Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/232/09 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uchwała Nr XXI/232/09

Rady Gminy Banie

z dnia 30 marca 2009 r.

 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz  z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176,   poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,   poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,   poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128   i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz   z 2008 r. Nr 80, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy uchwala regulamin wynagradzania nauczycieli w następującym brzmieniu:

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      szkole – należy przez to rozmieć Zespół Szkół w Baniach (w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Baniach oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baniach), Szkołę Podstawową w Lubanowie, Szkołę Podstawową w Swobnicy oraz Przedszkole w Baniach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie;

2)      dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;

3)      nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1;

4)      roku szkolnym należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

5)      klasie – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny lub grupę;

6)      uczniu należy przez to rozumieć także wychowanka;

7)      tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela;

8)      godzinie ponadwymiarowej – należy przez to rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

9)      godzinie doraźnego zastępstwa – należy przez to rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela;

10)  Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

11)  rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

 

§ 2. 1. Regulamin wynagradzania określa:

1)        wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;

2)        szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3)        nagrody ze specjalnego funduszu nagród;

4)        wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

2. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się                             z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ II

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

 

            § 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1)        począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,                               w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)        za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

ROZDZIAŁ III

DODATEK MOTYWACYJNY

 

§ 4. Nauczycielom, niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny, w zależności od osiąganych wyników pracy.

 

§ 5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)      uzyskiwanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:

a)      uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminów i sprawdzianów, albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach itp.;

2)      uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:

a)      umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom, uzależnieniom;

b)      pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów;

c)      aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb;

3)      wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:

a) opracowywanie i realizowanie programów autorskich oraz planów pracy;

b) prowadzenie zajęć, lekcji metodami aktywizującymi;

c) opracowywanie autorskich scenariuszy lekcji;

4)      zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a)      prowadzenie zajęć i wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

b)      inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

c)      udział w komisjach przedmiotowych i innych;

d)      opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

e)      inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych;

f)        nieodpłatne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;

g)      kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

h)      wspomaganie ucznia mającego problemy z nauką;

i)        prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

j)        aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;

k)      realizowanie zadań mających na celu zwiększenie udziału i roli szkoły w środowisku lokalnym;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

a) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

b) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej i opiekuńczo – wychowawczej;

c) stałe podnoszenie kwalifikacji;

d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

e) przestrzeganie dyscypliny pracy;

f) angażowanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły;

g) dbałość o mienie szkoły;

h) dbałość o estetyczny i funkcjonalny wygląd klasopracowni przedmiotowej;

i) sprawowanie opieki nad praktykantem i stażystą;

6)      realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, w szczególności:

a)      uzyskanie nowych kwalifikacji, w tym zdobycie przez nauczyciela uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu;

b)      nabywanie wiedzy i umiejętności pozwalających zwiększyć skuteczność nauczania oraz poprawić wypełnianie przez szkołę funkcji wychowawczych.

 

§ 6. Podstawą przyznania dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego jest bieżąca ocena wykonywania zadań związanych z powierzeniem stanowiska w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku, z uwzględnieniem zapisów § 5, w szczególności:

1)             kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą i sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym:

a)      uzyskiwanie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły z uwzględnieniem jej specyfiki,

b)      efekty współpracy z radą pedagogiczną i radą rodziców,

c)      osiągnięcia w działalności innowacyjnej,

2)             stwarzanie warunków do samorządności i rozwoju zainteresowań uczniów oraz efekty pracy pozalekcyjnej i środowiskowej;

3)             dbałość o warunki pracy i nauki oraz przestrzeganie przepisów BHP;

4)             przestrzeganie prawa pracy i realizacji polityki kadrowej, prowadzenie spraw osobowych pracowników, w tym:

a)      dbałość o doskonalenie nauczycieli,

b)      kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich,

5)             prowadzenie nadzoru nad działalnością pracowników administracji i obsługi,

6)             dbałość o stan techniczny obiektów, wyposażanie w pomoce i sprzęt oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

7)             udział w projektach podnoszących jakość pracy szkoły oraz poprawiających warunki pracy i nauki w placówce.

