Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXIII/09 sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Banie odbytej w dniu 11 maja 2009 r.

Protokół Nr XXIII/09

sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Banie odbytej w dniu 11 maja 2009 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 11.15 – 12.30.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 11.15 otworzyła XXIII sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych Rady Gminy Banie, pracowników Urzędu Gminy Banie, na czele z panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, panie i panów sołtysów.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady oświadczyła, że aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Na wniosek Przewodniczącej Rady, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Lidię Tumłowską na sekretarza obrad, która uprzednio wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem XXIII sesji Rady, Przewodnicząca Rady zapytała także, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian
w porządku obrad. Wniosków takich nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem następującego porządku obrad XXIII sesji,

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Interpelacje i zapytania radnych.

3)     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
na lata 2008-2011 (druk nr 292).

4)     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. (druk nr 293).

5)     Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (druk nr 294).

6)     Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie (druk nr 295).

7)     Podjęcie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 296).

8)     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Banie (druk nr 297).

9)     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10) Wolne wnioski i sprawy różne.

11) Zakończenie sesji.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła porządek obrad XXIII sesji Rady.

Następnie powitano nowo wybranego Sołtysa Sołectwa Piaseczno, to jest Stanisława Sztobana. Wójt wręczyła nowo wybranemu sołtysowi kwiaty oraz dyplom z życzeniami sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

 

Ad. 2) Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Anna Miecznikowska poinformowała, że pan, który sprząta przystanek autobusowy
i plac zabaw w Dłusku Gryfińskim, jest w szpitalu. Na ten czas jego obowiązki przejęła żona. Powiedziała ona, że od czasu jak mąż jest w szpitalu, nie dostaje za wykonywaną pracę pieniędzy. Radna  zapytała dlaczego tak jest?

Radny Dariusz Pyrcz poinformował, że w Swobnicy jest pracownik na pracach interwencyjnych i pracownik ten powiedział, że nie ma mu kto kupić paliwa do kosiarki. Zgłaszał się w tej sprawie do pani Sołtys, ale nie ma pieniędzy.

W tym miejscu Sołtys Sołectwa Swobnica Iwona Gralak powiedziała, że kupiła paliwo do kosiarki, będącej na stanie sołectwa. Dodała także, że wcześniej pracownik ten miał paliwo
z zeszłego roku, ale zużył je. Teraz paliwo ma. Ponadto, nie było tak, że nie miał mu kto kupić paliwa, lecz trzeba było przyjechać po paliwo i kupić je na rachunek. Natomiast, jeżeli za pieniądze, które są na sołectwo, będzie kupione paliwo, to mogą być wydane w całości na paliwo. Sołtys powiedziała również, że jeżeli ktoś chce wykosić koło swojej posesji, to niech to zrobi za swoje paliwo.

Radny Grzegorz Dobrowolski mówiąc, że na minionej sesji wnioskował o dokonanie przeglądu drzew w parku w Babinku pod kątem uznania za pomnik przyrody, zapytał czy był ktoś na tym przeglądzie?

Wójt odpowiedziała, że nie.

Kontynuując radny Grzegorz Dobrowolski zapytał był ktoś w sprawie naprawy murku przy kościele w Babinku?

Sekretarz Gminy Jerzy Zgoda odpowiedział, że dzisiaj tam pojechali pracownicy.

Radny Adam Ciepły zgłosił kilka spraw:

- jest potrzeba posprzątania terenu przy przystanku autobusowym w Kunowie, są tam do wycięcia  dzikie bzy i suche drzewa,

- kto sprząta tam przystanek autobusowy, bo prawdopodobnie od stycznia jest nie sprzątany,

- jak wygląda sprawa z oznakowaniem miejscowości Kunowo,

- na drodze do Dłużyny, na odcinku przy samym asfalcie, czyli do pani Durasiewicz, można powiedzieć robi się tragedia. Chodzi o sam odcinek dochodzący do posesji. Ta część drogi jest bardzo często użytkowana.,

- jak wygląda sprawa z przejmowaniem działek od Agencji, bo trochę robi się to śmieszne. Trwa to bardzo długo.

Radny Lubomir Niewiada powiedział, że pomalowano linie na drogach, ale nie pomalowano pasów na przejścia dla pieszych. Pasy te najbardziej potrzebne są obok przystanków autobusowych.

W sprawie pasów na przejścia dla pieszych zabrała głos radna Anna Gałka mówiąc, że linie na jezdni pomalowano pięknie, ale pasów na przejścia dla pieszych w dalszym ciągu nie pomalowano.

