Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych w Urzedzie Gminy Banie

Zarządzenie Nr 285/08

Wójta Gminy Banie

z dnia 8 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko

podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych

w Urzędzie Gminy Banie

 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Gminy Banie.

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1ust. 2, umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr 285/08

                                                                                                           Wójta Gminy Banie z dnia 8 grudnia 2008 r.

 

                                           Wójt Gminy Banie

                     ogłasza nabór na wolne stanowisko

podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych

 w Urzędzie Gminy Banie

(wymiar – 1 etat)

 

1.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      wykształcenie wyższe;

3)      co najmniej 2-letni staż pracy;

4)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2.      Wymagania dodatkowe:

1)      podstawowa znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej;

2)      znajomość przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

3)      znajomość przepisów ustawy o własności lokali oraz ustawy o systemie oświaty;

4)      znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;

5)      znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;

6)      odpowiedzialność, komunikatywność;

7)      rzetelność, obowiązkowość, sumienność;

8)      uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn).

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie i rozpatrywanie spraw dotyczących:

a)      ewidencji zasobów mieszkaniowych;

b)      zarządu nieruchomościami zabudowanymi;

c)      wymiaru czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe;

2)      prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;

3)      prowadzenie spraw przekwaterowań i zamiany lokali mieszkalnych;

4)      realizacja wyroków sądowych w sprawach lokalowych oraz spraw dotyczących samowoli lokalowych;

5)      prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi;

6)      prowadzenie spraw związanych z powstaniem wspólnot mieszkaniowych;

7)      reprezentowanie Wójta na zebraniach wspólnot mieszkaniowych;

8)      nadzorowanie zarządu nieruchomościami w zakresie właściwego wykorzystania lokali mieszkalnych i socjalnych;

9)      opracowanie projektów programów gospodarczych dotyczących mieszkalnictwa                              i koordynacja w zakresie ich realizacji;

10)   udział w opracowaniu Planu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy;

11)   prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dla uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

4.      Wymagane dokumenty:

1)      życiorys (CV);

2)      list motywacyjny;

3)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

5)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6)      kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

9)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku                       ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych;

10)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;

11)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Banie,        ul. Skośna 6, pokój nr 15 (Sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Gminy Banie w terminie do dnia                        22 grudnia 2008 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Banie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie (www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 08-12-2008 14:32:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 08-12-2008 14:32:51