Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVIII/08

XVIII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 20 listopada 2008 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 10.05 – 12.50.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 10.05 otworzyła XVIII sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych, pracowników Urzędu Gminy Banie, na czele z panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, panie i panów sołtysów oraz pozostałych gości. Powitała także uczniów kl. IIId z Publicznego Gimnazjum w Baniach przybyłą z opiekunem nauczycielem Andrzejem Wołoszynem.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady oświadczyła, że aktualnie  w sesji uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Na wniosek Przewodniczącej Rady, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Lidię Tumłowską na sekretarza obrad, która uprzednio wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem XVIII sesji Rady, Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. Wniosków o zmianę w porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem następującego porządku obrad XVIII sesji:

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady.

3)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

4)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

5)     Informacje: Wojewody Zachodniopomorskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Banie, Wójta Gminy Banie i Urzędu Skarbowego w Gryfinie z analizy oświadczeń majątkowych.

6)     Interpelacje i zapytania radnych.

7)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. (druk nr 222).

8)     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (druk nr 223).

9)     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (druk nr 224).

10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 (druk nr 225).

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Strategii rozwoju Gminy Banie” na lata 2008-2015 (druk nr 226).

12) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego (druk nr 227).

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. (druk nr 228).

14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. (druk nr 229).

15) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 230).

16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (druk nr 231).

17) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 232).

18) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 233).

19) Protokół Nr 7/08 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

20) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21) Wolne wnioski i sprawy różne.

22) Zakończenie sesji.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła porządek obrad XVIII sesji Rady:

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

Ad. 2) Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu XVII sesji Rady odbytej w dniu 21 października 2008 r.?

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół Nr XVII/08 sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 21 października 2008 r., bez zastrzeżeń.

            Następnie Przewodnicząca Rady oddała głos pani Wójt, która złożyła panu Wojciechowi Gale gratulacje z okazji 25 lecia istnienia Jego firmy, co miało miejsce 11 listopada 2008 r. Wręczyła także kwiaty oraz dyplom uznania.

Z kolei nawiązując do spotkania z okazji 40 – lecia istnienia Klubu HDK w Baniach, które odbyło się 15 listopada 2008 r. pan Wojciech Gała i pan Zbigniew Kejsa Prezes Klubu HDK w Baniach przekazali pani Wójt tablicę pamiątkową, jaką Klub otrzymał z tej okazji. Ponadto panowie podziękowali za wsparcie finansowe i psychiczne funkcjonowania Klubu.

 

O godz. 10.09 na sesję przybył radny Adam Ciepły. Liczba radnych biorących udział w sesji wynosiła 12.

 

Ad. 3) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

O godz. 10.11 na sesję przybył radny Grzegorz Dobrowolski. Liczba radnych biorących udział w sesji wynosiła 13.

Wójt poinformowała, że na XVII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 21 października 2008 r. Rada podjęła 12 uchwał. Uchwały przesłano w ustawowym terminie do organów nadzoru tj. do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Zastrzeżeń do uchwał nie było. Uchwały wcielono w życie. Podjęte były następujące uchwały:

1)      Nr XVII/180/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.,

2)      Nr XVII/181/08 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze,

3)      Nr XVII/182/08 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach,

4)      Nr XVII/183/08 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach,

5)      Nr XVII/184/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Banie,

6)      Nr XVII/185/08 w sprawie uchylenia uchwały,

7)      Nr XVII/186/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego,

8)      Nr XVII/187/08 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych,

9)      Nr XVII/188/08 w sprawie wniosku o przekazanie na własność gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

10)  Nr XVII/189/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Banie,

11)  Nr XVII/190/08 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w kierunku budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Banie oraz zawieranie umów w tym zakresie,

12)  Nr XVII/191/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Banie.

Następnie Wójt złożyła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ponadto Wójt  podziękowała za udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie naszej gminy, radnemu Adamowi Ciepłemu za zorganizowanie turnieju samorządowców, a młodzieży za programy artystyczne.

 

Ad. 4) Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 17 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady w celu zaopiniowania projektów uchwał skierowanych pod obrady dzisiejszej sesji. Ponadto poinformowała, że w dniach 22-23 października br. wraz z panią Wójt uczestniczyły w IX Kongresie Gmin Wiejskich w Warszawie. Na Kongresie tym zostały wypracowane stanowiska pod adresem Rządu RP. Wypracowano, między innymi, stanowisko w sprawie oświaty. Za najważniejsze uznano zwiększenie pensum nauczycielskiego, rozliczenie całkowitego czasu pracy w szkole, ograniczenie uprawnień kuratora w zakresie kształtowania sieci szkolnej i struktury organizacyjnej szkół, zniesienie obowiązku corocznego uchwalania przez rady gmin regulaminów wynagradzania nauczycieli, objęcie subwencją oświatową ucznia sześcioletniego.

Natomiast w sprawie sytuacji finansowej gmin wiejskich wypracowano następujące stanowisko: Postulujemy, aby w ramach powołanego zespołu rządowo-samorządowego do spraw nowelizacji ustawy o dochodach, jak najszybciej stworzyć subwencję drogową naliczaną na każdy kilometr drogi gminnej. Proponujemy również wzmocnić mechanizm wyrównawczy. Kwotę uzupełniającą  części wyrównawczej subwencji ogólnej w gminach, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Oczekujemy od rządu większej troski o zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństw wiejskich, stanowiący 38 % populacji Polaków.

 

Ad. 5) Informacje: Wojewody Zachodniopomorskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Banie, Wójta Gminy Banie i Urzędu Skarbowego w Gryfinie z analizy oświadczeń majątkowych.

            Informacje: Wojewody Zachodniopomorskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Banie, Wójta Gminy Banie i Urzędu Skarbowego w Gryfinie z analizy oświadczeń majątkowych, stanowią odpowiednio załączniki do protokołu od nr 5 do 8 do niniejszego protokołu.

Sekretarz Gminy powiedział, że jak co roku, muszą być przedstawione, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, informacje z analizy oświadczeń majątkowych, które składają radni, Wójt, pracownicy Urzędu Gminy Banie wydający decyzje administracyjne oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Zastrzeżeń i uwag do oświadczeń majątkowych nie było.

 

Ad. 6) Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Lubomir Niewiada – powiedział, że były ogłoszone przetargi na sprzedaż 3 działek w Rożnowie. Swego czasu proszono o przeznaczenie jednej działki na lokalizację placu zabaw dla dzieci. Radny zapytał czy pamiętano o tym?

Wójt – odpowiedziała, że tylko jeden przetarg doszedł do skutku, a działka pod plac zabaw jest zabezpieczona.

 

Radny Zbigniew Góralski – zapytał czy w związku z tragedią, jak się wydarzyła 14  listopada 2008 r. w miejscowości Tywica, gdzie spłonął dom Państwa Janiszewskich i spalił się człowiek, gmina przewidziała jakieś środki pomocowe dla tej rodziny? Jeśli tak, to w jakiej kwocie?

