Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXVIII/09 XXVIII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 12 listopada 2009 r.

Protokół Nr XXVIII/09

XXVIII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 12 listopada 2009 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 10.05 – 13.50.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 10.05 otworzyła XXVIII sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych Rady Gminy Banie, pracowników Urzędu Gminy Banie, na czele z Panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, Panie i Panów Sołtysów oraz pozostałych gości. W gronie sołtysów został powitany nowo wybrany Sołtys Sołectwa Parnica Pan Adam Walterowicz. Wójt oraz Przewodnicząca Rady powitały uroczyście Pana Adama Walterowicza. Pan Adam Walterowicz otrzymał kwiaty  oraz dyplom o treści:

„Z okazji wyboru na Sołtysa Sołectwa Parnica składamy Panu Adamowi Walterowiczowi życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy dla dobra społeczności lokalnej oraz powodzenia w życiu osobistym.”.

Pan Adam Walterowicz został powitany przez wszystkich oklaskami.  

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał, gdyż, na ustawowy skład Rady wynoszący 15 radnych, aktualnie w sesji uczestniczyło 10 radnych.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią, odpowiednio, załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Na wniosek Przewodniczącej Rady, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Lidię Tumłowską na sekretarza obrad, która uprzednio wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem XXVIII sesji Rady, Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad. Wniosków takich nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem następującego porządku obrad sesji:

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu XXVI i XVII sesji Rady.

3)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

4)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

5)     Interpelacje i zapytania radnych.

6)     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Banie w roku szkolnym 2008/2009 (druk nr 329).

7)     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. (druk nr 330).

8)     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. (druk nr 331).

9)     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych i ustalenia wysokości wynagrodzenia (druk nr 332).

10) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach geodezyjnych nr 2 i nr 5 w gminie Banie (druk nr 333).

11) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (druk nr 334).

12) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 335).

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie (druk nr 336).

14) Informacje z analizy oświadczeń majątkowych za 2008 r. radnych i pracowników samorządowych:

a)      informacja Wojewody Zachodniopomorskiego,

b)      informacja Wójta Gminy Banie,

c)      informacja Przewodniczącego Rady Gminy Banie,

d)      informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie.

15) Rozpatrzenie skargi Państwa Ireny i Antoniego Jakubowskich na działanie Wójta Gminy Banie (druk nr 337).

16) Rozpatrzenie skargi członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bol. Chrobrego 16
w Baniach na działanie Wójta Gminy Banie (druk nr 338).

17) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18) Wolne wnioski i sprawy różne.

19) Zakończenie sesji.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła porządek obrad XXVIII sesji Rady.

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

 

Ad. 2) Przyjęcie protokołu XXVI i XXVII sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu XXVI
i XXVII sesji Rady odbytych odpowiednio w dniach 22 września 2009 r. i 19 października
2009 r.?

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół Nr XXVI i protokół XXVII  sesji Rady Gminy Banie, bez zastrzeżeń.

 

W tym momencie na salę obrad przybyła radna Anna Siwek. Aktualna liczba radnych biorących udział w posiedzeniu wynosiła 11.

 

Ad. 3) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Wójt poinformowała, że na XXVI sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 22 września 2009 r. Rada podjęła 10 uchwał. Są to następujące uchwały:

1)      Nr XXVI/271/09 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013,

2)      Nr XXVI/272/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.,

3)      Nr XXVI/273/09 w sprawie zmiany planów wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

4)      Nr XXI/274/09 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,

5)      Nr XXVI/275/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,

6)      Nr XXVI/276/09 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych,

7)      Nr XXVI/277/09 w sprawie nabycia nieruchomości,

8)      Nr XXVI/278/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach,

9)      Nr XXVI/279/09 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie,

10)  Nr XXVI/280/09 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

 

Na XXVII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 19 października 2009 r. Rada podjęła 4 uchwały. Są to następujące uchwały:

1)      Nr XXVII/281/09 w sprawie zatwierdzenia projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2)      Nr XXVII/282/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

3)      Nr XXVII/283/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Banie do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego,

4)      Nr XXVII/284/09 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.

 

Wszystkie wymienione wyżej uchwały przesłano w ustawowym terminie do organów nadzoru tj. do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie. Zastrzeżeń nie było. Uchwały wcielono w życie.

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zostały opublikowane uchwały:

1)      Nr XXVI/278/09 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach – Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 77, poz. 2033
z 4.11.2009 r.

2)      Nr XXVI/279/09 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie - Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 77, poz. 2034 z 4.11.2009 r.

Następnie Wójt złożyła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

            Ponadto Wójt dodała, że dzieci wzięły udział w III Skwierzyńskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Skwierzynie. Pojechały pary: Robert Bączkiewicz i Ada Mazan, zajmując trzecie miejsce, i Paweł  Urbanowicz i Ola Śliwka, zajmując miejsce piąte. Obie pary tańczyły
w kategorii powyżej 15 lat.  W kategorii 10 – 11 lat zatańczyli  Bartosz i Martyna Kłonowscy zajmując czwarte miejsce. W kategorii 12 – 13 lat Bartosz Modrzejewski  z partnerką  Aleksandrą Dłużak wytańczyli  czwarte miejsce.

            W październiku odbyła się I Edycja Kluski Bańskiej zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Baniach. Na spotkanie przyjechali: panie z Krzywina, Zielina, Stołecznej, Witnicy, Lubicza, Baniewic, Brwic, Wójt Gminy Widuchowa Michał Lidwin, mistrz winiarski
i kulinarny koneser Marek Kozanecki, przedstawicielka Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Małgorzata Koza, przedstawiciele prasy oraz radia. Impreza udała się. Atmosfera była przemiła. Najwyżej oceniono potrawę Pani Sołtys Bań. Potrawa nazywa się „Babie Uszy”.

            Ponadto Wójt poinformowała, że obie z Przewodnicząca Rady wzięły udział we wrześniu br. w Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie. W listopadzie Wójt była na Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Była także u Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejko na spotkaniu z partnerami niemieckimi, gdzie rozmawiano na temat Transgranicznego Planu Działania. Pojawiają się pewne trudności, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Projekt jest bardzo duży. Są jakieś trudności z polskiej strony. Województwo zachodniopomorskie ma na ścieżki rowerowe do wydania 9 mln zł, a projekt zakłada 7,3 mln zł.

Wójt wzięła także udział w uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie 5 listopada br. na uroczystym rozdaniu nagród Powiatu. Z gminy Banie nominowanym był Pan Arkadiusz Augustyniak Dyrektor Zespołu Szkół w Baniach.  

 

Ad. 4) Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że 9 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady w celu zaopiniowania projektów uchwał skierowanych pod obrady dzisiejszej sesji.  

 

Ad. 5) Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Anna Miecznikowska zadała pytanie w sprawie wycięcia krzaków przy drodze Górnowo – Piaseczno, mówiąc, że Pani Wójt czytała, iż było ponaglenie w tej sprawie.

Wójt odpowiedziała, że było i dołączone zostało pismo PKS Szczecin. Teraz oczekuje się na reakcję.

Radna Anna Miecznikowska zapytała także o gałęzie przy drodze Dłusko – Swobnica, dodając że na samym zakręcie wisi pionowo gałąź. Może ona w każdej chwili spaść. Zdaniem radnej trzeba wyciąć pierwsze drzewa po lewej stronie, jak się jedzie ze Swobnicy do Dłuska. Radna powiedziała, że gałęzie wiszą tam bardzo niebezpiecznie. Jak będzie deszcz lub śnieg, to gałęzie spadną na drogę.

Radna Halina Świst powiedziała, iż wiadomo nie od dzisiaj, że z jednym z kluczowych problemów naszej gminy są dzikie wysypiska. Radna powiedziała, że Komisja Budżetowo-Gospodarcza i do Spraw Socjalnych spróbowała temu zaradzić. Prawie rok temu poprosiła gminę o skontrolowanie mieszkańców oraz właścicieli sklepów czy mają zawarte umowy z podmiotami zajmującymi się wywozem śmieci. Komisja otrzymała odpowiedź, że 109 mieszkańców (pewnie chodzi o 109 gospodarstw domowych) oraz 4 właścicieli sklepów nie miało wówczas podpisanych umów na wywóz śmieci. Jeżeli właściciel sklepu stwierdza, że nie ma śmieci, jest to niepoważne. Komisja wnioskowała do Urzędu Gminy, aby wystosował pisma nakazujące zawarcie stosownych umów. W związku, z tym że te dzikie wysypiska nie nikną, tworzą się nowe, radna zapytała co gmina w tej sprawie zrobiła? Czy osoby, które do tej pory nie podpisały umów, zostały ukarane?

Radny Grzegorz Dobrowolski zapytał czy jest możliwość podjęcia rozmów z Panem Grzybowskim, który świadczy przewozy, w sprawie uruchomienia linii autobusowej przez Babinek. Z dojazdami do Babinka jest bardzo źle. Do Babinka autobusy jeżdżą bardzo rzadko,
a ponadto bilety są bardzo drogie. Bilet na autobus jadący do Bań w linii prostej jest o 20 czy 30 % tańszy. Radny zapytał czy takie działanie PKS-u jest zgodne z Konstytucją? Zdaniem radnego jest to chyba niezgodne z Konstytucją, gdyż chyba PKS jest przedsiębiorstwem państwowym?

Wójt odpowiedziała, że PKS nie jest przedsiębiorstwem państwowym.

Kontynuując wypowiedź, radny Grzegorz Dobrowolski poprosił o sprawdzenie, czy zgodne jest z Konstytucją różnicowanie cen biletów. Dodał, że nie dość, iż przez Babinek jeździ bardzo mało autobusów, to dodatkowo muszą płacić za tych co korzystają częściej i mają tańsze bilety.

Radny poprosił także, aby zgłosić do Zarządu Powiatowego Dróg o usuwanie bieżących usterek, gdyż im dłużej się czeka, tym wyrwy w drogach są głębsze, a jadąc z Lubanowa do Babinka czy nawet ze Steklna do Babinka, to jest tragedia.  Niech załatają te dziury co są, bo są one naprawdę głębokie. Radny zapytał również, kiedy zostanie zamontowana lampa uliczna w Babinku, co było wiele razy zgłaszane.

