Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXII/330/10 RADY GMINY BANIE z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXII/330/10

RADY GMINY BANIE

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2009.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 229) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                               Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXII/330/10

Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2010 r.

 

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok

 

Pomoc  społeczna  jest instytucją  polityki społecznej  mającą  na celu  umożliwienie osobom i rodzinom , przezwyciężenie  trudnych sytuacji  życiowych , których  nie są oni stanie  pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”

 

Zgodnie z zapisem art. 111 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009 roku, poz. 1362 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej  przedstawia raz do roku  Radzie Gminy  sprawozdanie z działalności .

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Baniach   realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1. Ustawa  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity  Dz.U. z 2009 r.
 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

2. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 28 listopada  2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz.U.
 z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz.U z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

5. Ustawa  z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych  oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U  z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm. )

6.Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych ( Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

7. Ustawa  z dnia 13 października 1998 r. o systemie  ubezpieczeń społecznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z póżn. zm.)

8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (  tekst  jednolity  Dz.U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach  opieki zdrowotnej  finansowanych  ze środków publicznych  ( tekst jednolity ( Dz.u. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

10. Kodeks postępowania administracyjnego  ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  

11. Ustawy  z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

12. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.)

13. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

    - Uchwały Nr XIII/64/90 Gminnej Rady Narodowej w Baniach.

    - Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawę  gospodarki finansowej  Ośrodka  stanowi  plan finansowy  opracowywany na każdy  rok finansowy.

Celem pomocy społecznej  jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb  życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie  im bytowania w warunkach  odpowiadających  godności  człowieka.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje  :

    - z  instytucjami na terenie Gminy,

    - z  placówkami Służby Zdrowia,

    - z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

    - z  Powiatowym Urzędem Pracy,

    - z  organizacjami  społecznymi – „Caritas”, „Polski Czerwony Krzyż ‘’

    - z  Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.

Od stycznia  2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Baniach prowadzi oddzielną księgowość. W związku z tym  od 09 stycznia 2008 roku  została  zatrudniona Główna księgowa.
W  2009     roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych  było   11 pracowników na umowę  o pracę.
    - Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej,
     - Główna księgowa,

    - 4  pracowników socjalnych ( tym    jeden pracownik  finansowany był ze środków Europejskiego    Funduszu Społecznego).
    - 2  opiekunki  nad chorym w domu( w tym  1 opiekunka  przeszła na rentę )
    - 2 pracowników  realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ,

    - 1 pracownik   na pracach interwencyjnych 
       oraz:

  -  3 opiekunki   nad chorym w domu na umowę – zlecenie,
   - 3 pracowników na stażu.
    Pracownicy socjalni działają   na terenie Gminy Banie w 15 miejscowościach.    
   

Pomoc społeczna polega w szczególności  na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej  infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących  zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy  społecznej;

5) realizacji  zadań wynikających  z rozeznanych  potrzeb  społecznych;

6) rozwijaniu  nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach  zidentyfikowanych
   potrzeb.
Pomocy społecznej  udziela się  osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,

2) sieroctwa,

3) bezdomności,

4) bezrobocia,

5)  niepełnosprawności,

6)  długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7)  przemocy w rodzinie,

8)  potrzeby ochrony  macierzyństwa lub wielodzietności,

9) bezradności w sprawach  opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
   domowego, zwłaszcza  w rodzinach  niepełnych lub wielodzietnych,

10) braku umiejętności w przystosowaniu  do życia młodzieży  opuszczającej  placówki
    opiekuńczo-wychowawcze,

11) trudności  w przystosowaniu  do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13) alkoholizmu lub narkomanii,

14) zdarzenia losowego  i sytuacji kryzysowej,

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

16) potrzeby ochrony  ofiar handlu ludźmi.

        Prawo do świadczeń przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której  dochód  netto nie  przekracza kwoty 477zł. zwanej
    „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie  przekracza kwoty 351 zł, zwanej
   „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód  nie przekracza  sumy kwot kryterium dochodowego  na osobę w
     rodzinie, zwanej ” kryterium   dochodowym  rodziny”- przy  jednoczesnym wystąpieniu
    co   najmniej  jednego z powodów wymienionych  w art. 7 pkt  2-15  ustawy  o pomocy
     społecznej  lub innych okoliczności  uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Obowiązek  zapewnienia realizacji zadań  pomocy społecznej  spoczywa na jednostkach samorządu  terytorialnego  oraz  organach administracji  rządowej w zakresie  ustalonym ustawą.

Zadania pomocy społecznej podzielone są na zadania   zlecone i zadania własne. 