 

Radny Piotr Kejs – nawiązując do tragedii, zapytał na jakim etapie prac jest wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w Baniach? Zapytał czy są prowadzone jakieś prace w tym kierunku?

 

Radny Adam Ciepły – zapytał,  wygląda sprawa przejmowania działek w Dłużynie?

 

Radna Teresa Gała – zapytała kiedy będzie przywieziony żwir do Piaskowa, który miał być przywieziony 2 tygodnie temu.

 

Radna Halina Świst – powiedziała, że już była na ten temat mowa i w dalszym ciągu nic nie zrobiono. Radna zapytała czy myśli się o tzw. „leżącym policjancie” przy szkole w Baniach, gdyż jest on niebezpieczny? Na wierzchu są śruby. Konserwator próbował je przykręcić, ale są bardzo rozregulowane.

 

Ad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. (druk nr 222).

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r., stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu, odczytała Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVIII/192/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r., która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (druk nr 223).

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVIII/193/08 w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (druk nr 224).

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVIII/194/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 (druk nr 225).

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Dodała, że na komisjach zastały zgłoszone uwagi i błędy. Zostały one poprawione. Radni otrzymali nowy poprawiony plan przed sesją. Stanowi on załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany, z tym że miały być dokonane poprawki w planie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radna Anna Miecznikowska – powiedziała, iż widzi, że nie tylko kwoty zostały poprawione, ale i terminy realizacji niektórych zadań. I tak budowa placu rekreacyjno-sportowego w Dłusku Gryfińskim w nowym planie jest na 2010, a poprzednim planie była na 2009 r.

Skarbnik Gminy, jak i Sekretarz Gminy - poinformowali, że lewą stronę planu doprecyzowano, bo były błędy, a prawa strona pozostała bez zmian.

Radny Zbigniew Góralski – powiedział, że w punkcie III nowego planu jest kwota 1 370.000 zł i jest to więcej o 100.000 zł w porównaniu do planu przed poprawką.

Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że tyle jest w planie na to zadanie (budowa boiska Orlik 2012).

Kontynuując wypowiedź radny Zbigniew Góralski - powiedział, że w punkcie XIX doszedł 1 mln złotych na zadaniu „przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic w Baniach. Radny zapytał z czego to wynika?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.592.000 zł. Natomiast, jeżeli chodzi o koszt budowy, to kwota 1.266.000 zł to była kwota ze specyfikacji.

Radny Zbigniew Góralski – powiedział następnie, że według danych z maja 2008 r. przebudowa dróg w ciągu ulic Różana, Skośna, Polna, Jagiellońska (pkt XXI) zaczynała się w 2008 r. i 2009 r. W tej chwili jest przesunięcie na lata 2010-2012. Radny zapytał, jaka jest tego przyczyna?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że wynika to z cyklu inwestycyjnego. W pierwszej kolejności będą realizowane prace wodociągowo-kanalizacyjne, a potem będą roboty drogowe.

Sekretarz Gminy mówiąc, że było pytanie dotyczące budowy boiska Orlik 2012, powiedział iż kwota podana poprzednio, to były to koszty związane bezpośrednio z sama inwestycją. Natomiast, teraz są ujęte  wszystkie koszty, związane z całym zadaniem, a więc przyłącze wodociągowe, które było robione przez nas, koszt położenia trawy na boisku. Są to wszystkie koszty na to zadanie.

Radny Dariusz Pyrcz – zapytał dlaczego ze środków na remont Szkoły Podstawowej w  Swobnicy zdjęto 10.000 zł? Najpierw była kwota 410.000 zł, a teraz jest 400.000 zł.

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że zapis 410.00 zł czy 400.000 zł nie ma większego znaczenia, gdyż faktyczna kwota wyjdzie z przetargu. Planowana jest zawsze kwota trochę wyższa niż kwota wynikająca z kosztorysu. Gdy jest kwota na poziomie kosztorysu, to może się okazać, że trzeba unieważniać przetarg, bo kwota z przetargu przewyższa kwotę z kosztorysu.

Radny Grzegorz Dobrowolski – powrócił do tematu budowy placów zabaw i  zapytał czy naprawdę nie można budowy wszystkich placów zabaw zamknąć w 2009 r.? Zostają praktycznie 4 place zabaw, bo na 2009 r. planuje się 2 place, a na 2010 zostaną 4 place zabaw. Zaczną się remonty starych placów, a w niektórych miejscowościach nie będzie jeszcze nowych placów zabaw. Dobrze byłoby w 2009 r. zamknąć temat budowy placów zabaw i wszystkie wioski były zadowolone.

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że w kwietniu będzie po największych przetargach i wtedy trzeba powrócić do tematu budowy placów zabaw.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr XVIII/195/08 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2015, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Strategii rozwoju gminy Banie” na lata 2008-2015 (druk nr 226).

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Strategii rozwoju gminy Banie” na lata 2008-2015 nie był opiniowany przez komisje Rady, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Strategii rozwoju gminy Banie” na lata 2008-2015, stanowiący załącznik nr 18 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy. Powiedział, że na komisjach radni otrzymali tekst aktualizacji „Strategii rozwoju Gminy Banie” na lata 2008-2015, z prośbą o zapoznanie się z nim. Sekretarz Gminy poinformował, że integralną częścią strategii jest Wieloletni Program Inwestycyjny i dlatego te dwa dokumenty musiały być połączone. Poinformował także, że Wójt wnosi autopoprawki do tekstu aktualizacji, a są one następujące:

- na str. 5. – w tabeli o liczbie mieszkańców w roku 2007 powinny być liczby: nie 436, lecz 427, nie 618, lecz 614, nie 611, lecz 608, nie 2000, lecz 1980, nie 2339, lecz 2301, nie 540, lecz 535, nie 253, lecz 249. I ogółem nie 6797, lecz 6714.

- na str.7 – również w tabeli – w ostatniej kolumnie dotyczącej danych za 2007 r. powinny być odpowiednio następujące dane: nie 6797, lecz 6714, nie 3436, lecz 3405, nie 3361, lecz 3309, nie 1665, lecz 1649, nie 844, lecz 855, nie 821, lecz 794, nie 4339, lecz 4281, nie 2339, lecz 2301, nie 2000, lecz 1980, nie 793, lecz 784, nie 253, lecz 249, nie 540, lecz 535.

- na str. 12 w odniesieniu do Szkoły Podstawowej w Lubanowie nie zapisano zmian, które powstały w tym roku. Od zwrotu „budynek szkolny” cała treść ulega zmianie: na następującą: Budynek szkolny jest w średnim stanie technicznym. W obecnym roku wymieniono podłogi w budynku oraz stolarkę okienną i drzwiową za łączną sumę 221.776,74 zł. Wymieniono pokrycie dachowe, instalację odgromową z wieloma drobnymi elementami (typu rury, tynki, etc.) Dalsza treść pozostaje bez zmian.