Radny Adam Ciepły zgłosił wniosek o ujęcie w przyszłorocznym budżecie wykonanie nakładki asfaltowej-płyty na boisku w Piasecznie. Powiedział, aby zrobić to może równocześnie z płytą
w Dłusku Gryfińskim, gdzie jest chęć zrobienia jej.

Radna Anna Siwek poprosiła, na wniosek Pani Dyrektor Szkoły w Lubanowie, o naprawę drogi przy cmentarzu, od drogi głównej, w stronę szkoły w Lubanowie. Drogą tą jeździ autobus
z dziećmi do szkoły. Droga jest w stanie tragicznym i prawie nie możną nią przejechać. Radna poprosiła o naprawę drogi, aby była przejezdna.

Radna Anna Miecznikowska zapytała co zrobić, aby odciąć światło w maglu w Dłusku, gdyż panie które zajmowały się maglem płacą za sam abonament 75 zł. Pani nie chcą już korzystać
z magla. Radna zapytała czy odcięcie licznika skutkowałoby czymś? Radna zapytała także, czy może zmienić taryfę na tańszą?

Ponadto radna zapytała co ze świetlicami mówiąc, że w budżecie były zagwarantowane pieniądze na świetlicę w Swobnicy i w Baniewicach, a prac żadnych nie wykonano. Zapytała czy pieniądze przejdą na następny rok? Dodała, iż świetlica w Swobnicy wygląda strasznie. Szyby są powybijane, a drzwi otwarte. Radna powiedziała, że nie była w Baniewicach, ale pewnie jest podobna sytuacja.

Sołtys Sołectwa Baniewice Jan Storski powiedział, że w Baniewicach jest jeszcze gorzej, bo są drzwi wyłamane. Deskami pozabijano, ale i tak wyrwane.

Wójt zapytała Sołtysa kto ma klucz?

Sołtys odpowiedział, że nie ma klucza.

Radny Tadeusz Kufel zgłosił, że na ul. Sportowej w Baniach jest dziura w asfalcie, naprzeciwko boiska i naprzeciwko wjazdu na ul. Sienkiewicza. Dodał, iż Spółka Wodna
z Chojny coś tam robiła i potem została dziura, która jest do tej pory.

Radna Anna Miecznikowska zapytała o autobus Pana Grzybowskiego, to jest zapytała czy są prowadzone z nim jakieś rozmowy w sprawie kursowania autobusu do Dłuska?

Wójt odpowiedziała, że  z tym jest problem, gdyż co jest jakaś linia, to przez parę dni jeździ pewna liczba osób, a później autobus jeździ pusty. Nikt nie zobowiąże się, że będzie zawsze jeździł wtedy i wtedy.

Radna Anna Miecznikowska zgłosiła, że są 2 dziury w Swobnicy na drodze powiatowej. Jest to w miejscu, gdzie jest kawałek nowego asfaltu (koło mostka). Jest to w pobliżu krzyżówki.

Radny Adam Ciepły zapytał, jak wygląda sprawa z przejmowaniem działek w Dłużynie
i w Kunowie od Agencji?

Radny Lubomir Niewiada mówiąc, że przypomniała mu się jedna rzecz odnośnie dzierżaw, powiedział, że w Rożnowie jest działka, która kiedyś umownie nazwana była „nauczycielską”. Radny mówiąc, że teraz tą działkę dzierżawi, zapytał czy Agencja przekaże te działki gminie, gdyż chciałby je kupić.

Wójt odpowiedziała, że na razie nic nie wiadomo.

Radny Lubomir Niewiada dodał, że podobno Agencja miała te działki przekazać na mienie gminy.

 

Ad. 6) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Banie w roku szkolnym 2008/2009 (druk nr 329).

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Banie w roku szkolnym 2008/2009, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, zreferowała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że przedłożona informacja była analizowana przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 9 listopada 2009 r., i została pozytywnie zaopiniowana.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radny Grzegorz Dobrowolski nawiązując do tabeli nr 3 o stanie bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2008/2009, zawartej w przedłożonej informacji, powiedział iż z danych zawartych
w tabeli wynika, że stołówka jest tylko w Zespole Szkół w Baniach. W związku z tym radny zapytał, co z pozostałymi szkołami i jak wygląda dożywianie w innych szkołach? Czy jedzenie
z tej jednej stołówki jest rozwożone? Zdaniem radnego w każdej szkole powinna być stołówka.

Małgorzata Sikora Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubanowie powiedziała, że w szkole
w Lubanowie wszystko odbywa się w świetlicy i to pomieszczenie wykazywane jest nie jako stołówka, lecz jako świetlica. W szkole jest kuchnia i jedzenie z kuchni wydawane jest okienkiem do świetlicy.

Grzegorz Śliwka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swobnicy poinformował, że w szkole funkcjonuje kuchnia, w której przyrządzane jest drugie śniadanie. Posiłek wydawany jest w formie drugiego śniadania. Nie jest to danie obiadowe, lecz drugie śniadanie.

Wójt dodała, że stołówka ścisłym znaczeniu tego słowa jest w szkole w Baniach. W szkołach pozostałych są kuchnie, gdzie przygotowuje się kanapki, herbatę, itp.

W świetle powyższych wyjaśnień radny Grzegorz Dobrowolski powiedział, że nie wie czy nie powinna być dodana w tabeli rubryka „kuchnie”.

Innych wypowiedzi nie było i Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedłożonej Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Banie
w roku szkolnym 2008/2009.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Banie w roku szkolnym 2008/2009.

 

Ad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r. (druk nr 330).

Projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r., stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 9 listopada 2009 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVIII/285/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r., która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 11.08 do 11.25. Po przerwie wznowiła obrady.

 

Ad. 8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r. (druk nr 331).

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r., stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego protokołu, zreferowała Wójt. Projekt ten nie wprowadza żadnych zmian w stosunku do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 9 listopada 2009 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr XXVIII/286/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r., która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych i ustalenia wysokości wynagrodzenia (druk nr 332).

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych i ustalenia wysokości wynagrodzenia, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Ponadto dodała, że chodzi o to, aby inkasentem podatków od osób fizycznych w Sołectwie Piasecznie, podobnie, jak
w innych sołectwach gminie, był sołtys. Do tej pory inkasentem był członek Rady Sołeckiej Sołectwa Piaseczno.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 9 listopada 2009 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVIII/287/09 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych i ustalenia wysokości wynagrodzenia, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 10) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach geodezyjnych nr 2 i nr 5 w gminie Banie (druk nr 333).

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach geodezyjnych nr 2 i nr 5 w gminie Banie, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy Jerzy Zgoda. Powiedział, że przedmiotem planu jest zagospodarowanie rekreacyjne terenów. Dodał także, iż Państwo radni otrzymali zmianę do przedłożonego projektu uchwały. Zmiana, zawarta w załączniku nr 13 do niniejszego protokołu, stanowi, że opłata planistyczna będzie naliczana od działek, które nie są własnością gminy. Gmina sama sobie nie będzie płaciła za wzrost wartości nieruchomości. Dlatego naniesienie stosownej zmiany w projekcie uchwały jest konieczne. Po przyjęciu planu na przełomie roku zostanie dokonany podział geodezyjny i w przyszłym roku będzie można działki sprzedawać. Kompletny plan z dużą mapą jest do wglądu u inspektora Urzędu Gminy Józefa Gurdały. Cała infrastruktura  tego terenu jest podzielona na działki rekreacyjne. Uwzględniono drogi dojazdowe, punkty przeznaczone pod usługi szeroko pojętej rekreacji, jak również zabezpieczenie terenów zielonych. Są to okolice rogu baniewickiego przebiegające w połowie całej działki. Tereny nad samym jeziorem, jako tereny zalewowe, wyłączone są spod zabudowy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 9 listopada 2009 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVIII/288/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach geodezyjnych nr 2 i nr 5 w gminie Banie, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 11) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (druk nr 334).

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Dodała również, że Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie złożyło uzasadniony wniosek o przedłużenie obowiązywania na okres jednego roku dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Banie
w miejscowości Tywica.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 9 listopada 2009 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVIII/289/09 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 335).

Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Projekt uchwały stanowi o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych z niżej wymienionymi osobami dotychczas je dzierżawiącymi:

L.p

Nazwisko i imię dzierżawcy

Przedmiot dzierżawy

Dzierżawa  na okres

obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia gruntu 

Przeznaczenie

1

Krajewska Zofia

Lubanowo

część 137/1

530

uprawy ogrodowe

do 5 lat

2

Rulewicz Zofia

Banie 2

część 501/2

230 m2

uprawy ogrodowe

do 5 lat

3

Niedźwiecka Beata

Banie 2

część 525

170 m2

uprawy ogrodowe

do 5 lat

4

Komorowska Anna

Banie 2

część 502

21 m2

pod garaż

do 5 lat

5

Dąbrowska Agnieszka

Banie 2

część 502

21 m2

pod garaż

do 5 lat

6

Wrońska Marzena

Banie 2

część 504

21 m2

pod garaż

do 5 lat

 

Wójt dodała, że wymienione wyżej osoby są dzierżawcami tych działek. Umowy kończą im się w tym roku i wystąpili z wnioskami o zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości. Grunty są wykorzystywane przez dotychczasowych dzierżawców zgodnie ich przeznaczeniem, określonym w umowach dzierżawy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 9 listopada 2009 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVIII/290/09 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie (druk nr 336).

