Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/302/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/302/09

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

            § 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia              01 stycznia 2010 roku.

 

 

    Przewodnicząca Rady

   Danuta Zawadzka-Zając    

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/302/09

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2010  rok

Rozdział   I

Postanowienia   ogólne.

 

                W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982 roku wraz z późniejszymi zmianami ”Organy administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane  do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany  struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania  przedsięwzięć mających na celu  zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów  pracy”.

Natomiast do zadań własnych gmin należy „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych”.


W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
   uzależnionych od alkoholu,

        2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy

            psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed  przemocą w rodzinie,

       3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  w zakresie
           rozwiązywania problemów alkoholowych   w szczególności  dla dzieci i młodzieży,
           w tym  prowadzenie  pozalekcyjnych działań  sportowych , a także  działań  na rzecz
         dożywiania  dzieci  uczestniczących  w pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo –
          wychowawczych  i socjoterapeutycznych,

       4) ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie

           sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza

           miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

       5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

           rozwiązywaniu problemów alkoholowych,  

      6 )  podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131

            i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
            występowanie  przed sądem w charakterze  oskarżyciela publicznego,

                                               

                                                       


                                                               
Rozdział II

   Alkoholizm, inaczej uzależnienie od alkoholu to choroba ciała, duszy i umysłu. Polega ona na utracie kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym i nie podlega jego woli. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu. Jednym z kluczowych objawów w diagnozowaniu choroby alkoholowej, obok utraty kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, są objawy abstynencyjne. Fundamentalnym warunkiem zdrowienia jest abstynencja, wspomagana m.in. przez terapię uzależnień, udział w spotkaniach anonimowych alkoholików, przebudowę stylu życia na abstynencki, zdobywanie wiedzy z zakresu alkoholizmu i dziedzin pokrewnych. Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest niezwykle trudny i skomplikowany, uzależniony przede wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego. Uzależnienie niezależnie od postaci wpływa destrukcyjnie na jednostkę, powodując jej marginalizację i wykluczenie społeczne. Problemy wynikające z uzależnienia są ściśle związane z innymi problemami społecznymi.

Najczęściej spotykane zagrożenia:

1)      zagrożenie zdrowia i życia,

2)      rozpad rodziny,

3)      utrata miejsca pracy,

4)     łamanie norm społecznych i prawnych.

                                                   Cele  programu

1. Cele główne:
 a) zmniejszenie   nowych przypadków   uzależnienia   od alkoholu,

 b) ograniczenie  picia alkoholu   przez osoby niepełnoletnie
2. Cele szczegółowe:
  a) poprawa  umiejętności  wychowawczych  i sprawowania kontroli  nad dziećmi przez
      rodziców.
                                              
                                                      Rozdział III


Zadania   Gminnego   Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych  wynikają  z zadań  własnych   Gminy  i będą  realizowane przez :

1.  Zwiększanie  dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
   uzależnionych od alkoholu poprzez :
      1) współpracę  z  poradnią  odwykową  w  powiecie,

      2)dofinansowywanie placówek  zajmujących się  terapią odwykową,
      3)dofinansowanie różnych form rehabilitacji osób,
      3) współpracę   z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w zakresie organizowania
           specjalistycznego poradnictwa,
      4) pracę  z osobami uzależnionymi od alkoholu.
           -motywowanie do leczenia,
           -informowanie   o możliwości  podjęcia leczenia w placówce  leczenia odwykowego,
           -rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska   przemocy domowej  i udzielenie stosownego
             wsparcia  i informacji  o możliwościach  jej powstrzymania, 
  .       - uruchomienie interwencji  w przypadku  zdiagnozowania przemocy domowej.

          -  pokrywanie kosztów  związanych  z dojazdem na  terapię .
       
