Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXI/09 XXI sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 30 marca 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 10.05 ? 12.25.

Protokół Nr XXI/09

XXI sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 30 marca 2009 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 10.05 – 12.25.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 10.05 otworzyła XXI sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych Rady Gminy Banie, pracowników Urzędu Gminy Banie, na czele z panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, panie i panów sołtysów oraz pozostałych gości. Powitała także młodzież klasy IIIa Publicznego Gimnazjum w Baniach, przybyłą
z nauczycielem panem Andrzejem Wołoszynem.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady oświadczyła, że aktualnie
w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią, odpowiednio, załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Na wniosek Przewodniczącej Rady, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Lidię Tumłowską na sekretarza obrad, która uprzednio wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem XXI sesji Rady, Przewodnicząca Rady poinformowała, że przed sesją radni otrzymali dodatkowe projekty uchwał. Są to następujące projekty uchwał:

a)      w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 (druk nr 280),

b)     w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Baniewice na lata 2008 - 2015” (druk nr 278),

c)      w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Swobnica na lata 2008 - 2015” (druk nr 279),

d)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Babinek” (druk nr 281).

Przewodnicząca Rady zaproponowała umieszczenie dodatkowych projektów uchwał w porządku obrad bieżącej sesji:

a)      druku nr 280 po punkcie 5.,

b)     druk nr 278 w punkcie 14.,

c)      druk nr 279 jako punkt 15.,

d)     druk nr 281 jako punkt 16.

Przewodnicząca Rady zapytała także, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem
o dokonanie zmian w porządku obrad. Wniosków takich nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem następującego porządku obrad XXI sesji, uwzględniającego zaproponowane zmiany:

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady.

3)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

4)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

5)     Interpelacje i zapytania radnych.

6)     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 (druk nr 280).

7)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. (druk nr 271).

8)     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 272).

9)     Podjęcie uchwały w sprawie (druk nr 273).

10) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 274).

11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (druk nr 275).

12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 276).

13) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów (druk nr 277)

14)  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Baniewice na lata 2008 - 2015” (druk nr 278).

15)  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Swobnica na lata 2008 - 2015” (druk nr 279).

16)  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Babinek” (druk nr 281).

17) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18) Wolne wnioski i sprawy różne.

19) Zakończenie sesji.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła porządek obrad XXI sesji Rady:

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

 

Ad. 2) Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu XX sesji Rady odbytej w dniu 5 lutego 2009 r.?

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół Nr XX/09 sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 5 lutego 2009 r., bez zastrzeżeń.

 

Ad. 3) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Na początku swego wystąpienia Wójt  przedstawiła nowo wybranego sołtysa Sołectwa Kunowo, to jest Katarzynę Kreft. Poprzednio funkcję tę pełnił Stanisław Gonciarz. Z okazji wyboru na sołtysa pani Kreft otrzymała kwiaty oraz dyplom z życzeniami sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Następnie Wójt wręczyła dyplomy uznania uczennicom:

- Katarzyna Januszewska uczennica klasy III gimnazjum za zajęcie I miejsca w finale Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego pod hasłem „Życie i twórczość Zbigniewa Herberta” oraz za udział w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym,

- Kala Kujawa uczennica klasy VI a za udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii,

- Ewelina Soszka uczennica klasy III gimnazjum za udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego pod hasłem „Życie i twórczość Zbigniewa Herberta”.

Uczennice otrzymały gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, jak również upominki.

Następnie Wójt poinformowała, że na XX sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu
5 lutego 2009 r. Rada podjęła 9 uchwał. Uchwały przesłano w ustawowym terminie do organów nadzoru tj. do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie. Uchwały wcielono w życie.

Podjęte były następujące uchwały:

1)      Nr XX/221/09 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013,

2)      Nr XX/222/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

3)      Nr XX/223/09 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych użytkownikom wieczystym,

4)      Nr XX/224/09 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,

5)      Nr XX/225/09 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych,

6)      Nr XX/226/09 w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Banie na lata 2008-2015”,

7)      Nr XX/227/09 w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Baniewice na lata 2008-2015”,

8)      Nr XX/228/09 w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Swobnica na lata 2008-2015”,

9)      Nr XX/229/09 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.

 

Działając w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło nieważność uchwały Nr XX/229/09 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej w części dotyczącej §§ 2 i 3. W § 2 był zapis o zwolnieniach o charakterze podmiotowym, a w § 3 zapis o obniżeniach stawki opłaty targowej dla wybranej grupy podmiotów gospodarczych. Nie przewiduje tego ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych). Do pozostałych uchwał nie było zastrzeżeń.

Następnie Wójt złożyła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4) Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 27 marca br. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady w celu zaopiniowania projektów uchwał skierowanych pod obrady dzisiejszej sesji.

 

Ad. 5) Interpelacje i zapytania radnych.

