Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie i ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Banie

Zarządzenie Nr 312/09

Wójta Gminy Banie

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska,

działalności gospodarczej i zamówień publicznych 

w Urzędzie Gminy Banie

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Banie.

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1ust. 2, umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                        Wójt Gminy Banie

                                                                                         Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr 312/09

                                                                                                           Wójta Gminy Banie z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

                                           Wójt Gminy Banie

                     ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska,

działalności gospodarczej i zamówień publicznych 

w Urzędzie Gminy Banie

(wymiar – 1 etat)

 

1.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      wykształcenie wyższe;

3)      co najmniej 2-letni staż pracy;

4)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      podstawowa znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej;

2)      znajomość przepisów ustawy o ochronie środowiska, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej;

3)      znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;

4)      odpowiedzialność, komunikatywność;

5)      rzetelność, obowiązkowość, sumienność;

6)      uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn).

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. W zakresie rolnictwa:

1)      współpraca z jednostkami współpracującymi na rzecz rolnictwa;

2)      realizacja zadań związanych z ustawą o zapobieganiu narkomanii - prowadzenie kontroli upraw maku;

3)      wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin uprawnych;

4)      wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych;

5)      prowadzenie spraw dotyczących własności gospodarstw rolnych;

6)      wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym;

7)      prowadzenie ewidencji kół łowieckich i strażników łowieckich oraz udział w polubownym załatwieniu szkód łowieckich;

8)      przygotowywanie i nadzorowanie spisów rolnych, przeprowadzanie spisów kwartalnych oraz szacowanie plonów płodów rolnych;

9)      realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;

10)    prowadzenie spraw zleconych przez administrację rządową, a dotyczącą rolnictwa - uwłaszczanie, zwrot służebności i dożywocia oraz regulowanie stanu prawnego gospodarstw rolnych indywidualnych;

11)   przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i umowy ubezpieczenia budynków rolniczych.

2. W zakresie gospodarki wodnej i melioracji:

1)      koordynowanie prac w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej;

2)      współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych;

3)      koordynowanie prac związanych z planowaniem inwestycji melioracyjnych na terenie Gminy.

3. W zakresie działalności gospodarczej i zamówień publicznych:

1)      inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenia działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie (sieć handlowa, usługowa, skup i przetwórstwo płodów rolnych);

2)      dokonywanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

3)      realizacja przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;

4)      obsługa techniczno - biurowa komisji przetargowej przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

5)      sporządzanie dokumentacji przetargowej, informacji i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;

6)      przyjmowanie od przedsiębiorcy wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

7)      przyjmowanie od przedsiębiorcy zgłoszenia indentyfikacyjnego lub aktualizacyjnego (NIP).

4. W zakresie ochrony przyrody:

1)      prowadzenie dokumentacji ochrony przyrody;

2)      prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew;

3)      prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań w celu ich zmniejszania;

4)      współpraca i współdziałanie z ośrodkami badań i ochrony środowiska;

5)      przeprowadzanie kontroli zapobiegania przeciwdziałania erozji gleb przez właścicieli nieruchomości.

4.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

3)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

5)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)      kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)      oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe;

10)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;

11)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Banie,                ul. Skośna 6, pokój nr 15 (Sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych                     w Urzędzie Gminy Banie,  w terminie do dnia 9 lutego 2009 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Banie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie (www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku nie zakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-01-2009 10:11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-01-2009 10:11:53