Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIX/298/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.

UCHWAŁA NR XXIX/298/09

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335
i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281)
, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00040769/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej
w ewidencji gruntów nr działki 353/5 o powierzchni 0,06 ha obrębu geodezyjnego Piaseczno, na rzecz jego użytkownika wieczystego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka-Zając                

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Użytkownik wieczysty gruntu wymienionego w projekcie uchwały wystąpił z wnioskiem  o nabycie prawa jego własności. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem innym niemieszkalnym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego. Wnioskodawca nabył nieruchomość w 2007 r., a pierwotnym jej posiadaczem była Spółdzielnia Mleczarska w Gryfinie.

Wnioskodawca nie jest uprawniony do przekształcenia prawa do gruntu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, gdyż nieruchomość ta nie była przez poprzedników prawnych wykorzystywana na cele mieszkaniowe lub rolne, a także nie była na takie cele przeznaczona zarówno w dniu wejścia w życie wskazanej wyżej  ustawy jak i jej zmiany.

W przypadku sprzedaży prawa własności gruntu jego użytkownikowi wieczystemu, sprzedaż ta odbywa się w drodze bezprzetargowej (art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami), zaś na poczet ceny prawa własności nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa jej użytkowania wieczystego, określoną według stanu na dzień sprzedaży (art. 69 u. o g. n.).

Wobec woli wzmocnienia przez wnioskodawcę swoich praw do nieruchomości poprzez nabycie prawa własności gruntu, pozostającego dotychczas w jego użytkowaniu wieczystym, projekt uchwały jest zasadny.

 

Opracowała: G. Śliwowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:54:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2010 08:54:53