Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/364/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

UCHWAŁA NR XXXVI/364/10

Rady Gminy Banie

z dnia  5 listopada 2010 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)) oraz art. 9 ust. 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413,
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie, przyjętego uchwałą Nr V/51/99 Rady Gminy
w Baniach z dnia 19 kwietnia 1999 roku i zmienionego uchwałą Nr XXVI/280/09 Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2009 r.

§ 2.1. Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.

2. Zamiany będą wprowadzone w odpowiednim zakresie części graficznej i tekstowej Studium.

§ 3.Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego  zmianą studium.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXXVI/364/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

 

Przedmiotem zmiany Studium będzie zbadanie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych  na terenie gminy Banie. Inicjator zmian w studium to firma ENERTRAG, która zgłosiła akces do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Banie, wskazując na  korzyści, jakie może przysporzyć Gminie zrealizowanie takiej farmy.

Dotychczas zrealizowane inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii wskazują na konkretne dochody, jakie uzyskują te samorządy.

Biorąc pod uwagę, iż inwestor podjął działania zmierzające do realizacji inwestycji w tym wstępne prace badawcze stwierdzono, że przedmiotowy teren jest w użytkowaniu rolnym,
a przeprowadzona wizja lokalna wykazała, iż lokalizacja na terenie przedstawionym na załączniku graficznym do niniejszego projektu uchwały nie koliduje z żadnymi zaplanowanymi inwestycjami na terenie gminy. Wstępnie też ustalono, że lokalizacja elektrowni wiatrowych w tym miejscu nie będzie oddziaływała negatywnie na sąsiadującą z przedmiotowym terenem, istniejącą i planowaną zabudową mieszkaniową.

Rozpoczęcie i zakończenie inwestycji wybudowania farmy elektrowni wiatrowych przyczyni się do zwiększenia wpływów finansowych do budżetu gminy oraz  spowoduje
w pewnym stopniu wzrost zamożności mieszkańców gminy Banie.

Inwestycja ta również w szerszym kontekście przyczyni się do pozyskania ekologicznej energii,
a co za tym idzie przyczyni się znacząco do ochrony środowiska.

W wyniku przeprowadzonej analizy aktualności obowiązującego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie stwierdza się, że obecne zapisy Studium na wskazanym na załączniku graficznym terenie określają wykorzystanie go jako grunty orne.

Dla lokalizacji elektrowni wiatrowych na wyznaczonym obszarze winno się przeprowadzić zmianę studium pod wybraną funkcję terenu. Przy czym należy zaznaczyć, iż uchwała inicjująca zmianę studium jest dopiero wstępnym etapem, który podlega całej obróbce proceduralno-formalnej w celu zatwierdzenia, w ostatecznym kształcie zmiany studium przez Radę Gminy
w Baniach.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie na tym obszarze , kolejnym krokiem zmierzającym do określenia warunków zabudowy dla lokalizacji elektrowni wiatrowych będzie opracowanie planu miejscowego, które musi być zgodny ze studium. Taki wymóg stawia ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717 wraz ze zm.).

Z uwagi na powyższe ustalenia przystępuje się do opracowania zmiany Studium.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                                                  Danuta Zawadzka-Zając 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_do_uchwaA_y_Nr_XXXVI-364-10.pdf (PDF, 960.75Kb) 2010-11-17 08:05:57 613 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2010 08:05:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2010 08:05:57