W związku z tym, że dzisiaj Rada ma podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, radna Halina Świst powiedziała, że przejrzała ponownie projekt tej uchwały. Następnie odnosząc się do tabeli zawierającej wysokość dodatku funkcyjnego powiedziała, że dodatek funkcyjny, jak sama nazwa mówi, powinien być określony w zależności od sprawowanej funkcji. Według projektu dodatek ten jest określony od – do i może tak być, że dyrektor szkoły do 16 oddziałów może dostać dodatek od 400 do 1100 zł. Według tej tabeli może być taka sytuacja, że dyrektor szkoły z sześcioma oddziałami może dostać 1100 zł. Może też tak być, że dyrektor szkoły z dwudziestoma oddziałami dostanie 600 zł. Zdaniem radnej co innego dodatek motywacyjny, który jest za pracę, za wyróżnianie się, a co innego dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny powinien być określony dokładnie, to znaczy jaki jest dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły posiadającej daną ilość oddziałów. Może powinno być 100 zł za jeden oddział. Radna zapytała, w jakiej wysokości są obecne dodatki funkcyjne, bez określenia imiennego? Radna poprosiła o odpowiedź na to pytanie w punkcie, w którym będzie rozpatrywany projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Następnie radna Halina Świst poprosiła o sprawdzenie do kogo należy teren przy budynku na ul. Targowej 23, gdzie znajdują się pojemniki na śmieci i butelki. Radna zapytała czy jest to teren gminy czy wspólnoty mieszkaniowej?

Radny Adam Ciepły zapytał co jest z przejęciem działki w Dłużynie? Radny zapytał także, co będzie się działo z drogą Piaseczno-Parnica, gdyż mieszkańcy Parnicy sygnalizują, że z drogą tą jest problem. Droga miała być naprawiona, a nie jest.

W tym miejscu Wójt powiedziała, że droga niebawem będzie naprawiona.

Radny Lubomir Niewiada zwracając się do Sekretarza Gminy zapytał co będzie robione
z drogą w Rożnowie? Póki co droga ta jest wytyczona. Radny powiedział, że słupki przestawił,
w określonym celu, zaznaczając ich pozycję. Radny chciałby wiedzieć, co w tym roku będzie robione z tą drogą?

Wójt zapytała czy jest zasiane?

Radny Lubomir Niewiada powiedział, że trudno nie zasiać i dodał, że to nie szkodzi. Droga ma swoje prawa, jak będzie tworzona.

Wójt zapytała: „czyli wjechać i robić?”.

Radny Lubomir Niewiada ponowił pytanie, co w tym roku będzie robione?

Radna Anna Miecznikowska zadała pytanie dotyczące remontu świetlic wiejskich. Powiedziała, że w 2008 r. miała być remontowana świetlica w Baniewicach. Remont ten przeniesiony jest na rok bieżący. W tym roku mówi się o remoncie świetlicy w Swobnicy. Powołując się na WPI, przedłożony na sesji Rady w dniu 18 lutego 2008 r., radna powiedziała, że w tym WPI ujęty był remont świetlicy w Dłusku Gryfińskim. W tej chwili o Dłusku się nie mówi. Radna powiedziała, że jak była u pana Gurdały to dowiedziała się od niego, że nawet nie ma planu zagospodarowania świetlicy w Dłusku (nie ma żadnego projektu). Radna zapytała kiedy będzie wykonany remont świetlicy?

Radny Grzegorz Dobrowolski powiedział, że zwrócono się do niego z zapytaniem czy od
1 kwietnia br. ceny biletów miesięcznych na autobusu PKS Szczecin będą tańsze o 40%. Chodzi o bilet na przejazd w tzw. linii prostej z Gryfina do Swobnicy. Podobno tak ma być. A co biletami do miejscowości leżących poza linią prostą? Jak to się ma w świetle prawa do każdego obywatela? Czy są równi i równiejsi? PKS wybiera linie, na które są bonifikaty, a na które nie.

Radny zapytał czy jest możliwość zaproszenia na najbliższą sesję pana Grzybowskiego, właściciela prywatnej linii autobusowej, i ewentualnie omówienia z nim, w świetle jego prywatnych przewozów, współpracy z gminą?

Radna Marzenna Zajączkowska zapytała kiedy będzie nowa tablica ogłoszeń w Baniewicach?

Radny Zbigniew Góralski zapytał:

- o drożność rowu z nowej budowanej uliczki w stronę Lubanowa,

- w nawiązaniu do pytania zadanego przez panią radną Halinę Świst, czy pani Wójt konsultuje ze związkami zawodowymi przyznawanie dodatku funkcyjnego. Rozbieżność między 600 zł a 1600 zł jest dość duża. Czy dyrektor szkoły też konsultuje przyznawanie dodatku motywacyjnego i na jakiej zasadzie odbywa się przyznawanie dodatku?

 

Ad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 (druk nr 280).

