Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/361/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

UCHWAŁA NR XXXVI/361/10

Rady Gminy Banie

z dnia 5 listopada 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/361/10

Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r.

 

 

Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

            § 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

 1. Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
 3. organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
 4. dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;
 5. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Banie;
 6. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie.

 

Rozdział 2

Cel główny i cele szczegółowe Programu

            § 2. Celem głównym Programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi.

            § 3.Celami szczegółowymi Programu są:

 1. zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych;
 2. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej:
 3. racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych;
 4. otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
 5. podniesienie efektywności działań w sferze wykonywania zadań publicznych;
 6. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
 7. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. wzmocnienie potencjału organizacji oraz rozwój wolontariatu;
 9. prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć.

 

Rozdział 3

Zasady współpracy i zakres przedmiotowy

            § 4. Gmina opiera swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.

§ 5.Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie w 2011 r. następujące obszary:

1) kultura fizyczna, w tym w szczególności:

 1. wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń,
 2. promocja sportu dzieci i młodzieży,
 3. udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo – rekreacyjnych,
 4. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych;

2) ochrona zdrowia, polityka społeczna, w tym w szczególności:

 1. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
 2. badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności:

 1. działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
 2. wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,
 3. organizacja zajęć pozaszkolnych, jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
 4. działania kształtujące postawy obywatelskie dzieci i młodzieży;
 5. ochrona środowiska, w tym w szczególności wspieranie zadań i akcji na rzecz edukacji ekologicznej;
 6. integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  w tym w szczególności:
  1. organizacja współpracy międzynarodowej,
  2. wymiana kulturalna dzieci i młodzieży,
  3. organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych;

6) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, rencistów i osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział 4

Formy współpracy

§ 6.Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w formach:

 1. zlecania organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:
  1. powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
  2. wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
 3. konsultowania z organizacjami pozarządowymi, projektów aktów prawa miejscowego
  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 4. konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;
 5. tworzenia, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym
  i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów Gminy wraz z określeniem przedmiotu ich działania;
 6. promocji działalności organizacji pozarządowych;
 7. użyczania bądź wynajmowania, na preferencyjnych warunkach, lokali na spotkania organizacji pozarządowych;
 8. organizowania szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 

Rozdział 5

Priorytetowe zadania publiczne

§ 7. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy wyłącznie realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy.

§ 8.Jako zadania publiczne priorytetowe Gminy na 2011 r. określa się zadania
z zakresu:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym w szczególności:
 2. organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
  w miejscowościach: Babinek, Banie, Lubanowo i Swobnica,
 3. organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet
  i mężczyzn,
 4. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie:

- lekkoatletyki,

- biegów masowych,

- nauki pływania,

- piłki ręcznej,

- piłki halowej,

- tenisa stołowego,

- wędkarstwa,

- rozgrywek szachowych;

d) organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich;

 1. turystyki i krajoznawstwa, w tym w szczególności w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych i innych promujących Gminę.

 

Rozdział 6

Okres realizacji i sposób realizacji Programu

            § 9. 1. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

            2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2011 roku.

 

            § 10. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:

 1. Rada Gminy Banie – w zakresie wyznaczania kierunków działań i współpracy Gminy
  z organizacjami pozarządowymi oraz określania wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez te organizacje;
 2. Wójt - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  a w szczególności:
  1. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
  2. wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej;

3) organizacje pozarządowe;

 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej powołania.

 

Rozdział 7

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 11. 1. W roku 2011 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej 130.000 zł.

2. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy na 2011 rok.

 

Rozdział 8

Sposób oceny realizacji Programu

            § 12. 1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

 1. liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
 2. liczby złożonych ofert w otwartych konkursach ofert;
 3. liczba wybranych ofert  w otwartych konkursach ofert;
 4. liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego;
 5. liczby organizacji pozarządowych korzystających z dotacji;
 6. wysokości kwot udzielonych w poszczególnych obszarach zadaniowych;
 7. liczby beneficjentów biorących udział w realizowanym zadaniu publicznym;
 8. wysokości środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych;
 9. wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje Programu.

2. Wójt nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012 roku, przedłoży Radzie Gminy Banie sprawozdanie z realizacji Programu.

 

Rozdział 9

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 13.1. Projekt Programu był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje przeprowadzono w sposób określony w uchwale Nr XXXIV/344/10 Rady Gminy Banie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. W dniu 6 października 2010 r. zaproszono organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu, który zamieszczono na stronie internetowej Gminy oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

3. W dniu 25 października 2010 r. odbyło się otwarte spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podczas którego można było zgłaszać opinie na temat projektu Programu.

 

Rozdział 10

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

            § 14. 1. W celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert Wójt powołuje komisję konkursową,zwaną dalej „komisją”, do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, wyznaczając przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji konkursowej.

          2. W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciele Wójta;
 2. przedstawiciele organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

            3. W pracach komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

            4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych są wybrani spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na zaproszenie Wójta do udziału w pracy komisji.

            § 15. 1. Ustala się następujące zasady działania komisjido opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert:

 1. komisja pracuje w składzie osobowym powołanym zarządzeniem Wójta, obecności co najmniej połowy składu komisji;
 2. pracami komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji;
 3. pracami komisji kieruje, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy przewodniczący Komisji;
 4. w pracach komisji nie mogą brać udziału osoby pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogąpowodować wątpliwości co do bezstronności podczas oceniania ofert;
 5. każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie, w której mowa w pkt 4;
 6. z tytułu pracy w komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.

            2. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, wypracowuje stanowisko
i przedstawia je Wójtowi w formie protokołu, w którym ocenianym ofertom przypisuje ilość punktów i proponowaną do przyznania kwotę dotacji.

            3. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert i określenia wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt.

 

Rozdział 13

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Wójt z własnej inicjatywy lub na wniosek organizacji pozarządowej może
w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w § 8 priorytetowe zadania publiczne, które wymagają wsparcia lub powierzenia.

            2. Program ma charakter otwarty. Istnieje możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Nr XXXIV/344/10 Rady Gminy Banie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W dniu 6 października 2010 r. zaproszono organizacje pozarządowei inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegodo konsultacji projektu programu współpracy, który zamieszczono na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie. Zainteresowani mogli zgłaszać uwagi i propozycje zmian dotyczące projektu programu współpracy drogą pocztową lub elektroniczną w terminie do dnia
20 października 2010 r. Drogą tą nie wpłynęły żadne uwagi ani propozycje zmian.

W dniu 25 października 2010 r. odbyło się otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, podczas którego można było zgłaszać opinie na temat projektu programu współpracy. Zgłoszone propozycje zmian zostały uwzględnione w przedłożonym projekcie programu współpracy. Zmiany te polegają na:

1) w § 5 dodano pkt 6 w brzmieniu: „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”;

2)  w § 8 pkt 1 lit. c dodano zapis: „piłki ręcznej”, a  pkt 2 otrzymał brzmienie:

„turystyki i krajoznawstwa, w tym w szczególności w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych i innych promujących Gminę” (dodano wyrazy: „pieszych i innych”).

 

Roczny program współpracy uchwala się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania.

 

Sporządziła: Anna Myszka 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:59:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:59:16