Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXX/319/10 RADY GMINY BANIE z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

UCHWAŁA NR XXX/319/10

RADY GMINY BANIE

z dnia 22 lutego 2010 r.

 

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz.1676), Rada Gminy Banie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Banie, od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, działających przez Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie Aleja 3 Maja 22, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00046006/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej  w ewidencji gruntów nr działki 410/1 o powierzchni 0,9286 ha obrębu Banie 2.

     

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

    Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

            Nieruchomość wskazana w projekcie uchwała położona jest w sąsiedztwie budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 2 w Baniach.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest na cele rolne. Z uwagi jednak na sąsiadującą zabudowę oraz bliskość urządzeń infrastruktury technicznej, może zostać w przyszłości wykorzystana na cele zabudowy mieszkaniowej, w tym budowę lokali (pomieszczeń) socjalnych. Gmina nie posiada obecnie terenu, na którym można zlokalizować tego rodzaju zabudowę.

Przejęcie prawa użytkowania wieczystego gruntu wymienionego w § 1 projektu niniejszej uchwały nastąpi bezgotówkowo, w zamian za zaległości podatkowe PKP S.A. wobec naszej Gminy, w trybie art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Z powyższych względów projekt uchwały znajduje swoje uzasadnienie.

 

 

 

Informacja dodatkowa:

Z tytułu użytkowania wieczystego w/w gruntu Gmina może ponosić koszt opłat rocznych, w wysokości 1% wartości gruntu. Obecnie może to wynosić w granicach 700 zł rocznie.

 

 

 

 

 

 

Opracowała: G. Śliwowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-03-2010 11:21:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-03-2010 11:21:36