Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXIV/344/10 Rady Gminy Banie z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

UCHWAŁA NR XXXIV/344/10

Rady Gminy Banie

z dnia 30 lipca 2010 r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

            § 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);

2)      Radzie – należy przez to rozumieć Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego;

3)      organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

4)      konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje z Radą lub organizacjami pozarządowymi;

5)      Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Banie.

            § 2. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z Radą lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

            § 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z Radą lub organizacjami pozarządowymi w celu poznania ich opinii w sprawie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

            2. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są również projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi.

            3. Wynik konsultacji nie jest wiążący. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie Gminy Banie.

 

§ 4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z Radą Wójt przesyła Radzie pisemny projekt aktu, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz z uzasadnieniem. Termin wyrażenia opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu aktu. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

 

            § 5.  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi mogą być przeprowadzone
w szczególności w jednej z następujących form:

1)      zorganizowania otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi;

2)      zamieszczania konsultowanych projektów aktów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, na stronie internetowej Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie;

3)      rozsyłania bezpośrednio do organizacji pozarządowych ankiet w formie papierowej lub elektronicznej.

 

§ 6. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji Wójt określa przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz stanowisko pracy Urzędu Gminy Banie odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.

2. Z konsultacji przeprowadzonych w formie bezpośredniego otwartego spotkania sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

 

§ 7. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin wyrażenia opinii nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia zamieszczenia informacji
o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

 

§ 8. Wyniki konsultacji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Banie oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

            W marcu 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), która w art. 5 ust. 5 nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia, w drodze uchwały, szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

            Mając powyższe na względzie proponuje się przyjęcie, określonych w niniejszym projekcie uchwały, zasad przeprowadzania przedmiotowych konsultacji.

 

Sporządziła:

Anna Myszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-08-2010 10:51:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-08-2010 10:51:01