Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVI/280/09 Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2009 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

UCHWAŁA NR XXVI/280/09

Rady Gminy Banie

z dnia 22 września 2009 r.

 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 6, poz.  41, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z  2008 r. Nr 199, poz. 1227,  Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/153/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie przyjętego Uchwałą  Nr V/51/99 Rady Gminy Banie z dnia 19 kwietnia 1999r.

§2.Przedmiotem zmiany w tekście Studium - Część II Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, są:

1) W ustępie 4. Uwarunkowania i kierunki rozwoju struktur przestrzennych, punkt 4.1. Funkcje gospodarcze, podpunkt 4.1.4. Turystyka, po zmianie otrzymuje brzmienie:

4.1.4.Turystyka (rekreacja).

Uwarunkowania rozwoju.

Gmina Banie posiada znaczne zasoby lokalne predysponujące ją do rozwoju różnych form turystyki.

Są to :

     - Liczne jeziora ; z 18 jezior liczących powyżej 1 ha powierzchni, 3 akweny zajmują powierzchnię   powyżej 50 ha (Długie - 343 ha, Dłużec - 85 ha,   Dłużyna - 56 ha ).

     - Znaczne kompleksy leśne, w tym o dużej atrakcyjności krajobrazowej i w  części możliwe do swobodnej penetracji turystycznej.

    - Liczne, cenne pod względem zabytkowym elementy przyrodnicze i antropogeniczne ( między innymi zespoły XIII wiecznych kościołów    granitowych, zespół zamkowo-parkowy w Swobnicy).

    - Urozmaicony i ciekawy krajobraz.

    - Wykształcone w części formy turystycznego zainwestowania.

    - Istniejące szlaki turystyczne.

    - Dogodne połączenie komunikacyjne z aglomeracją szczecińską.

  Ograniczeniem dla rozwoju turystyki są :

    - konieczność dostosowania intensywności turystycznego zagospodarowania i form wypoczynku do chłonności środowiska,

    - niezadawalający poziom czystości wód,

    - nie w pełni wyeksponowane wartości środowiska kulturowego wsi,

    - niewystarczający standard zagospodarowania niektórych ośrodków   wypoczynkowych.

Kierunki i zasady rozwoju.

 · Proponuje się rozwój wszystkich form turystyki w gminie traktując ją jako funkcję   gospodarczą o znaczeniu egzogenicznym.

 · Zakłada się rozwój turystyki:

    - pobytowej w formie ogólnodostępnych ośrodków wypoczynkowych,  budownictwa letniskowego oraz miejsc noclegowych  dla agroturystyki,

    - kwalifikowanej: poznawczej bazującej na unikatowych wartościach środowiska, konnej, wodnej   itp.

· Proponuje się rozwój funkcji turystycznej:

    - Agroturystyki we wsiach : Banie, Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Swobnica, Piaseczno, Sosnowo.

      W miejscowościach tych nie wyznacza się terenów o funkcji rekreacyjnej, zakłada się  wykorzystanie istniejących obiektów jako bazy noclegowej.

      Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego standardu wypoczynku.

     - Wyznacza się następujące tereny pod zagospodarowanie turystyczne :

       > W kierunku na południe od Bań, między jeziorem Dłużec a drogą   wojewódzką Nr 122.

           W odniesieniu do sposobu zagospodarowania zaleca się :

            - uporządkowanie terenu istniejących ośrodków (głównie ośrodka „Gryfia”) w celu podniesienie standardu wypoczynku poprzez wprowadzenie form   zabudowy o trwałym charakterze, urządzenie terenu dla rekreacji ruchowej, podniesienie poziomu sanitarnego,

            - realizację bazy turystycznej w formie zabudowy letniskowej , ogólnodostępnych ośrodków wypoczynkowych, terenów sportowych  oraz bazy paraturystycznej.

      > W kierunku na południowy-wschód od Baniewic, przy drodze łączącej drogi DP 41607 i DW 122.