- na str. 17 – zmienia się treść po pkt 10. Cały zapis ulega zmianie: „ W wymienionych organizacjach uprawiane są różne dyscypliny sportowe, głównie: tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, piłka nożna oraz sporty zimowe. W chwili obecnej członkami tych organizacji jest około 500 osób. Przy Zespole Szkół w Baniach jest sala gimnastyczna dostępna w godzinach popołudniowych także dla chętnych mieszkańców Gminy. Dużym zainteresowaniem cieszą się rozgrywki piłki nożnej i piłki siatkowej. Obszary, w których realizowane są działania obejmujące kulturę fizyczną, to wychowanie fizyczne, rekreacja i turystyka, rehabilitacja ruchowa oraz sport.

Zaplecze sportowo-rekreacyjne miejscowości tworzy sala gimnastyczna oddana do użytku w 1999 r. wraz z Zespołem Szkół w Baniach. Obiekt zawiera boisko do piłki ręcznej oraz możliwość przystosowania sali boiska  do koszykówki, jak również do siatkówki. Sala gimnastyczna ma pomieszczenia na sprzęt sportowy oraz szatnie z natryskami. Placówka wyposażona jest również w bardzo dobrą bazę stołówką, z której poza dziećmi szkolnymi korzystają mieszkańcy Bań. Ponadto plac wokół budynku szkoły jest obecnie zagospodarowywany – powstaje boisko sportowe w ramach programu Moje Boisko – Orlik.

Zaplecze sportowe gminy tworzy dodatkowo jedno boisko sportowe umiejscowione w Swobnicy przy Szkole Podstawowej. Wybudowane zostało kilkanaście lat temu. Posiada nawierzchnię asfaltową a jego stan wymaga natychmiastowych prac remontowych ze względów bezpieczeństwa zwłaszcza w godzinach pozalekcyjnych, kiedy to dzieci i młodzież bez opieki korzystają z obiektu.

Na terenie gminy działa kilka klubów sportowych. Niektóre posiadają już długą tradycję, powstają jednak również nowe. Wiele z nich odnosi znaczące sukcesy nie tylko lokalne,  ale również ogólnokrajowe.

 Mimo istnienia w Gminie sieci placówek oświatowych, wypełniających zadania z tego zakresu oraz kilku jednostek i organizacji kultury fizycznej nadal efekty tych działań są niewystarczające, bowiem poziom sprawności fizycznej społeczeństwa oceniany jest jako niski.

Przyczyny tego upatrywać należy w niewystarczającej liczbie i ograniczonym dostępie do istniejących obiektów, niewystarczającej liczbie kadry szkoleniowej, a także w niskim poziomie świadomości społecznej, której rezultatem jest mały odsetek osób uprawiających sport i rekreację, wreszcie z braku rozwiązań systemowych dotyczących finansowania kultury fizycznej.” Pozostała treść jest bez zmian.

- na str. 28/29 –  jest zapis, który może budzić kontrowersje, dlatego też wnioskuje się o jego zmianę. Jest to następujący zapis: „Charakter architektoniczny budynków mieszkalnych nie wyróżnia się cechami budownictwa regionalnego i jest najczęściej w formie mało interesującej repliki budownictwa miejskiego, choć dostępność nowych rozwiązań architektonicznych powoduje z roku na rok poprawę atrakcyjności wyglądu budynków oraz zastosowanych rozwiązań.”. Proponuje się wyrazy: „jest najczęściej w formie mało interesującej repliki budownictwa miejskiego” zmienić na „jest najczęściej w formie repliki budownictwa miejskiego”.

- na str. 30. – zmieni się zapis dotyczący liczby firm zajmujących się ochroną zdrowia. Jest podana jedna, a są już dwie firmy.

- ulegają zmianie ostatnie załączniki dotyczące Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, czyli sam program wieloletni, który na dzisiaj jest zaktualizowany,

- na str. 80 – tabele dotyczące wykorzystania środków budżetowych, kredytowych i innych. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Radny Zbigniew Góralski powiedział, że nie ma już ośrodka wypoczynkowego Agryf, lecz „Leśna Polana”.

Sekretarz Gminy poinformował także, co zawiera strategia. Strategia, która obowiązuje na dzień dzisiejszy, została zaktualizowana. Są głębokie zmiany wynikające z lat funkcjonowania. Istotne jest to, jakie mają być kierunki rozwoju. Sekretarz Gminy zwrócił uwagę na zapisy wizji i misji gminy Banie. Te dwa punkty są najistotniejsze, bo pokazujące w jakim kierunku ma gmina zmierzać. Na str. 53 jest zapisana wizja i misja gminy Banie.

Wizja gminy jest następująca:

„Banie – gminą atrakcyjna dla mieszkańców i turystów oraz rozwoju przedsiębiorczości przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego z możliwościami dostępu do nowoczesnej bazy edukacyjnej, bogatej oferty kulturalnej i sportowej, a także opieki zdrowotnej na wysokim poziomie.”

W oparciu o to została sformułowana misja gminy, czyli:

„Dążenie do zapewnienia wysokiego standardu życia mieszkańców Gminy Banie, przy wykorzystaniu możliwych i dostępnych narzędzi zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.”

Wyznaczone cele strategiczne to:

1)      budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej,

2)      intensywny rozwój przedsiębiorczości,

3)      doskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa oraz rozwój alternatywnych form gospodarki rolnej i organizacji produkcji,

4)      zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez rozwój infrastruktury turystycznej,

5)      budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej.

Sekretarz Gminy następnie powiedział, że na komisjach i sesjach mówiono o budowaniu oczyszczalni przydomowych i dlatego taki zapis znalazł się strategii. Jest on na str. 55 (trzeci wiersz od góry). Wszystkie zadania wynikają z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Kontrowersji dotyczących zapisów jest bardzo dużo. W czasie trwania aktualizacji, poza sygnałami, rozmowami, formalnie nie wypłynęły do gminy żadne wnioski. Informacja o możliwości zgłaszania uwag, wniosków do strategii podana była do publicznej wiadomości za pośrednictwem sołtysów, na tablicach ogłoszeniowych, w urzędzie gminy i na stronach internetowych gminy i w BIP.

 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radna Anna Miecznikowska – zapytała czy zapis dotyczący programów oczyszczalni przydomowych będzie miał odzwierciedlenie w budżecie, to jest czy będą zagwarantowane pieniądze na dofinansowanie budowy  takich oczyszczalni?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że jest punkt wyjścia, czyli oparcie w strategii i z funduszu ochrony środowiska będzie można uzyskać, ale najpierw przeanalizujemy sprawę. Zobaczymy, jak to funkcjonuje w innych gminach, aby nie powielać błędów. Najpierw musi być opracowany program, który zostanie przedstawiony Radzie do zaakceptowania.