2.  Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

      i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności  ochrony przed
        przemocą w rodzinie.
       1)prowadzenie punktu  Informacyjno-Konsultacyjnego, którego zadaniem
          jest motywowanie i kierowanie do leczenia oraz udzielanie pomocy  i informacji 
           ich rodzinom.
       2) udzielanie pomocy  osobom uzależnionym i ich rodzinom  oraz współpraca     z
          Ośrodkiem  Pomocy Społecznej  w zakresie  rozeznania potrzeb poprzez sporządzenie
           wywiadu środowiskowego.
       3) prowadzenie   finansowanie  oraz   doposażenie  świetlic środowiskowych   dla dzieci i
            młodzieży  w Lubanowie, w Babinku  w Swobnicy,  w Sosnowie ,
            w Kunowie.   
       4).finansowanie  zatrudnienia  pracowników w świetlicach środowiskowych.   
     5)  finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych  w  zakresie pracy terapeutycznej dla  
           kadry zatrudnionej  w świetlicach.
     6)  dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic.
      7)  finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz
            obozów  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin , w których występują
             problemy.
      8) podejmowanie działań  w ramach  systemu pomocy ofiarom przemocy w  
           rodzinie(„Niebieska Karta” i „Niebieska Linia”)
        9) dofinansowanie programów terapii  dla osób współuzależnionych
    

3. Prowadzenie  profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej ,
       w  szczególności dla dzieci i młodzieży.
     1) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych .
     2) podejmowanie działań  o charakterze  edukacyjnym  przeznaczonych dla rodziców ,
          których celem  jest wspieranie  abstynencji dziecka  i przygotowanie  go
         do podejmowania  świadomych   i odpowiedzialnych decyzji  związanych  
         z używaniem   substancji psychoaktywnych ,

     3) wdrażanie  programów  profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży  upijającej się .
     4) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych
         przez   młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych .
     5) udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych. Systematyczne prowadzenie edukacji
         społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz
         organizowanie kampanii edukacyjnych  z wykorzystaniem ulotek i materiałów
        o tematyce alkoholowej.
     6)inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla
       pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.
    7) tworzenie bazy do działalności  profilaktycznej wśród  dzieci i młodzieży.

       a) finansowanie trwałych  rozwiązań w zakresie urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
       b) wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych.
    8) współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu promocji zdrowia i propagowania
         trzeźwych obyczajów.
    9) organizowanie konkursów i wystaw z zakresu profilaktyki alkoholowej.
   10) organizowanie badań, sondaży i opinii pozwalających ocenić aktualny  stan problemów
       alkoholowych.
   11) tworzenie  sieci  punktów  informacyjnych  dotyczących możliwości  otrzymania pomocy
         na terenie gminy w zakresie  rozwiązywania problemów  alkoholowych.
    12) prowadzenie  lokalnych  i regionalnych  kampanii edukacyjnych  związanych
         z profilaktyką   problemów  alkoholowych, organizowanie festynów, obchodów
         lokalnych, itp.
   13) doposażenie  bibliotek w publikacje tematyczne , pomoce  dydaktyczne  wzbogacające
          wiedzę  o współczesnych  zagrożeniach  cywilizacyjnych.
    14).organizowanie lokalnych  narad, konferencji w zakresie  wdrażania  systemu  pomocy
          dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.

 
4.  Wspomaganie  działalności instytucji, stowarzyszeń i osób  fizycznych,
       służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
.
   1) wspieranie materialne, edukacyjne, lokalowe i osobowe organizacji  pozarządowych,
        stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz  przeciwdziałania problemom
        alkoholowym.
2.) udzielanie  pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku   podjęcia przez nich
     działalności na terenie gminy .


 5.   Działalność   na rzecz przeciwdziałania  nietrzeźwości  kierowców
       i bezpieczeństwa   w  miejscach publicznych.

     1) prowadzenie  lokalnych  kampanii edukacyjnych związanych z zagrożeniem
          nietrzeźwości  kierowców.

      2) bliższa współpraca z Policją  w celu zwiększenia  liczby kontroli kierowców   względem
            trzeźwości.
      3) inicjowanie działań  na rzecz   podejmowania interwencji  przez funkcjonariuszy  Policji 
         w   sytuacjach  spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
 

6.  Przestrzeganie  zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów
     alkoholowych oraz  kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami
.
      1)prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców gminy
       z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej.
    2) organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych
    3) wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż tych napojów.
    4) działania  kontrolne   i interwencyjne skierowane do sprzedawców  napojów alkoholowych
       mające na celu   ograniczenia  dostępności   napojów alkoholowych  i przestrzeganie
      zakazu sprzedaży  alkoholu  osobom poniżej 18 roku życia. Kontrole sklepów, placówek
       oświatowo- wychowawczych, dyskotek,  w zakresie  przestrzegania ustawy  o wychowaniu
       w trzeźwości. 
    5) występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z łamaniem ustawy
       o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
    6).podnoszenie  kompetencji zawodowych przedstawicieli służb społecznych kontaktujących
         się z osobami nietrzeźwymi.
 