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy Jerzy Zgoda. Powiedział, że chodzi o zmiany do planu przyjętego na poprzednich sesjach. Zmiany dotyczą inwestycji, które chcemy realizować w tym roku i o które występujemy do PROW i do EWT o dofinansowanie. Zmiany dotyczą wysokości nakładów między poszczególnymi źródłami, to jest ze źródeł własnych i z innych źródeł. Wyliczony procent dofinansowania, który na dzień dzisiejszy wynosi 36 %, spowodował, że takie zmiany trzeba nanieść. Sumy kwot przeznaczane na poszczególne lata nie ulegają zmianie, lecz zmiany są między wkładem własnym a innymi źródłami.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2009 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/230/09 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. (druk nr 271).

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r., stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, odczytała Skarbnik Gminy Grażyna Nowak.  Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2009 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/231/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r., która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 272).

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu, z autopoprawkami zreferowała Wójt. Wójt powiedziała, że po naradzie ze związkami zawodowymi, do których regulamin został przekazany do zaopiniowania 2 lub 3 marca br., zgłasza następujące autopoprawki:

- w rozdziale III Dodatek motywacyjny - § 7 ust. 2: Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Przed autopoprawką były 2 miesiące.

- § 9 w tabeli wysokość dodatku funkcyjnego pkt 5 wychowawca klasy z kwoty 66 zł na 80 zł i pkt 6 - opiekun stażu z kwoty 55 zł na 60 zł.

- w § 14 ust. 4 do treści: Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1)   zawieszeniem zajęć z powodu stanu klęski żywiołowej, epidemii lub mrozów itp.;

2)   rekolekcjami;

3)   udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej;

4)   udziałem nauczyciela w szkoleniach i konferencjach dotyczących realizacji projektów edukacyjnych

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

dodano dwa następujące punkty:

1)      wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy, do „zielonych szkół” itp.;

2)      udziałem nauczyciela w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych   powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

W rozdziale VII w nagrodach został usunięty paragraf mówiący o przyznaniu tytułu „Zasłużony Nauczyciel Bańskiej Oświaty” do ponownego rozpatrzenia i wypracowania regulaminu do przyznania takiej nagrody.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2009 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Przewodnicząca Rady poprosiła o udzielenie w tym miejscu odpowiedzi na pytania zadane przez radną Halinę Świst.

Radna Halina Świst przypomniała, że pytała w jakiej wysokości są dodatki funkcyjne dla dyrektorów szkół?

Wójt odpowiedziała, że takiej informacji nie udzieli, gdyż są tylko 4 szkoły. Natomiast można dyskutować na temat wysokości dodatku funkcyjnego. Zdaniem Wójt widełki powinny być. Wójt dodała, że w minionej kadencji, jeżeli chodzi o zróżnicowanie oddziałów, była mowa, że dyrektor Zespołu Szkół ma dwóch zastępców i dlatego tak to jest zróżnicowane. Decyzja należy do Wójta.

Sekretarz Gminy Jerzy Zgoda powiedział, że wchodzimy jak gdyby w granice kompetencji między panią Wójt i Radą. O wysokości dodatku funkcyjnego decyduje nie tylko liczba oddziałów, ale i inne czynniki, wymienione w paragrafie 10. Ostateczną decyzję podejmuje Wójt. Jest to kompetencja Wójta. Zdaniem Sekretarza Gminy nie powinno się odgórnie narzucać jaka ma  być wysokość dodatku funkcyjnego. Bezpośrednia ocena szkoły i dyrektora należy do kompetencji Wójta i jest to decyzja jednoosobowa. Nie musi tego konsultować ze związkami zawodowymi, dyrektorami czy nauczycielami. Im większe widełki, tym większe możliwości.

Radna Halina Świst powiedziała, że jak sam nazwa wskazuje, jest to dodatek funkcyjny, za pełnienie określonej funkcji. Natomiast co innego jest dodatek motywacyjny.

Radny Lubomir Niewiada powiedział, że dodatek funkcyjny jest przypisany do funkcji. Nie można zastrzec, że ta funkcja nie jest pełniona. Jeżeli do danej funkcji przypisze się wysokość dodatku funkcyjnego, to on działa obligatoryjnie.

Wójt powiedziała, że zgadza się.

Radny Lubomir Niewiada kontynuując wypowiedź powiedział, że obarczając funkcję jednej osoby większą funkcją i obarczając funkcję drugiej osoby mniejszą funkcją, czyli ilością oddziałów, trzeba to zróżnicować. Rola osoby, która przydziela te dodatek funkcyjny, jest samoczynnie zrobiona, bo funkcja bardziej obciążona, dostaje obligatoryjnie więcej punktów, pieniędzy. Ktoś kto ma więcej funkcji, to ją ma.

Wójt powiedziała, że wiadomym jest, iż funkcyjny przypisany jest do funkcji.

