Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXII/242/09 Rady Gminy Banie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za 2008 r.

UCHWAŁA  NR XXII/242/09

Rady Gminy  Banie

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za 2008 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                          Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXII/242/09

Rady Gminy Banie z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

Sprawozdanie  z  działalności
  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

    - Uchwały Nr XIII/64/90 Gminnej Rady Narodowej w Baniach.

    - Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc  społeczna jest instytucją  polityki  społecznej  państwa, mającą na celu  umożliwienie   osobom  i rodzinom  przezwyciężenie  trudnych sytuacji  życiowych, których  nie są w stanie  pokonać, wykorzystując  uprawnienie, zasoby  i możliwości.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje  :

    - z  instytucjami na terenie Gminy,

    - z  placówkami Służby Zdrowia,

    - z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

    - z  Powiatowym Urzędem Pracy,

    - z  organizacjami  społecznymi – „Caritas”, „Polski Czerwony Krzyż ‘’

    - z  Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.

Od stycznia  2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach prowadzi oddzielną księgowość. W związku z tym  od 09 stycznia 2008 roku  została  zatrudniona Główna księgowa.
W  2008    roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych  było   11 pracowników na umowę  o pracę.
    - Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej,
     - Główna księgowa,

- 5  pracowników socjalnych  ( jeden pracownik  odszedł na  emeryturę, jeden pracownik
         finansowany był ze środków Europejskiego    Funduszu Społecznego).
    - 2  opiekunki  nad chorym w domu
    - 1 inspektor,  
    - 1  starszy referent
   oraz:

  -3 opiekunki   nad chorym w domu na umowę – zlecenie,
   - 1 pracownik na stażu.


    Pracownicy socjalni działają   na terenie Gminy Banie w 15 miejscowościach.    
  Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  realizuje zadania zgodnie   z ustawą  z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U  z 2008 r. Nr 115, poz. 728 wraz z  późn.  zmianami)

Pomoc społeczna polega w szczególności  na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej  infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących  zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy  społecznej;

5) realizacji  zadań wynikających  z rozeznanych  potrzeb  społecznych;

6) rozwijaniu  nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach  zidentyfikowanych
   potrzeb.
Pomocy społecznej  udziela się  osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,

2) sieroctwa,

3) bezdomności,

4) bezrobocia,

5)  niepełnosprawności,

6)  długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7)  przemocy w rodzinie,

8)  potrzeby ochrony  macierzyństwa lub wielodzietności,

9) bezradności w sprawach  opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
   domowego, zwłaszcza  w rodzinach  niepełnych lub wielodzietnych,

10) braku umiejętności w przystosowaniu  do życia młodzieży  opuszczającej  placówki
    opiekuńczo-wychowawcze,

11) trudności  w przystosowaniu  do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13) alkoholizmu lub narkomanii,

14) zdarzenia losowego  i sytuacji kryzysowej,

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Prawo do świadczeń przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której  dochód  netto nie  przekracza kwoty 477zł. zwanej
    „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie  przekracza kwoty 351 zł, zwanej
   „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód  nie przekracza  sumy kwot kryterium dochodowego  na osobę w
     rodzinie, zwanej ” kryterium   dochodowym  rodziny”- przy  jednoczesnym wystąpieniu
    co   najmniej  jednego z powodów wymienionych  w art. 7 pkt  2-15  ustawy  o pomocy
     społecznej  lub innych okoliczności  uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Obowiązek  zapewnienia realizacji zadań  pomocy społecznej  spoczywa na jednostkach samorządu  terytorialnego  oraz  organach administracji  rządowej w zakresie  ustalonym ustawą.

Zadania pomocy społecznej podzielone są na zadania   zlecone i zadania własne.  

Do zadań zleconych z zakresu  administracji  rządowej  realizowanych  przez   gminę należy:
-  przyznawanie  i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek  na ubezpieczenie zdrowotne    określonych w przepisach  o
    powszechnym   ubezpieczeniu  w Narodowym  Funduszu Zdrowia ,

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych   usług opiekuńczych  w miejscu
  zamieszkania  dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  związanych 
    z klęską żywiołową lub ekologiczną,

- realizacja  zadań wynikających z rządowych  programów pomocy społecznej mających  na
 celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
  wsparcia.     