Radna Halina Świst – powiedziała, że te poprawki w dziale kultura fizyczna i sport powstały prawdopodobnie po moim telefonie do pani, która opracowała, między innymi, te materiały. Radna powiedziała, że my, nauczyciele wychowania fizycznego, jesteśmy oburzeni. Pracuje siedmiu nauczycieli wychowania fizycznego, którzy mają pełne wykształcenie z tytułami magistra. Nas w ogóle nie pytano o sport, o kulturę fizyczną. Dwoje nauczycieli wychowania fizycznego jest radnymi. Radnym powiatowym jest również nauczyciel wychowania fizycznego. Radna powiedziała, że nas sali obrad jest redaktor Gazety Chojeńskiej, który może potwierdzić, jakie sukcesy olbrzymie w sporcie ma gmina Banie. Troje radnych zajmuje się klubami sportowymi. Kluby grają w klasie A. Taki maleńki Babinek, prowadzi w grupie. To nie świadczy o niskim poziomie sprawności fizycznej społeczeństwa. W strategii nie są wyszczególnione boiska, a przecież są. Połowa drugoligowego zespołu istniejącego w Gryfinie w piłce ręcznej to są  uczniowie z naszego terenu.  W strategii jest zapis: Mimo istnienia w Gminie sieci placówek oświatowych, wypełniających zadania z tego zakresu oraz kilku jednostek i organizacji kultury fizycznej nadal efekty tych działań są niewielkie, bowiem poziom sprawności fizycznej społeczeństwa oceniany jest jako niski.”.

Radna miała zastrzeżenia do zapisu: poziom sprawności fizycznej społeczeństwa oceniany jest jako niski. Powiedziała, że gmina sportem stoi. W szkole w Baniach jest bardzo dużo pucharów za sukcesy sportowe.

Dalej radna miała zastrzeżenia do zapisu: Przyczyny tego upatrywać należy w niewystarczającej liczbie i ograniczonym dostępie do istniejących obiektów, słabym poziomie kadry szkoleniowej, a także w niskim poziomie świadomości społecznej, której rezultatem jest mały odsetek osób uprawiających sport i rekreację, wreszcie z braku rozwiązań systemowych dotyczących finansowania kultury fizycznej.” Radna zapytała kto badał poziom kadry szkoleniowej i na jakiej podstawie się to stwierdza. Radna powiedziała, że ktoś próbował obrazić nauczycieli. Gdyby ktoś spróbował porozmawiać z radnymi albo nauczycielami, to powiedzieli by o stanie faktycznym. Pan Sekretarz mówi o sportach zimowych, ale jakie tu są sporty zimowe? Łyżwiarstwo, narciarstwo, saneczkarstwo? 

Wójt – powiedziała, że owszem dzieci szkolne biorą aktywny udział w sporcie, ale całe społeczeństwo nie stoi wysoko sportem.

Radna Halina Świst – odpowiedziała, że trzeba było zrobić najpierw badania sprawności społeczeństwa i wtedy dopiero można o tym napisać, bo wyniki świadczą zupełnie o czymś innym. Klub ze Swobnicy też gra w klasie A. Gra z lepszymi czy gorszymi wynikami, ale gra.

Sekretarz Gminy – powiedział, że należy cieszyć się, że jest tego typu reakcja. Jest to  jak najbardziej wskazane. Tak jak państwo radni otrzymali strategię na komisjach, to również w tym samym czasie my też otrzymaliśmy i dlatego zmiany zostały naniesione. Sekretarz Gminy mówiąc, że jeżeli te zmiany są zbyt mało idące, poprosił o konkretne zmiany i nie ma problemu by je wprowadzić. Dodał także, że strategia nie wchodzi w szczegóły, to znaczy że nie wymienia się osiągnięć, co, kto i jak. Opracowana strategia i tak jest za obszerna. Powinna mieć 30 -40 stron, a nie 80. Jest inny dokument, którym trzeba zająć się w następnej kolejności, mówiący o konkretnych osiągnięciach. W dokumencie tym jest jak gdyby inwentaryzacja osiągnięć. W strategii pokazuje się ogólny stan faktyczny i to co jest w następnych latach do zrobienia. Nie było niczyim zamiarem obrażanie nikogo. Natomiast, jeżeli są jakieś uwagi to jak najbardziej powinny być wniesione, bo o to chodzi.

Radna Halina Świst – powiedziała, że również o to chodzi, że należałoby rozmawiać z tymi, którzy na dany temat coś wiedzą. Zdaniem radnej wystarczyłoby porozmawiać z jednym nauczycielem wychowania fizycznego, bo nauczyciele orientują w sprawach sportu. Radna powiedziała, że należy skreślić zapis o sportach zimowych, koszykówkę, bo nikt nie gra w koszykówkę. Gra w koszykówkę jest tylko wtedy, jak są rozgrywki.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 11.15 do 11.30. Po przerwie wznowiła obrady.

 

Sekretarz Gminy – powiedział, że uwagi dotyczące sportów zimowych zostaną uwzględnione. Będą wyeksponowane uprawiane sporty, a przede wszystkim piłka ręczna, nożna, siatkówka i koszykówka w wymiarze szkolnym. Sekretarz poprosił o zgłaszanie ewentualnych innych uwag bezpośrednio do niego.

Radna Halina Świst – powiedziała, że trzeba ująć boiska do gry w piłkę nożną w miejscowościach Swobnica, Lubanowo, Banie i Babinek.

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że zostanie to zapisane.

Radny Zbigniew Góralski – zgłosił wniosek, aby projekt strategii odesłać do przeanalizowania na komisjach Rady i  przedłożenia do uchwalenia na następnej sesji Rady Gminy. Dodał, że przy pisaniu strategii powinno się zasięgnąć informacji od osób znających się na danej tematyce.

Wójt – powiedziała, że może się tak zdarzyć, że będzie ogłoszony nabór wniosków i nie będzie strategii.

Sekretarz Gminy - poprosił, aby komisje Rady w miarę szybko odbyły posiedzenia w celu zaopiniowania strategii.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Zbigniewa Góralskiego.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek radnego Zbigniewa Góralskiego.

 

Ad. 12) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego (druk nr 227).

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego, stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Projekt uchwały stanowi o obniżeniu średniej ceny skupu żyta z kwoty 55,80 zł za 1 dt do kwoty 41,00 zł.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radna Anna Miecznikowska – powiedziała, że stanowisko Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest takie, aby cena żyta do podatku wynosiła 39,50 zł.

Radna Halina Świst – zwracając się do Skarbnik Gminy zapytała co sądzi o tej propozycji?

Skarbnik Gminy – poinformowała, że każda złotówka na podatku rolnym daje 35.000 zł dochodów. Projekt budżetu na 2009 r. jest zrobiony pod stawkę 41,00 zł. Jeżeli będzie uchwalony mniejszy podatek, to jakieś zadanie będzie musiało być zdjęte. Ponadto traci się też na subwencji.