Sekretarz Gminy dodał, że tak, ale nie wysokość i powołując się na treść § 10 projektu regulamin wynagradzania nauczycieli powiedział, że o wysokości dodatku funkcyjnego decydują wielkość szkoły, liczba uczniów i oddziałów, warunki organizacyjne szkoły, warunki pracy szkoły i złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Zdaniem radnego Lubomira Niewiady są to kryteria decydujące o dodatku motywacyjnym. Podobne zdanie zaprezentowała radna Halina Świst.

Wójt powiedziała, że uzgodniliśmy, iż funkcyjny przypisany jest do konkretnej funkcji.

Radna Halina Świst powiedziała, że tak, tylko widełki mogą spowodować dziwne różnice.

Radny Piotr Kejs powiedział, że zasadnym byłoby, gdyby zaczynając od pozycji 5 - wychowawca klasy, cała tabela zazębiała się. A więc, jeżeli wychowawca klasy ma proponowane 80, to w pozycji 4 – inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły – powinno zaczynać się od kwoty 81 zł. I tak iść szczebelkami górę. Jeżeli wicedyrektor szkoły ma mieć 750 zł, to dyrektor szkoły 751 zł, i dyrektor szkoły powyżej 16 oddziałów – od 1101 zł. Wtedy nie byłoby paradoksu, że ten dodatek jest funkcyjny, a nie uznaniowy.

Ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy radny Grzegorz Dobrowolski powiedział, że może dobrze byłoby, gdyby była gradacja, tylko że przy wychowawcy klasy i opiekunie stażu nie ma widełek. W innych pozycjach są kwoty w widełkach. Bezzasadnym byłoby zaczynanie od 81 zł, gdyż i tak może być przyznany dodatek w kwocie 150 zł. Natomiast, jeżeli chodzi
o zróżnicowanie wysokości dodatku w zależności od liczby oddziałów, radny powiedział, że wydaje mu się, iż chodzi o ustalenie górnej stawki.

Radna Halina Świst powiedziała, że może być taka sytuacja, że w jednej gminie dyrektor otrzymuje 400 zł, a dyrektor szkoły w innej gminie, za tyle samo oddziałów, otrzymuje 1100 zł. Może też tak być, że dyrektor szkoły z 16 oddziałami ma 400 zł, a dyrektor z 8 oddziałami ma 1110 zł, bo jednego wójt lubi, a innego nie. Dodatek funkcyjny nie powinien być uznaniowy, lecz wynikający z określonej funkcji. Dyrektor szkoły za to, że sprawuje daną funkcję powinien otrzymać określony dodatek.

Sekretarz Gminy powiedział, że wszędzie w ustawach wynagrodzeniowych, tam gdzie funkcjonuje dodatek funkcyjny, jest on w widełkach lub procentach.

Radny Adam Ciepły zaproponował zmianę kwot w widełkach, tak aby teoretycznie podwładny nie mógł mieć więcej niż szef. Zrobić tak, jak mówił radny Piotr Kejs.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 11.00 do 11.10. Po przerwie wznowiła obrady.

Po przerwie kontynuowano dyskusję, jak niżej:

Wójt powiedziała, że w tej chwili dyskusja jest bezcelowa, bo bez uzgodnień ze związkami zawodowymi Rada nie może przyjąć proponowanego stanowiska. Dzisiaj natomiast trzeba uchwalić regulamin. Można wrócić do tematu na następnej sesji i trzeba to uzgodnić ze związkami.

Biorąc pod uwagę fakt, iż projekt uchwały został zaopiniowany na posiedzeniu komisji Rady
i nie chcąc wchodzić w kompetencje Wójta ani dyrektora szkoły, radny Zbigniew Góralski  zaproponował przyjęcie przedłożonego regulaminu wynagradzania nauczycieli,
z autopoprawkami, gdyż dyskusja jest bezskuteczna.

Radny Adam Ciepły powiedział, że Rada podejmuje decyzje i można przyjąć proponowany regulamin, ale można przyjąć i ze zmianami. Rada decyduje, w jakim brzmieniu ma być regulamin.

Wójt powiedziała, że każda zmiana musi być skonsultowana ze związkami zawodowymi.

Zdaniem radnego Adama Ciepłego Rada nie musi zgadzać się ze związkami.

Wójt powiedziała, że związki zawodowe muszą wyrazić swoją opinię i musi to być z nimi uzgodnione. Można natomiast do tego wrócić na następnej sesji Rady.

Radna Halina Świst powiedziała, że ponieważ ona wywołała dyskusję i sprawa na pewno jest, bo rozmawiała w czasie przerwy z dyrektorami szkół i przedszkola, i „wydaje się, że zostanie zwołane posiedzenie Komisji Budżetowej, zaprosimy wszystkich dyrektorów szkół, związki zawodowe i postaramy się z jakimiś konkretnymi propozycjami wyjść na sesję rady. Czy tak? Dzisiaj tej sprawy prawdopodobnie nie załatwimy, więc zwołamy posiedzenie Komisji Budżetowej i poprosimy dyrektorów, aby wyrazili swoje zdanie na ten temat.”.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że dobrze i zapytała jaka jest propozycja radnej? Czy
w ogóle dzisiaj na ten temat nie rozmawiać?