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy  należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie  zasiłków,
  pożyczek oraz pomocy w naturze,

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
 o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
  potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

- współpraca z powiatowym   urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
  informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
 zawodowego i szkoleniach.


Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminę  należy:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
  szczególnym uwzględnieniem programów  pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
  problemów alkoholowych, których celem jest  integracja  osób i rodzin z grup szczególnego
   ryzyka,

- sporządzanie bilansu  potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

-udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego  ubrania  osobom tego
  pozbawionym,

- przyznawanie  i wypłacanie zasiłków okresowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  na świadczenia
  zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom  nie mającym  dochodu i możliwości
 uzyskania świadczeń na podstawie przepisów  o powszechnym  ubezpieczeniu w Narodowym  Funduszu Zdrowia,

- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  za osobę, która  zrezygnuje
  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania   bezpośredniej osobistej  opieki nad
  długotrwale  lub ciężko chorym  członkiem rodziny oraz wspólnie  nie zamieszkującymi
   matką, ojcem lub rodzeństwem,

 - praca socjalna,

 -organizowanie  i świadczenie  usług opiekuńczych,  w tym  specjalistycznych, w miejscu
   zamieszkania,  z wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla osób
   z zaburzeniami  psychicznymi,

 - prowadzenie i zapewnienie  miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia
  dziennego lub mieszkaniach chronionych,

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem  i rodziną,

- dożywianie dzieci,

- sprawienie pogrzebu,  w tym osobom bezdomnym,

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności  za pobyt mieszkańca
  gminy w tym domu,

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
   w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

-utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
  wynagrodzenia pracowników.

Realizatorem  zadań, które   nakłada  na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ustawa
o pomocy   społecznej są między innymi   pracownicy socjalni.
      Do zadań pracownika socjalnego  należy w szczególności:
1) praca  socjalna,

2) dokonywanie analizy   i oceny zjawisk, które  powodują  zapotrzebowanie  na świadczenia
   z  pomocy społecznej oraz  kwalifikowanie  do uzyskania tych świadczeń,

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy  w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
   osobom,  które  dzięki tej pomocy  będą zdolne  samodzielnie  rozwiązywać  problemy
   będące  przyczyną  trudnej sytuacji życiowej,

4) pomoc  w uzyskaniu  dla osób  będących w trudnej  sytuacji  życiowej  poradnictwa
    dotyczącego  możliwości  rozwiązania   problemów i  udzielania  pomocy   przez  właściwe
    instytucje  państwowe, samorządowe i organizacje  pozarządowe  oraz  wspieranie w
    uzyskaniu  pomocy,
5) udzielanie  pomocy   zgodnie  z zasadami  etyki zawodowej,
6) pobudzanie   społecznej aktywności  i inspirowanie działań  samopomocowych 
    w zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
     społecznych,

7) współpraca  i współdziałanie  z innymi  specjalistami   w   celu      przeciwdziałania  i
   ograniczania  patologii  i skutków  negatywnych  zjawisk  społecznych, łagodzenie
   skutków   ubóstwa,

8) inicjowanie  nowych  form  pomocy osobom  i rodzinom mającym  trudną  sytuację
    życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi    służące  poprawie
    sytuacji takich osób i rodzin,
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz  rozwijaniu
    regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych  na
    podniesienie  jakości życia.
                Wszelka pomoc skierowana  jest do indywidualnego  klienta, rodziny, a wydawanie decyzji  administracyjnej  następuje  na podstawie wywiadu środowiskowego  przeprowadzonego  w miejscu pobytu klienta przez  pracownika socjalnego.
Pracownik socjalny   kieruje się zasadą  dobra osób i rodzin , którym służy. Ma obowiązek  przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę rodzinę lub grupę .

        Z dniem 1 maja 2004r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003r., Nr 28, poz. 2255 z późn. zm.), która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Według w/w ustawy do świadczeń rodzinnych zaliczamy zasiłek rodzinny oraz dziewięć dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze, do których należą zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty  prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego,  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania .

                 Z dniem  01 września 2005roku  weszła w życie  ustawa z dnia 22 kwietnia 2005roku  o postępowaniu  dłużników   alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
( Dz. U. Nr 86, poz, 732 z późn. zmianami), która określa zasady  postępowania  wobec   osób zobowiązanych  do świadczenia  alimentacyjnego  oraz przyznania  zaliczek  alimentacyjnych  dla osób samotnie  wychowujących   dzieci. Ustawa  obowiązywała do  30 września  2008roku.
            Z dniem 01  października 2008 roku weszła w życie ustawa   z dnia  7 września  2007roku  o pomocy  osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.  z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zmianami.
        Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Ogółem w  2008  roku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach przyznane zostały środki finansowe w kwocie :     

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

   

       3.740.367


3.664.517


         97,97 

                                                           

Na realizację zadań zleconych w 2008 roku  przyznane zostały środki finansowe w kwocie:


Plan


Wykonanie


   %

 

      2.645.489


     2.581.958


        97,60


Na realizację zadań  własnych przyznane  zostały środki finansowe w kwocie :


Plan


Wykonanie


%


         1.001.589


    989.270


        98,77

 

Na  realizację  projektu systemowego „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim  przyznane  zostały środki w kwocie :


Plan


Wykonanie


%


         93.289


93.289


100


Rozdział  85195- Pozostała działalność ( Dział 851- Ochrona  Zdrowia)


Plan


Wykonanie


%


                      102


         102


         100


Rozdział  85212- świadczenia rodzinne

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

        
       2.248.435


    2.214.857


         98,41

 

w tym :

Rodzaj świadczenia

 Liczba świadczeń

 Kwota

Zasiłki rodzinne

     11057

   672.540

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

          50 

     50.000

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  urlopu wychowawczego


        193


    75.373

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku  dla bezrobotnych

       
         1     

 
         187

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

       
     534


         92.620

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia


     118


            7.080

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku  życia


      700


           56.000

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

        592

           59.200

Dodatek  z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości  w której znajduje się szkoła (internat)       454           40.860

Dodatek z tytułu na pokrycie   wydatków  związanych z dojazdami do miejscowości  w której znajduje się szkoła


      1.247


          62.350

Dodatek z tytułu  wychowywania  dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

      1.986


       158.880

Jednorazowa zapomoga z tytułu   urodzenia dziecka

 

           75

 

         74.560

Zasiłki pielęgnacyjne

 

      3.087

 
      472.311

Świadczenia   pielęgnacyjne

         305

      128.100

Zaliczka  alimentacyjna

        519

      115.988

Fundusz  alimentacyjny

 

        184


       48.080

Składki na  ubezpieczenie  emerytalno- rentowe        246      26.366

Obsługa świadczeń rodzinnych/ wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi , delegacje , utrzymanie stanowiska, zakup materiałów  biurowych ,koszty  obsługi administracyjnej

 
 
      ------


 
        74.362


W okresie  od 01.01.2008 rok do 31.12.2008  rok  przyznano świadczenia  690  rodzinom
( spadek o  47 rodzin w stosunku do  2007 roku) . Wydano 840 decyzje  w tym 45 decyzje odmowne.  

W okresie od 01.01.2008 rok do  30 września  2008  roku  wydano 36  decyzji  przyznających   zaliczkę alimentacyjną oraz 8  decyzji  odmownych..
W okresie  od 01 .10.2008r. do 31.12.2008rr.  wydano 42 decyzje  przyznające alimenty z  funduszu alimentacyjnego i 3 decyzje odmowne.
Zaliczki  alimentacyjne  zwrócone przez dłużników  alimentacyjnych w  2008 roku wyniosły:
17.768  z tego  50%   zostaje w budżecie  Gminy(  kwota 8.884zł)
Wypłacone  środki z funduszu alimentacyjnego   zwrócone przez dłużników  za okres od 01.10.-31.12.2008 r.   wyniosły 2.662 zł   z tego kwota 1.617 zł przekazana została dla wojewody,    kwota  355 zł   przekazana została dla  innej Gminy, kwota 690 zł została przekazana dla Gminy Banie .Rozdział 85213 –zadania zlecone
Składki  na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia
z pomocy społecznej /zasiłki stałe,  świadczenia pielęgnacyjne /

        Plan

Wykonanie

%

         28.291

      28.235

      99,80


Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

W 2008  roku na zasiłki i pomoc w naturze (zadania  zlecone  i własne ) przyznane zostały środki finansowe w ogólnej kwocie:                                                         

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

   
         675.423

 
       635.907

 
          94,15

 

Zadania zlecone: Pomocą objęto 74 rodzin.

