Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/293/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie.

UCHWAŁA NR XXVIII/293/09
Rady Gminy Banie
z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Bol. Chrobrego 16 w Baniach na działanie Wójta Gminy Banie uznaje się skargę za bezzasadną.

            § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta  Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/293/09 Rady Gminy Banie

z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie

 

            Odpowiadając na zarzuty podnoszone we wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 16 w Baniach wyjaśniam, co następuje:

Sprzedaż lokali w tej nieruchomości następowała jedynie na wniosek najemcy. To w  oparciu                   o złożony wniosek  wszczynane była procedura sprzedaży.  Nigdy nie miało miejsca zdarzenie, żeby to gmina pierwsza inicjowała sprzedaż lokalu zajętego przez najemcę, a tym bardziej ogłaszała przetargi.

Twierdzenia, że Urząd Gminy nakłaniał mieszkańców do wykupu albo też, że grożono najemcom sprzedażą w drodze przetargu, nie znajduje żadnego uzasadnienia i są całkowicie bezzasadne.

Pierwsze 4 lokale w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego zostały sprzedane najemcom pod koniec 1995 r. W następnych latach wyodrębniane były kolejne lokale, przy czym najwięcej  - 5 lokali - zostało wyodrębnionych i sprzedanych w 1997 r.  Ostatni lokal został sprzedany w roku 2007.

Przy sprzedaży lokali na rzecz ich najemców stosowane były bonifikaty od ich ceny, przy czym różnie się one kształtowały na przestrzeni lat, a co uzależnione było od aktualnie obowiązujących przepisów. Wynosiły one 90%, 95% od ceny lokalu, a od 2004 r. nawet 98%. Żaden z najemców nie płacił pełnej wartości mieszkania.

 

Zgodnie ustawą z dnia 24 czerwca 1995 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903)[1], wspólnota mieszkaniowa powstaje już z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu, a więc wtedy, gdy w nieruchomości jest co najmniej dwóch właścicieli. Pierwszy lokal został sprzedany 22.12.1995 r. i od tego czasu powstała wspólnota mieszkaniowa. To nie Urząd Gminy stworzył wspólnotę, lecz powstała ona z mocy samego prawa.

Odrębną natomiast sprawą jest określenie sposobu zarządzania nieruchomością i powołania Zarządu Wspólnoty, który powinien zajmować się zarządzaniem części wspólnych nieruchomości.

 

W momencie sprzedaży pierwszego lokalu w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 16, znajdująca się w nim kotłownia dostarczała już przed 1990r. ciepło do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5 (Posterunek Policji). Pomieszczenie kotłowni zostało zatem potraktowane jako lokal użytkowy i przypisany mu został odpowiedni udział (0,038 części) w częściach wspólnych tej nieruchomości.

 

W dniu 24.09.2003 r. pomiędzy Gminą Banie a Wspólnotą Mieszkaniową budynku mieszkalnego przy ulicy Bol. Chrobrego 16 została zawarta umowa użyczenia odbyło się to na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej. Przedmiotem umowy było oddanie w nieodpłatne używanie kotłowni wraz z urządzeniami grzewczymi i armatura techniczną (kotłownia nie była przedmiotem dzierżawy).Wspólnota z dniem przejęcia kotłowni zobowiązana została do pełnej obsługi mienia oddanego w użyczenie i do dostawy ciepła do budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 3, Grunwaldzkiej 5, Bol. Chrobrego 27 i Bol. Chrobrego 29. Umowa użyczenia dokładnie określała, iż obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów związanych z posiadaniem i używaniem przedmiotu umowy, w szczególności do utrzymywania w pełnej sprawności przekazanego mienia, bieżące i kapitalne naprawy przekazanych urządzeń spoczywał na wspólnocie. Ww umowa była zawarta na czas nieokreślony. W momencie przekazania kotłowni do użytku został przekazany nowo zakupiony piec, którego zakup był warunkiem przejęcia kotłowni przez Wspólnotę Mieszkaniową. 

            W dniu 4.09.2008 r. wpłynęła do Urzędy Gminy Banie uchwała nr 2/2008 z dnia 6.08.2008 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego 16 w Baniach,  której treść stanowi,  że „ogół właścicieli stanowiących wspólnotę mieszkaniową nieruchomości nr 16 przy ul. Bol. Chrobrego w Baniach w wyniku głosowania przeprowadzonego w sposób jawny wyrazi zgodę na przejęcie na własność kotłowni  dostarczającej ciepło dotychczasowym lokatorom pod warunkiem zwolnienia z kosztów notarialnych i innych związanych z powyższa decyzją”.

Rada Gminy Banie uchwałą nr XVI/176/08 z dnia 22.09.2008 r. wyraziła zgodę na zbycie na rzecz tej wspólnoty udziału 0,038 części w nieruchomości, związanego ze  znajdującą się w niej kotłownią.

Gmina nie miała podstaw prawnych do zbycia nieruchomości (udziału) nieodpłatnie, gdyż w tym przypadku nie są spełnione przesłanki celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.), a tylko na cele publiczne gmina może dokonać darowizny nieruchomości. W tej sytuacji jedynym wyjściem pozostała możliwość udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości w oparciu o art. 68 ust. 1 cytowanej ustawy.

