Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/352/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Banie, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

UCHWAŁA  NR XXXVI/352/10

Rady Gminy  Banie

z dnia 5 listopada 2010 r.

 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Banie, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)  oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

            § 1. W celu opracowania projektu budżetu Gminy Banie, Wójt w terminie do
10 października roku poprzedzającego rok budżetowy, informuje kierowników podległych jednostek organizacyjnych gminy o podstawowych parametrach i wskaźnikach jakie należy przyjąć do opracowywania projektów planów finansowych.

 

§ 2. 1.Radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy(sołectw), mieszkańcy
w terminie do 20 października mogą składać do Wójta Gminy Banie wnioski dotyczące wprowadzenia zadań do budżetu gminy.

2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedkładają Skarbnikowi Gminy materiały planistyczne do projektu budżetu w zakresie planowanych dochodów i wydatków (jednostkowe plany finansowe), w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Pracownicy Urzędu Gminy na stanowiskach samodzielnych przedkładają Skarbnikowi Gminy, w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy:

1) propozycje zadań do budżetu wraz z szacowanymi kosztami ich realizacji;

2) prognozowane kwoty dochodów własnych gminy.

 

§ 3.1. Materiały planistyczne, o których mowa w § 2 ust.2 i 3 opracowywane są na podstawie:

  1. aktualnego poziomu cen towarów i usług, opłat i stawek podatkowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego;
  2. przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
  3. stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy                      z uwzględnieniem prognozy wzrostu określonej przez Wójta Gminy.

 

2. Wraz z materiałami planistycznymi przedstawiany jest opis sposobu ustalania planowanych kwot dochodów i kalkulowania wydatków.

 

§ 4.Skarbnik Gminy na podstawie przedłożonych materiałów, prognozy kwot dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań zleconych, subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz udziałów w podatkach, sporządza
w terminie do 5 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy zestawienia tabelaryczne do projektu budżetu.

 

5. 1. Projekt uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej
w przepisach ustawy o finansach publicznych.

 

2. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się według szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział rozdział, paragraf) z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

 

3. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się według szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział rozdział, paragraf) z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

 

4. Pozostałe załącznik do projektu uchwały budżetowej sporządza się według szczegółowej klasyfikacji budżetowej (dział rozdział, paragraf), jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

§ 6. Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej obejmują:

1) omówienie prognozowanych kwot dochodów ze wskazaniem sposobu ich ustalania;

2) omówienie planowanych kwot wydatków oraz sposobu ich kalkulowania;

3) omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań.

 

§ 7. 1. W terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały budżetowej:

  1. Radzie Gminy;
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

 

2. Projekt uchwały budżetowej Wójt Gminy umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie.

 

3. Przewodniczący Rady Gminy przesyła niezwłocznie projekt uchwały budżetowej                    do zaopiniowania komisjom Rady Gminy.

 

§ 8. 1. Komisje Rady Gminy opiniują projekt uchwały budżetowej w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wypracowane opinie przedstawiają Wójtowi w terminie
do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

2. Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję budżetową w terminie umożliwiającym uchwalenie budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

 

3. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji Rady Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przedkłada swoje stanowisko na sesji budżetowej.

 

§ 9.Traci moc uchwała  Nr XI/110/03  Rady Gminy Banie z dnia  28  października  2003 r. w  sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi.

 

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:42:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:42:15