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

    

 354.661


      326.964

 

       92.19

w tym.

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba  osób którym przyznano decyzją świadczenie

Kwota

1

Zasiłki stałe  

      75

  284.559

 

Z tego

przyznane dla osoby
-samotnie gospodarującej

 
      59 


248.200

-pozostającej w rodzinie

      16

                    36.359

2.

Zasiłki   celowe na pokrycie wydatków  związanych z  suszą  w tym:


       45


 42.405

 

Z tego

dla gospodarstw rolnych  o powierzchni do 5 ha  w wysokości 500 zł


         4

 

   2.000

dla gospodarstw rolnych o powierzchni  powyżej 5 ha  w wysokości 1000 zł


       39

 

  40.405

                                                        

 

 

Zadania własne - pomocą objęto  313  rodzin.

 

Plan

 

Wykonanie

 

%


            320.762


          308.943

  
          96.32

w tym:

Środki z budżetu państwa  - zasiłki okresowe

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

       

        217.000      

 
       209.601


     96.59

 

Środki z budżetu gminy :

 

Plan

 

Wykonanie

 

    %

      
             103.762


       99.342

 

       95,74

 

w wyszczególnieniu:

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba osób

kwota w zł

1.

Zasiłki celowe i w naturze  (opał, odzież, wyprawki szkolne, opłaty za pobyt dzieci  w internacie, specjalne zasiłki celowe, zakup leków, zakup biletów itp.)
   35.326

2

Sprawienie pogrzebu

    
       1


    2.989

3

Opłata za   pobyt w  Domu Pomocy Społecznej

 


       7


  60.137

4

Pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne


       0 

 
         0 

5

Zasiłki okresowe  ze środków własnych

 

       2


      890

 

Rozdział: 85295- Pozostała działalność( dotacja i  środki z budżetu gminy ) 
środki te zostały przeznaczone na realizację   Rządowego  Programu  „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

     301.789

301.789

    100

W tym:

-dożywianie dzieci w szkołach – wydatkowano  134.430 zł
-zasiłki celowe na zakup żywności – wydatkowano  
167.359
Łącznie  na realizację  Rządowego  Programu  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008  roku   wydatkowano  środki finansowe  w  ogólnej  w kwocie.  301.789 zł

w tym:
-środki  własne  Gminy  - 102.750  

- dotacja                           199.039 zł

Tą formą pomocy objętych zostało  660   osób
z tego :

-dzieci    od  0-7 lat                                                                                                        110
-uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  -                                          247

-pozostałe osoby otrzymujące  pomoc  na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej-303

Ogółem dożywianiem w formie zakupu posiłków objętych zostało   255  dzieci  oraz   8 dorosłych osób .

Średni  koszt jednego  posiłku wyniósł:   3,30 zł zł 
 Średni koszt  jednego    zasiłku   celowego   wyniósł: 150,37 zł.
 Ogółem  w  2008   roku niezależnie od rodzaju świadczeń  pomocą społeczną objęto 342   rodziny  w tym:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe                    -   115 osób

- dwuosobowe gospodarstwa domowe                      -   56  rodzin

- trzyosobowe gospodarstwa  domowe                      -   50 rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - czteroosobowe gospodarstwa  domowe                  -   43 rodziny
- pięcioosobowe gospodarstwa  domowe                  -  41 rodzin
 - sześcioosobowe  gospodarstwa domowe i więcej  -  37rodziny
Powodami przyznawania pomocy były występujące w rodzinach w szczególności:

-ubóstwo                                                 -255  osób
-bezdomność                                           -   4  osoby
- bezrobocie                                            - 168 rodzin
- potrzeba ochrony macierzyństwa         -  91 rodzin

  w tym wielodzietność                       -    56 rodzin

- niepełnosprawność                             - 159  rodzin

- długotrwała  lub ciężka choroba         -   42 rodziny
- bezradność w sprawach opiekuńczo

 wychowawczych w prowadzeniu

 gospodarstwa domowego                     -  23 rodziny
     w tym:
    - rodziny niepełne                                - 12 rodzin
   -  rodziny wielodzietne                        -  12 rodzin
    - przemoc  w rodzinie                          -  9 rodzin
    - alkoholizm                                        - 74 rodziny
  - trudności w przystosowaniu do życia

    po opuszczeniu zakładu karnego          - 10  osób 
 

Rozdział 85219 -  Terenowe  Ośrodki   Pomocy   Społecznej

Na realizację zadań własnych i zleconych przyznane zostały środki finansowe

 w  kwocie:

 

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

 311.922

 311.424

 99,84

 

Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników wraz

 z pochodnymi, delegacje, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , zakup materiałów

 biurowych, koszty obsługi administracyjnej.

Rozdział 85228 -  Usługi opiekuńcze - opieka nad chorym w domu

W 2008   roku zatrudnione  były   2 opiekunki    nad chorym w domu zatrudnione  na pełnych etatach oraz 3 opiekunki na umowę- zlecenie.

Pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto   było 8 osób w tym  w formie specjalistycznych usług opiekuńczych  1osoba.

Pomoc ta świadczona jest osobom ,  które ze względu na swój wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osób drugich, a nie posiadają rodziny bądź  rodzina nie jest w stanie  im tej opieki zapewnić.

Opieka nad chorym w domu jest częściowo odpłatna. Zwolnione z odpłatności są osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla danej osoby.

                      W 2008  roku na usługi opiekuńcze przyznane zostały środki finansowe na realizację zadań własnych i zleconych w ogólnej kwocie.                                        

Plan

Wykonanie

%


          70.749


      68.547


           96.89

Z tego zadania zlecone- specjalistyczne  usługi opiekuńcze :

 
Plan

 

Wykonanie

 

%

  
             14.000      


           11.799


           84,28

 

Na zadania własne z budżetu gminy przyznane zostały środki finansowe w kwocie:

 

Plan

 

Wykonanie

 

%


     56.749

 

      56.748

 

       100

Wpływy  z usług opiekuńczych wyniosły:  9.846,40  

Rozdział 85395-Pozostała  działalność.


( udział własny + środki otrzymane z Europejskiego  Funduszu Społecznego)

 

Plan

 

Wykonanie

 

%


     103.655


103.655

 

       100

 

  Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Baniach  w okresie  od   01 marca do 31 grudnia 2008 roku    brał udział w projekcie  systemowym „Minimalizacja   wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”. Z terenu Gminny Banie w projekcie wzięło udział  10 osób. Koszt projektu  wyniósł   103.655zł w tym udział własny stanowił  10 %  wynagrodzenia   dotychczasowego pracownika socjalnego   tj. kwota  10.366zł
W ramach tego projektu  w okresie  od 01.03 do 31.12.2008 roku  zatrudniono  pracownika   socjalnego na umowę o pracę ,  a w okresie  od   01.07- 30.09.2009 roku psychologa na   umowę- zlecenie. Osoby, które brały udział  w projekcie  ukończyły kursy;
 - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z kursem masażu    -3 osoby
 -operator  koparko- ładowarki                                                           -1 osoba

-pracownik handlowy z elementami HACCP                                   -4 osoby

-pracownik budowlany – roboty wykończeniowe                           -2 osoby
Dodatkowo   2 osoby biorące  udział   w projekcie ukończyły kurs języka niemieckiego ,
a 2 osoby    brały  udział w szkoleniu zorganizowanym przez PUP w Gryfinie  ( ochroniarz) .
Z 6 osób biorących udział w  projekcie  znalazło pracę , a 2 osoby odbywają staż.
    

    Ośrodek Pomocy Społecznej  w dniu   22 grudnia 2008   roku  zorganizował  wigilię dla osób  spędzających  ten dzień w samotności.  Dzieci   ze świetlicy środowiskowej w Piasecznie   przygotowały program artystyczny.  Następnie  odbyło   się   wspólne dzielenie opłatkiem  i wspólna kolacja wigilijna .Uczestnikom  spotkania  zapewniony został  przywóz i  odwóz  do miejsca zamieszkania.


Sporządzono dnia    16 kwietnia  2009 roku
Rozpondek Elżbieta

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 18-05-2009 09:29:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 18-05-2009 09:29:00