Sekretarz Gminy poinformował, że według deklaracji dyrektora Ziętka, przejścia mają być wykonane przy obecnym malowaniu pasów na drogach.

Radny Grzegorz Dobrowolski, na prośbę pracownicy świetlicy w Babinku, zapytał czy gmina jest  w stanie wspomóc zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka? Radny dodał, że część pieniędzy będzie z funduszu sołectwa. Impreza z poczęstunkiem będzie zorganizowana dla wszystkich dzieci z Babinka.

Wójt zapytała o jaką pomoc chodzi?

Radny Grzegorz Dobrowolski powiedział, że chodzi o pomoc finansową np. w kwocie do 500 zł.

Sekretarz Gminy powiedział, aby pani ze świetlicy skontaktowała się w tej sprawie.

Radna Halina Świst zabrała głos w sprawie budynku po byłej remizie strażackiej w Baniach. Radna powiedziała, że problem dotyczący budynku po byłej remizie straży pożarnej w Baniach, zgłosili pani Sołtys mieszkańcy Bań. Problem rzeczywiście jest.. Chodzi o. Wcześniej spod okapu budynku remizy sypało się, a w tej chwili odpada tynk i to dosyć dużymi płatami. Jest niebezpieczne. Są to okolice przedszkola i trzeba potraktować sprawę jako pilną. Chodnik obok budynku jest bardzo wąski i chyba  trzeba ogrodzić chodnik, żeby tamtędy nie chodzić. Nie wiadomo co z tym zrobić. Trudno powiedzieć kto jest właścicielem tego obiektu. Podobno jest to była synagoga.

Wójt powiedziała, że zgodnie z decyzją Wojewody jest to nasz obiekt.

Sekretarz Gminy dodał, że tak, ale gmina nie może nim dysponować, bo gmina Żydowska uważa, że musi mieć wpływ na wszystko co się będzie działo z tym budynkiem.

Sołtys Sołectwa Banie Krystyna Szaja mówiąc, że tamtędy chodzą dzieci do szkoły, zapytała kto będzie odpowiadał w razie jakiejś tragedii? W każdej chwili może tam spaść coś na głowę.

Wójt odpowiedziała: „my”.

Radna Halina Świst zapytała do kogo należy teren przy kościele w Baniach, a mianowicie schody z kostką. Czy to jest własność gminy czy kościoła? Radna powiedziała, że jest tam bardzo niebezpieczny jeden stopień, pionowy w kierunku bramy. Jest to stopień od strony parkingu. Wiele osób przewróciło się przez ten stopień. Stopień jest niewidoczny i gdyby było ostrzeżenie „uwaga stopień” to też by niewiele dało, bo ludzie pod nogi nie patrzą. Może rozwiązaniem byłoby postawienie tam barierki.

Radna Anna Miecznikowska poprosiła o zniwelowanie terenu wokół remizy strażackiej oraz
o wycięcie krzaków przy drodze z Dłuska do Swobnicy, Górnowa i Rowu. Jadąc do Rowu jest takie miejsce, w którym samochody nie mogą się wyminąć, gdyż z obu stron drogi są krzaki,
a droga jest wąska. Radna poinformowała także, że w Swobnicy znowu wczoraj nie było słupka ostrzegawczego przy dziurze w drodze w Swobnicy, na wysokości posesji pana Gralaka.

Sekretarz Gminy powiedział, że sprawa ta została zgłoszona do Zarządu Dróg.

Radna Anna Miecznikowska dodała, że droga z Dłuska do Górnowa w tej chwili po opadach deszczu jest w bardzo złym stanie.

Radny Adam Ciepły powiedział, że droga z Górnowa do Piaseczna powinna być odkrzaczona.

Wójt poinformowała, że wystąpiła do Powiatu z propozycją załatwienia tego problemu, ale nie doszło do porozumienia. Dzisiaj doszło do nieporozumienia w panem Durmą w sprawie drogi Piaseczno-Tetyń. Sprawa jest wtedy załatwiona, gdy uda się pana Durmę zawieźć na drogę, która wymaga naprawy. Telefony i pisma nic nie dają.

Radna Lidia Tumłowska zapytała na jakim etapie jest sprawa naprawy drogi do Dłużyny?

Wójt odpowiedziała, że oczekuje się na decyzję w tej sprawie.

Radna Marzenna Zajączkowska:

- zapytała na jakim etapie jest wykonanie drogi do cmentarza w Swobnicy?

- zapytała czy pracownicy skierowani przez gminę byliby w stanie naprawić nawierzchnię betonową placu na przystanku autobusowym w Baniewicach, gdyż plac ten jest w złym stanie. Beton jest powykruszany i są dziury,

- przypomniała o potrzebie nowych tablic ogłoszeniowych na sołectwo.