Radna Halina Świst – powiedziała, że zatem 1,50 zł mniej, to mniej około 50 000 zł.

Radny Zbigniew Góralski – powiedział, że na posiedzeniach komisji zaopiniowano pozytywnie stawkę 41,00 zł i należałoby przy tym zostać. Radny dodał, że na pewno podwyżka boli każdego. Radny opowiedział się za stawką 41,00 zł.

Radny Adam Ciepły (członek Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska) – powiedział, że trzeba brać pod uwagę tegoroczną sytuację w rolnictwie. Powiedział, że nie wie czy któryś z rolników jest w stanie sprzedać żyto za cenę 55,80 zł.

(Głos z sali – 37 zł żyto.)

Radny Adam Ciepły – kontynuując wypowiedź powiedział, że znalezienie 50 000 zł dla budżetu gminy nie jest dużym problemem.

Skarbnik Gminy – powiedziała, że na zadania bieżące gmina musi mieć swoje środki.

Radny Grzegorz Dobrowolski – zapytał, jaki podatek rolny jest w sąsiednich gminach?

Wójt – powiedziała, że nie wie czy odnoszenie się do pozostałych gmin coś daje. W ubiegłym roku sąsiednie gminy miały wyższe podatki i rok był dobry dla rolnictwa, a gmina Banie miała niski podatek. Ten rok był jednym z najgorszych z dziesięciolecia dla rolnictwa. Na 2009 r. ustalono podatek rolny na kwotę:

- w Cedyni – 40 zł,

- w Chojnie – 35 zł,

- w Gryfinie - 30 zł,

- w Mieszkowicach – 41,80 zł,

- w Moryniu – 45 zł,

- w Starym Czarnowie - 37 zł,

- w Trzcińsko Zdroju – 35 zł,

- w Widuchowej –  planuje się 39 zł.

Innych wypowiedzi nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie za stawką 41 zł.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – oddano 4 głosy „za”, przy 7 głosach „przeciw” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Stawka 41 zł nie uzyskała większości głosów „za”.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie za stawką 39,50 zł.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – przyjęła stawkę 39,50 zł - 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących się” – podejmując uchwałę Nr XVIII/196/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. (druk nr 228).

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r., stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Projekt uchwały dotyczy lokalu nr 6 położonego w budynku nr 1 w Swobnicy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2008 r. i został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr XVIII/197/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r., która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.(druk nr 229).

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r., stanowiący załącznik nr 23 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVIII/198/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r., która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 15) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 230).

            Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, stanowiący załącznik nr 25 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radny Piotr Kejs - zapytał czy na teren działki 551 (teren pod garaż) jest plan zagospodarowania przestrzennego?

Wójt - odpowiedziała, że chyba nie ma planu.

Innych pytań nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVIII/199/08 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, która stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (druk nr 231).

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, stanowiący załącznik nr 27 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy. Taryfy mają zastosowanie do dostaw wody w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. i dotyczą urządzeń administrowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. Z o.o. w Nowogardzie. Sekretarz Gminy powiedział, że w wyniku negocjacji pani Wójt obniżona została cena za 1 m3 wody z kwoty 3,08 zł na 2,92 zł plus obowiązujący Vat. W dniu dzisiejszym zostały dostarczone dokumenty potwierdzające tą obniżoną stawkę, zatwierdzoną przez dyrektora.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2008 r. i został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVIII/200/08 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, która stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 17) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie (druk nr 232).

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie, stanowiący załącznik nr 29 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy. O zaopiniowanie tego projektu uchwały zwrócił się Zarząd Powiatu w Gryfinie.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2008 r. i został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVIII/201/08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie, która stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

Ad. 18) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 233).

            Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, stanowiący załącznik nr 31 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy. Projekt uchwały stanowił o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi Swobnica – Swobnica Piaski o długości 1,08 km w Swobnicy. Sekretarz Gminy dodał, że w związku z występowaniem o dofinansowanie przebudowy tej drogi, jest konieczność zakwalifikowania tej drogi do kategorii dróg gminnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 listopada 2008 r. i został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVIII/202/08 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, która stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 19) Protokół Nr 7/08 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie.

Protokół Nr 7/08 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie w dniu 10 listopada 2008 r., stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. Kontrola dotyczyła realizacji obowiązku w zakresie zapewnienia dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Banie. Dowozem dzieci do szkół zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) w Szczecinie. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że jakość świadczonych usług przez PKS Szczecin nie budzi większych zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radny Lubomir Niewiada – odnosząc się do zapisu w protokole o skardze mieszkańca Rożnowa w sprawie zatoczki autobusowej zapytał o powód skargi.

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że mieszkaniec Rożnowa po powrocie do domu, po dłuższej nieobecności, zastał zatoczkę autobusową, jego zdaniem, na jego działce. Wystąpił ze skargą w tej sprawie do Wójta. Skarga została przesłana według kompetencji do Zarządu Dróg wojewódzkich. Odbyło się spotkanie w Rożnowie. Sprawa została wyjaśniona. Wszystko jest zgodnie z prawem. Zatoka jest w pasie drogi wojewódzkiej i płot tego mieszkańca jest w pasie drogi wojewódzkiej. Sprawa została wyjaśniona.

Radna Halina Świst – zapytała czy już sprawdzono autobus, o którym mówiła, liniowy jadący przez Kunowo i zabierający dzieci z tej miejscowości do szkoły w Baniach, bo jeśli nie, to zdanie w protokole Komisji Rewizyjnej: jakość świadczonych usług przez PKS Szczecin nie budzi większych zastrzeżeń, powinno brzmieć: budzi zastrzeżenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Zbigniew Góralski – powiedział, że na dzień kontroli nie było skarg  w tym zakresie. Komisja opiera się na dokumentach.

Radna Halina Świst – powiedziała, że chodzi o to, iż PKS wysyła na linię do Kunowa mały autobus i często jest taka sytuacja, że małe dzieci jadące do szkoły muszą stać. Na tej trasie powinien jeździć większy autobus.

Sekretarz Gminy – powiedział, że zostało skierowane pismo do dyrektora PKS Szczecin w tej sprawie. Sytuacja jest kontrolowana. Autobus raz jest mały, a raz jest duży.

Innych wypowiedzi nie było.

 

Ad. 20) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt udzielając odpowiedzi radnemu Zbigniewowi Góralskiemu poinformowała, że rodzina uzyskała pomoc przed wyjazdem w tym samym dniu. Dostała zapomogę i wszelką pomoc, jak wyjeżdżała. Wójt dodała, że widziała się z córką tego pana. Sprawa ma na razie przebieg papierowy. O pomocy żadnej nie było mowy. Nie wiadomo, jak to się zakończy. Trudno wyrokować, czy rodzina zechce wrócić, bo stąd się wymeldowała.

