Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Wójta Gminy Banie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 300/09

Wójta Gminy Banie

z dnia 9 stycznia 2009 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

 

            Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

 

 

 

            § 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  WÓJT

   Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 300/09

Wójta Gminy Banie z dnia 9 stycznia 2009 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

 

działając na podstawie  art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania

 

Zadanie Nr 1/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.500 zł.

 

Zadanie Nr 2/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.500 zł.

 

Zadanie Nr 3/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.500 zł.

 

Zadanie Nr 4/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.500 zł.

 

Zadanie Nr 5/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł.

 

Zadanie Nr 6/09

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie:

·         lekkoatletyki,

·         biegów masowych,

·         nauki pływania,

·         piłki halowej,

·         rajdów rowerowych,

·         tenisa stołowego,

·         wędkarstwa,

·         rozgrywek szachowych.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł.

 

Zadanie Nr 7/09

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.000 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji

1)      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które:

a)  przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

b)  prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

2)      Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

a)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c)  kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;

d)  informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

e)  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

3)      Do oferty należy załączyć:

a)  aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących,

b)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2008;

c)  potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji podmiotu składającego ofertę;

d)  potwierdzone kopie nadania numeru NIP i numeru REGON;

e)  aktualny statut lub regulamin;

f)   umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera).

4)      Wójt Gminy Banie dokona wyboru ofert i powierzy realizację zadania w formie umowy.

5)      Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Banie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

6)      Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie realizacji zadania będzie zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2009 r. Wzór umowy stanowi załącznik  nr 2 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

7)      Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

3. Termin i warunki realizacji zadania

1) Zadanie musi być wykonane w 2009 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie nie może nastąpić wcześniej niż po podpisaniu umowy.

2) Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.

4. Termin składania ofert

1)      Oferty składać należy w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6 (pokój nr 15).

2)      Ostateczny termin składania ofert upływa 16 lutego 2009 r. o godz. 15.00.

3)      Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Druk dostępny jest także w Urzędzie Gminy Banie – pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.banie.pl – organizacje pozarządowe – akty prawne).

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1)      W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Wójt Gminy Banie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania i powierzy realizację zadania na zasadach określonych w umowie.

2)      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Banie w formie zarządzenia.

3)      Wójt Gminy Banie dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

a)  możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

b)  kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c)  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

d)  dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.

6. Zrealizowane przez Gminę Banie w 2008 r. zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

 

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji w 2008 r.

1.

Bański Klub Piłkarski „Iskra”

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

25.500 zł

2.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek                       Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

24.500 zł

3.

Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

25.500 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

24.500 zł

5.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w miejscowości Banie

8.000 zł

6.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie: biegów masowych, nauki pływania, piłki halowej, rajdów rowerowych, tenisa stołowego, wędkarstwa, rozgrywek szachowych

10.000 zł

7.

Klub Strzelectwa Sportowego „Dąb” w Baniach

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich

6.000 zł

Ogółem

124.000 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-01-2009 14:19:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-01-2009 14:19:57