7. Szczegółowy plan pracy  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na
    2010 r. przedstawia załącznik  Nr 1 .
8. Członkowie  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych inicjują        
i podejmują działania służące  realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wynagrodzenie dla członków  Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wynosi:
1) za posiedzenie komisji  dla członków Gminnej   Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych. – 80 zł  brutto 
 2)   za posiedzenie   komisji  dla  sekretarza  i przewodniczącego  Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 140 zł brutto

3)  za kontrolę punktów sprzedaży napoi alkoholowych
  a) 80 zł  brutto dla członka  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  b)140 zł  brutto dla  członka Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      sporządzającego protokół z kontroli  punktów  sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  NA 2010 ROK

 

 

PROBLEMATYKA

FORMY POMOCY

TERMIN REALIZACJI

WYKONAWCY

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzależnionych od alkoholu

  1.Współpraca z  poradnią  odwykową  w  powiecie.

 2.Dofinansowywanie placówek  zajmujących się  terapią odwykową.  3. Współpraca  z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa.
  4.Praca  z osobami uzależnionymi od alkoholu.
    -motywowanie do leczenia,
   -informowanie   o możliwości
     podjęcia leczenia w placówce
      leczenia odwykowego,
    -rozpoznanie w trakcie rozmowy
      zjawiska   przemocy domowej
       i udzielenie stosownego wsparcia
       i informacji  o możliwościach  jej
        powstrzymania .
  - uruchomienie interwencji  w
     przypadku  zdiagnozowania
      przemocy domowej.

    -pokrywanie kosztów  związanych
     z dojazdami na

 cały rok

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-Policja

-Dyrektorzy Szkół

-Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- NZOZ „Panaceum”Banie

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

 i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Prowadzenie punktu  Informacyjno-Konsultacyjnego, którego zadaniem
 jest motywowanie i kierowanie do leczenia oraz udzielanie pomocy  i informacji    ich rodzinom.
 2. Udzielanie pomocy  osobom uzależnionym i ich rodzinom  oraz współpraca     z   Ośrodkiem  Pomocy Społecznej  w zakresie  rozeznania potrzeb poprzez sporządzenie  wywiadu środowiskowego.
  3 Prowadzenie  i finansowanie świetlic środowiskowych, środowiskowych świetlic
 socjoterapeutycznych  dla dzieci i młodzieży  w Lubanowie, Babinku,   w Swobnicy,  w Sosnowie , Kunowie,
4.  Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych  w  zakresie pracy terapeutycznej dla    kadry zatrudnionej  w świetlicach. Doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny   do prowadzenia  świetlic.
  5.Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic.
  6. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz
 obozów  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin  w których występują problemy. .
  7.Podejmowanie działań  w ramach  systemu pomocy ofiarom przemocy w      rodzinie(„Niebieska Karta” i „Niebieska Linia”)

Cały rok

-szkoły

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,

-organizacje kościelne

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej ,

w szczególności dla dzieci i młodzieży

1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych .
  2. Podejmowanie działań  o charakterze  edukacyjnym  przeznaczonych dla rodziców ,
 których celem  jest wspieranie  abstynencji dziecka  i przygotowanie  go   do podejmowania  świadomych  
i odpowiedzialnych decyzji  związanych z używaniem substancji  psychoaktywnych ,

  3.Wdrażanie  programów  profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży  upijającej się .
 4.Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych
 przez   młodzież ,skierowanych do grup rówieśniczych .
  5.Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych. Systematyczne prowadzenie edukacji
 społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz organizowanie kampanii edukacyjnych  z wykorzystaniem ulotek i materiałów
  o tematyce alkoholowej.
 6.Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla
 pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.
 7.Tworzenie bazy do działalności  profilaktycznej wśród  dzieci i młodzieży.

  a/ finansowanie trwałych  rozwiązań w zakresie urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  b/wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych.
 8.Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu promocji zdrowia i propagowania  trzeźwych obyczajów.
 9.Organizowanie konkursów i wystaw z zakresu profilaktyki alkoholowej.
 10 Organizowanie badań, sondaży i opinii pozwalających ocenić aktualny  stan problemów  alkoholowych
 11.Stworzenie  sieci  punktów  informacyjnych  dotyczących możliwości  otrzymania pomocy
 na terenie gminy w zakresie  rozwiązywania problemów  alkoholowych.
 12.Prowadzenie  lokalnych  i regionalnych kampanii edukacyjnych  związanych z profilaktyką  problemów  alkoholowych, organizowanie festynów, obchodów lokalnych .