Radna Halina Świst powiedziała, że to nie jest sprawa na dzisiaj i tylko zwróciła uwagę, że może dochodzić do paradoksów. Dzisiaj regulamin przegłosować, a do sprawy wrócić i ewentualne zmiany wprowadzić od 1 września czy od nowego roku kalendarzowego.

Innych zgłoszeń do dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały, z autopoprawkami.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/232/09 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 Wójt powiedziała, że postaramy się przed sporządzeniem budżetu, to jest na koniec września lub na początku października, ustalić jakie mają być nagrody i dodatki, w celu zabezpieczenia pieniędzy w budżecie.

 

Ad. 9) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (druk nr 273).

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2009 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/233/09 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 274).

Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2009 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/234/09 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej (druk nr 275).

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2009 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/235/09 w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 276).

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2009 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/236/09 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 13) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów (druk nr 277).

Projekt uchwały w sprawie nabycia udziałów, stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego protokołu, zreferowała Wójt. Projekt uchwały stanowi o wyrażeniu zgody na nabycie udziałów członkowskich w Banku Spółdzielczym w Gryfinie o wartości nominalnej 10.000 zł. Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2009 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/237/09 w sprawie nabycia udziałów, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Na sali obrad nie było radnego Lubomira Niewiady.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

Ad. 14) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Baniewice na lata 2008-2015” (druk nr 278).

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Baniewice na lata 2008-2015”, stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy. Powiedział, że projekt stanowi o wprowadzeniu zmian do Planu Odnowy Miejscowości Baniewice, a zmiany te wynikają z uściśleń w kosztorysach. Różnice wynikłe w wysokości 5  groszy powodują, że takie zmiany trzeba wprowadzić, a tylko Rada władna jest takich zmian dokonać. Projekt uchwały uściśla ostateczne zapisy. Kwoty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w Planie Odnowy Miejscowości i w budżecie gminy na dany rok muszą być identyczne co do grosza i dlatego trzeba podjąć nową uchwałę, której projekt został Radzie przedłożony. Po podjęciu uchwały będzie składany wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2009 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/238/09 w sprawie nabycia udziałów, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Na sali obrad nie było radnego Lubomira Niewiady.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy

 

Ad. 15) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Swobnica na lata 2008-2015”(druk nr 279).

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Swobnica na lata 2008-2015”, stanowiący załącznik nr 23 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy. Powiedział, że w odróżnieniu od poprzednich zmian, których dokonywano w Planach Odnowy Miejscowości Baniewice, w odniesieniu do Swobnicy zaszła konieczność pogrupowania kosztów w tzw. elementy scalone i remonty. Kwoty ogólne nie ulegają zmianie, natomiast muszą być przedstawione w poszczególnych elementach scalonych, bo taki jest wymóg programu.  Koszty zostały pogrupowane pod program, aby nie było żadnych uchybień formalnych we wniosku.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 27 marca 2009 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Dyskusji nie podjęto.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/239/09 w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Swobnica na lata 2008-2015”, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Na sali obrad nie było radnego Lubomira Niewiady.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 16) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Babinek” (druk nr 281).

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Babinek”, stanowiący załącznik nr 25 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy. Projekt uchwały stanowi o wprowadzeniu do planu odnowy projektu nr 5 „Remont kościoła w Babinku”. Realizatorem remontu będzie Parafia Lubicz, która będzie składała wniosek, a nie Gmina Banie.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały nie był analizowany
i opiniowany przez komisje Rady, gdyż radni otrzymali ten projekt przed sesją Rady. Natomiast na posiedzeniu komisji radni byli poinformowani, że taki projekt uchwały będzie przygotowany na dzisiejszą sesję.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radny Zbigniew Góralski zapytał o finansowanie remontu kościoła w Babinku, a mianowicie odnosząc się do źródeł finansowania – środki własne zapytał czy to parafia je zapewnia, a gmina nie dokłada ani złotówki?

Wójt odpowiedziała, że tak.

 

O godz. 11.35 na salę obrad wszedł radny Lubomir Niewiada.

 

Innych wypowiedzi nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXI/240/09 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Babinek”, która stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy

 

Ad. 17) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiadając na pytanie radnej Haliny Świst – do kogo należy teren przy budynku na ul. Targowej 23, gdzie znajdują się pojemniki na śmieci i butelki – Sekretarz Gminy poinformował, że zostanie to sprawdzone.

Radna Halina Świst powiedziała, że pytała o ten teren, bo chyba trochę jest nieładnie, jak
w samym centrum Bań, gdzie ludzie wsiadają i wysiadają, stoją te pojemniki. Wiadomo, że muszą gdzieś stać, i że jest problem, aby w innym miejscu je usytuować, tylko jeżeli jest to teren gminy, to trzeba pomyśleć, aby go ogrodzić, może ażurowym murem z zadaszeniem. Niech  stoją, ale jakoś ogrodzone. Jeżeli to teren gminy, to gmina to zrobi, a jeśli wspólnoty mieszkaniowej, to może jej zasugerować, aby próbowali to jakoś ogrodzić. Radna poprosiła, aby pomyśleć o ogrodzeniu tych pojemników na śmieci.