Wójt odpowiedział, że najprawdopodobniej od dzisiaj zaczną się prace na drodze do cmentarza. Sekretarz Gminy dodał, że plac budowy został już przekazany.

 

Ad. 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2011 (druk nr 292).

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy i dodał, że zmiany dotyczą następujących pozycji inwestycyjnych:

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie – etap I – zmiana polega na przesunięciu środków w latach 2009-2010 i dodatkowo w 2011 r. z „innych źródeł” na „kredyty i pożyczki”. Wynika to z tego, że trzeba najpierw zapłacić całość i dopiero wtedy będzie zwrot środków.,

- zmiany dotyczą także przeniesienia części środków z kredytu przeznaczonych na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, gdyż znane są już kwoty, to jest 63.000 zł na remont Szkoły Podstawowej w Lubanowie i w Swobnicy,

- następna zmiana dotyczy placów zabaw, gdyż jest już po przetargach i w tym roku będą wykonane place dla wsi Parnica, Kunowo i Tywica. W pozostałych miejscowościach place zabaw będą wykonane w 2010 r.

Dopisane są zadania: nakładka asfaltowa w Babinku, chodniki w Swobnicy i w Baniach przy ul. Kunowskiej i Sosnowej. Są to zadanie, które będą zrealizowane w porozumieniu z Powiatem.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radna Anna Miecznikowska zapytała czy urządzane obecnie place zabaw będą miały taką samą liczbę elementów, jak plac zabaw w Piasecznie?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że będą podobne elementy i w takim samym zestawie jak plac zabaw w Baniach, z tym że nie będzie karuzeli, bo jest to najbardziej uszkadzany i niszczony element, lecz będzie szałas wspinaczkowy. Pozostałe elementy, to jest domek, zjeżdżalnia. piaskownica, podwójna huśtawka, bujalnia i konik na sprężynie – będą.

Radny Grzegorz Dobrowolski zapytał jaki jest okres gwarancji na urządzenia placu zabaw, aby nie okazało się, że dzisiaj place są stawiane, a za rok będą usterki, bądź trzeba będzie place odnowić.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że prawdopodobnie okres gwarancji wynosi 24 miesiące, przy czym po okresie 2 czy 3 lat urządzenia trzeba konserwować. Place te praktycznie wytrzymują 4 do 5 lat. Po tym czasie z drewnem dzieje się, co się dzieje. Sekretarz Gminy dodał, że była oferta na plac zabaw z wyposażeniem podobnym, za ceną 26-28 tys. zł za jeden, zakotwione na kotwach metalowych, zabetonowane, drewno odpowiednio konserwowane, wszystkie uchwyty, łączenia na metal. Takie place bez konserwacji wytrzymują 5 lat. Co 2-3 trzeba je zakonserwować środkami grzybobójczymi. Na pewno urządzenia nie są wieczne.

Nawiązując do żywotności urządzeń placów zabaw radny Grzegorz Dobrowolski powiedział, że może tak być, że gdy będą postawione place zabaw w ostatnich miejscowościach w 2010, to zaczną się remonty placów zabaw postawionych wcześniej.

Sekretarz Gminy powiedział, że tak nie będzie, a jeżeli już, to wymiana jakiegoś elementu czy konserwacja nie jest wielkim kosztem.

Innych pytań nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXIII/250/09 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy (druk nr 293).

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r., stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXIII/251/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r., która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (druk nr 294).

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy. Projekt stanowi
o zaciągnięciu długoterminowego kredytu do kwoty 1.320.000 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

a)      przebudowa dróg gminnych Swobnica - Swobnica Piaski, Banie – Sosnowo,

b)      remont budynku Szkoły Podstawowej w Lubanowie,

c)      remont budynku Szkoły Podstawowej w Swobnicy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXIII/252/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 6) Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie” (druk nr 295 i nr 295a).

Wójt odczytała dwa projekty uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie”, stanowiące, odpowiednio, załączniki nr 10 i nr 11 do niniejszego protokołu. Pierwszy projekt stanowi o nadaniu tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie” panu Józefowi Borsukowi,
a drugi projekt o nadaniu tego tytułu panu  Marianowi Karbownikowi.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekty uchwał były analizowane i opiniowane przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym i zostały pozytywnie zaopiniowane.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonymi projektami uchwał. Głosowano kolejno. Najpierw głosowano nad projektem dotyczącym pana Józefa Borsuka, a następnie nad projektem dotyczącym pana Mariana Karbownika.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXIII/253/09 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie”, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi o nadaniu tytułu panu Józefowi Borsukowi.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy

Następnie, w wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXIII/254/09 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Uchwała ta stanowi o nadaniu tytułu panu Marianowi Karbownikowi.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 296).

