Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/303/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXIX/303/09

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48, Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817) Rada Gminy  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia             01 stycznia 2010 roku.

 

   Przewodnicząca Rady

   Danuta Zawadzka-Zając    

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/303/09

Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

 

 

GMINNY PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA 2010 ROK

 

1. Narkomania   jest  problemem społecznym i aktualnym  wyzwaniem  cywilizacyjnym . Dotyczy   dużej liczby  społeczności  coraz częściej dzieci  i młodzieży. Zarówno walka  państwa  jak i samego  człowieka  z nałogiem jest bardzo trudna .

2.Gminny  Program Przeciwdziałania Narkomanii  realizuje  Gminny Ośrodek Pomocy
   Społecznej w Baniach. 

Cele programu.

 

1. Podjęcie wielopłaszczyznowych   działań mających  na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom  przez redukcję dostępności  na substancje narkotyczne.
2. Stworzenie lokalnego   systemu działań profilaktycznych  adekwatnego  do istniejącej na terenie gminy  skali  potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu wyeliminowania lub  przynajmniej redukcji  czynników  prowadzących  do uzależnienia.

3. Zainicjowanie długofalowego procesu  edukacji  społecznej  polegającego na  systematycznym i rzetelnym dostarczaniu  fachowej wiedzy wszystkim podmiotom  zainteresowanym  tematem zagrożeń  związanych  z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne  oznaki  uzależnienia  oraz  informowanie o dostępnych  formach pomocy.

4. Uświadomienie i pozyskanie  społeczeństwa  do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych  i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków  odurzających i narkotyków.

5. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie międzyinstytucjonalnej i merytorycznej  współpracy różnych instytucji, stowarzyszeń  oraz organizacji społecznych  m.in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej zmierzających do  modyfikowania   zdrowego stylu życia  wolnego od narkotyków i innych używek zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
6. Organizowanie  alternatywnych miejsc  twórczego   spędzania wolnego czasu  dla dzieci i młodzieży  w szczególności z grup podwyższonego ryzyka.

7. Wypracowanie wśród dzieci , młodzieży  oraz osób dorosłych racjonalnych postaw wobec  narkotyków i innych substancji  o działaniu odurzającym  poprzez  wdrażanie  i  realizacje    programów  profilaktycznych.

I. 1. Zadania  Gminnego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii  wynikają z zadań własnych Gminy i będą realizowane    poprzez:


1).  Zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla osób
    uzależnionych od narkotyków  i osób zagrożonych  uzależnieniem  w   szczególności
   poprzez:

 

 a)  współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w zakresie organizowania
     specjalistycznego poradnictwa,

 b)  tworzenie  i wspomaganie  funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin  osób  uzależnionych
    od narkotyków,

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej  poprzez:

a) systematyczne szkolenie  pracowników różnych służb  w zakresie rozpoznawania  i przeciwdziałania  zjawiskom patologicznych w rodzinie.

 

3) Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej , edukacyjnej  i szkoleniowej  w zakresie rozwiązywania  problemów narkomanii  w szczególności dla dzieci i młodzieży tym prowadzenie   zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów i młodzieży  poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie  w przedszkolu, w  szkołach na terenie gminy , programów profilaktycznych  dla dzieci , młodzieży  oraz rodziców.
b) prowadzenie  konkursów  , olimpiad  wiedzy  o zdrowiu wśród   dzieci i młodzieży.

c) udział  w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach  medialnych  związanych    z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem  problemów społecznych  związanych z uzależnieniem.

d) dofinansowywanie istniejących    świetlic środowiskowych   dla dzieci  i młodzieży, prowadzenie w nich zajęć  profilaktyczno- wychowawczych .

e) finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i  zimowych oraz obozów  terapeutycznych  dla dzieci i młodzieży  zagrożonych narkomanią.

f) zakup  materiałów informacyjno- edukacyjnych  oraz materiałów do prowadzenia zajęć  profilaktycznych  i terapeutycznych w przedszkolu,  szkołach ,ośrodkach kultury.
g) upowszechnianie  materiałów  edukacyjnych o tematyce  antynarkotykowej – plakaty, ulotki, informatory.

f) organizowanie  spotkań, szkoleń , prelekcji dotyczących  profilaktyki i rozwiązywania  problemów  związanych z narkomanią.

g) organizowanie i prowadzenie  stałego  systemu informacji  na temat  profilaktyki  i rozwiązywania problemów  związanych  z zażywaniem narkotyków i innych substancji  o działaniu odurzającym.

h) organizowanie i finansowanie  specjalistycznych szkoleń  z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania  problemów o podłożu narkotykowym,  dla pedagogów szkolnych ,nauczycieli, wychowawców niezbędnych do  prowadzenia  pracy   profilaktycznej i terapeutycznej  z dziećmi i młodzieżą.

i) organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych  grup zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji,  pomocy społecznej,  administracji samorządowej.

j) promowanie  zdrowego  stylu  życia wolnego od narkotyków  i innych używek  oraz różnych form aktywnego  spędzania  wolnego czasu poprzez:

   -  inicjowanie   i organizowanie  imprez  sportowych i rekreacyjnych  dla dzieci, młodzieży
       i dorosłych. 