Następnie Wójt powiedziała, że remont drogi Piaseczno-Parnica niedługo powinien być wykonany.

Na pytanie odnośnie przejęcia działki w Dłużynie odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy, to jest poinformował, że w Agencji jest po zmianach kadrowych. Powiedział, że dajemy nowy wykaz
i prawdopodobnie będzie dużo łatwiej przejąć tą działkę. Póki co jest to zablokowane w Agencji. Jest sygnał od nich, że zajmą się tymi sprawami.

Na pytanie radnego Lubomira Niewiady – co dalej z drogą w Rożnowie – Wójt powiedziała, że jak jest tam obsiane, to nie wiadomo, jak tam wejść i powiedziała, że może uzgodni się coś na po żniwach.

Radny Lubomir Niewiada powiedział, że nie chodzi o termin, lecz o głębsze przeanalizowanie sprawy. Zdaniem radnego nie ma sensu prowadzenia prac, bo tam gromadzi się woda. Jest tam tzw. siodełko i tego siodełka, na tej drodze, nie odwodni się jakimś rowem odwadniającym. Woda jest poniżej około 6 metrów od zasadniczego odbioru wody. Szkoda pieniędzy, bo to jest nie do odwodnienia. Jest tam bardzo głęboka drenarka, ale w innym miejscu, i nie będzie mogła być połączona z tą.

Sekretarz Gminy powiedział, że w budżecie gminy nie ma zaplanowanych pieniędzy na tą drogę.

Radny Lubomir Niewiada powiedział, że słyszał o możliwościach dzierżawienia dróg, jeżeli nie wykupu. Radny dodał, że to może jest rozwiązanie, bo dojazd do lasu byłby tam pozostawiony.

Wójt odnosząc się do sprawy wykonania dróg powiedziała, że na wykonanie drogi musi być zrobiony projekt, a wcześniej jest badany grunt.

Na pytanie radnej Anny Miecznikowskiej w sprawie remontu świetlicy wiejskiej w Dłusku Gryfińskim – Sekretarz Gminy poinformował, że remont zaplanowany jest na 2010 r.

Radna Anna Miecznikowska powiedziała, że w tej chwili tak, ale wcześniej planowano remont na 2008 r., a później, że w 2009 r. miał się rozpocząć remont świetlicy w Swobnicy i w Dłusku.

Wójt powiedziała, że remont świetlicy w Baniewicach nie rozpoczął się w planowanym terminie, co wynika z braku naboru wniosków. Dopiero w tym roku rozpoczął się nabór wniosków.

Radna Anna Miecznikowska powiedziała, że chodzi jej o to, że jeżeli teraz nie weźmiemy się za tą sprawę, to tego remontu nie będzie w 2010 r., lecz zostanie przesunięty na dalsze lata. Będzie podobnie, jak z budową kaplicy w Swobnicy. Radna powiedziała, że bolą ją duże rozbieżności w planowanych kosztach remontu. Na inne świetlice planuje się kwoty przeszło 600.000 zł, 400.000 zł, a na remont świetlicy w Dłusku – 80.000 zł.

Wójt powiedziała, że te kwoty nie są ostateczne. Po przetargu będą inne. Terminy remontów przesuwają się, bo dopiero w tym roku jest nabór wniosków. Natomiast dokumentacja jest, co można sprawdzić. Wójt wyraziła obawę, że niedługo dokumentacja straci ważność.

Radna Anna Miecznikowska zapytała czy nie można byłoby załatwić tych wszystkich
3 świetlic wiejskich. Jeżeli w tym roku nie załatwimy, to nie ma gwarancji, że w roku przyszłym będzie nabór wniosków.

Sekretarz Gminy powiedział, że na Dłusko nie ma co składać wniosków, bo ze względów formalnych będą odrzucone, gdyż prowadzona jest tam działalność gospodarcza, jak również jest nieuregulowany stan prawny działki. Był tam niedawno geodeta i zastanawia się co z tym zrobić. Jeżeli nie będzie można złożyć wniosku, to w 2010 r. remont zostanie wykonany w ramach środków własnych gminy.

Radna Anna Miecznikowska zapytała, czy może to być zagwarantowane?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że nie może tego gwarantować, bo budżet ustala Rada.

Wójt odpowiadając na dalsze pytania poinformowała:

- radnego Grzegorza Dobrowolskiego (aby pan Grzybowski świadczył przewozy przez Babinek) - poprosimy pana Grzybowskiego na spotkanie,

- radną Marzennę Zajączkowską – sprawa tablic ogłoszeniowych zostanie załatwiona kompleksowo,

- w sprawie odwodnienia rowów przy drodze wojewódzkiej w Tywicy zostanie wysłane ponowne pismo do Rejonu Dróg Wojewódzkich o udrożnienie odpływu.