Następnie odpowiedzi udzielał Sekretarz Gminy:

- w sprawie oświetlenia dla pieszych - były dwa spotkania z ENEA ze Szczecina przy okazji inwentaryzacji oświetlenia. Nie wchodzi w grę zawieszenie lampy na budynku nie będącym własnością ENEA, bez względu na to, że lampa, jak najbardziej jest potrzebna. Nie można pociągnąć linii ze słupa za przejściem. Jedyne rozwiązanie, to pociągnięcie ziemią kabla od słupa, który jest za kioskiem, i postawienie nowego słupa. Ponieważ jest to w pasie drogi wojewódzkiej musi być cała procedura zachowana, łącznie z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej.

- jeżeli chodzi o działki agencyjne, które gmina chce przejąć pod place zabaw i w ogólne na cel publiczny, to w Dłużynie są dwie działki nr 29/10 i 29/11. Sprawa jest w agencji. Odpowiedź jest pozytywna, pod warunkiem dokonania zmiany w studium i posiadania aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działki te są przeznaczone na cele publiczne. Wystąpiono z zapytaniem, czy wystarczy decyzja  o warunkach zabudowy na cel publiczny. Jeżeli odpowiedzi długo nie będzie, to pojedziemy do dyrektora w tej sprawie. Na razie działki te nie są wyznaczone do sprzedaży. Jeżeli odpowiedzą, że decyzja o warunkach zabudowy nie wystarczy, to tańszym rozwiązaniem będzie kupienie tych działek w przetargu niż sporządzanie zmiany w studium i  opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Radny Adam Ciepły - zapytał, czy później nie trzeba będzie sporządzać planu zagospodarowania przestrzennego?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że kiedyś cała gmina musi być objęta nowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale na dzień dzisiejszy nie. Zrobiono rozeznanie, czy ktoś z sąsiadów tych działek nie występował z wnioskiem o zmianę planu, bądź czy nie potrzebuje planu.  Nie ma tam takich sytuacji. Dla tych dwóch działek planu się nie zrobi. Trzeba zrobić dla całej miejscowości.

Podobna sytuacja jest z Kunowem. W Lubanowie z boiskiem jest głębszy problem. Nie mamy odpowiedzi na Piaskowo. Jest w trakcie opiniowania w Gryfinie.

- w sprawie spowalniaczy na ulicy Sportowej koło szkoły – śruby były już dokręcane i jak nie będzie można tego inaczej zrobić, to trzeba będzie wymienić, bo innego wyjścia  nie ma.

Wójt mówiąc, że na ubiegłej sesji radny Adam Ciepły prosił o kontakt z Wójtem Kozielic w sprawie prac nad jeziorem, powiedziała, że z braku czasu nie doszło do takiego spotkania, ale myśli i pamięta o tym spotkaniu.

 

Ad. 21) Wolne wnioski i sprawy różne.

Radna Halina Świst – wracając do pożaru w Tywicy powiedziała, że wie z pewnych źródeł, iż były bardzo duże problemy z gaszeniem tego pożaru. Wynikało to po pierwsze z powodu linii wysokiego napięcia, dochodzącej do tego budynku, i strażacy nie mogli lać wody. Nie było się z kim skontaktować po południu, aby wyłączyć prąd. Następna sprawa, to taka że nie było dostępu do wody. Okazało się, że gdzieś koło pana Białka stoi hydrant, ale strażacy nie byli w stanie go odkręcić, gdyż nie posiadali właściwego klucza, bo tam był wymieniony hydrant. W związku z tym radna zasugerowała sprawdzenie stanu hydrantów i zaopatrzenie straży w odpowiednie klucze.

Wójt – powiedziała, że strażacy, jak jadą do pożaru, to mają beczkowóz wody.

Radna Halina Świst – powiedziała, że tak mieli, ale tą wodę wyczerpano i szukali następnego źródła wody. Zdaniem radnej trzeba zadbać, aby na przyszłość nie zdarzyły się takie sytuacje. Na pewno powinno się sprawdzić stan, sprawność hydrantów. Ponadto radna zapytała do kogo należy budynek, taki straszak, przy parku?

Wójt – odpowiedział, że jest to gminna stodoła, która służy jako magazyn.

Radny Lubomir Niewiada – nawiązując do tematu hydrantów powiedział, że w Rożnowie był czas, kiedy niszczono hydranty z różnych względów. Hydranty zostały pourywane. Nie ma żadnego hydrantu. Jest hydrant nieczynny na owczarni i gdy kiedyś był pożar w Rożnowie, to straż nie miała skąd wziąć wody i wówczas całe gospodarstwa rolnika spaliło się. Tak więc hydrantów w Rożnowie nie ma. Są lokalizacje, gdzie hydranty były. Są trójniki, ale zaślepione.

Radny Dariusz Pyrcz – powiedział, że w Swobnicy zawalił się łącznik między zamkiem a wieżą i teraz jacyś ludzie czyszczą cegłę i składają ją na palety. Prawdopodobnie cegła ta ma być wywieziona. Radny zapytał czy może tak być zrobione?

Wójt – odpowiedziała, że jest to wynik kontroli i ustaleń z prezesem spółki. Takie jest zalecenia Konserwatora Zabytków, aby cegłę rozbiórkową oczyścić, układać na paletach i ta cegła ma być wykorzystana do ewentualnej odbudowy.

Sołtys Sołectwa Swobnica Iwona Gralak – zapytała co z ogłoszeniem, zamieszczonym w Gazecie Chojeńskiej, w sprawie zatrudnienia stróża do zamku w Swobnicy. Sołtys powiedziała, że osoby zainteresowane tą pracą dzwonią pod wskazany numer telefonu, ale nikt się nie zgłasza.

Wójt – odpowiedziała, że to chyba podane jest tylko po to, aby coś było i że coś się robi, a faktycznie nie robi się nic w tym zakresie.

Sołtys Sołectwa Parnicy Grzegorz Boć – zapytał dlaczego w WPI nie jest uwzględniony remont klubu w Parnicy? Zapytał także, co z naprawą przeciekającego dachu na tym klubie?

Wójt – odpowiedziała, że ten remont nie kwalifikuje się do inwestycji. Remont będzie wykonany jako zadanie bieżące. Natomiast, jeżeli chodzi o dach, to nie ma kto tego zrobić.

Radna Anna Miecznikowska – zapytała czy inwentaryzacja dróg została zakończona, a jeżeli tak, to u kogo może zasięgnąć informacji w tej sprawie?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że inwentaryzacja została zakończona, a kompetentnym do udzielania informacji w tej sprawie jest Mieczysław Szydełko.

Radny Grzegorz Dobrowolski – zapytał, czy będą przewidziane jakieś pieniądze na remonty kościołów, bo w Babinku cały rok przygotowują się na elewację kościoła. Radny powiedział, że są jakieś przeszkody, trudności, bo muszą być jakieś plany i projekty. Podobno ksiądz porozumiewał się z gminą i ktoś ma przygotować jakieś plany, na podstawie których ma być wykonana ta inwestycja. Radny zapytał, na jakim etapie są te plany?