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy. Dodał także, iż
w bieżącym roku nasi pracownicy otrzymali w miesiącu maju podwyżkę wynagrodzenia
w wysokości do 10%. Różnie to bywało, w zależności od pracownika. Nie wszyscy otrzymali
w takiej wysokości. Pracownicy otrzymali również nagrodę przewidzianą w funduszu płac na dzień pracownika samorządowego. Podwyżki te nie obowiązywały w przypadku Pani Wójt. Po analizie, przeprowadzonej z Panią Skarbnik, naszego funduszu płac mamy taką sytuację, że możemy w tym roku urealnić również wynagrodzenie Pani Wójt, tak aby nie pozostawała w tyle za pracownikami, którym podwyższono wynagrodzenia. Sekretarz Gminy powiedział również, że zmieniona ustawa o pracownikach samorządowych i otrzymane od Pani Wójt upoważnienie, upoważnia go do  przygotowywania i wykonywania uchwał, i tych czynności
z zakresu prawa pracy, oczywiście bez zatrudniania i ustalania wynagrodzenia. Dlatego projekt uchwały trafia dzisiaj pod obrady Wysokiej Rady z prośbą o przyjęcie.

 Projekt uchwały stanowi o ustaleniu miesięcznego wynagrodzenie Wójta Gminy Banie
w następującej wysokości:

a)   wynagrodzenie zasadnicze w wysokości                                                                      5.100 zł;

b)   18 % dodatku za wysługę lat w wysokości                                                                918,00 zł;

      który z dniem 01 lipca 2010 r. wzrośnie do 19 %

c)   dodatek funkcyjny w wysokości                                                                                  1.500 zł;

d)   dodatek specjalny w wysokości 20 % naliczany od wynagrodzenia

      zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie w wysokości                                 1.320 zł.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 9 listopada 2009 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVIII/291/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 14) Informacje z analizy oświadczeń majątkowych za 2008 r. radnych i pracowników samorządowych:

a)      informacja Wojewody Zachodniopomorskiego,

b)      informacja Wójta Gminy Banie,

c)      informacja Przewodniczącego Rady Gminy Banie,

d)      informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie.

 

Informacje: Wojewody Zachodniopomorskiego, Wójta Gminy Banie, Przewodniczącego Rady Gminy Banie i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie z analizy oświadczeń majątkowych za 2008 r., stanowią załączniki odpowiednio od nr 21 do nr 24.

Sekretarz Gminy powiedział, że jak co roku jest obowiązek przekazania do Urzędu Skarbowego, jak również i do Wojewody Zachodniopomorskiego, oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, jak i pracowników Urzędu Gminy, którzy podejmują decyzje
w imieniu Wójta Gminy Banie. Wszystkie procedury zostały wykonane. Od Wojewody
i z Urzędu Skarbowego wpłynęły informacje z analizy oświadczeń majątkowych. Jeżeli chodzi
o pracowników szczebla zarządzającego, jak również wydających  decyzje w imieniu Wójta Gminy Banie i oświadczenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, to zastrzeżeń nie było żadnych. Były jedynie zastrzeżenia w stosunku do niektórych oświadczeń radnych, ale są to zastrzeżenia nie powodujące skutków prawnych.

 

Ad. 15) Rozpatrzenie skargi Państwa Ireny i Antoniego Jakubowskich na działanie Wójta Gminy Banie (druk nr 337).

Przewodnicząca Rady odczytała skargę Państwa Ireny i Antoniego Jakubowskich na działanie Wójta Gminy Banie, stanowiącą załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z tą skargą zwróciła się do Pani Wójt
o ustosunkowanie się. Pani Wójt udzieliła odpowiedzi zawartej w piśmie stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Wójt.

Wójt powiedziała, że były 3 pisma w sprawie. Nie była powołana specjalna komisja do tej sprawy, ale Komisja Rolnictwa była na tej działce. Wójt odczytała pismo, zawierające pisemne ustosunkowanie się do skargi. Pismo to stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Treść pisma jest następująca:

„W odpowiedzi na pismo, jakie wpłynęło do Rady Gminy Banie od Państwa Ireny
i Antoniego Jakubowskich w sprawie rzekomego braku znaku geodezyjnego nr 13981 rozgraniczającego działki nr 1062 (własność Gminy Banie) i 1063 (własność Państwa Jakubowskich) informuję, że z dokumentacji fotograficznej z roku 2008, jaką posiadamy, wynika, że słupek graniczny jest prawdopodobnie zakopany pod ziemią, gdyż nie był widoczny już w roku 2008, ale zwróciliśmy się do firmy STRABAG Sp. z o.o. o oznaczenie tego punktu przy okazji dodatkowej inwentaryzacji powykonawczej. Obecnie punkt graniczny jest wyraźnie oznaczony na krawędzi drogi asfaltowej bolcem metalowym obmalowanym czerwoną farbą.

Natomiast co do zastabilizowania znakami i oznaczenia granicy pomiędzy działką gminną nr 1062 a działkami Państwa Jakubowskich nr 1063, 1059 i 1060 obręb Banie 4, informuję, że Gmina nie ma obowiązku po wykonaniu inwestycji wznawiać znaków granicznych na wszystkich sąsiednich działkach, wystarczy tylko inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza określająca czy inwestycja mieści się w granicach działek gminnych.

Nierówności nie są spowodowane budową drogi, lecz powstały po przesunięciu drogi na właściwe miejsce (zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym) a ślady po starej trasie drogi, jakie można zobaczyć w terenie, nie są to nierówności uniemożliwiające wykonanie orki i następnie zasiewu.”.

Wójt dodała, że jeżeli chodzi o śmieci wymienione w piśmie, to tak, jak wyjaśniała na komisjach, pojechali nasi pracownicy, przywieźli w worku trochę butelek, jakieś tam szczątki, tak że śmieci zostały zabrane. Nikt z gminy nie wykonywał prac niwelacyjnych. Nic o tym nie wiadomo. Pan Jakubowski napisał: „W dniu 8 września 2009 r. stwierdziłem, że były wykonywane prace niwelacyjne.”. Wójt powiedziała, że nic o tym nie wie. Powiedziała, że dysponuje też zdjęciami, które pokazują, że nic tam nie było robione. Jest równo.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady, to jest Komisji Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisji Rewizyjną oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska było wypracowane stanowisko, że skarga jest bezzasadna.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radny Lubomir Niewiada – jest stwierdzenie, że gmina nie ma obowiązku wznawiania, a czy ktoś ma taki obowiązek w oderwaniu od omawianego faktu?

Radca prawny Izabela Kozłowska – generalnie Kodeks Cywilny przewiduje, że jak są sąsiedzi, graniczą ze sobą i są znaki graniczne, każdy z właścicieli jest zobowiązany te znaki graniczne chronić i pilnować, żeby one nie znikały, nie przesuwały się. Jest to taki ogólny obowiązek. Natomiast samo wznowienie granic, to już jest coś innego. Jest to taka, można powiedzieć, bardziej złożona procedura. Jest to postępowanie, które się wiąże z tym, aby były osoby uprawnione, fachowcy, którzy tego dokonują. Nie ma czegoś takiego, że ktokolwiek ma obowiązek to wykonywać. Po prostu wznowienia granic zazwyczaj dokonuje się wtedy, kiedy jest taka potrzeba, czyli praktycznie można powiedzieć, że to jest takie nie obligatoryjne,
a bardziej fakultatywne, kiedy jest taka potrzeba. Natomiast tak, jak Pani Wójt mówiła, jak się robi jakąś inwestycję czy buduje się dom, czy robi się drogę, to zazwyczaj jeszcze jest taki obmiar powykonawczy. To nie ma nic wspólnego ze wznawianiem granic. Patrzy się tylko, czy czasem inwestor nie przeholował w swojej inwestycji i nie wszedł na cudzą granicę. Natomiast jako takiego obowiązku, narzucania nie ma. To jest tylko i wyłącznie, że tak można powiedzieć, wnioskowane przez stronę.

Radny Lubomir Niewiada – położyła Pani nacisk na interpretację wznawiania granic, a mnie chodzi o to, czy obowiązek leży po stronie sąsiadów.

Radca prawny Izabela Kozłowska – to jest generalny obowiązek wynikający z Kodeksu Cywilnego.

Radny Lubomir Niewiada – czy piszący tę skargę nie będzie chciał udowadniać, że chciał chronić ten znak, tylko nie dane mu było chronić, bo nie widział co ma chronić?

Radca prawny Izabela Kozłowska – to nie jest tak, że jak ma chronić, to ma stanąć nad tym znakiem, trzymać go czy pilnować, bo to nie na tym polega. Chronić i utrzymywać to oznacza, że idę i patrzę czy znak jest, czy nie ma. To, że znak jest zasypany, to nie znaczy wcale, że go nie ma, bo w praktyce zazwyczaj tak jest, że znaki graniczne są zasypane. I to jest powszechne i tak jest wszędzie. Ciężko jest utrzymać słupek graniczny, ten geodezyjny, z krzyżykiem, taki betonowy. Czasem to jest taki słupek, czasem jest to kamień. One mogą być zasypane. Nie ma czegoś takiego, że każdy, kto powinien to robić, ma obowiązek stać, pilnować i oznaczać,
i komuś zarzucać, że tego nie robi, bo z tego jakby nie wyprowadza nikt roszczenia do kogoś.

Radny Lubomir Niewiada ja to rozumiem, tylko znając osobę Pana Jakubowskiego, a jest osobą dość dociekliwą, chciałbym, będąc reprezentantem Rady, przewidzieć scenariusz poczynań tej osoby. Znam Pana Jakubowskiego, co nie znaczy, że jestem stronniczy w tym momencie, tylko po prostu chcę, aby gmina na tym dobrze wyszła w sensie swoich praw i żeby ta osoba dociekliwa z tej racji nie zaczęła czegoś udowadniać.

Radca prawny Izabela Kozłowska – ale w tej chwili takie działania zostały podjęte i w zasadzie sprawa jest już załatwiona. Powiedziałabym, że nawet więcej zostało zrobione. Ten znak jest bardzo widoczny w tej chwili, bo jest pomalowany czerwoną farbą. Więc to jest bardzo widoczne, a jeżeli Pan skarżący ma jakiekolwiek dalsze pretensje i roszczenia, to niech docieka, poszukuje na jakiejkolwiek innej drodze, jaka mu jest prawem przewidziana. I tego nigdy Pan nie powstrzyma.

