Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sosnowie

GN. 72241- 54/09                                                                                                              Banie 17 czerwca 2010 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Sosnowie, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00059023/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu  84 o powierzchni  0,09 ha obrębu geodezyjnego Sosnowo.

Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka nieuzbrojona. Istnieje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Na gruncie znajduje się budowla (piwnica), niepodlegająca ujawnieniu w ewidencji gruntów.

Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy do 30.09.2011r.

Termin zagospodarowania nieokreślony.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki  pod zabudowę mieszkaniową. Użytek gruntowy określony jest jako BRIIIb.  

Cena wywoławcza netto -  11 100 zł

Wadium – 1 100 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2010 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 15.07.2010 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr               42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 120 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%. W dniu podpisania umowy środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Informacje dodatkowe:

1.       na działce prowadzone są uprawy ogrodowe; budowla posadowiona na gruncie została wzniesiona ze środków własnych przez dzierżawcę nieruchomości.

2.       uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości i warunkami przetargu.

3.       w przypadku gdy nabywcą nieruchomości będzie osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

4.       wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

5.       Termin zawarcia umowy sprzedaży lub umowy warunkowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Urzędem Gminy Banie.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-06-2010 07:14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 24-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-06-2010 07:14:28