Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XXXVI/354/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

                                   UCHWAŁA  Nr XXXVI/354/10

Rady Gminy Banie

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Jednostki budżetowe:

 1. Zespół Szkół w Baniach;
 2. Szkoła Podstawowa w Lubanowie;
 3. Szkoła Podstawowa w Swobnicy;
 4. Przedszkole w Baniach

 

- prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w § 2.

§ 2. Źródłem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

 1. wpłaty za wyżywienie w stołówkach;
 2. odpłatność za przedszkole;
 3. odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i pozostałe odsetki;
 4. wpływy związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych, kulturalno-oświatowych (olimpiady, konkursy, różnego typu programy edukacyjne);
 5. wpłaty na zorganizowanie wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych;
 6. opłaty za wydawanie świadectw i legitymacji, duplikatów dokumentów;
 7. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
 8. odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące
  w zarządzie jednostki budżetowej;
 9. inne dochody nie stanowiące dochodów własnych gminy.

 

§ 3. 1.Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku mogą być przeznaczone,
z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych na:

 1. wyżywienie w stołówkach;
 2. realizację różnego rodzaju imprez sportowych i kulturalno-oświatowych (olimpiady, konkursy, różnego typu programy edukacyjne);
 3. finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostki budżetowej;
 4. obsługę bankową rachunku dochodów;
 5. cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę.

2. Wydatki z wydzielonego rachunku mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego.

§ 4.1.Kierownicy jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.

3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przekazywane są Wójtowi w terminie określonym
w uchwale Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy.

5. Plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, stanowią ich prognozę i są podstawą gospodarki finansowej. Plany finansowe zatwierdzane są przez kierowników jednostek budżetowych gromadzące te dochody, w terminie 14 dni od otrzymania od Wójta informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.

6. Kierownicy jednostek budżetowych mogą zwiększać wydatki finansowane dochodami ze źródeł określonych w § 2 w przypadku realizacji wyższych od planowanych dochodów oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych tych dochodów i wydatków nimi finansowanych.

7. Kierownicy jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, zawiadamiają Wójta
o dokonanych zmianach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:45:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:45:51