13.Doposażenie  bibliotek w publikacje tematyczne , pomoce  dydaktyczne  wzbogacające
          wiedzę  o współczesnych  zagrożeniach  cywilizacyjnych. Cały rok

 

-Szkoły,

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób  fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Wspieranie materialne, edukacyjne, lokalowe i osobowe organizacji pozarządowych,  stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz  przeciwdziałania problemom
 alkoholowym.
2.   Udzielanie  pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku   podjęcia przez nich   działalności na terenie gminy .

 

Wg potrzeb

 -Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność  na rzecz przeciwdziałania  nietrzeźwości  kierowców   i bezpieczeństwa   w  miejscach publicznych.

 

 1. Prowadzenie  lokalnych  kampanii edukacyjnych związanych z zagrożeniem   nietrzeźwości  kierowców.

  2. Nawiązanie  współpracy z policją  w celu zwiększenia  liczby  kontroli kierowców  pod względem  trzeźwości.
  3. Inicjowanie działań  na rzecz   podejmowania ingerencji  przez funkcjonariuszy  Policji   w  sytuacjach  spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

 

 Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Policja

Przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

1. .Prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców gminy  z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej.
 2.Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
 3.Wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż tych napojów.
 4. Działania  kontrolne   i interwencyjne skierowane do sprzedawców  napojów alkoholowych  mające na celu   ograniczenia  dostępności   napojów alkoholowych  i przestrzeganie  zakazu sprzedaży  alkoholu  osobom poniżej 18 roku życia. Kontrole sklepów, placówek
 oświatowo- wychowawczych, dyskotek,  w zakresie  przestrzegania ustawy  o wychowaniu  w trzeźwości. 
 5.Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z łamaniem ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Policja

           

 

 

 

 

 

                             

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie  Alkoholizmowi

Projekt   Budżetu na  2010 rok

 

 

 Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota  w zł

851

 

 

 

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

(wynagrodzenia dla członków  komisji za posiedzenia komisji)

   

              1.500

 

 

4110

składki na ubezpieczenie społeczne( za osoby  prowadzące świetlice opiekuńcze, programy profilaktyczne)              5.000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

(za osoby prowadzące  świetlice opiekuńcze, programy profilaktyczne)

               1.000

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

             40.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 


             7.000

 

 

4220


Zakup  środków żywności

          
            6.000

       

 

 

4260

Zakup energii
elektrycznej, ciepła, wody,  ścieków.

            
            8.100

 

 

4300

zakup usług pozostałych

dowóz dzieci na obozy i  kolonie  z programem profilaktycznym,  opłaty za kolonie i obozy   z programem profilaktycznym, opłaty za programy  profilaktyczne,  zakup biletów na imprezy  o tematyce profilaktycznej itp.)

  

          10.000

 

 

            

 

 

 4400

Opłata za administrację i czynsze

            5.900

 

 

 4740

Zakup materiałów papierniczych

      
               200

 

 

 4750

Zakup akcesoriów  komputerowych


              300

 

 

 

 

 

 

     

          RAZEM

           

          85.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Uzasadnienie do projektu   uchwały

sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych  na 2010  r.

     Zgodnie  z art. 4 ust.2  Rada Gminy corocznie ma obowiązek uchwalić Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w celu  realizacji  zadań wynikających  z ustawy  a w szczególności:
1) zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych.

2 udzielanie  rodzinom, w których  występując problemy alkoholowe,  pomocy
    psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3) prowadzenie profilaktycznej  działalności  informacyjnej i edukacyjnej ,w szczególności  dla
    dzieci i młodzieży.
4) wspomaganie  działalności  instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej
     rozwiązywaniu problemów alkoholowych .
 5)podejmowanie  interwencji w związku  z naruszeniem przepisów  określonych  w art. 13 i 15
     ustawy oraz  występowanie  przed sądem  w charakterze  oskarżyciela publicznego .

 

 

Sporządziła Elżbieta Rozpondek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:59:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:59:44