Wójt – myślę, że będzie, bo z całej korespondencji, z rozmów telefonicznych wynika, że właśnie Pan Jakubowski chciałby, żeby ten słupek fizycznie tam stał przy tej drodze.

Radca prawny Izabela Kozłowska – nie ma takiej konieczności.

Wójt – ale też nikt nie wie, czy faktycznie nie ma tego słupka gdzieś tam pół metra pod ziemią. My dysponujemy zdjęciami, gdzie we wrześniu w ubiegłym roku nie było widać na zdjęciach tego słupka. Nie wystawał tam, a że słupki giną, to tak jest. Są też przestawiane. Dosyć często się z tym spotykam. Toczy się postępowanie. Był policjant. Przesłuchiwał naszego pracownika Pana Mieczysława Szydełkę, bez powiadomienia stron. Odpytywał go na tą okoliczność. Myślę, że ta sprawa, gdzieś tam dalej się toczy.

Radny Grzegorz Dobrowolski  czy ta droga, na której zaznaczony jest czerwoną farbą słupek, to jest granica między działkami? Jeżeli taka droga powstała, czy nie musiał być wymagany jakiś pas pobocza, bo w którymś momencie wyjdzie tak, że ludzie zaczną zjeżdżać z utwardzonej drogi na pola i zacznie się protest.

Sekretarz Gminy – jest wykonana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i cała droga mieści się w granicy działki. Są na to dokumenty. Jest mapa ostemplowana przez geodetę, przyjęta w Powiatowym Biurze Geodezyjnym. Jeżeli Pan Jakubowski uważa, że jest przesunięta granica, to musi wezwać geodetów, zapłacić i udowodnić gminie, że gmina jest w jego działce.

Radny Grzegorz Dobrowolski  czyli ta działka nie jest całością drogi. Działka jest działką,
a w niej jest droga?

Sekretarz Gminy – tak.

Radna Anna Miecznikowska – chciałabym jeszcze dodać, że razem z członkami Komisji Rolnictwa byliśmy, przy okazji inwentaryzacji dróg, i oglądaliśmy tę działkę i rzeczywiście na tej działce Pana Jakubowskiego są nierówności, ale te nierówności zostały po byłej drodze, która nie była drogą, tylko ją sobie ludzie wyjeździli. Tam nie było żadnych nierówności wykonanych przy okazji budowy. To po prostu są pozostałości po starej drodze.

Sekretarz Gminy – uprawy rolne można prowadzić.

Radna Anna Miecznikowska – tak.

Innych wypowiedzi nie było.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały stanowi, że skarga jest bezzasadna.

 Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr XXVIII/292/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 16) Rozpatrzenie skargi członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bol. Chrobrego 16 w Baniach na działanie Wójta Gminy Banie (druk nr 338).

            Przewodnicząca Rady powiedziała, że otrzymała pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 26 października 2009 r. Pismo to stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady odczytała pismo. Pismem tym przekazano skargę członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 16 w Baniach na działanie Wójta Gminy Banie. Przewodnicząca Rady odczytała tą skargę. Skarga stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Głos zabrała Wójt, która powiedziała: Jest mi ciężko odpowiedzieć na ten zarzut nienawiści. Ja nie wiem skąd naprawdę Państwo wysnuliście taki wniosek. Takie uczucie jest mi całkowicie obce. Odpowiadając na te zarzuty: według dokumentacji, którą mamy w Urzędzie, jeżeli chodzi
o sprzedaż lokali w tej nieruchomości, to sprzedaż lokali w tej nieruchomości następowała jedynie na wniosek najemcy. To w oparciu o złożony wniosek wszczynana była procedura sprzedaży. Nigdy nie miało miejsca zdarzenie, żeby to gmina pierwsza inicjowała sprzedaż lokalu zajętego przez najemcę, a tym bardziej ogłaszała przetargi. Państwo twierdzicie, że Was ktoś zmusił do wykupu tych lokali.

Twierdzenia, że Urząd Gminy nakłaniał mieszkańców do wykupu albo też, że grożono najemcom sprzedażą w drodze przetargu, nie znajduje żadnego uzasadnienia i są całkowicie bezzasadne. Pierwsze 4 lokale w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego zostały sprzedane najemcom pod koniec 1995 r. W następnych latach wyodrębniane były kolejne lokale, przy czym najwięcej - 5 lokali - zostało wyodrębnionych i sprzedanych w 1997 r. Ostatni lokal został sprzedany w roku 2007. Przy sprzedaży lokali na rzecz ich najemców stosowane były bonifikaty od ich ceny, przy czym różnie się one kształtowały na przestrzeni lat, a co uzależnione było od aktualnie obowiązujących przepisów. Wynosiły one 90%, 95% od ceny lokalu, a od 2004 r. nawet 98%. Żaden z najemców nie płacił pełnej wartości mieszkania. Ja pamiętam tu taką sytuację, że cena za mieszkanie była mniejsza od tego co trzeba było zapłacić Panu Notariuszowi. Pani była zdziwiona, że Pan Notariusz bierze więcej, niż ona płaci za mieszkanie.

Zgodnie ustawą z dnia 24 czerwca 1995 r. o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa powstaje już z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu, a więc wtedy, gdy w nieruchomości jest co najmniej dwóch właścicieli. Pierwszy lokal został sprzedany 22.12.1995 r. i od tego czasu powstała wspólnota mieszkaniowa. To nie Urząd Gminy stworzył wspólnotę, lecz powstała ona
z mocy samego prawa.

Odrębną natomiast sprawą jest określenie sposobu zarządzania nieruchomością
i powołania Zarządu Wspólnoty, który powinien zajmować się zarządzaniem części wspólnych nieruchomości.

W momencie sprzedaży pierwszego lokalu w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 16, znajdująca się w nim kotłownia dostarczała już przed 1990 r. ciepło do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5 (Posterunek Policji). Pomieszczenie kotłowni zostało zatem potraktowane jako lokal użytkowy i przypisany mu został odpowiedni udział (0,038 części) w częściach wspólnych tej nieruchomości.

W dniu 24.09.2003 r. pomiędzy Gminą Banie a Wspólnotą Mieszkaniową budynku mieszkalnego przy ulicy Bol. Chrobrego 16 została zawarta umowa użyczenia, a nie wydzierżawienia kotłowni. Odbyło się to na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej. Przedmiotem umowy było oddanie w nieodpłatne używanie kotłowni wraz z urządzeniami grzewczymi
i armaturą techniczną (kotłownia nie była przedmiotem dzierżawy).Wspólnota z dniem przejęcia kotłowni zobowiązana została do pełnej obsługi mienia oddanego w użyczenie i do dostawy ciepła do budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 3, Grunwaldzkiej 5, Bol. Chrobrego 27 i Bol. Chrobrego 29. Umowa użyczenia dokładnie określała, iż obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów związanych z posiadaniem i używaniem przedmiotu umowy, w szczególności do utrzymywania w pełnej sprawności przekazanego mienia, bieżące i kapitalne naprawy przekazanych urządzeń spoczywał na wspólnocie. Ww umowa była zawarta na czas nieokreślony. W momencie przekazania kotłowni do użytku został przekazany nowo zakupiony piec, którego zakup był warunkiem przejęcia kotłowni przez Wspólnotę Mieszkaniową. 

            W dniu 4.09.2008 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Banie uchwała nr 2/2008 z dnia 6.08.2008 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 16
w Baniach, której treść stanowi, że „ogół właścicieli stanowiących wspólnotę mieszkaniową nieruchomości nr 16 przy ul. Bol. Chrobrego w Baniach w wyniku głosowania przeprowadzonego w sposób jawny wyrazi zgodę na przejęcie na własność kotłowni dostarczającej ciepło dotychczasowym lokatorom pod warunkiem zwolnienia z kosztów notarialnych i innych związanych z powyższą decyzją”.

Rada Gminy Banie uchwałą nr XVI/176/08 z dnia 22.09.2008 r. wyraziła zgodę na zbycie na rzecz tej Wspólnoty udziału 0,038 części w nieruchomości, związanego ze znajdującą się w niej kotłownią.

Gmina nie miała podstaw prawnych do zbycia nieruchomości (udziału) nieodpłatnie, gdyż w tym przypadku nie są spełnione przesłanki celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce, a tylko na cele publiczne gmina może dokonać darowizny nieruchomości. W tej sytuacji jedynym wyjściem pozostała możliwość udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości w oparciu o art. 68 ust. 1 cytowanej ustawy.

Wartość udziału 0,038 w przedmiotowej nieruchomości została oszacowana na kwotę 15.100 zł, o czym Wspólnota została poinformowana. Na wniosek Wspólnoty z dnia 23.04.2009 r. Rada Gminy uchwałą nr XXII/246/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. wyraziła zgodę na udzielenie Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 16 w Baniach bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży wspomnianego udziału. Koszt nabycia kotłowni przez Wspólnotę mógł się zamknąć zatem kwotą 151 zł, co w przeliczeniu na jeden lokal wynosi 12,44 zł. Koszty notarialne i sądowe miały zostać pokryte z rachunku Urzędu Gminy Banie.

W dniu 30.06.2009 r. Wspólnota wypowiedziała Gminie warunki nieodpłatnego używania składników majątkowych kotłowni przekazanej jej w dniu 24.09.2003 r.

            W dniu 2.07.2009 r. Urząd Gminy skierował do Przewodniczącej Zarządu prośbę
o zwołanie zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej, w celu udzielenia Zarządowi pełnomocnictwa do reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie nabycia udziału 0,038 części w nieruchomości, a także określenia we właściwej formie prawnej sposobu zarządu nieruchomością wspólną.

W przypadku określenia sposobu zarządu chodziło o uregulowanie istniejącego stanu, gdyż zarządzanie nieruchomością przez samych właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku zostało ustalone już w 2001 r., ale uchwała w tej sprawie nie była zaprotokołowana przez notariusza.

W konsekwencji w dziale III księgi wieczystej (prawa, roszczenia i ograniczenia) figuruje pierwotny, nieaktualny już wpis: „Zarząd budynkiem na rzecz gminy Banie do czasu ukonstytuowania się wspólnoty mieszkaniowej”, a przecież od 2001 zarząd sprawowany jest przez właścicieli lokali, a nie przez gminę.