Do zadań zleconych z zakresu  administracji  rządowej  realizowanych  przez   gminę należy:
-  przyznawanie  i wypłacanie zasiłków stałych do 31 lipca 2009 r.,
- opłacanie składek  na ubezpieczenie zdrowotne    określonych w przepisach o powszechnym
    ubezpieczeniu  w Narodowym  Funduszu Zdrowia ,

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych   usług opiekuńczych  w miejscu
  zamieszkania  dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  związanych 
    z klęską żywiołową lub ekologiczną,

- realizacja  zadań wynikających z rządowych  programów pomocy społecznej mających  na
 celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
  wsparcia.     

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy  należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie  zasiłków,
  pożyczek oraz pomocy w naturze,

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
 o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
  potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

- współpraca z powiatowym   urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
  informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
 zawodowego i szkoleniach.


Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminę  należy:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
  szczególnym uwzględnieniem programów  pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
  problemów alkoholowych, których celem jest  integracja  osób i rodzin z grup szczególnego
   ryzyka,

-      sporządzanie bilansu  potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

-udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego  ubrania  osobom tego
  pozbawionym,

- przyznawanie  i wypłacanie zasiłków okresowych,

- przyznawanie   i wypłacanie zasiłków stałych od 01 sierpnia 2009 r.

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  na świadczenia
  zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom  nie mającym  dochodu i możliwości
 uzyskania świadczeń na podstawie przepisów  o powszechnym  ubezpieczeniu w Narodowym  Funduszu Zdrowia,

- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  za osobę, która  zrezygnuje
  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania   bezpośredniej osobistej  opieki nad
  długotrwale  lub ciężko chorym  członkiem rodziny oraz wspólnie  nie zamieszkującymi
   matką, ojcem lub rodzeństwem,

 - praca socjalna,

 -organizowanie  i świadczenie  usług opiekuńczych,  w tym  specjalistycznych, w miejscu
   zamieszkania,  z wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla osób
   z zaburzeniami  psychicznymi,

 - prowadzenie i zapewnienie  miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia
  dziennego lub mieszkaniach chronionych,

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem  i rodziną,

- dożywianie dzieci,

- sprawienie pogrzebu,  w tym osobom bezdomnym,

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności  za pobyt mieszkańca
  gminy w tym domu,

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
   w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

-utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
  wynagrodzenia pracowników.

Realizatorem  zadań, które   nakłada  na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ustawa
o pomocy   społecznej są między innymi   pracownicy socjalni.
Do zadań pracownika socjalnego  należy w szczególności:
1) praca  socjalna,

2) dokonywanie analizy   i oceny zjawisk, które  powodują  zapotrzebowanie  na świadczenia
   z  pomocy społecznej oraz  kwalifikowanie  do uzyskania tych świadczeń,

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy  w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
   osobom,  które  dzięki tej pomocy  będą zdolne  samodzielnie  rozwiązywać  problemy
   będące  przyczyną  trudnej sytuacji życiowej,

4) pomoc  w uzyskaniu  dla osób  będących w trudnej  sytuacji  życiowej  poradnictwa
    dotyczącego  możliwości  rozwiązania   problemów i  udzielania  pomocy   przez  właściwe
    instytucje  państwowe, samorządowe i organizacje  pozarządowe  oraz  wspieranie w
    uzyskaniu  pomocy,
5) udzielanie  pomocy   zgodnie  z zasadami  etyki zawodowej,
6) pobudzanie   społecznej aktywności  i inspirowanie działań  samopomocowych 
    w zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
     społecznych,

7) współpraca  i współdziałanie  z innymi  specjalistami   w   celu      przeciwdziałania
    i  ograniczania  patologii  i skutków  negatywnych  zjawisk  społecznych, łagodzenie
   skutków   ubóstwa,

8) inicjowanie  nowych  form  pomocy osobom  i rodzinom mającym  trudną  sytuację
    życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi    służące  poprawie
    sytuacji takich osób i rodzin,
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz  rozwijaniu
    regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych  na
    podniesienie  jakości życia.
                Wszelka pomoc skierowana  jest do indywidualnego  klienta, rodziny, a wydawanie decyzji  administracyjnej  następuje  na podstawie wywiadu środowiskowego  przeprowadzonego  w miejscu pobytu klienta przez  pracownika socjalnego.
Pracownik socjalny   kieruje się zasadą  dobra osób i rodzin , którym służy. Ma obowiązek  przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę rodzinę lub grupę .
   Z dniem 1 maja 2004r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003r., Nr 28, poz. 2255 z późn. zm.), która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Według w/w ustawy do świadczeń rodzinnych zaliczamy zasiłek rodzinny oraz dziewięć dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze, do których należą zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, jednorazowa  zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ( bez dochodu) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka ,wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego,  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania .

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca obecnie świadczenia rodzinne wszystkim osobom uprawnionym do w/w świadczeń.

Z dniem 01  października 2008 roku weszła w życie ustawa   z dnia  7 września  2007roku  o pomocy  osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.  z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zmianami.
        Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Ogółem w  2009  roku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach przyznane zostały środki finansowe w kwocie :    

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

   

3 793 510,61

 
     3 711 576,5

 

97,84

                                                          

Na realizację zadań zleconych w 2009 roku  przyznane zostały środki finansowe
 w kwocie:


Plan


Wykonanie


   %

 

2  537 802,00


2 482 198,10


97,81


Na realizację zadań  własnych przyznane  zostały środki finansowe w kwocie :


Plan


Wykonanie


%


1 158 694,61


1 132 651,79


97,75


Program  operacyjny „ Kapitał  Ludzki :- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Plan


Wykonanie


%


97 014, 00


96 726,61


99,70


Rozdział  85212- świadczenia rodzinne

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

2 359 000,00

2 303 812,69

97,66

w tym :

Rodzaj świadczenia

 Liczba świadczeń

 Kwota

Zasiłki rodzinne

     9771

629 987

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

         44

  44 000

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  urlopu wychowawczego

       220
       

 86 547

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

        548
    

 96 520

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia

        128

   7 680

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku  życia

       733

     58 640

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

        612

    61 200

Dodatek  z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości  w której znajduje się szkoła (internat)

 

         416


   37 440

Dodatek z tytułu na pokrycie   wydatków  związanych z dojazdami do miejscowości  w której znajduje się szkoła

    1 047

    52 350
    

Dodatek z tytułu  wychowywania  dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

     1732

   
    138 560

Jednorazowa zapomoga z tytułu   urodzenia dziecka

      65

          

      65 000

Zasiłki pielęgnacyjne

     3377

   516 681

Świadczenia   pielęgnacyjne

      361

   157 020

Fundusz  alimentacyjny

       46
     ( osób)

 

   256 370

Składki na  ubezpieczenie  emerytalno- rentowe


    285
    

  
      31 669

Obsługa świadczeń rodzinnych/ wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi , delegacje , utrzymanie stanowiska, zakup materiałów  biurowych ,koszty  obsługi administracyjnej

 
 
     x


 
      67 102


W okresie  od 01.01.2009 rok do 31.12.2009  rok  przyznano świadczenia  696 rodzinom  . Wydano 1348  decyzji  w tym 65  decyzje odmowne. 

  Okresie od 01.01.-31.12.2009 r.  wydano 126 decyzji  z Funduszu Alimentacyjnego  w tym 2 decyzje odmowne .

Wypłacone środki  z Funduszu Alimentacyjnego w 2009 roku  wyniosły 256 370 zł.

Środki finansowe  zwrócone przez dłużników alimentacyjnych  wyniosły 19 024,19 zł  z tego  :
-kwota 12 960,90 zł  przekazana   została do Wojewody,

-kwota  2 404,24     przekazana została  dla innych gmin,

-kwota 4 650 zł przekazana  została  dla Gminy Banie.

Dochody zwrócone przez dłużników alimentacyjnych  przekazane  przez inne Gminy dla Gminy Banie   wyniosły 3 890 zł.

Zaliczki alimentacyjne  zwrócone  przez dłużników  alimentacyjnych w 2009 roku  wyniosły 10 548,61 zł  z tego  50%  tj. kwota 5 274,35 zł  pozostaje w budżecie Gminy Banie.

 


Rozdział 85213 –zadania zlecone  
Składki  na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia
z pomocy społecznej /zasiłki stałe od 01 sierpnia 2009 zadania własne)  świadczenia pielęgnacyjne. /

 

        Plan

Wykonanie

%

          26 859,00

  26 340,97

       98,07

w tym:

 

Forma pomocy 

    Liczba osób

Kwota wykonania

Zasiłki stałe 

        60

      19 283,64

Świadczenia pielęgnacyjne


        16


      7 057,33   


Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

 

W 2009  roku na zasiłki i pomoc w naturze (zadania  zlecone  i własne ) przyznane zostały środki finansowe w ogólnej kwocie:                                                         

 

Plan

 

Wykonanie

 

%


598 400,59


575 907,28


96,24

 

Zadania zlecone: Zasiłki stałe- 71 osób(od  01.08.2009 r. zadania  własne                             

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

    

249 974,00 w tym:

 

243 860,00

 

97,55

Zadania zlecone

146 438,00


146 114,20


99,78

Zadania własne


103 536,00


97 746,29


94,41

w tym.