   - organizowanie   form  czynnego wypoczynku: rajdy, wycieczki krajoznawcze, festyny,
      biwaki itp.

k) realizowanie  elementów  profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych  z okazji Dnia Wagarowicza, Dnia Dziecka, Międzynarodowych  Dni Zapobiegania Narkomanii i tym podobnych spotkań.

 

4)Wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych i osób fizycznych  służących  rozwiązywaniu  problemów narkomanii , udzielanie  pomocy społecznej  osobom uzależnionych i ich rodzinom  poprzez:

a) udzielanie  pomocy organizacyjnej   i materialnej  organizacjom   społecznym , których celem jest   krzewienie  abstynencji od środków psychoaktywnych.

b) współpracę   z instytucjami kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi w zakresie zagospodarowania  czasu wolnego   dzieci i młodzieży  oraz udzielanie im pomocy  finansowej  dla stworzenia właściwych   warunków lokalowych ,sanitarnych  oraz  sprzętowych  do prowadzenia działalności.

c)  współpracę  z policją w celu prowadzenia wspólnych  działań profilaktycznych mających  na  celu :

- przeciwdziałanie  rozprowadzaniu  narkotyków wśród dzieci i młodzieży,

-dokonywanie stałych   i okresowych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność  dealerów narkotykowych; kafejki, szkoły, place  zabaw, dyskoteki itp.

d)   współpracę  ze służbą zdrowia – pomoc merytoryczna  dla lekarzy rodzinnych  oraz dostarczanie materiałów na temat  istoty uzależnienia od narkotyków.

II. 1 . Skuteczna     realizacja  programu   przyniesie następujące korzyści:

1) zmniejszenie  wydatków na   opiekę zdrowotną ;

2) zmniejszenie   śmiertelności  i  degradacji  psychofizycznej  osób   uzależnionych   od substancji , których  używanie  może prowadzić  do narkomanii;

3)  zmniejszanie  nowych przypadków  uzależnienia od substancji od narkotyków;

4)  zmniejszenie    wydatków na pomoc społeczną;

5) poprawę    warunków materialnych rodzin;

6) zwiększenie  efektywności w pracy zawodowej; 

7) ogólną  poprawę   kondycji  psychofizycznej  i moralnej  społeczności  Gminy  oraz   zwiększenie  stabilności   bezpieczeństwa  środowiska     rodzinnego;

8) wzrost świadomości mieszkańców Gminy  Banie  o problematyce  uzależnienia ,
współuzależnienia  i leczenia.
2. Z uwagi na  szeroki zasięg problemów realne   rezultaty może  przynieść  zaangażowanie  się  w działania profilaktyczne  szerokiego kręgu   instytucji, organizacji pozarządowych , osób fizycznych   zainteresowanych  w osiągnięciu   celów programu.  
3. Preliminarz wydatków  na 2010  r.  stanowi  załącznik Nr 1

 

 

    

 

 

PROJEKT  BUDŻETU   - Przeciwdziałanie  Narkomanii   na 2010 rok

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota w zł

851

 

 

 

 

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

 

 

 

4210

Zakup materiałów  i wyposażenia

   

           5.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych
(konkursy profilaktyczne, dofinansowanie koloni i obozów   z programem profilaktycznym itp.)



             10.000

                                     RAZEM:                                                                             15.000zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Uzasadnienie do projektu   uchwały

sprawie w  sprawie  uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010  rok.

     Zgodnie  z art. 10  ust.2  i 3  Rada Gminy corocznie ma obowiązek uchwalić Gminny Program   Przeciwdziałania Narkomanii    w celu  realizacji  zadań wynikających  z ustawy  a w szczególności:
1) zwiększenie  dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
  i osób zagrożonych uzależnieniem ,
2)  udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej
   i prawnej,

3) prowadzenie profilaktycznej  działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej  w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności  dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także  działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo- wychowawczych  i socjoterapeutycznych,

4) wspomaganie działań  instytucji , organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących  rozwiązywaniu problemów  narkomanii,

5)  pomoc społeczną  osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych  ubóstwem i wykluczeniem  społecznym i integrowanie ze środowiskiem  lokalnym tych osób z wykorzystaniem  pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

Sporządzono:

Rozpondek  Elżbieta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2010 09:00:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2010 09:00:48