Zebranie właścicieli odbyło się w dniu 13.07.2009 r. w obecności notariusza. W jego trakcie Pan Marian Woźniak poddał pod głosowanie wniosek: „Jeżeli nie będzie uregulowana sprawa kotłowni w budynku i nie zostaną odłączone od niej inne budynki, wstrzymać się z uchwałą
o zmianie sposobu zarządu”.

Wniosek ten został przyjęty większością głosów.

W tej sytuacji, a także wobec nie udzielenia nikomu pełnomocnictwa do reprezentowania Wspólnoty w sprawie nabycia udziału 0,038 części w nieruchomości na rzecz tejże Wspólnoty, nie można przystąpić do zawarcia stosownej umowy notarialnej.

            W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, w trosce o zapewnienie ciepła najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych podłączonym do kotłowni przy ul. Bol. Chrobrego 16, Gmina Banie zmuszona została zawrzeć umowę na dostawę energii cieplnej
z Przedsiębiorstwem Obrotu Opałem A. Białek. Przedmiotem umowy zawartej z nowym wytwórcą ciepła jest dostarczanie energii cieplnej wytwarzanej w kotłowni lokalnej położonej
w Baniach przy ul. Bol. Chrobrego 16, na cele centralnego ogrzewania do lokali znajdujących się przy budynku kotłowni oraz na potrzeby ogrzewania części wspólnej (klatka schodowa, suszarnia).

Opłata za dostawę energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania obliczana jest według powierzchni użytkowej danego lokalu oraz ogrzewanie części wspólnych budynku według posiadanego udziału. Ww opłaty uwzględniają jedynie koszty zakupu energii cieplnej dostarczanej przez dostawcę do budynku oraz amortyzację urządzeń grzewczych.

Stawka za ogrzanie 1m2 pow. użytkowej lokali i części wspólnych przy siedmiomiesięcznym okresie rozliczeniowym, w sezonie grzewczym 2009/2010 wynosi 8,38 zł/m2.

Ww stawka wynika z kalkulacji przedstawionej przez dostawcę energii cieplnej oraz kosztu amortyzacji urządzenia grzewczego tj.: całkowity koszty ogrzania poniesiony przez dostawcę ciepła podzielony przez ilość m2 przeznaczonych do ogrzania podzielony przez okres grzania (100.097,76 zł: 1.705,83 m2=58,68 zł/m2 : 7 miesięcy =8,38 zł/m2).

Wobec tych faktów twierdzenia zawarte w piśmie właścicieli lokali z dnia 16.10.2009 r. że „na nic zdały się nasze uchwały o przekazanie nam kotłowni na własność” oraz „Urząd Gminy nie chce nam kotłowni oddać”, są całkowicie bezzasadne.

            Chciałabym jeszcze powiedzieć, że mam ofertę, która jest do wglądu. Jest to oferta od Pana A. Białka na dostawę ciepła kotłowni przy ul. Bol. Chrobrego 16. Mam też porównanie opłat za dostawę ciepła do naszych budynków. I tak w Baniach przy ul. Chrobrego 16 za 7 miesięcy stawka wynosi 8,38 zł za 1 m2, a gdyby to było rozbite na 12 miesięcy  - wynosiłaby 4,88 zł. W szkole w Babinku stawka wynosi 4,95 zł przy płatności przez 12 miesięcy.
W pozostałych budynkach stawka sięga nawet 5,75 zł za 1 m2 przy 12 miesiącach. Z tego wychodzi, że 4,88 jest najmniejszą stawką. Pisanie na wpłatach do Urzędu Gminy, że to jest haracz za c.o., trochę jest bolące. Chciałabym się odnieść jeszcze do stwierdzenia w piśmie, że „wzywa się”. Nie ma innych określeń. Kodeks dysponuje takim określeniem. I pisanie, że „wzywa się naród do boju”. Wszyscy dostajemy wezwania np. z banku. Używa się też nazwy „monit”. Jeżeli nie reaguje się na pierwsze zaproszenie, to następnie idą wezwania. W tej chwili już, na budynku 6 osób nie podpisało umowy. Korzystają z ogrzewania nieprawnie. Można to nazwać dosadniej, ale ja tego nie zrobię. W tej chwili mamy już zadłużenie 4.376,14 zł. Rozmawialiśmy, próbowaliśmy wybrać jakiś wariant. Stanęło na tym, aby może wrócić do kotłowni umieszczonej w budynku policji. Sięgnęliśmy do dokumentów i wtedy się okazało, że ten budynek nie jest własnością Gminy Banie, tylko Starostwa Powiatowego. Napisaliśmy do Starostwa. Od Starostwa dostaliśmy odpowiedź, że mamy zwrócić za 3 lata za nienależnie pobrany czynsz. Po rozliczeniach, po wykazanych remontach, zostało nam do zwrotu 1.300 zł, których nie zwróciliśmy, uważając, że nasi ludzie też się napracowali przy comiesięcznym rozliczaniu. Teraz sprawa stanęła jak gdyby w miejscu, bo nie ma możliwości urządzenia tam kotłowni, odłączenia tych bloków. Po drodze doszły takie sprawy, według mnie wręcz taki mały, może nie dramat, ale na przykład pani zamieniła domek jednorodzinny na mieszkanie. I przyszła tutaj po to, aby miała ogrzewanie, żeby nie nosiła węgla, nie paliła sama. Jak ja mam ją odciąć? Ja nie mam takich możliwości Szanowni Państwo w tej chwili, chyba żebyście wzięli tą kotłownię, zostalibyście jej właścicielami, może wtedy siekierą odłączyć. Jeżeli próbujemy cokolwiek rozmawiać, to jesteście tak rozgoryczeni, jakoś tak nastawieni, że w ogóle nie można rozmawiać. Nawet między sobą, budynek z budynkiem. Tam się tak narobiło, że nie potraficie ze sobą rozmawiać. Adnotacja na skardze: jej córka należy do tzw. „podłączonych”. Jeżeli to jest na przykład jakaś informacja o mojej nienawiści, to ja dziękuję. Co z osobami, które nie podpisały umowy? Jakie jest wyjście? Odciąć grzejniki albo iść do sądu. Tak by to wyglądało. Ja wiem przy tych emeryturach, rentach i to nie dotyczy tylko emerytur i rent, bo młodzi często też nie mają dużych pieniędzy. Stawka jest spora, ale jest to stawka na siedmiomiesięczny okres opalania, a nie rozłożona na 12 miesięcy. Wszystkie mieszkania są wykupione. Wszystko dotyczy prywatnych mieszkań.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisji Rady, to jest Komisji Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisji Rewizyjną oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska było wypracowane stanowisko, że skarga jest bezzasadna.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radna Halina Świst – w czasie między wspólnym posiedzeniem komisji a sesją mieszkańcy Wspólnoty poprosili mnie, jako radną, na spotkanie z nimi. Ponieważ są to moi wyborcy poszłam i  to spotkanie rzuciło zupełnie inne światło na tę skargę. Na sali są Panie, które mogą to potwierdzić. Tą skargę do Wojewody redagowała Pani, która nie jest członkiem Zarządu. Wspólnota wybrała 2 Panie, którym zaufała i prosiła o reprezentowanie. Tych Pań tu na sali dzisiaj nie ma. To jest Pani Gąsiewska, która pracuje, i Pani Borna. Odbyło się spotkanie, gdzie mieszkańcy podpisywali tę skargę, ale jak Pani, która redagowała skargę, przeczytała to pismo, to mieszkańcy nie zgodzili się z wieloma sformułowaniami i zdecydowali o niewysyłaniu tej skargi. Natomiast Pani, która redagowała to pismo, poprosiła przewodniczącą Wspólnoty
o pieczątkę, ta Pani powiedziała, że pieczątki nie udostępni, ponieważ większość mieszkańców nie zgadza się ze sformułowaniami zawartymi w skardze. Chcieli poczekać. Czekali na jakieś wyjaśnienia ze strony Urzędu Gminy. Prośba od Wspólnoty, od mieszkańców tego budynku, aby Pani Wójt nie traktowała pisma, jako zdanie członków Wspólnoty. Nieprawda. Większość z tych sformułowań redagowała właśnie ta Pani. Jeśli mieszkańcy będą chcieli powiedzieć kto, to będą mieli do tego prawo. Ja nie zostałam upoważniona do tego. Ta Pani, która redagowała pismo, bez wiedzy, bez pieczątki Wspólnoty, wysłała to pismo. Wydaje mi się, że to już rzuca jakieś światło na sprawę.

Radna Anna Siwek – to w ogólne niezgodne z prawem, aby zebrać podpisy i doredagować sobie resztę.

Radna Halina Świst – w grę weszły emocje, a wiemy, że gdy w grę wchodzą emocje, tam trudno o zdrowy rozsądek. Rzeczywiście 50 % mieszkańców tego bloku stanowią renciści
i emeryci. Jest na przykład Pani, która mieszka sama i otrzymuje emeryturę w wysokości, 900 zł czy 1000 zł, czy nawet 1110 zł lub 1200 zł i ona ma do zapłacenia przez 7 miesięcy za samo centralne ogrzewanie 600 zł. Wyszła tam jeszcze sprawa części wspólnych. Proszę spojrzeć na to z ludzkiego punktu widzenia. Dla niej to jest tragedia. Ja się nie dziwię, że w grę weszły emocje i że te Pani zdenerwowały się. Zapłacenie takiego rachunku przez 7 miesięcy w roku równa się, nie wiem, z głodowaniem? My podjęliśmy uchwałę, że oddajemy w zasadzie za darmo, za symboliczną złotówkę tę kotłownię. Państwo nie przejęli tej kotłowni. Pan, który wygrał przetarg na dostawę ciepła, takie stawki sobie narzucił. To nie Pani Wójt, nie Gmina, tylko Pan, który zapewnia dostarcza ciepło. W imieniu mieszkańców chcę powiedzieć, że to nie oni. Oni czekali na jakieś wyjaśnienia, na pismo, które wysłali do Pani Wójt. Po otrzymaniu pisma od Pani Wójt, po poprawkach chcieli ewentualnie wysłać pismo do Wojewody. Następna sprawa, proszą
o zweryfikowanie stawki, bo 4,88 zł plus opłata za części wspólne, to dla mnie jest bardzo wysoka stawka. Pytałam koleżankę w Lubanowie i u nich jest stawka 3,80 zł za 1 metr2 i nie mowy o częściach wspólnych. W naszej wspólnocie też jest o 50 groszy niższa stawka i też nie ma mowy o częściach wspólnych. Może Pan Białek jeszcze raz by przeliczył. Druga prośba, to prośba o rozłożenia opłaty na 12 miesięcy. Nie wiem czy to jest możliwe. Mówię to, o co mnie poproszono. Tam niektórzy z tego budynku traktują tych ludzi, którzy zostali kiedyś podłączeni, bo przecież nie sami weszli, nie sami się podłączyli, tzw. podłączonych, jak tzw. trędowatych. Niektórzy mieszkańcy winią tych ludzi, a oni są Bogu ducha winni. Może wspólnie zastanówmy się, jak tym ludziom pomóc.

