Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Baniach, działka nr 673/14

GN. 72241-41/08                                                                                                                            Banie 8 grudzień  2008 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr 48936 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 673/14 o powierzchni 0,3296 ha obrębu geodezyjnego Banie 2.

Nieruchomość położona jest w rejonie ul. Myśliborskiej w Baniach, w sąsiedztwie zabudowań ośrodka zdrowia i zabudowy mieszkaniowej W zasięgu nieruchomości znajduje się sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Dostęp do nieruchomości z drogi gruntowej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie w/w działki jako tereny rolnicze. Użytek gruntowy określony jest jako SRIIIb.

Cena wywoławcza -  40 200 zł

Wadium – 4 000  .

Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2009 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 7.01.2009 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr               42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 410 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz: dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Informacje dodatkowe:

1.        przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna

2.        działka porośnięta jest drzewami i krzakami; w razie konieczności dokonania ich wycinki nabywca zobowiązany będzie do wykonania jej na własny koszt i w uzgodnieniu z UG Banie

3.        uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem nieruchomości.

4.        w przypadku gdy nabywcą nieruchomości będzie osoba nie prowadząca gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

5.        wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-12-2008 10:00:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-12-2008 10:00:41