Projekt uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego protokołu, odczytała Przewodnicząca Rady. Projekt uchwały stanowi o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Grzegorzem Dobrowolskim, zatrudnionym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gryfinie.

Uzasadnienie projektu jest następujące:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie pismem znak PIW os-01/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r., skierowanym do Rady Gminy, poinformował, że z dniem 30 czerwca 2009 r. rozwiązuje umowę o pracę z Panem Grzegorzem Dobrowolskim radnym Rady Gminy Banie. W piśmie zawarta jest informacja, że rozwiązanie o pracę nastąpiło w związku z likwidacją stanowiska pracy – kierowcy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gryfinie i rozwiązanie stosunku pracy nie miało nic wspólnego z pełnieniem przez Pana Grzegorza Dobrowolskiego mandatu radnego Gminy Banie.

            Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada Gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz przy 5 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXIII/255/09 w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Banie (druk nr 297).

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Dodała także, że projekt został przygotowany z jej inicjatywy. Projekt stanowi o ustaleniu następujących wysokości diet:

- 120 zł dla radnego za udział w posiedzeniu komisji Rady lub w sesji Rady,

- 140 zł dla przewodniczącego komisji lub jego zastępcy za udział w posiedzeniu komisji, której przewodniczy,

- dla Przewodniczącej Rady Gminy Banie miesięcznej zryczałtowanej diety w 900 zł.

Wójt poinformowała również, że podwyżki diet nie było od 2003 r.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXIII/256/09 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 11.55 do 12.05. Po przerwie wznowiła obrady.

 

 

 

Ad. 9) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone w punkcie 2. porządku obrad Wójt poinformowała:

- odnośnie zabezpieczenia byłej remizy straży pożarnej w Baniach – może jakieś wzmocnienia czy jakieś opaski stalowe.

Radna Halina Świst powiedziała, że może trzeba ogrodzić ten budynek, bo chodnik jest wąski.

Wójt kontynuując:

- Budynek ten jest w bardzo złym stanie. Ponadto po nawozach została tam nieprzyjemna woń i utrzymuje się stęchlizna,

- zostanie sprawdzone czyją własnością jest teren koło kościoła w Baniach,

- odnośnie wyrównania terenu koło remizy w Dłusku Gryfińskim – jest zamówiona równiarka i niedługo pojawi się na niektórych drogach, na placu w Tywicy, w Dłusku Gryfińskim, na drodze w Sosnowie,

- odnośnie obcięcia gałęzi przy drogach powiatowych – nie ma sposobu by zostało to zrobione, może fotografie przyniosłyby pożądany skutek,

- w sprawie oznakowania dziury na drodze powiatowej w Swobnicy – zostanie zaraz wykonany telefon w tej sprawie, dzisiaj już dzwoniłam, zapraszaliśmy naczelnika od dróg, ale niestety nie mógł przyjechać,

- odnośnie remontu drogi do Dłużyny – posiadaliśmy wycenę na remont tej drogi od firmy, która remontuje drogi. Koszt remontu określono na 295.000 zł. Zadeklarowaliśmy 20% udziału gminy. W pierwszej rozmowie Starosta przystał na takie rozwiązanie. Natomiast później pan Naczelnik Durma stwierdził, że ta droga jest dobra, nie wymaga poboczy, rowów itd. Podjęliśmy próbę załatwienia w inny sposób, to jest przekazaliśmy kosztorys. Obecnie sprawa jest w gestii Starostwa,

- prace na drodze do cmentarza w Swobnicy niebawem zostaną rozpoczęte,

- nie wykonano jeszcze przeglądu drzew w Babinku pod kątem uznania ich za pomnik przyrody,

- w sprawie murku przy kościele w Babinku – dzisiaj pojechali zobaczyć, jak to trzeba naprawić,

- odnośnie działki w Dłużynie – w tej chwili zrobiliśmy czasowe użyczenie z Agencją. Duńczyk jest gotowy wyrównać teren i to chyba będzie do zrobienia.

Sekretarz Gminy poinformował:

- w sprawie przystanków – w Babinku jest umowa aktualna na sprzątanie przystanku.
W Kunowie wg nieoficjalnej informacji, ta osoba, z którą zawarta jest umowa wyprowadziła się i do tej pory nie było żadnej informacji, że ta osoba nie będzie sprzątać. Skoro nie sprząta będzie rozwiązana umowa. Zwracając się do pani Sołtys Kunowa poprosił o wskazanie innej osoby, która podejmie się sprzątania przystanku w Kunowie.