Wójt – odpowiedziała, że rozmawiała z księdzem proboszczem, ale umówili się na spotkanie, do którego nie doszło. Nie wiadomo, o jakich pieniądzach mowa. W budżecie na 2009 r. na wszystkie kościoły zarezerwowano 10.000 zł.

Radny Grzegorz Dobrowolski – powiedział, że w Babinku na pewno w 2009 r. rozpocznie się remont i jakaś kwota będzie potrzebna z gminy. Radny zapytał w jakim punkcie są rozmowy z księdzem?

Wójt – odpowiedziała, że w tej chwili rozmowy są w martwym punkcie. Drugiego spotkania z księdzem nie było. Nic nie uzgodniono.

Radny Grzegorz Dobrowolski  - powiedział, że zwróci się do księdza  prośbą o zajęcie się tą sprawą. Radny dodał, że jest na kościele gzyms, który w każdej chwili może spaść. Ten popękany gzyms wisi i powinien być usunięty. Ten gzyms jest niebezpieczny. Radny zapytał czy Urząd powinien się tym zająć?

Wójt – odpowiedziała, że obiekt nie jest własnością gminy, lecz kościoła. Powiedziała także, że prawie wszystkie kościoły są w fatalnym stanie. Na dach kościoła w Kunowie potrzeba 300.000 zł. Gmina nie jest właścicielem kościołów.

Radna Marzenna Zajączkowska – zapytała na kiedy przewidziane jest zakończenie remontu drogi w Baniewicach?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że do połowy grudnia powinny być zakończone prace, a do końca roku ma nastąpić odbiór robót.

Radna Marzenna Zajączkowska – powiedziała, że zalali asfalt do mostku przy krzyżówce i dalej nic nie robią. Radna zapytała czy będzie wykonana krzyżówka?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że na tym będą zakończone prace. Dodał, że poproszono wykonawców, aby ścięto pobocza od mostku i wyrównano drogę. Na krzyżówce nic nie będzie robione, bo może  w przyszłości będzie wykonane rondo.

Radna Marzenna Zajączkowska – powiedziała, że w Baniewicach jest droga gminna za sklepem, około 8-10 metrów, od państwa Mrozów, idąc w kierunku placu zabaw. W czasie robót drogowych przesunięto chodnik i automatycznie powstała skarpa, którą trzeba ściąć. Radna poprosiła, aby pani Wójt podjechała i zobaczyła jak to wygląda. Zdaniem radnej trzeba tą skarpę zrównać, może zasypać żwirem, aby droga miała właściwy wygląd. Jest tam niebezpiecznie, bo automatycznie chodnikiem zabrali trochę drogi, poszerzyli z jednej strony, ale trzeba wyrównać od strony sklepu pana Dragana. Mieszkańcy obawiają się, że nie będą mogli przejechać z przyczepą z drewnem itp. Radna poprosiła o poprawienie tej drogi.

Wójt - odpowiedziała, że trzeba to sprawdzić na miejscu.

Radny Lubomir Niewiada – zapytał ile zapłacono za wykonanie opracowania aktualizacja „Strategii rozwoju Gminy Banie” na lata 2008-2015?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że nie pamięta dokładnie, ale chyba około 7 tysięcy zł.

Radny Lubomir Niewiada – zapytał kto dostarczał dane do tego opracowania?

Wójt – odnosząc się do opracowania aktualizacji „Strategii rozwoju Gminy Banie” na lata 2008-2015 powiedziała, że strategia  była opracowana kilka lat temu,  a teraz trzeba ją uaktualnić. Dwa miesiące były zamieszczone ogłoszenia, gdzie tylko można było, w tym wysłano do sołectw. Na tym etapie praktycznie nikt nie przyszedł, a właśnie wtedy można było złożyć wniosek, że jeżeli będą sporządzane dane dotyczące sportu w szkole, to proszę skontaktować się ze szkołami. I nie byłoby takiej sytuacji, jak dzisiaj.

Radna Halina Świst – powiedziała, że można było wysłać pismo do szkoły z prośbą o przygotowanie danych dotyczących sportu w szkołach.

Radny Lubomir Niewiada – powiedział, że póki coś takiego powstanie, dodając, iż rozumie, że są określone trudności z zebraniem materiału, ale jeżeli już jest, to przed wysłaniem, powinno się go przedyskutować, by nie było takich sytuacji jak dzisiaj. Chodzi o logikę postępowania.

Sekretarz Gminy – powiedział, że logika  była taka, iż można to było robić pół roku czy dłużej, bo nie było tu żadnych przeszkód, ale dopóki nie było Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w tym ostatecznym kształcie, to nie można było tego tematu zamknąć. Natomiast dane do strategii opracowali pracownicy Urzędu. Zostało to opracowane na bardzo wysokim stopniu ogólności.

Radny Lubomir Niewiada – powiedział, że radnym chodzi o sformułowania literackie, które powinny być lepszej kategorii.

Sekretarz Gminy – powiedział, że w tym samym czasie co państwo radni, też otrzymali materiał i też w tym samym momencie wziął do ręki i zaczął czytać. Dodał, że wniósł takie same uwagi, jak i państwo radni. Ten materiał nie został zaakceptowany przez Urząd Gminy, bo na pewno byłby w innym kształcie. Na wszystko jest za mało czasu.

Wójt – dodała, że za dużo jest zmian w przepisach. Są takie sytuacje, że jest gotowy wniosek, pozwolenie na budowę jest i okazuje się, że musi być raport o oddziaływaniu na środowisko, który musi mieć datę wydania przed datą wydania pozwolenia. Cały czas są jakieś zmiany.

Radna Marzenna Zajączkowska – powiedziała, że bardzo martwi ją krzyżówka w Baniewicach i zapytała kiedy będzie ona zrobiona?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Wojewódzkich do Koszalina o ujęcie w planie budżetowym na 2009 r. wykonanie dokumentacji i przygotowanie inwestycji, łącznie z dzieleniem działek. Gmina musi przekazać część działki, bo inaczej tej krzyżówki nie będzie można zrobić. Wstępna dokumentacja na tą inwestycję jest zrobiona i jest zaopiniowana pozytywnie, natomiast póki nie będzie uchwalonego budżetu na 2009 r., to nie wiadomo czy wejdzie do planu na 2009 r.

Radna Marzenna Zajączkowska – powiedziała, że chodzi jej o porządek, który zostawią po sobie wykonawcy remontu drogi w Baniewicach. Droga w stronę posesji, gdzie mieszka leśniczy jest bardzo rozjeżdżona i naprawdę ludzie nie mają jak przejść. Nie może to tak zostać.

Wójt – odpowiedziała, że zostało wysłane pismo do firmy, która jest głównym wykonawcą zadania, a ponadto rozmawiała na ten temat.

Sekretarz Gminy – dodał, że droga musi być poprawiona.

