Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/236/09 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA NR XXI/236/09

Rady Gminy Banie

z dnia 30 marca 2009 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

            § 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, jeżeli zajęcie pasa dotyczy:

 

1)      prowadzenia robót w pasie drogowym;

2)      umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3)      umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4)      zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt 1 – 3.

 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni  pasa drogowego dróg gminnych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 

1)  przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                                              -      0,50 zł;

2)  przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości                        -      2,50 zł;

3)  przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni         -     4,00 zł.

 

            2. Stawki, określone w ust. 1 pkt 1, stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

 

            3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości  -       0,50 zł.

 

            4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 godziny.

 

5. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż
1 m² stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

 

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1
pkt 2:

 

1)  w pasie drogowym                                                                                      -  15,00 zł;

 

2)  w  drogowym obiekcie inżynierskim                                                             -  50,00 zł.

 

                                                                                                                                                                                       

            2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczania urządzenia
w pasie drogowym.

 

§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej  w celu, o którym mowa w  § 1 pkt 3:

 

1)  za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub 

           usługowego                                                                                           - 1,30 zł;

2)  za 1 m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów (np.

           stacje transformatorowe)                                                                       - 0,10 zł;

3)  za   1 m² powierzchni reklamy                                                                     - 0,50 zł.                

 

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

 

3. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż
1 m² stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

 

 

§ 5. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 4 – za zajęcie 1m²:

1)        przez znak poziomy P-20                                                                         - 0,20 zł;

2)        ogródków kawiarnianych                                                                         - 5,00 zł;

3)        nie wymienione w pkt 1, 2, 3                                                                   - 0,50 zł.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIX/172/04 Rady Gminy Banie z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 103, poz. 2302).

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                          Danuta Zawadzka-Zając

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-04-2009 12:21:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-04-2009 12:21:07