Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXVII/09 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Banie odbytej w dniu 19 października 2009 r.

Protokół Nr XXVII/09

sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Banie odbytej w dniu 19 października 2009 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 11.05 – 11.25.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 11.05 otworzyła XXVII sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych Rady Gminy Banie, pracowników Urzędu Gminy Banie, na czele z Panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, Panie i Panów Sołtysów.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady oświadczyła, że aktualnie
w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Na wniosek Przewodniczącej Rady, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Lidię Tumłowską na sekretarza obrad, która uprzednio wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem XXVII sesji Rady, Przewodnicząca Rady zaproponowała włączenie do porządku dodatkowego tematu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. (druk nr 328)” i umieszczenie go w punkcie 3. Powoduje to przesunięcie dotychczasowych tematów niżej o 1 punkt. Projekt wymienionej uchwały radni otrzymali na posiedzeniu komisji Rady odbytym przed sesją.

Przewodnicząca Rady zapytała także, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić
z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. Wniosków takich nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem następującego porządku obrad XXVII sesji,

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 325).

3)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. (druk nr 328)

4)     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Banie do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego (druk nr 326).

5)     Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług (druk nr 327).

6)     Zakończenie sesji.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła porządek obrad XXVII sesji Rady.

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

 

Ad. 2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 325).

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Ponadto tytułem wyjaśnienia dodała, że projekt został już otrzymamy na kwotę 1.462.316 zł. Pieniądze zostaną wydane na szkoły
w gminie Banie na działania wyrównujące nauczanie, na gimnastykę korekcyjną, na logopedę, na ortopedę. Pani Wójt zwracając się do sołtysów i mówiąc, że jeżeli będą słyszeli o tym działaniu w terenie, poprosiła o wspieranie tych działań, gdyby rodzice byli przeciwni. Realizacja projektu została rozpoczęta i dochodzą z terenu głosy, że dzieci były 4 godziny w szkole, wróciły
i za chwilę muszą wracać do szkoły. Projektem objęte są wszystkie dzieci z całej gminy, te dzieci które wymagają wyrównania szans edukacyjnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym, i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVII/281/09 w sprawie zatwierdzenia projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. (druk nr 328).

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r., stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, odczytała Skarbnik Gminy Grażyna Nowak.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym, i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVII/282/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r., która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Banie do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego (druk nr 326).

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Banie do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy Jerzy Zgoda. Ponadto dodał, że w trakcie tworzenia jest  kolejna grupa działania pod nazwą „Lokalna Grupa Rybacka” Pojezierza Myśliborskiego, która ma za działać na terenie powiatu gryfińskiego plus gminy Myślibórz
i Lipiany. Powstała grupa lokalna będzie pozyskiwać środki dla osób, które zajmują się rybactwem śródlądowym, czyli są dzierżawcami jezior lub prowadzą stawy rybackie. Jeżeli gmina Banie przystąpi do takiego stowarzyszenia, to osoby prowadzące taką działalność będą mogły z tych środków skorzystać.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym, i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVII/283/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Banie do Stowarzyszenia Rybackiego Pojezierza Myśliborskiego, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług (druk nr 327).

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji
i e-usług, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy. Ponadto dodał, że projekt uchwały dotyczy projektu, który realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na poprawę i utworzenie nowej sieci teleinformatycznej
w celu udostępnienia dla każdego mieszkańca naszego województwa dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym, i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXVII/284/09 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług, która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 6) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 11.25 zamknęła XXVII sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 11.

Protokołowała:                                                           Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                      Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 02-12-2009 13:42:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 02-12-2009 13:42:11