Radna Anna Siwek tak jak powiedziała wyżej koleżanka, 600 zł to jest dużo, ale płatne jest przez 7 miesięcy i można sobie środki stopniowo zabezpieczać. Na pewno nie jest to mało, jest to sporo, ale w takiej sytuacji są naprawdę tysiące, jak nie miliony, rencistów i emerytów w całej Polsce. Wszystkim nam żyje się ciężko. Natomiast, jeżeli chodzi o stawkę, to nie jest tak, że sobie naliczył, bo bierze się pod uwagę koszty eksploatacji, wodę i prąd oraz pracownika, które obsługuje kotłownię. Bierze się też pod uwagę i opał, którego cena w ubiegłym roku czterokrotnie wrosła i to wcale nie mało. Jeżeli chodzi o ludzkie spojrzenie i ludzkie traktowanie, to my rozumiemy Waszą sytuację. Na pewno nie jest ciekawa, zwłaszcza jeżeli w mieszkaniach, mimo ogrzewania, jest zimno. Radna powiedziała, aby mieszkańcy bloku nr 16 spojrzeli po ludzku na mieszkańców, którzy są uzależnieni od decyzji, którą podejmie Pani Wójt, bądź od tego co Wam się uda wywalczyć. Ci ludzie są bez prawa głosu. Zdani na to, co inni ustalą. Są niepewni jutra. Płacą również taka samą stawkę, a są o tyle w gorszej sytuacji, że nie mogą decydować o tym co się dzieje i co będzie się działo. Czy będą nadal podłączeni? Natomiast założenie ogrzewania etażowego to koszt rzędu kilku tysięcy złotych. To byłaby tragedia dla tych ludzi. Radna zaapelowała o rozsądek i pozbycie się niezdrowych emocji, bo nie są dobrym doradcą w żadnej sprawie. Radna wyraziła nadzieję na wypracowanie rozsądnego stanowiska. Powiedziała także, iż niezrozumiałym jest podpisanie czegoś bez uprzedniego przeczytania treści pisma. Podpisanie, to jest zgoda na treść danego pisma. Ta osoba oszukała Was i Gminę
i złamała prawo na pewno.

H. P. członek Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła skargę – powiedziała, że jest wykazana jako podpisana, a nie podpisywała.

Radna Anna Siwek – powiedziała, że z tym udałaby się nie do Urzędu Gminy, ale do odpowiednich instytucji.

Radny Adam Ciepły – zapytał, jak funkcjonowało ogrzewanie w ubiegłym roku?

Wójt – odpowiedziała, że w ubiegłym roku kotłownią zarządzała Wspólnota, ale już w ubiegłym roku zrobił się podział. Jednym było zimno.

Radny Adam Ciepły – zapytał, czy było taniej niż w tym roku?

Wójt – odpowiedziała, że było taniej i dodała, iż w pewnym momencie Wspólnota podjęła uchwałę i dla przyłączonych budynków było chyba 5 zł, a dla Wspólnoty było 4,20 zł.

Radny Adam Ciepły – powiedział, że to rozumie, bo dochodzą koszty przesyłu, ze względu na odległość. Dodał także, iż wcześniej ogrzewanie w miarę dobrze funkcjonowało, bo nic nie było słychać o problemach.

Wójt – powiedziała, że już w  ubiegłym roku były jakieś nieporozumienia. Chciano, aby odłączyć budynki podłączone.

K. K. członek Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła skargę – powiedziała, że wcześniej wszystko funkcjonowało w miarę. Lokatorzy budynku nr 16 płacą fundusz remontowy i na utrzymanie Wspólnoty, ale okazało się po rozliczeniu okresu grzewczego, że funduszu remontowego jest zero. Kosztami wywozu popiołu obciążeni są członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej, a te osoby, które są podłączone, nie obchodzi nic. Podobno gdzieś ucieka bardzo dużo wody, za którą też musi płacić Wspólnota ze wspólnych pieniędzy. Pani K.K. powiedziała, że nie wie czy ktoś chciałby płacić cały rok na fundusz mieszkaniowy i okazuje się, że na tym koncie jest zero, bo pieniądze poszły z dymem, gdyż zostały wydane na ogrzewanie. W naszym bloku jest ciepło, a mieszkańcy z budynków podłączonych mówią, że u nich jest zimno. O to są konflikty. To nie są nienawistne sprawy. Problem wynikł z tego, że Wspólnota nie ma pieniędzy, bo wszystko idzie z dymem. Wspólnota poprosiła Panią Wójt, aby budynki podłączone odciąć, ale okazuje się, że nie można. Są jakieś zaszłości. Ktoś kiedyś podjął taką niefortunną decyzję, bez zgody mieszkańców, a teraz płaci się za to.

J. P. członek Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła skargępowiedziała, że ma 700 zł renty, a mąż ma 100 zł więcej. Jak teraz zapłaciła rachunki, to ogółem wyniosły 1100 zł.

Radny Adam Ciepły – powiedział, że w miejscowości Piaseczno są starsze panie, będące emerytkami i one same muszą kupić sobie węgiel i ponieść inne opłaty. Mają takie same koszty, a może i większe i nie mają wygody, bo muszą same napalić w piecu. Ponadto radny powiedział, że gmina nie jest właścicielem mieszkań Wspólnoty Mieszkaniowej. Dodał także, że udział
w kotłowni powinien mieć każdy właściciel mieszkania, które korzysta z ogrzewania. Powinno się wspólnie naprawić to, co funkcjonuje, założyć liczniki do mierzenia zużycia ciepła i każdy powinien według nich płacić.

K. K. członek Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła skargę – powiedziała, że nie wolno im przejąć kotłowni bez podłączonych budynków. Trzeba przejąć kotłownię
z podłączonymi budynkami i z lokatorami. Jeśli przejmuje się z lokatorami, to przejmuje się wszystkie obowiązki i jeżeli coś się popsuje, nikogo to nie będzie obchodziło, tylko Wspólnota ma pokrywać koszty wymiany popsutych rur, jakieś przyłącza.

Radny Adam Ciepły – powiedział, że ci przyłączeni powinni także uczestniczyć w tych kosztach.

K. K. członek Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła skargę – odpowiedziała, że nie. Oni nie ponoszą tych kosztów.

Wójt – powiedziała, że w umowie o przekazaniu kotłowni tak jest, że Wspólnota odpowiada. Dodała także, iż rok temu był popełniony błąd, jak zaczęły się kłótnie. Nie można było dojść do porozumienia. Wtedy można było ustalić, kto ile płaci. Jest też tak, że jak coś działa, to działa, ale skoro Wspólnota wiedziała, że rury są źle zaizolowane, to wtedy trzeba było interweniować
w tej sprawie. Trzeba było wtedy je wymieniać i zaizolować. Nic nie zostało zrobione. Dopiero, jak zaczęło się psuć, to podniósł się larum. Trzeba coś wypracować.

Radny Adam Ciepły – powiedział, że jego zdaniem, ci podłączeni powinni ponosić takie same koszty napraw, jak Wspólnota.

J. P. członek Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła skargę – powiedziała, że palacze mówili, że codziennie ubywa 300 litrów wody.

Radna Anna Miecznikowska – powiedziała, że trzeba było znaleźć tego przyczynę. Trzeba było w porę zareagować, a teraz mówi się, że brakuje pieniędzy. Jak przez tydzień czasu ucieka woda, to od razu trzeba było szukać przyczyny tego faktu.

Sekretarz Gminy – powiedział, że fundusz remontowy, który jest ustalany w wspólnotach mieszkaniowych, ma określony cel. Przeznaczony jest na określone zadania w danym roku, zgodnie z planem finansowym. Natomiast inną zupełnie sprawą są opłaty za centralne ogrzewanie, które oprócz de facto usługi bądź opału regulują jeszcze sprawy remontowe albo amortyzacyjne. W większości wypadków amortyzacji się nie odprowadza i jeżeli jest naprawa, to wszyscy się składają albo mają na to odłożone. Państwo powiedzieliście, że z funduszu remontowego przeniesiono pieniądze na centralne ogrzewanie. Jeżeli tak było, chyba źle wykonana była kalkulacja. Takich rzeczy nie można robić. Sekretarz Gminy poprosił
o wypowiedź w tej sprawie Panią Mecenas, która powiedziała, że nie wolno tego robić. Jeżeli odbyło się to bez wiedzy członków Wspólnoty. Z funduszu remontowego nie można wziąć pieniędzy na inny cel.

 Sekretarz Gminy – powiedział, że jeżeli zdarza się sytuacja, że środków brakuje w ciągu roku, to Zarząd zwołuje Wspólnotę i wspólnie decyduje się co robić. Można zwiększyć stawkę, ale nie można przenosić pieniędzy bez zgody.