Wartość udziału 0,038 w przedmiotowej nieruchomości została oszacowana na kwotę        15 100 zł, o czym Wspólnota została poinformowana. Na wniosek Wspólnoty z dnia 23.04.2009r. Rada Gminy uchwałą nr XXII/246/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. wyraziła zgodę na udzielenie Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 16 w Baniach bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży wspomnianego udziału. Koszt nabycia kotłowni przez Wspólnotę mógł się zamknąć zatem kwotą 151 zł, co w przeliczeniu na jeden lokal wynosi 12,44 zł. Koszty notarialne i sądowe miały zostać pokryte z rachunku Urzędu Gminy Banie.

W dniu 30.06.2009 r. Wspólnota wypowiedziała Gminie warunki nieodpłatnego używania składników majątkowych kotłowni przekazanej jej w dniu 24.09.2003 r.

            W dniu 2.07.2009 r. Urząd Gminy skierował do Przewodniczącej Zarządu prośbę o zwołanie zebrania członków wspólnoty mieszkaniowej, w celu udzielenia Zarządowi pełnomocnictwa do reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie nabycia udziału 0,038 części w nieruchomości, a także określenia we właściwej formie prawnej sposobu zarządu nieruchomością wspólną.

W przypadku określenia sposobu zarządu chodziło o uregulowanie istniejącego stanu, gdyż zarządzanie nieruchomością przez samych właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku zostało ustalone już w 2001r., ale uchwała w tej sprawie nie była zaprotokołowana przez notariusza.

W konsekwencji w dziale III księgi wieczystej (prawa, roszczenia i ograniczenia) figuruje pierwotny, nieaktualny już wpis: „Zarząd budynkiem na rzecz gminy Banie do czasu ukonstytuowania się wspólnoty mieszkaniowej”, a przecież od 2001 zarząd sprawowany jest przez właścicieli lokali, a nie przez gminę.

Zebranie właścicieli odbyło się w dniu 13.07.2009 r. w obecności notariusza. W jego trakcie Pan Marian Woźniak poddał pod głosowanie wniosek: „Jeżeli nie będzie uregulowana sprawa kotłowni w budynku i nie zostaną odłączone od niej inne budynki, wstrzymać się z uchwałą o zmianie sposobu zarządu”.

Wniosek ten został przyjęty większością głosów.

W tej sytuacji, a także wobec nie udzielenia nikomu pełnomocnictwa do reprezentowania wspólnoty w sprawie nabycia udziału 0,038 części w nieruchomości na rzecz tejże wspólnoty, nie można przystąpić do zawarcia stosownej umowy notarialnej.

 

            W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym w trosce o zapewnienie ciepła najemcom i właścicielom lokali mieszkalnych podłączonym do kotłowni przy ul. Bol. Chrobrego 16 Gmina Banie zmuszona została zawrzeć umowę na dostawę energii cieplnej z Przedsiębiorstwem Obrotu Opałem A.Białek. Przedmiotem umowy zawartej z nowym wytwórcą ciepła jest dostarczanie energii cieplnej wytwarzanej w kotłowni lokalnej położonej w Baniach przy ul. Bol. Chrobrego 16 , na cele centralnego ogrzewania do lokali znajdujących się przy budynku kotłowni oraz na potrzeby ogrzewania części wspólnej (klataka schodowa, suszarnia).

Opłata za dostawę energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania obliczana jest według powierzchni użytkowej danego lokalu oraz ogrzewanie części wspólnych budynku według posiadanego udziału. Ww opłaty uwzględniają jedynie koszty zakupu energii cieplnej dostarczanej przez Dostawcę do budynku oraz amortyzacje urządzeń grzewczych.

Stawka za ogrzanie 1m2 pow. użytkowej lokali i części wspólnych przy siedmiomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, w sezonie grzewczym 2009/2010 wynosi 8,38 zł/m2.

Ww stawka wynika z kalkulacji przedstawionej przez dostawcę energii cieplnej oraz kosztu amortyzacji urządzenia grzewczego tj.: całkowity koszty ogrzania poniesiony przez dostawcę ciepła podzielony przez ilość m2 przeznaczonych do ogrzania podzielony przez okres grzania

 

            (100.097,76 zł : 1.705,83 m2=58,68 zł/m2 : 7 miesięcy =8,38 zł/m2)      

 

Wobec tych faktów twierdzenia zawarte w piśmie właścicieli lokali z dnia 16.10.2009 r.  że „na nic zdały się nasze uchwały o przekazanie nam kotłowni na własność” oraz „Urząd Gminy nie chce nam kotłowni oddać”, są całkowicie bezzasadne.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta  Zawadzka-Zając[1]

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 r. nr 85, poz. 388) weszła w życie z dniem 1.01.1995 r. W 2000 r. wydany został  tekst jednolity tej ustawy, uwzględniający zmiany dokonane od czasu jej wejścia w życie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-11-2009 12:46:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-11-2009 12:46:48