Baniach,
c)na stronie internetowej Urzędu Gminy Banie: www.banie.pl. 

7. Informacja o zrealizowanych w 2010 r. zadaniach publicznych Gminy Banie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz o wysokości przekazanych dotacji.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji w 2010 r.

1.

Bański Klub Piłkarski „Iskra”

Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

28.500 zł

2.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek                       Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

27.500 zł

3.

Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo

Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

28.500 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica

Organizowanie współzawodnictwa sportowego
w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

15.500 zł

5.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero”
w Gminie Banie

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie

8.000 zł

6.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: lekkoatletyki, biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych

8.000 zł

7.

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „Białostroń”

Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
w zakresie rajdów rowerowych, promujących Gminę Banie i region

2.000 zł

8.

Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich

6.000 zł

Ogółem

124.000 zł

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-01-2011 14:27:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-01-2011 11:21:23