K. K. członek Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła skargę – zapytała o część wspólną. Powiedziała, że rozmawiała ze znajomymi z Gryfina, ze Szczecina i nikt z nich nie płaci za część wspólną dodatkowych pieniędzy. Powiedziała, że ma mieszkanie 58,90 m2 i do tego dochodzi  część wspólna. Z wyceny wynika, że częścią wspólną są: dach, stropy, fundamenty, ściany. Poprosiła o wytłumaczenie dlaczego płaci za ogrzewanie tego ponad 70 zł miesięcznie.

 Sekretarz Gminy – powiedział, że w Urzędzie Gminy są dokumenty, które jednoznacznie określają udział właścicieli mieszkań w całej nieruchomości i w częściach wspólnych, a więc: korytarz, suszarnia, które są ogrzewane. Według udziałów w nieruchomości naliczono opłatę za ogrzewanie. Jeżeli w częściach wspólnych nie byłoby grzejników, to nie będzie ogrzewania. Część wspólna jest ogrzewana i trzeba za nią płacić.  Nie jest też tak, że w innych budynkach nie jest naliczana opłata za część wspólną. Jest, tylko nie jest wykazana. Opłata ta ujęta jest
w stawce. W blokach mieszkalnych na korytarzach są grzejniki i ktoś musi za to zapłacić. Jeżeli opłata za część wspólną doliczona będzie do ogólnej stawki, to nie będzie opłaty za część wspólną. Sekretarz Gminy powiedział ponadto, że jak Wspólnota przejmie kotłownię, to może zdecydować, że nie ma opłaty za część wspólną. Natomiast, Urząd Gminy nie może tego zrobić.

K. K. członek Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła skargę – mówiąc, że policja ma grzejniki na części wspólnej, zapytała czy policja płaci za część wspólną?

Wójt – odpowiedziała, że policja rozlicza się ze Starostwem.

Sekretarz Gminy – dodał, że płacą według metra kwadratowego nieruchomości.

Wójt – powiedziała, że jest jeszcze jedna możliwość, a mianowicie można oddać zarządzanie
i administrowanie obcej instytucji np. Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”.

Sekretarz Gminy – powiedział, że stawkę ustala Wspólnota, bo kotłownia jest w budynku Wspólnoty, a lokatorzy z budynków podłączonych kupują od nich ciepło. Po prostu Wspólnota sprzedaje usługę.

Wójt – powiedziała, że najlepszym wyjściem jest dojście do porozumienia.

K. K. członek Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła skargę – powiedziała, że chodzi o to, aby nie było takiego zapisu, iż Wspólnota jest zobowiązana do pokrywania kosztów naprawy
w budynkach podłączonych.

Sekretarz Gminy – powiedział, że jeżeli im stawka za ogrzewanie nie będzie odpowiadała, to mogą się odłączyć. Albo będą płacić, albo się odłączą. Nic innego zrobić nie mogą.

Wójt – zapytała czy gmina ma możliwość wybudowania kotłowni dla budynków podłączonych?

Radna Prawny – odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości.

Radny Adam Ciepły – zapytał dlaczego z jego podatków ma być finansowana prywatna inwestycja, dodając, że jeżeli tak, to też chce, aby jemu wybudować kotłownię.

Sekretarz Gminy - powiedział, że ustawa o finansach publicznych zabrania dofinansowania prywatnych inwestycji.

Wójt – powiedziała, że jest też błąd niedoinformowania, a mianowicie brakuje informacji
o wydatkach funduszy Wspólnoty. Powinno być takie rozliczenie, z którym każdy zainteresowany mógłby się zapoznać. Poinformowała także, iż jest problem, bo nie podpisanych umów na dostawę ciepła, rosną zadłużenia i trzeba zdecydować, czy odciąć grzejniki, czy iść do sądu.

K. K. członek Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła skargę – powiedziała, że jeżeli ona uczciwie płaci za ogrzewanie i podpisała umowę, to dlaczego ma odpowiadać za ludzi, którzy tego nie robią?

Wójt – odpowiedziała, że to nie dotyczy osób, które płacą i podpisały umowę.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i odczytała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały stanowi, że skarga jest bezzasadna.

 Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 10 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVIII/293/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 13.05 do 13.20. Po przerwie wznowiła obrady.

Ad. 17) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt oraz Sekretarz Gminy udzielili odpowiedzi na pytania radnych, zadane w punkcie 6. porządku obrad, jak niżej:

Radnej Annie Miecznikowskiej - w sprawie drzew i zadrzewień przy drodze Górnowo-Piaseczno i Dłusko-Swobnica – Sekretarz Gminy powiedział, że są to drogi powiatowe. Sprawy przekazywane są bezpośrednio Staroście. Decyzje są poza nami. To co możemy, to robimy. Jak będzie można, to zrobimy sami.

Wójt – zapytała, jak te gałęzie wiszą?

Radna Anna Miecznikowska – powiedziała, że tych gałęzi nad drogą Dłusko-Swobnica samemu się nie usunie, bo trzeba zablokować ruch, gdyż gałęzie wiszą centralnie nad drogą. Wiszą już jakiś czas.

Wójt – zapytała czy uda się je strącić?

Radna Anna Miecznikowska – odpowiedziała, że nie.

 Radny Adam Ciepły – powiedział, że gałąź spadnie sama w nieodpowiednim momencie.

Radnej Halinie Świst – w sprawie dzikich wysypisk, kontroli mieszkańców i sklepów odnośnie umów na odbiór śmieci - Sekretarz Gminy powiedział – sytuacja jest taka, że na bieżąco, raz
w miesiącu jest informacja od firm, które wywożą śmieci, czyli z PUK Gryfino i PUK Pyrzyce,
o zawartych umowach i zerwanych umowach. Odnotowujemy to i jeżeli ktoś zrywa umowę, to zaraz jest interwencja, czyli wysyłane pismo z zapytaniem dlaczego. Natomiast z tymi osobami, które są na liście i nie zawarły umów, jest to wyjaśniane. Często jest tak, że pod jednym numerem nieruchomości są 2 czy 3 rodziny i jest wywożony jeden kosz. Jak się rozmawia
z poszczególnymi osobami, to mówią: to jest mój kosz, a oni nie płacą. Jak jest interwencja, to mówią, że wspólnie składają się na kosz i że są to wspólne śmieci. Faktycznie powinny być 3 kosze, ale oni mówią, że są to wspólne śmieci. Trudno jest kogoś ukarać za brak kosza, jeżeli oni twierdzą, że mają jeden kosz na śmieci. Sprawa jest monitorowana na bieżąco. Natomiast jeżeli chodzi o sklep to musimy sprawdzić, czy były interwencje.

Radnemu Grzegorzowi Dobrowolskiemu - w sprawie kursowania autobusów przez miejscowość Babinek – Wójt powiedziała, że myślała, aby po wsiach zebrać informacje, o jakich porach autobus jest najbardziej potrzebny. Powiedziała, że rozmawiała z Panem Dyrektorem PKS-u, który powiedział, że gdzieś, na prośbę, uruchomili kurs i okazało się, że przez parę dni było obłożenie, a później autobus jeździł pusty.

Radny Adam Ciepły - powiedział, że tak jest i tak będzie.

Radna Anna Miecznikowska – powiedziała, że w Swobnicy autobusy PKS-u i Pana Grzybowskiego mają długi postój i dobrze byłoby, gdyby chociaż jeden czy dwa autobusy mogły przedłużyć kurs do Dłuska.

Wójt – zapytała, w jakich godzinach te kursy są potrzebne?

Radna Anna Miecznikowska – odpowiedziała, że z Dłuska teraz jest autobus o 8.07 i później dopiero o godz. 13.35. Przydałby się autobus między tymi godzinami.

Wójt – powiedziała, że zatem około godz. 10, czy 11. przydałby się autobus.

Radna Anna Miecznikowska – odpowiedziała, że tak i wtedy będzie możliwość pojechania do lekarza, apteki, banku czy na pocztę.

Andrzej Krzywaźnia Sołtys Sołectwa Górnowa - powiedział, że z Bań do Górnowa jeździ autobus i w Górnowie jest o godz. 11.35. Potem wraca do Bań. Może autobus ten mógłby przedłużyć kurs do Górnowa, bo teraz droga jest dobra.

Radna Anna Miecznikowska – powiedziała, że obojętnie jaką trasą autobus z Dłuska będzie jechał do Bań, byleby jechał, bo między godz. 8. a 13.30 nie żadnego połączenia.

Wójt – zapytała, czy o takie samej porze mają być też autobusy w Babinku?

Radny Grzegorz Dobrowolski – odpowiedział, że godziny kursowania autobusów trzeba uzgodnić z mieszkańcami Babinka, aby pasowały pod potrzeby. Radny powiedział, że wnioskował o uruchomienie jakiejkolwiek linii, a jeżeli chodzi o godziny odjazdów czy przyjazdów autobusów, to uzgodni to mieszkańcami Babinka. Dodał, że w niedzielę nie ma żadnego autobusu ani do Gryfina, ani z Gryfina do Babinka.

Następnie Sekretarz Gminy odpowiedział na temat dziur na drogach powiatowych, to jest poinformował, że sprawy te są na bieżąco zgłaszane i monitowane. Prawdopodobnie na przełomie bieżącego i przyszłego roku dziury będą łatane.

Wójt – powiedziała, że po trzech miesiącach załatali dziurę w drodze w Swobnicy i w tym samym miejscu znowu jest dziura.

Radny Adam Ciepły – powiedział, że oni łatają w ten sposób, że woda wchodzi pod spód.

Wójt – dodała, że widać to po zrobionych studzienkach.

Radny Grzegorz Dobrowolski – powiedział, że dziury nie są osuszane, tylko woda jest wychlapana i asfalt leją na mokre podłoże.

Radnemu Adamowi Ciepłemu:

– w sprawie zapewnienia środków w budżecie gminy na 2010 r. na boisko w Piasecznie - Sekretarz Gminy odpowiedział, że sprawa jest rozeznana i być może uda się coś zrobić,
a w sprawie działek z Agencji – są one przygotowane, część poszła na warunki celu publicznego i jest nadzieja na pozytywne załatwienie. Dodał, że Pani Wójt była w tej sprawie w Agencji.

