Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/304/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXIX/304/09

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,         z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2010 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia             01 stycznia 2010 roku.

 

    Przewodnicząca Rady

   Danuta Zawadzka-Zając    

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/304/09

Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

 

 

GMINNY  PROGRAM
  OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
NA 2010 rok


                      
            Zgodnie  z art. 6 ust. 1 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy  administracji rządowej   i jednostki  samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca  2004r.   o pomocy społecznej   ( Dz.U. Nr 64,  poz. 593, z późn. zm.) ,  oraz   ustawy z dnia 28 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  ( Dz.U.  z 2002r. Nr 147, poz. 1234 , z późn. zm)

Przemoc domowa zdefiniowana jednoznacznie jako zachowania negatywne o dużej szkodliwości społecznej może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Dotknięta nią rodzina przestaje być zdrowym, twórczym spoiwem  budującym wartościową społeczność lokalną. Dokonywana w zaciszu domowym przemoc, jest tym groźniejsza dla kondycji rodziny im dłużej trwa i nie spotyka się z absolutną negacją i skutecznym powstrzymaniem. Jej przejawem może być przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna oraz ekonomiczna. Stosowana jest zarówno wobec rodziców, czy dziadków, jak i wobec małżonków,  a także wobec dzieci czy rodzeństwa. Jest problemem trudnym do badania    z wielu powodów, pośród których wstyd, niewiedza i bezradność ofiar  są czynnikami dominującymi. Nadal zbyt często osoby, których dotyka to zjawisko natrafiają na niezrozumienie ze strony najbliższego otoczenia, rodziny czy  środowiska lokalnego, nieefektywną i opieszałą pomoc, a przede wszystkim brak zdecydowanego, bezwarunkowego potępienia i nie akceptacji społecznej  wobec stosujących przemoc. 

Warunkami skutecznego działania jest objęcie kompleksową pomocą ofiar, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w tym długofalowe oddziaływanie niwelujące głębokie urazy, pozwalające na pełnowartościowe uczestnictwo w życiu społecznym oraz skuteczne powstrzymanie sprawców   i ich resocjalizację. Niezbędnymi elementami determinującymi powodzenie podjętych działań jest powszechna edukacja społeczeństwa, kompleksowa informacja i poradnictwo oraz realizacja zaplanowanych zadań w sposób zintegrowany    i ciągły. Odbiorcami Programu są ofiary  i sprawcy przemocy, pracownicy instytucji i służ pracujących  z ofiarami i sprawcami oraz społeczność lokalna


Zadania  gmin

Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze  znowelizowaną Ustawą
o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
   Główny   cel programu.

Przeciwdziałanie   przemocy w rodzinie   oraz zwiększenie dostępności  i skuteczności    pomocy  dla rodzin , w których stosowana jest przemoc.

Cele szczegółowe:

1) zmiana   postaw mieszkańców  wobec   przemocy w rodzinie,
 2) stała edukacja  środowiska  lokalnego  poprzez ulotki , broszury,  festyny itp.,
3) zmniejszenie  rozmiarów problemów   już  występujących;
4) rozbudowa  bazy  służącej  niesieniu   pomocy dla ofiar    przemocy w rodzinie ;

5) tworzenie  warunków  do zdrowego, bezpiecznego  stylu życia,

6) wzrost liczby  przeszkolonych osób  przygotowanych  do pomagania   rodzinie  z problemem   przemocy.

 

 

Realizacja Programu

1. Wdrażanie   procedur monitorowania  i interwencji  w sprawach związanych ze  zjawiskiem  przemocy  przez następujące instytucje:
  a)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach,

  b) Posterunek  Policji w Baniach ,
  c) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baniach,

  d) placówki oświatowe  na terenie gminy Banie,
   e) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach. 
2.  Podnoszenie   wiedzy  i kwalifikacji  przedstawicieli  różnych grup zawodowych potrzebnej  do skutecznego  działania  w zakresie  likwidowania  zjawiska przemocy w rodzinie:

 a) podejmowanie działań  w ramach  systemu  pomocy  ofiarom przemocy  w rodzinie
 ( „Niebieska Karta”, Niebieska Linia”),

b) prowadzenie  punktu  informacyjno-konsultacyjnego,
c) współpraca   z Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie  w zakresie
    organizowania  specjalistycznego  poradnictwa, 
d) dofinansowanie  szkoleń i kursów  służących   podniesieniu  kompetencji  w zakresie
    zagadnień  związanych z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie.

e) współpraca  z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości  w zakresie przeciwdziałania
    przemocy w rodzinie-kuratorami, prokuratorami, sędziami,

f) motywowanie i kierowanie   sprawców przemocy  do wzięciu udziału  w programach dla
    sprawców    przemocy.
3. Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń i osób fizycznych   służących  niesieniu  pomocy ofiarom przemocy.
4. Rozbudowanie działalności   informacyjnej i edukacyjnej  zmierzającej  do zapobiegania  powstawaniu zjawiska przemocy.

a)  dofinansowywanie  szkolnych programów profilaktycznych,
b) podejmowanie   działań  o charakterze   edukacyjnym   przeznaczonych dla rodziców, których
    celem jest  przygotowanie rodziców  do wychowania dzieci bez przemocy,
c) tworzenie warunków  do bezpiecznego  spędzania czasu,
d) stworzenie sieci  punktów  informacyjnych  dotyczących  możliwości  otrzymania pomocy,
e) systematyczne prowadzenie  edukacji  społeczności  lokalnej  na tematy związane 
    z przemocą oraz organizowanie kampanii edukacyjnych   z wykorzystaniem  ulotek
     i materiałów. 
5. Podejmowanie przez Gminną Komisję  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych   w Baniach czynności zmierzających  do orzeczenia  o zastosowaniu  wobec  osoby  uzależnionej  od alkoholu  obowiązku  poddania  się leczeniu  odwykowemu.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  finansowany będzie ze środków  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    na 2010 rok. 
 

 

Uzasadnienie

 w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu Przeciwdziałania  Przemocy w  Rodzinie na 2010 rok.
Zgodnie z ustawą  z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493)  zadania  w zakresie przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie są realizowane przez organy administracji   rządowej i jednostki  samorządu terytorialnego  na zasadach  określonych  w przepisach  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U.  Nr 64, poz. 593 z  późn.  zm.) oraz  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U.  z 2002r, Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
Ustawa  określa   zadania własne gminy ( art. 6 ust. 2),  do których  należy w szczególności:
1) tworzenie  gminnego  systemu  przeciwdziałania   przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie  poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) opracowywanie  i realizacja  programów  ochrony  ofiar  przemocy w rodzinie;

4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2010 09:02:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2010 09:02:18