Radny Grzegorz Dobrowolski powiedział, że w Babinku przystanek sprząta inna osoba, a nie ta co bierze pieniądze za sprzątanie. Osoba, która pobiera pieniądze mówi, że przystanku sprzątać nie będzie.

Wójt poinformowała, że sprawa odnośnie przystanku w Dłusku wyjaśniła się, tzn. wynagrodzenie za sprzątanie zabiera komornik. Natomiast odnośnie drogi w Piasecznie Wójt powiedziała, że może równiarka rozwiązałaby tam problem.

Radny Adam Ciepły powiedział, że równiarka przydałaby się na drogę od posesji pani Durasiewicz w stronę Dłużyny, gdzie Duńczyk nawiózł szlakę i gruz, ale na odcinku do drogi asfaltowej to równiarka nie zda egzaminu, bo ubytki trzeba wypełnić, może metodą natryskową.

 

Ad. 10) Wolne wnioski i sprawy różne.

Radna Marzenna Zajączkowska powiedziała, że wykonawcy remontu drogi w Baniewicach zostawili polbruk i palety drogowe, które w tej chwili zarastają trawą. Wykonawcy ci nic nie posprzątali po pracach. Zostawili niesamowity bałagan. Radna zapytała czy mieszkańcy Baniewic mogą wziąć sobie pozostawiony polbruk czy ma zarosnąć trawą? Następnie radna poprosiła o mały kosz na śmieci na plac zabaw do Baniewic, gdyż worki nie zdają egzaminu, bo wiatr je porywa albo ktoś rozerwie.

Radna porosiła także o 2 słupki do założenia siatki do gry w siatkówkę. Siatkę kupił sponsor, ale potrzebne są słupki.

Wójt powiedziała, że można zakupić, ale z pieniędzy sołeckich.

Radna Marzenna Zajączkowska wyraziła na to zgodę.

Radna Halina Świst powiedziała, że w Baniach były metalowe słupki do siatkówki  i może gdzieś leżą.  Słupki te można byłoby wykorzystać.

Radna Marzenna Zajączkowska zgłosiła, że słup elektryczny, leżący w Baniewicach pod płotem u sołtysa, nie nadaje się do niczego, bo jest cały popękany. Słup ten trzeba sprzątnąć, bo szpeci i zarasta trawą.

Radny Lubomir Niewiada mówiąc, że na poprzedniej sesji pani sołtys Rożnowa sugerowała wycięcie gałęzi wrastających w linie energetyczne, zapytał czy poczyniono jakieś działania w tym kierunku?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że w sprawie tej wysłane zostało pismo do Energetyki.

Radny Adam Ciepły zapytał czy kupiono rurę PCV kanalizacyjną do Piaseczna?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że będzie kupiona w czwartek w tym tygodniu i zostanie zawieziona do Piaseczna.

Radna Anna Miecznikowska zapytała czy jest jakiś postęp w sprawie uregulowania spraw geodezyjnych dotyczących sali wiejskiej w Dłusku? Radna zapytała ponadto czyje są baseny przeciwpożarowe w Dłusku? Obecnie są tam 2 baseny, a były 3. Jeden został zasypany i zrobiono na nim plac manewrowy. Baseny te straszą. Są zarośnięte i nieogrodzone.  Radna zapytała także kiedy rozpocznie się budowa kaplicy w Swobnicy?

Wójt odpowiedziała, że w sprawach geodezyjnych nic nie załatwiono.

Sekretarz Gminy w odpowiedzi na pytanie o termin rozpoczęcia budowy kaplicy w Swobnicy poinformował, że plac budowy jest przekazany. Teraz oczekuje się na ostateczne dokumenty (pozwolenie na wejście na plac budowy) ze Starostwa w Gryfinie. W środę rano odbędzie się spotkanie z wykonawcą na placu budowy.

Radny Grzegorz Dobrowolski powiedział, że ma sygnał od  mieszkańców budynku byłej szkoły w Babinku, konkretnie od pani nauczycielki, o potrzebie wykoszenia trawy na obejściu szkoły. Tam, gdzie są budynki mieszkalne, to trawa została wykoszona przez mieszkańców we własnym zakresie. Na pozostałym terenie jest niewykoszona. Trzeba to zrobić, tym bardziej, że jest tam świetlica.

 

Ad. 11) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12.30 zamknęła XXIII sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 17.

Protokołowała:                                                           Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                      Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-07-2009 12:10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-07-2009 12:10:38