Radnej Annie Siwek – w sprawie drogi do szkoły w Lubanowie koło cmentarza – Sekretarz Gminy poinformował, że jak warunki pogodowe pozwolą, to droga będzie wyrównana.

Radnemu Grzegorzowi Dobrowolskiemu – w sprawie założenia lamp w Babinku – Sekretarz Gminy poinformował, że są 3 lampy zapisane, na co radny powiedział, że w zeszłym roku też były zapisane.

Radnej Annie Miecznikowskiej – w sprawie odłączenia energii elektrycznej w maglu w Dłusku – Sekretarz Gminy powiedział, że trzeba sprawdzić czy w remizie jest licznik i jeżeli magiel jest na podlicznik, to podlicznik zostanie zdjęty.

Odnośnie zgłoszonej dziury na ulicy Sportowej radny Tadeusz Kufel dodał, że Goleniów podłączał tam wodę i wycieli asfalt wielkości 2x2 i do tej pory, od pół roku, tak jest. W dziurę nasypany jest tłuczeń i jak jedzie samochód,  to koło wyrzuca tłuczeń.

Odnośnie remontu świetlic w Swobnicy i Baniewicach Wójt powiedziała, że tak jak czytała, umowy są podpisane. W terminie do końca roku odbędą się przetargi na remont tych świetlic. Jak będzie sprzyjająca pogoda, to będzie wykonany remont świetlic.

Sekretarz Gminy dodał, że na jutro ogłoszony jest przetarg na inspektora nadzoru, a następnie będzie na wykonawstwo.

Radna Anna Miecznikowska - zapytała, czy w tym roku, jak będzie sprzyjająca pogoda, będzie rozpoczęty remont?

Wójt - odpowiedziała, że na zimę nie będą rozpoczynane prace.

Sekretarz Gminy - powiedział, że w przyszłym roku do września na pewno prace będą wykonane.

Radna Anna Miecznikowska - zapytała co będzie ze świetlicą w Dłusku? Część remontu miało być  wykonane w tym roku, a część w przyszłym. Okazuje się, że klub i świetlica stoją na dwóch innych działkach. Radna zapytała co z tym zrobić?

Sekretarz Gminy - odpowiedział, że rozmawialiśmy już z Panią Skarbnik. Jesteśmy w trakcie ukończenia budżetu gminy na 2010 r. Zobaczymy, jakie będą wyniki przetargów. W grudniu bądź styczniu będą znane wyniki głównych przetargów. Jeżeli koszty będą takie, jak przewidujemy, czyli w wysokości 60-70% wartości kosztorysowych, to nawet ze środków własnych można taki remont bieżący, to jest wymianę okien, pomalowanie czy zabezpieczenie dachu, wykonać. Tańsze będzie wykonanie ze środków własnych niż w ramach projektu, bo wtedy dochodzą zbyt duże koszty  tj. na dokumentację, uzgodnienia, itp. Trzeba zacząć od zabezpieczenia dachu.

Wójt - powiedziała, że to samo jest w Parnicy.

Radna Anna Miecznikowska - powiedziała, że potrzeby remontowe nawarstwiają się i ludzie bardzo narzekają.

Radnemu Lubomirze Niewiadzie - w sprawie działek nauczycielskich w Rożnowie Sekretarz Gminy odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.

Wójt - dodała, że wszystkie działki nauczycielskie trzeba sprawdzić, gdyż nauczyciele z nich nie korzystają.

Odpowiedzi na pytanie czy różnicowanie cen biletów jest zgodne z Konstytucją udzieliła radca prawny, to jest powiedziała, że podobnie można sprawdzać sprawę zgodności z Konstytucją sklepikarzy czy usługodawców. PKS nie jest komunikacją państwową. Jest przedsiębiorcą tak, jak każdy inny.

Sekretarz Gminy - dodał, że grzechem pasażerów PKS-u jest nieegzekwowanie biletów od kierowcy i później wykazuje się, że na danej trasie nikt nie jeździ.

 

Ad. 18) Wolne wnioski i sprawy różne.

Stanisław Sztoban Sołtys Sołectwa Piaseczno – zwracając się do Pani Wójt zapytał o opiekuna świetlicy w Piasecznie.

Wójt - odpowiedziała, że rozmawiano z panią, która ma być tym opiekunem, ale sprawa nie jest jeszcze uzgodniona do końca.

Stanisław Sztoban Sołtys Sołectwa Piaseczno – powiedział, że zbliżają się ferie. Śniegu nie będzie i kuligu nie będzie, więc dzieci pójdą na świetlicę. Potrzebny będzie ktoś do opieki.

Wójt – odpowiedziała, ze nie można rodziców uwolnić od dzieci. W czasie ferii dzieci mają okazję być z rodzicami. Nacieszyć się sobą, pospać dłużej, razem spędzić czas.

Stanisław Sztoban Sołtys Sołectwa Piaseczno – powiedział, że dzieci powinny być z dziećmi, bo rodziców mają cały tydzień.

Wójt – odpowiedziała, że właśnie nie mają, bo wracają późno ze szkoły i odrabiają lekcje.

Stanisław Sztoban Sołtys Sołectwa Piaseczno – powiedział, że druga sprawa, to sprawa topoli do Durasiewicza, a trzecia, zadaszenie do sali.

Wójt – odpowiedziała, że nad sprawą topoli pracuje inspektor Urzędu, a jeżeli chodzi o daszek, to do końca listopada sprawa powinna być załatwiona. Będzie to zrobione razem z daszkiem 
w Babinku.

Katarzyna Kreft Sołtys Sołectwa Kunowo – zapytała kiedy będzie zrobione boisko
w Kunowie? Dodała, że pytał o to Pan Lukas, bo chciałby pomóc.

Wójt – odpowiedziała, że cały czas załatwiana jest sprawa z przejęciem boiska. Dodała także, że Pan Lukas mógłby najpierw wjechać na drogę.

Katarzyna Kreft Sołtys Sołectwa Kunowo – powiedziała, że Pan Lukas mówił, że się dołoży, bo jego sprzęt też jeździ. Następnie Pani Sołtys zgłosiła potrzebę naprawienia drogi Kunowo-Swochowo, bo są w niej dziury. Droga jest w stanie tragicznym. Jak deszcz popada, to droga jest nieprzejezdna. Ponadto Sołtys zapytała czy droga Kunowo-Parnica, przez starą żwirownię, należy do gminy?

Wójt – odpowiedziała, że tak.

Katarzyna Kreft Sołtys Sołectwa Kunowo – poinformowała, że prawdopodobnie ktoś
z Parnicy wysypał na tą drogę kupę gruzu i droga jest nieprzejezdna. Drogą tą ludzie z Kunowa jeżdżą do Pyrzyc. Drogą jest ciężko przejechać rowerem, a co dopiero samochodem. Drogę trzeba wyrównać, aby była przejezdna. Pani Sołtys poprosiła, aby zrobić to jak najszybciej.

Joanna Kamińska Sołtys Sołectwa Tywica – zwracając się do Pana Sekretarza Gminy zapytała o znak zakaz postoju samochodem ciężarowym na nowej drodze. Samochody tam stoją i jak tak dalej będzie, to co miesiąc, będzie zgłaszała, że asfalt jest załamany. Nawet jak dziecko wychodzi z własnego podwórka, to stoi za tym samochodem i zagląda czy coś jedzie, czy nie. Drogą mogą przejechać, ale stać chyba nie muszą. Następnie Pani Sołtys zgłosiła potrzebę zamontowania spowalniacza na połowie długości drogi. Na drodze jest ładny asfalt i kierowcy szybko jeżdżą.

Adam Walterowicz Sołtys Sołectwa Parnica – ustosunkowując się do sprawy wysypania gruzu na drodze Kunowo-Parnica powiedział, że jeżeli zrobił to ktoś z Parnicy, to drogę wyrówna. Następnie Sołtys zapytał czy jest możliwość, aby drogi wiejskie były konserwowane, bo drogi są zaniedbane. Droga Parnica-Kunowo czy Parnica-Dłużyna są w złym stanie. Zapytał także, czy
w budżecie gminy na 2010 r. znalazł się remont świetlicy wiejskiej w Parnicy, a jeżeliby się znalazł, to może trzeba niektóre rzeczy przemodelować?

Wójt - zapytała czy w ogóle ten remont jest opłacalny. Trzeba się też zastanowić czy obiekt traktować jako kościół czy jako świetlicę?

Adam Walterowicz Sołtys Sołectwa Parnica – trzeba się zastanowić, ale jak można byłoby połączyć świetlicę i kościół, to byłoby dobrze.

Andrzej Krzywaźnia Sołtys Sołectwa Górnowo – zapytał czy droga w Górnowie na osiedle będzie remontowana i kiedy? Jak deszcze popada drogą nie można przejść. Ponadto na rozjeździe dróg, naprzeciw kościoła jest nieczynna studzienka (burzówka). Pokrywa na tej studzience jest zniszczona. Studzienkę trzeba zlikwidować, aby ktoś do niej nie wpadł.

Jan Ryszard Storski Sołtys Sołectwa Baniewice – zapytał kiedy będą poprawione chodniki
w Baniewicach. Niedawno były zrobione, a już w dwóch miejscach (koło kościoła i koło świetlicy) zaczynają się załamywać. Ponadto Sołtys zapytał się czy była jakaś interwencja
w sprawie kanalizacji, o której mówi od roku. Chodzi o kanalizację w Baniewicach u Pani Kilasińskiej.

Radna Halina Świst – powiedziała, że problem, o którym chce powiedzieć, dotknął już kilka osób. Coś trzeba zrobić przy schodach przy wyjściu z kościoła w Baniach, bo tam ludzie często się przewracają. Może trzeba pomalować, aby nie doszło do tragedii.

Wójt – trzeba albo pomalować wszystkie krawężniki, albo w inny sposób oznaczyć.

 

Ad. 19) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 13.50 zamknęła XXVIII sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 32.

Protokołowała:                                                           Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                      Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2010 12:39:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2010 12:39:58