          W doniesieniu do sposobu zagospodarowania zaleca się  urządzenie terenów dla rekreacji ruchowej (tereny jeździeckie, pole golfowe, boiska sportowe, korty tenisowe) z bazą obsługi tych terenów (hotele, gastronomia).

      >  W kierunku na północ od Swobnicy.

          W odniesieniu do sposobu zagospodarowania zaleca się :

           -  Dla południowo-zachodniego brzegu jeziora Długiego -     uporządkowanie terenu istniejących ośrodków, urządzenie terenów dla rekreacji ruchowej (ścieżki piesze, ścieżki zdrowia), urządzenie kąpieliska.

           -  Dla  terenów projektowanych proponuje się otwartą bazę noclegową (hotele, motele, pensjonaty) oraz zabudowę letniskową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej  .

      > W kierunku na zachód od Dłuska Gryfińskiego - preferuje się zabudowę letniskową.

      > W rejonie jeziora Dłużyna, (leśniczówka Góralice ) oraz w rejonie Otok proponuje się urządzenie  stanic wodnych z polami namiotowymi dla   obsługi turystyki wodnej.

Obszary projektowanych Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych traktuje się jako strefę  bezinwestycyjną o funkcji poznawczej dla ruchu turystycznego.  

Jako ogólne zasady w zagospodarowaniu rekreacyjnym :

    · Ustala się :

        - zapewnienie dostępności do brzegów jezior,

        - wykorzystanie na cele rekreacyjne w pierwszej kolejności istniejących     opuszczonych obiektów i rezerw terenowych w obrębie zainwestowania,

        - dostosowanie nowej zabudowy do fizjonomii krajobrazu.

   · Zaleca się  w odniesieniu do zabudowy letniskowej :

        - wyznaczanie działek o powierzchni powyżej 1000 m2,

        - zachowanie proporcji powierzchni zabudowy w stosunku do ogólnej powierzchni działki na poziomie poniżej 30 %.

   Dla wzbogacenia form turystyki, zachowuje się istniejące szlaki turystyczne i wyznacza dodatkowe :

        - trasy rowerowe regionalne (wzdłuż istniejącej linii kolejowej i na torowisku zlikwidowanej linii kolejowej),

        - trasy piesze o znaczeniu regionalnym,

        - trasy piesze lokalne (gminne),

     - szlak kajakowy wzdłuż Tywy i jezior Bańskich.”

 

2) W ustępie 5. Rodzaj i zakres prac planistycznych i zadań ponadlokalnych, punkt 5.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, otrzymuje brzmienie:

5.Rodzaj i zakres prac planistycznych i zadań ponadlokalnych.

5.1.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

  Ustala się potrzebę opracowania następujących miejscowych planów     zagospodarowania przestrzennego :

   ·  dla miejscowości rozwojowych :

       - Banie,

       - Baniewice,

       - Piaseczno,

       - Lubanowo,

       - Swobnica,

       - Parnica.

   ·  dla terenów o zabytkowym układzie historycznym, objętych ochroną ( postulowanych przez Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków) :

       - obszaru Starego Miasta w Baniach, (plan zagospodarowania i rewaloryzacji),

       - części obszarów wsi : Piaseczno, Swobnica, Sosnowo Gryfińskie.

 · dla terenów przyrodniczych, proponowanych do ochrony, z chwilą ich ustanowienia:

       - zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,

       - obszaru chronionego krajobrazu.

   · dla obszarów funkcjonalnych :

-         terenów rozwoju turystyki  : rejon jezior Dłużec i Długie, w obrębie Swobnica wyznacza się obszar obejmujący działkę nr 612/2 do sporządzenia planu miejscowego w pierwszej kolejności

         -    terenu aktywizacji gospodarczej (rozwój funkcji handlowo-usługowej ) -  rejon wsi Parnica, w sąsiedztwie projektowanego węzła autostrady A3.