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba  osób którym przyznano decyzją świadczenie

Kwota

1

Zasiłki stałe  

        71

  243 860

 

Z tego:

przyznane dla osoby
-samotnie gospodarującej

 
        55

 


   213 044

-pozostającej w rodzinie

        16

    30 816

Zadania własne - pomocą objęto   332

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

 

348 426,59


          332 046,79

 


95,30

w tym:

Środki z budżetu państwa  - zasiłki okresowe 148 osób

 

Plan

 

Wykonanie

 

%


212 000,00

 
       195 668,15


92,30


Środki z budżetu gminy :zasiłki celowe, specjalne, celowe  opłata  za DPS

 

 

Plan

 

Wykonanie

 

    %


136 426,59 w tym:


136 378,64

 

99,96

  Zasiłki celowe   


50 000,00


       49 955,26


99,96

Opłata za DPS      

 


86 426,59

 

86 423,38


100w wyszczególnieniu:

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba osób

kwota w zł

1.

Zasiłki celowe i w naturze  (opał, odzież, wyprawki szkolne, opłaty za pobyt dzieci  w internacie, specjalne zasiłki celowe, zakup leków, zakup biletów itp.)      130       46 884

 

2

Sprawienie pogrzebu


      1


   3 000

3

Opłata za   pobyt w  Domu Pomocy Społecznej

 


       8


  86 423

4

Pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne


0


0

5

Zasiłki okresowe  ze środków własnych

 

1

 

72

 

Rozdział: 85295- Pozostała działalność( dotacja i  środki z budżetu gminy ) 
środki te zostały przeznaczone na realizację   Rządowego  Programu  „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

     296 520

 W tym:

 296 128

     99, 98

Środki 

Własne Gminy108 120

 

 

 

107 728  99,64


Dotacja

 


 188 400

 


           188 400

 

    100

 

W tym:

-dożywianie dzieci  i osób dorosłych   w szkołach – wydatkowano  kwotę 145 844 zł. Pomocą   w formie  posiłku objęto  238 dzieci i 8 osób dorosłych
 -zasiłki celowe na zakup żywności – wydatkowano  kwotę  150 284 zł. Pomocą  tą objęto  230 rodzin tj. 650 osób.
w tym:
  -dzieci    od  0-7 lat  - 120 dzieci                                                                                                            -uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  -   235 dzieci i młodzieży                                          

-pozostałe osoby otrzymujące  pomoc  na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej-  365 osób.

Średni  koszt jednego  posiłku wyniósł:  3,73  
 Średni koszt  jednego    zasiłku   celowego   wyniósł: 143,13 zł

 Ogółem  w  2009   roku niezależnie od rodzaju świadczeń  pomocą społeczną objęto 355  rodzin  w tym:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe                    -    123  osób

- dwuosobowe gospodarstwa domowe                      -      59 rodzin

- trzyosobowe gospodarstwa  domowe                      -      51 rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - czteroosobowe gospodarstwa  domowe                  -      46 rodzin
- pięcioosobowe gospodarstwa  domowe                  -      46 rodzin
 -sześcioosobowe  gospodarstwa domowe i więcej   -      30 rodzin
Powodami przyznawania pomocy były występujące w rodzinach w szczególności:

 -ubóstwo                                                 -    271- rodzin
- bezdomność                                           -       4  osoby
- bezrobocie                                             -    188 rodzin
- potrzeba ochrony macierzyństwa          -    103 rodziny

  w tym wielodzietność                          -       58 rodzin

- niepełnosprawność                              -    164 rodziny

- długotrwała  lub ciężka choroba           -       46 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo

 wychowawczych w prowadzeniu

 gospodarstwa domowego                     -       49 rodzin
     w tym:
   - rodziny niepełne                                -      20  rodzin
   - rodziny wielodzietne                         -       17 rodzin
    - przemoc  w rodzinie                          -      10 rodzin
    - alkoholizm                                         -      77 rodzin
  - trudności w przystosowaniu do życia

   po opuszczeniu zakładu karnego         -    12 rodzin 
 

Rozdział 85219 -  Terenowe  Ośrodki   Pomocy   Społecznej

Na realizację zadań własnych i zleconych przyznane zostały środki finansowe

 w  kwocie:

 

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

    329 147,68

  326 228,07

   99,11

 

Z tego  dotacja:

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

            142 830,00

142 153,23

99,53

Środki  własne :

 

Plan


Wykonanie

 

%

     186 317, 68

 

184 074,84

98,80

  

Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników wraz

 z pochodnymi, delegacje, utrzymanie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej , zakup materiałów   biurowych, koszty obsługi administracyjnej oraz częściowe  koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85228 -  Usługi opiekuńcze - opieka nad chorym w domu

 

W 2009   roku zatrudnione  były   2 opiekunki    nad chorym w domu zatrudnione  na pełnych etatach oraz 3 opiekunki na umowę- zlecenie.

Pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto  10 osób w tym  w formie specjalistycznych usług opiekuńczych  1osoba.

Pomoc ta świadczona jest osobom ,  które ze względu na swój wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osób drugich, a nie posiadają rodziny bądź  rodzina nie jest w stanie  im tej opieki zapewnić.

Opieka nad chorym w domu jest częściowo odpłatna. Zwolnione z odpłatności są osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla danej osoby.

                     
W 2009  roku na usługi opiekuńcze przyznane zostały środki finansowe na realizację zadań własnych i zleconych w ogólnej kwocie.

                                       

Plan

Wykonanie

%

75 790,34

75 685,07

99,87

Z tego zadania zlecone- specjalistyczne  usługi opiekuńcze :

 
Plan

 

Wykonanie

 

%

   14 000
            

13 907, 21

99,34
           

 

Na zadania własne z budżetu gminy przyznane zostały środki finansowe w kwocie:

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

61 790,34

61 777,86

99,98

 

 

Wpływy  z usług opiekuńczych wyniosły: 11 868,48 zł
  Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Baniach  w okresie  od   01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku    brał udział w projekcie  systemowym „Minimalizacja   wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” priorytet VII . Z terenu Gminny Banie w projekcie wzięły udział   4 rodziny w tym  8 osób dorosłych  i 19 dzieci. Są  to   rodziny z problemami.  Na ten cel  przeznaczone zostały środki finansowe w kwocie:

Plan

 

Wykonanie

%

107 793,00 w tym:

107 474,01

99,70

Środki z EFS

 

 

97 014,00

 

96 726,61

99,70

Udział własny

10 779,00

10 747,40

99,71

   
W ramach tego projektu  w okresie  od 01.01- 31.12.2009 roku  zatrudniono  pracownika   socjalnego na umowę o pracę ,  a w okresie  od   01.07- 30.11.2009 roku psychologa na   umowę- zlecenie.   

W ramach  tego projektu realizowane były  między innymi takie zadania jak:  zatrudnienie psychologa, asystenta rodzinnego. Asystent rodzinny pracował z każdą rodziną w okresie od 01 maja do 30 listopada 2009 roku. .Zostaly również przeprowadzone  warsztaty  psychologiczno- pedagogiczne, szkolenie  z autoprezentacji i wizażu oraz kurs  tanie gotowanie  i dwudniowy wyjazd rodzin nad morze.

      Ośrodek Pomocy Społecznej  w dniu   18      grudnia 2009  roku  zorganizował  wigilię dla osób  spędzających  ten dzień w samotności.  Dzieci    z Zespołu  Szkól w  Baniach        przygotowały program artystyczny.  Następnie  odbyło   się   wspólne dzielenie opłatkiem  i wspólna kolacja wigilijna .Uczestnikom  spotkania  zapewniony został  przywóz i  odwóz  do miejsca zamieszkania.

 

W okresie od lipca do listopada 2009 roku tutejszy Ośrodek  otrzymał z Banku  Żywności  36 ton 590,10 kg żywności

W tym:

Lp.

Asortyment

Kg

1.

Dżem

1 899,30

2.

Mleko

14 112,00

3.

Cukier

3 450,00

4.

Płatki kukurydziane

550,00

5.

Makaron świderki

2 300,00

6.

Makaron krajanka

4290,00

7.

Musli

822,00

8.

Kasza jęczmienna

4 100,00

9.

Danie gotowe

1 188,00

10.

Krupnik

640,00

11.

Mąka

1 800,00

12.

Herbatniki

478,80

13.

Masło

300,00

14.

Ser żółty  gouda

420,00

15.

Ser  topiony

120,00

16.

Mleko w proszku

120,00

17

Razem

36 590,10

Z pomocy w formie żywności    skorzystało 616 rodzin z terenu Gminy Banie .


Sporządzono dnia    19 kwietnia   2010 rok
Rozpondek Elżbieta

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-05-2010 12:34:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 11-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-05-2010 12:34:17