Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP

Zarządzenie Nr 331/09

Wójta Gminy Banie

z dnia 16 marca 2009 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP               

w Urzędzie Gminy Banie

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor stanowisko              ds. zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP w Urzędzie Gminy Banie.

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1ust. 2, umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr 331/09

                                                                                                           Wójta Gminy Banie z dnia 16 marca 2009 r.

 

                                           Wójt Gminy Banie

                     ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP

w Urzędzie Gminy Banie

(wymiar – 1 etat)

 

1.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      wykształcenie wyższe;

3)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie dobrym;

2)      mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów i programów pomocowych,

3)      podstawowa znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej;

4)      znajomość następujących przepisów:

a)      ustawa o samorządzie gminnym,

b)      ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego,

c)      ustawa o pracownikach samorządowych,

d)      ustawa o ochronie środowiska,

e)      ustawa o ochronie danych osobowych,

f)       rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sparwie Biuletynu Informacji Publicznej,

5)      znajomość programów i projektów UE:

a)      Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

b)      Regionalny Program Operacyjny,

c)      Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

d)      Europejska Współpraca Terytorialna,

e)      Program LEADER,

f)       funkcjonowanie stowarzyszeń i związków komunalnych na granicy polsko – niemieckiej, których Gmina Banie jest członkiem,

6)      odpowiedzialność, komunikatywność;

7)      rzetelność, obowiązkowość, sumienność;

8)      uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn).

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      w zakresie zarządzania projektami i programami pomocowymi:

a)      bieżąca znajomość zagadnień związanych z projektami i programami pomocowymi, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy regionalnych 2007-2013,

b)      przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym programów pomocowych UE,

c)      monitorowanie i prowadzenie rozliczenia rzeczowego inwestycji i zadań, na które gmina uzyskała dofinansowanie,

2)      przygotowanie i nadzorowanie realizacji uzgodnionych kierunków i programów współpracy z zagranicą, między innymi:

a)    inicjowanie kontaktów i różnych form współpracy,

b)   organizowanie wymiany młodzieży, organizacji pozarządowych, spotkań pomiędzy instytucjami podmiotami gospodarczymi z Polski i z zagranicy,

c)    organizowanie spotkań seminariów dyskusyjnych,

d)    obsługa związana z przyjmowaniem delegacji zagranicznych lub wyjazdem delegacji Gminy za granicę,

3)      prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych;

4)      przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych;

5)      prowadzenie kancelarii tajnej;

6)      pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji danych;

7)      udział w przygotowaniu imprez i uroczystości o charakterze gminnym i lokalnym;

8)      inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury;

9)      przedkładanie Wójtowi przy współpracy z Dyrektorem GOKiS-u rocznych planów imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym;

10)  opracowywanie ofert dotyczących promocji gospodarczej i inwestycyjnej Gminy;

11)  prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym prowadzenie biuletynu informacji publicznej;

12)  pełnienie funkcji administratora systemu elektronicznego obiegu dokumentów (e-urząd);

13)   obsługa strony internetowej ww.bip.banie.pl;

14)  obsługa strony internetowej Gminy Banie, w tym przesyłanie informacji na bieżąco na stronę.

4.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

3)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5)      kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

6)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)      oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

8)      oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;

10)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  rekrutacji.

Pracodawca umożliwi osobie zatrudnionej w drodze naboru, odbycie na koszt pracodawcy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami i programami pomocnymi UE. Planowane rozpoczęcie studiów październik – listopad 2009 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Banie,                ul. Skośna 6, pokój nr 15 (Sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektor ds. zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP w Urzędzie Gminy Banie, w terminie do dnia              27 marca 2009 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Banie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie (www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-03-2009 14:50:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-03-2009 14:50:14