 Ustala się, zgodnie z art.6, ust.5, pkt.7 ustawy z dnia 07.07.1997roku o zagospodarowaniu przestrzennym :

   · W granicach obszarów wskazanych do opracowania planów miejscowych prowadzenie działalności inwestycyjnej możliwe jest wyłącznie po uchwaleniu tych planów i na podstawie ich ustaleń.

   · W odniesieniu do obszarów wyznaczonych na podstawie art. 13, ust.1, pkt.4 ( to jest ze względu na istniejące uwarunkowania ) dopuszcza się :

        a/ do dnia 01 stycznia 2000 roku wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie obowiązującego planu miejscowego,

        b/ po 01 stycznia 2000 roku wydawanie decyzji w trybie art.40 i 44 ustawy w odniesieniu do lokalizacji pojedyńczych obiektów i urządzeń, stanowiących uzupełnienie istniejącego zainwestowania i nie naruszających struktur funkcjonalno-przestrzennych obszarów oraz generalnych zasad zagospodarowania terenu, ustalonych w „Studium...”.

 

Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego uchwalone po  1 stycznia 1995r.

1.Uchwała Rady Gminy Banie Nr XI/104/03 z dnia 28.10.2003r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy; publikacja w Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2003r. Nr 112, poz.1877.

2. Uchwała Rady Gminy Banie Nr XI/105/03 z dnia 28.10.2003r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy; publikacja w Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2003r. Nr 112, poz.1878.

3.Uchwała Rady Gminy Banie Nr XI/106/03 z dnia 28.10.2003r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy publikacja w Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2003r. Nr 112, poz.1879.

4.Uchwała Rady Gminy Banie Nr XXVI/224/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Banie- gmina Banie; publikacja w Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2005r. Nr 42, poz.939.

5.Uchwała Rady Gminy Banie Nr XXVI/225/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Piaseczno-gmina Banie publikacja; w Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2005r. Nr 42, poz.940.

6.Uchwała Rady Gminy Banie Nr XXVI/226/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Swobnica –gmina Banie; publikacja w Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2005r. Nr 42, poz.941.

7.Uchwała Rady Gminy Banie Nr XXVI/227/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Baniewice - gmina Banie; publikacja w Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2005r. Nr 42, poz.942.

8.Uchwała Rady Gminy Banie Nr XXVI/228/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Lubanowo I - gmina Banie; publikacja w Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2005r. Nr 42, poz.943.

9.Uchwała Rady Gminy Banie Nr XXVI/229/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Lubanowo II - gmina Banie; publikacja w Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2005r. Nr 42, poz.944.

10.Uchwała Rady Gminy Banie Nr XXVI/230/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Sosnowo - gmina Banie; publikacja w Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 maja 2005r. Nr 42, poz.945.”

 

§3.Przedmiotem zmiany Studium na rysunku Studium  jest wyznaczenie granic obszaru do  sporządzenia planu miejscowego w pierwszej kolejności.

 

§4.Integralną część uchwały stanowią:

1) ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały z wprowadzonymi zmianami wyróżnionymi pogrubioną i pochyłą czcionką;

2) załącznik graficzny – rysunek Studium w skali 1:10 000 ( 13 sekcji)  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały z wniesionymi zmianami w sposób wykazany w legendzie;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/280/09

Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2009 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

 

 

 

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Banie rozstrzyga, co następuje:

W związku z brakiem uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie, wyłożonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

  

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/280/09

RADY GMINY BANIE Z DNIA 22 września 2009 roku

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Banie

 

Do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie przystępuje się na podstawie art. 9, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w celu doprowadzenia do zgodności zamierzonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium. Zmianę studium sporządza się na wniosek właściciela terenu.

Przedmiotem zmiany studium jest wprowadzenie jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w strefie rozwoju turystyki wyznaczonej w studium, z zaleceniem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności.

Granica obszaru objętego zmianą studium przebiega po granicy ewidencyjnej działki nr 612/2 w Swobnicy o powierzchni 5,35 ha i jest  zgodna z załącznikiem graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium.

Zmiana studium obejmuje jedynie przedmiot zmiany i wyłącznie w odniesieniu do obszaru objętego zmianą studium określonymi uchwałą Nr XIII/153/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie. 

