Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/285/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/285/09

Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Banie:

1) od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych
- 4,04 zł od 1 ha powierzchni,

c)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych - 0,65 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
17,00 od 1m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,53 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z tym że od siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną  0,4 % ich wartości.

 

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1)      budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2)      budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/197/08 Rady Gminy Banie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 99, poz. 2195).

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta  Zawadzka-Zając

 

Uzasadnienie

 

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości z tym, że stawki nie mogą przekroczyć wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów, obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 52, poz. 742).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-11-2009 08:05:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2009 08:05:19