Radny Grzegorz Dobrowolski zgłosił, że droga za Lubanowem w stronę Babinka jest zalewana i są w niej wielkie wyrwy. Zdaniem radnego trzeba oczyścić przepusty lub jakiś inny sposób odwodnić drogę.

 

Ad. 18) Wolne wnioski i sprawy różne.

Radny Lubomir Niewiada powiedział, że na posiedzeniu komisji zgłaszał sprawę dotyczącą żarówek w lampach ulicznych i precyzując poinformował, że chodzi nie o 2, lecz 3 żarówki Ponadto dowiedział się od pani sołtys, że zapada się chodnik na wysokości od przystanku do bloku, gdzie mieszka pan Aniśko. Zapadanie się chodnika spowodowane jest naturalnym osiadaniem ziemi.

Radny Grzegorz Dobrowolski zapytał Dyrektora Zespołu Szkół w Baniach czy jest wymagany remont jakiejś klasy w szkole?

Arkadiusz Augustyniak Dyrektor Zespołu Szkół w Baniach odpowiedział, że nie ma potrzeby.

Radny Grzegorz Dobrowolski kontynuując wypowiedź powiedział, że ma informację niepochlebną dotycząca jednej pani nauczycielki, która na poczet kosztów remontu klasy, sprzedaje kartki. Prawdopodobnie kiedyś w tej klasie nocowali przyjezdni uczniowie i wówczas została uszkodzona kotara i porysowano ekran od rzutnika. Ekran porysowano jakimś ciężko zmywalnym markerem. I teraz, na poczet likwidacji tych strat, pani nauczycielka robi laurki
i sprzedaje dzieciom. Jedna laurka bez opisu kosztuje 1,00 zł, a z dedykacją - 1,50 zł. (Radny pokazał, jak wygląda taka laurka.) Laurki są sprzedawane dzieciom. Chłopcy musieli kupić na walentynki takie kartki. Zdaniem radnego takie sprzedawanie jest aspołeczne i nie mieści się
w rozsądnym myśleniu. Podobno są już zamówienia na święta wielkanocne. Radny zapytał pana Dyrektora Arkadiusza Augustyniaka czy coś mu wiadomo na temat sprzedawania kartek dzieciom. Zdaniem radnego powinno to być przerwane.

Dyrektor Arkadiusz Augustyniak odpowiedział, że nic mu nie wiadomo na temat sprzedaży kartek w szkole. Powiedział, że jest tym zdziwiony, a żadna pani nie zgłaszała, że są usterki
w klasie. Klasy zostały wyremontowane i teraz nie ma potrzeby ich remontowania. Jeżeli jakiś remont będzie potrzebny, to zostanie wykonany w czasie wakacji. Dyrektor dodał, że nie sądzi aby podczas turnieju czy obozów popsuto jakiś rzutnik. Powiedział także, iż pierwszy raz słyszy o kartkach i pierwszy raz je widzi. Chciałby sprawę wyjaśnić jeszcze dzisiaj i jeżeli pan radny będzie dalej zainteresowany tym tematem, to może zatelefonować do szkoły.

Małgorzata Sikora Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubanowie powiedziała, że szkoła jest remontowana, za co jest bardzo wdzięczna, ale w sąsiedztwie tej szkoły znajdują się dwa niszczejące budynki. Niektórym się wydaje, że budynki te należą do szkoły. Pani Dyrektor zapytała czy gmina jest w stanie cokolwiek zrobić, aby te budynki zabezpieczyć. Budynki te są w taki stanie, że stanową zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.

Sekretarz Gminy powiedział, że sprawa zostanie skierowana do Nadzoru Budowlanego.

Edyta Sztangierska-Masłoń Dyrektor Przedszkola w Baniach zwróciła się z prośbą
o odkrycie asfaltu na ul. Sportowej, bo pobocze wdziera się na jezdnię. Asfalt po prostu zarasta trawą.

W związku z w/w wnioskiem Wójt poinformowała, że od 1 kwietnia  będą zatrudnieni pracownicy w ramach prac interwencyjnych i jest nadzieja, że większość prac tego typu będzie wykonanych.

Radny Dariusz Pyrcz zgłosił następujące wnioski:

- w Swobnicy na wysokości kościoła, podobnie, jak w ubiegłym roku, zapada się droga,

- z powodu dziur w drodze na mostku w Swobnicy (w drodze na Dłusko Gryfińskie) jadąca rowerem pani Harmel, w ubiegłym tygodniu, wpadła rowerem w dziurę i wskutek upadku znalazła się w szpitalu,

- przy drodze do budynków mieszkalnych (bloki) na osiedle (po pgr) stoi jeden pojedynczy dom, przed kurnikami. Trzeba tam założyć lampę uliczną, bo 1 km drogi jest nieoświetlony. Jest tam słup i linia energetyczna. Słup jest przy samej drodze i ta jedna lampa chociaż trochę oświetliłaby drogę na osiedle.