            Cały obszar objęty jest ochroną konserwatorską (dwa stanowiska archeologiczne). Na etapie sporządzania planu miejscowego a następnie na etapie realizacji inwestycji jest wymagane zastosowanie działań określonych w przepisach odrębnych.

W Studium i w waloryzacji przyrodniczej obszar objęty planem w całości znajduje się w projektowanym Zespole Przyrodniczo Krajobrazowym „Dolina Tywy”. Z kierunku wschodniego obszar graniczy z projektowanym parkiem krajobrazowym „ Dolina Tywy” i potencjalnym obszarem Natura 2000 pod nazwą „Dolina Tywy”.

Położenie obszaru objętego zmianą studium nie będzie stanowić przeciwwskazań do zabudowy terenu pod określoną funkcję.

            Wejście w życie Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227)  wniosło obowiązek sporządzenia w ramach zmiany studium prognozy wpływu na środowisku oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem Uchwały Nr XIII/153/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie przyjętego Uchwałą Nr V/51/99 Rady Gminy Banie z dnia 19 kwietnia 1999r.

W dniu wejścia w życie ustawy, nakładającej na organy sporządzające projekty planów zagospodarowania przestrzennego przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium w ramach procedury planistycznej wynikającej z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -  po wyłożeniu do publicznego wglądu i dyskusji publicznej, był przygotowany do uchwalenia.  W przewidzianym przepisami okresie, w stosunku do ustaleń zawartych w projekcie zmiany studium, nie wniesiono żadnych uwag.

Zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Banie wystąpił pismem znak GK-7320/1/2008 z dnia 17 lutego 2009r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

Uzgodnienia nastąpiły w pismach RDOŚ – 32 – WOOŚ- 7040/62/6/09/ z dnia 18.03.2009r. oraz WS-N.NZ-4001-318/09 z dnia 26.02.2009r. i zostały uwzględnione w prognozie oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą uzyskał wymagane pozytywne opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego wojewódzkiego inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

           

            Postępowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie wprowadziło zmian do zmiany studium.

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany studium zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 54 ust. 2 i 3 ustawy, w ramach procedury planistycznej wynikającej z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przewidzianym przepisami okresie, w stosunku do ustaleń zawartych w projekcie zmiany studium, nie wniesiono żadnych uwag.

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powtórnie dano okazję do udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu ogłaszając o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, zgodnie z art. 40 ustawy. W przewidzianym ustawą terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

            Integralną część uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Banie stanowią załączniki:

1) ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie stanowiący załącznik nr 1;

2) załącznik graficzny – rysunek Studium w skali 1:10 000 ( 13 sekcji)  stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium stanowiące załącznik nr 3.

Zmiana Studium, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy            ( Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 1233) § 1, jest sporządzona w zakresie dostosowanym do przedmiotu zmiany Studium zgodnie z Uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium .          

Procedura planistyczna sporządzania zmiany studium została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

             Dokonanie zmiany studium było możliwe w świetle znanych uwarunkowań, proponowana zmiana nie narusza w obowiązującym studium struktur funkcjonalno przestrzennych oraz zasad obsługi komunikacyjnej i kształtowania infrastruktury technicznej. Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w powiązaniu z wskazaną w studium zabudową rekreacyjną pozwoli wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości terenu do zagospodarowania. Zabudowa mieszkaniowo usługowa i rekreacyjna mogą bezkolizyjnie funkcjonować na  wyznaczonym obszarze przy odpowiednim zagospodarowaniu terenu.

W założeniach do miejscowego planu przyjęto utrzymanie równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska ze szczególnym uwzględnieniem rygorów wynikających z ochrony środowiska przyrodniczego, kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy, gospodarki wodnej, odprowadzenia ścieków, gospodarki odpadami, komunikacji oraz urządzania i kształtowania terenów rekreacji.

Projekt planu spełnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-10-2009 11:32:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-10-2009 11:32:54