 

§ 7. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków wynosi              5 % stawek wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli w szkole, z wyłączeniem dyrektorów szkół, dla których środki finansowe na dodatki określone są na szczeblu Gminy w kwocie nie większej niż 25 % ich stawek wynagrodzeń zasadniczych.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż                     4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora nie może być wyższy niż 25 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniający poziom spełniania warunków uprawniających do przyznania dodatku, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy Banie.

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

7. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu co najmniej jednego roku w szkole.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ IV

DODATEK FUNKCYJNY

 

§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono:

1)    stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2)    sprawowanie funkcji wychowawcy klasy;

3)    sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

       2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

 

§ 9. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych brutto

1.

Dyrektor szkoły powyżej 16 oddziałów

600 – 1.400 zł

2.

Dyrektor szkoły do 16 oddziałów

400 – 1.100 zł

3.

Wicedyrektor szkoły

200 – 750 zł

4.

Inne stanowisko kierownicze przewidziane

w statucie szkoły

60 – 150 zł

5.

Wychowawca klasy

80 zł

6.

Opiekun stażu

60 zł

 

§ 10. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, warunki organizacyjne szkoły, wyniki pracy szkoły, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz ocenę sprawowania funkcji opiekuna stażu i wychowawcy klasy, ustala:

a) dla dyrektora – Wójt Gminy Banie,

b) dla wicedyrektora oraz dla nauczycieli uprawnionych do dodatku – dyrektor szkoły.

 

§ 11. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji, o której mowa w § 8 ust.1 pkt 2 i 3.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, sprawowanie funkcji opiekuna stażu lub wychowawcy klasy na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z dniem odwołania.

3. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczyciel zachowuje prawo do każdego z dodatków.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności              w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ V

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

 

§ 12. 1. Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, o których mowa w § 8 rozporządzenia przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w wysokości 10 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę.

2. Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, o których mowa w § 9 rozporządzenia przysługuje dodatek za uciążliwe warunki pracy w wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną godzinę.

3. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do każdego z dodatków.

 

§ 13.1. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.

2. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, określony w § 12 wypłacany jest w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych i uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

3. Wysokość dodatku za warunki pracy, ustala dla nauczyciela dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy Banie.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ VI

GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

 

§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1)   zawieszeniem zajęć z powodu stanu klęski żywiołowej, epidemii lub mrozów itp.;

2)   wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy, do „zielonych szkół” itp.;

3)   rekolekcjami;

4)   udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej;

5)   udziałem nauczyciela w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych   powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego;

6)   udziałem nauczyciela w szkoleniach i konferencjach dotyczących realizacji projektów edukacyjnych

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ VII

NAGRODY

 

§ 15. 1. W budżecie Gminy Banie przeznacza się 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

2. Ustala się następujący podział funduszu, o którym mowa w ust. 1:

1) środki do dyspozycji dyrektorów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora - 70 %,

2) środki do dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na nagrody Wójta Gminy  Banie – 30 %.

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest od szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

4. Kryteria oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli z funduszu, o którym mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała Rady Gminy Banie.

 

ROZDZIAŁ VIII

DODATEK WIEJSKI l MIESZKANIOWY

 

§ 16. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie gminy Banie, przysługuje odrębny dodatek zwany dodatkiem wiejskim, w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek wiejski wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

§ 17. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie gminy Banie w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie :

1)    przy jednej osobie                                     - 25 zł,

2)    przy dwóch i więcej osobach w rodzinie – 50 zł.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – Wójta Gminy Banie.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu                           z nich.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy Banie.      

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,                 w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

11. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)    nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2)    pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3)    odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta;

4)    korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

12. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18. Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz pozostałe składniki wynagrodzenia dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy Banie.

 

§ 19. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasady udzielania i rozmiar zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela określają odrębne uchwały Rady Gminy Banie.

 

§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odrębne przepisy.

 

§ 21. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie i dyrektorom szkół.

 

§ 23. Traci moc uchwała Nr XI/116/08 Rady Gminy Banie z dnia 18 lutego 2008 r.          w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 724).

 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                          Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela              (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę określa w drodze regulaminu, wysokość składników wynagrodzenia dla nauczycieli. Regulamin wynagradzania nauczycieli będzie obowiązywał od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela kompetencją rady gminy jest uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

 

 

Opracowała:

Katarzyna Pulwer

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-04-2009 12:06:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-04-2009 12:06:01