Sołtys Sołectwa Baniewice Jan Ryszard Storski – zwracając się do pani Wójt powiedział, że kilkakrotnie zgłaszał sprawę kanalizacji znajdującej się poza wsią, u pani Kilasińskiej i tam gdzie jest końcówka kanału. Pan Tuszyński użytkuje tam ziemię i w tamtym miejscu kanalizacja zawalona jest całkowicie. Jeżeli będą roztopy, to będą podtopienia. Druga sprawa to sprawa zaoranej drogi przez pana Tuszyńskiego. Dotychczas brak odpowiedzi w tej sprawie. Ludzie się dopominają i nie wie co odpowiedzieć. Jeżeli jest droga to powinna być droga, a nie zaorana. Sołtys dodał, że najważniejsza jest kanalizacja, bo jak będą roztopy, to będą zalania.

Radny Grzegorz Dobrowolski – wracając do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 powiedział, że w tym planie wiele zadań na Babinek nie ma. Jest w planie zadanie pn. „Nakładka asfaltowa w Babinku”, ale ta nakładka została już zrobiona w 2008 r. W roku bieżącym zapłacono 45.000 zł z budżetu gminy i na 2009 r. zostało do zapłacenia 23.000 zł i dlatego to zadanie jest w WPI. Radny powiedział, że we wniosku do budżetu gminy na 2009 r. zwracał się o ujęcie „położenie nakładki asfaltowej wraz z chodnikami na odcinku drogi gminnej w kierunku Babinek-Rożnowo” na odcinku około 350 metrów. W rozmowie z panią Skarbnik okazało się, że nie zauważyła tego punktu i może dlatego zadanie nie zostało w WPI umieszczone. Zdaniem radnego z jego wniosku jakąś inwestycję trzeba umieścić w budżecie. Plan zabaw był umieszczony w WPI już wcześniej. Nie jest to jakieś nowe zadanie. Faktycznie nowego zadania na Babinek nie ma.

Wójt – zwracając się do radnego powiedziała, że tak jak wyjaśniała na posiedzeniu komisji, nie można „zaklepać”  w planie 200 czy 300 tysięcy złotych po to, aby były na wszelki wypadek.

Radny Grzegorz Dobrowolski – powiedział, że od wniosku w sprawie zaplanowania pieniędzy na ewentualne prace na drogach powiatowych, współfinansowane z Powiatem Gryfińskim, odstępuje, ale ta droga w Babinku, której szacunkowy koszt wynosi 90.000 zł, to chyba nie jest tak duży koszt. Jest to duży koszt, ale w porównaniu z inwestycjami na 6 czy 3 miliony złotych nie jest to duży koszt.  Radny powiedział, że zastanawia go fakt dlaczego jedni muszą cały czas drążyć temat, aby coś zrobić.

Radny Adam Ciepły – poinformował, że pan radny powiatowy powiedział, że Powiat ma zamiar poszerzyć drogę powiatową na zakręcie koło cmentarza w Górnowie. Ma tam też być postawione lustro. Radny poprosił, aby gmina również interweniowała w tej sprawie.

Radna Marzenna Zajączkowska – zapytała czy interweniowano w sprawie zlikwidowania garbów na drodze w Baniewicach na odcinku od mostku do krzyżówki? Powiedziała także, że w drodze z Baniewic do Swobnicy na odcinku od krzyżówki do lasu są bardzo duże dziury. Radna zapytała czyja to droga?

Wójt – odpowiedziała, że interweniowano w sprawie garbów na drodze i wie o nich kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich, który codziennie tą drogą jeździ. Natomiast ta droga Baniewice-Swobnica jest drogą powiatową. Wójt dodała, że wszystkie drogi powiatowe wyglądają, jak wyglądają.

Radna Anna Miecznikowska – poprosiła o wykonanie melioracji w Dłusku Gryfińskim, aby wiosną boisko nie było zalewane.

Wójt – odpowiedziała, że ten problem musi poczekać do wiosny.

Radny Grzegorz Dobrowolski – wracając do sprawy dróg powiedział, że skupił się na drogach w Babinku, ale dojazd do Babinka czy od strony Steklna czy Lubanowa jest tragiczny. Radny zapytał czy gmina dopatruje się jakiegoś utrudnienia w dojechaniu do Babinka? Powiat poszerzył pobocza i okazuje się, że ze żwirowni z Lubiczyna jeżdżą samochody TIR na budowę autostrady. Jedzie Tir za Tire-em. Radny zapytał, czy oni nie powinni partycypować w kosztach naprawy zniszczonych dróg?

Wójt – odpowiedziała, że pojazdy są dopuszczone do ruchu po drogach.

Radny Grzegorz Dobrowolski – powiedział, że tak, ale gdy wozili żwir ze żwirowni w Kunowa przez Lubanowo, to byli zobowiązani dołożyć się do remontu chodnika czy drogi. Było to oczywiście dobrowolne, ale liczyli się z takim obowiązkiem, bo uszkodzili drogę. Natomiast w Babinku może trzeba zrobić zakaz ruchu pojazdów o ciężarze powyżej 8 ton i wtedy niech robią objazd. Radny powtórzył pytanie czy gmina widzi problem w dojechaniu do Babinka z Lubanowa?

Wójt – odpowiedziała, że gmina nie była na tej drodze i nic nie wiedziała o tym problemie, ale pojedzie zobaczyć ten problem. Ponadto powiedziała, że jeździ na drogi. Kilka dni temu była na drodze z Dłużyny do Parnicy. Nie można była tą drogą przejechać. Podobno dzisiaj jakaś równiarka tam chodzi i prostuje tą drogę. Została zrobiona droga Swochowo-las. Zrobiono odwodnienie, rowy, a teraz równiarka równa drogą i rowy zasypuje.

Radny Adam Ciepły – powiedział, że chyba jest jakieś prawo pozwalające na egzekwowanie tego. W Dłużynie zniszczono drogę przy wywozie buraków i chyba można wyegzekwować naprawę zniszczonej drogi przez odpowiedzialnego za jej zniszczenie. Zdaniem radnego samo wyrównanie równiarką nic nie da, bo na wierzchu będzie ziemia, która się rozmoczy. Trzeba w to miejsce nawieźć szlaki.

Wójt – odpowiedziała, że na pewno nie nawiezie, bo ma pojazdy dopuszczone do ruchu na drogach, a że drogi są takie, a nie inne, to nie jest jego wina.

Radny Adam Ciepły – zapytał, czy nie można zastosować przepisu o zajęciu pasa drogowego?

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że droga jest publiczna i to nie jest zajęcie drogi. Samochód może stać. Jeżeliby buraki zgromadzono na pasie drogowym zgromadzili buraki co innego. Wtedy byłoby zajęcie drogi.

 

Ad. 22) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12.50 zamknęła XVIII sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 33.

Protokołowała:                                                           Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                      Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-01-2009 12:19:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-01-2009 12:19:18