- czy planowane jest wykonanie w tym roku chodników w Swobnicy?

Sekretarz Gminy poinformował, że w Swobnicy będą wykonane chodniki: w stronę osiedla 300 metrów i 90 metrów w drugą stronę tytułem dokończenia chodnika. Prowadzone są w tej sprawie rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie.

Radny Adam Ciepły poprosił w imieniu Sołtys Kunowa, aby wystąpić z pismem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę, chociaż samochodów ciężarowych, na drodze w Kunowie. Ponadto jest potrzeba uzupełnienia oznakowania miejscowości, oznakowania przystanków dla dzieci, pasów. Ograniczenie prędkości ma na celu zapobieżenie wypadkom.

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi Wójt powiedziała, że o potrzebie uzupełnienia znaków drogowych Starostwo Powiatowe wie, a droga w Kunowie jest drogą powiatową.

Radna Halina Świst powiedziała, że trzeba coś zrobić z podjazdem do Ośrodka Zdrowia w Baniach, bo osoby niepełnosprawne mają bardzo utrudnione dojście do budynku. Obecnie nie ma żadnego podjazdu dla niepełnosprawnych, bo ten co jest, jest pod kątem 60 stopni. Obok schodów zostało wycięte drzewo i w tym miejscu można byłoby zrobić podjazd. Na pewno nie jest to sprawa na dzisiaj, ale trzeba o tym pomyśleć na przyszłość.  Ponadto schody prowadzące do Ośrodka Zdrowia są w fatalnym stanie. Okna też w przyszłości trzeba będzie wymienić, bo niektóre okna są zabezpieczone gazetami, aby nie wiało.

Wójt powiedziała, że trzeba to wszystko zrobić. Jest to tylko kwestia pieniędzy.

Radna Anna Miecznikowska mówiąc, że od 1 marca br. pan Grzybowski świadczy regularne usługi przewozowe autobusowe, powiedziała aby poprosić go o wydłużenie trasy do Dłuska Gryfińskiego. Ponadto radna poprosiła:

- o wyrównanie w Dłusku Gryfińskim terenu obok remizy,

- o remont drogi do Górnowa i zapytała czy jest gwarancja na tą drogę, gdyż teraz po zimie
są w niej bardzo duże dziury i trudno nią przejechać. Najgorszy jest odcinek przez las.

- o naprawę drogi do kościoła w Swobnicy (w stronę posesji pana Durasiewcza); droga ta jest w stanie opłakanym. Droga ma około 50 metrów długości.

- o postawienie lustra obok posesji państwa Stańczyc. Jest to na zakręcie drogi z Dłuska do Rowu, gdzie po lewej stronie są ogródki, a po prawej stronie, na samym zakręcie, jest budynek gospodarczy i tam nic nie widać.

Radny Grzegorz Dobrowolski powiedział, że na wykonanie chodnika i zatoki autobusowej w Babinku miało być porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie. Koszt prac został określony na 24.000 zł. Starosta chce zrobić to za 3.000 zł. Radny zapytał czy Starostwo przyjęło wniosek?

Wójt odpowiedziała, że jeszcze nie ma odpowiedzi.

Edyta Sztangierska-Masłoń Dyrektor Przedszkola w Baniach zgłosiła problem
z wysiadaniem dzieci przywożonych do przedszkola. Powiedziała, że obok przedszkola jest zatoka, gdzie dzieci mogą wysiąść wprost na chodnik i iść do przedszkola, bez przechodzenia przez jezdnię, ale w zatoczce stoją inne samochody. Jest tam znak B-36, który zakazuje zatrzymania się i postoju, ale umieszczony jest z innej strony. Jak ktoś podjedzie z drugiej strony, to znaku tego nie widzi. W związku z tym Dyrektor poprosiła o oznakowanie w/w terenu tym znakiem z adnotacją pod znakiem, że zakaz obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. od – do, a w pozostałych godzinach dostępny jest dla innych. Obecnie autobus przywożący dzieci, ma cały czas kłopot z zaparkowaniem. Ponadto skrzyżowanie tam jest bardzo niebezpieczne, a wysiadają małe dzieci. Pani Dyrektor zaproponowała powieszenie znaku na siatce. Ten znak jest bardzo potrzebny, aby zatoka nie była zajmowana przez inne samochody i autobus mógł podjechać z dziećmi.

Jan Ryszard Storski Sołtys Sołectwa Baniewice poprosił, aby jakaś komisja np. Rolnictwa przyjechała do Baniewic do pani Kilasińskiej zobaczyć rów. Sołtys powiedział, że już drugi rok podnosi tą kwestię, a teraz zaczyna się tam robić bajoro. Wszystko jest zasypane i w ogóle woda nie odpływa.

 

Ad. 19) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12.25 zamknęła XXI sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 26.

Protokołowała:                                                          Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                   Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 21-05-2009 11:16:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-05-2009 11:16:45