Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr 48936 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 673/14 o powierzchni 0,3296 ha obrębu geodezyjnego Banie 2.

GN. 72241-41/08                                                                                                                            Banie 19 lutego 2009 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr 48936 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 673/14 o powierzchni 0,3296 ha obrębu geodezyjnego Banie 2.

Nieruchomość położona jest w rejonie ul. Myśliborskiej, w sąsiedztwie zabudowań ośrodka zdrowia i zabudowy mieszkaniowej W zasięgu nieruchomości znajduje się sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Dostęp do nieruchomości z drogi gruntowej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Termin zagospodarowania nieoznaczony.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki jako tereny rolnicze. Użytek gruntowy określony jest jako SRIIIb.

Cena wywoławcza -  25 000 zł

Wadium – 2 500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2009 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 20.03.2009 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr               42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz: dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 250 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Informacje dodatkowe:

1.        przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna

2.        działka porośnięta jest drzewami i krzakami; w razie konieczności dokonania ich wycinki nabywca zobowiązany będzie do wykonania jej na własny koszt i w uzgodnieniu z UG Banie

3.        uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości i warunkami przetargu.

4.        w przypadku gdy nabywcą nieruchomości będzie osoba nie prowadząca gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

5.        wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

6.        Termin zawarcia umowy sprzedaży lub umowy warunkowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-02-2009 14:48:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-02-2009 14:48:13