Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XVII/08

XVII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 21 października 2008 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach w godz. 10.10 – 12.50.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 10.10 otworzyła XVII sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych, pracowników Urzędu Gminy Banie, na czele z panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, panie i panów sołtysów oraz pozostałych gości.

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady oświadczyła, że aktualnie  w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Na wniosek Przewodniczącej Rady, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Lidię Tumłowską na sekretarza obrad, która uprzednio wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem XVII sesji Rady, Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. Wniosków o zmianę w porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem następującego porządku obrad XVII sesji:

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady.

3)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

4)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

5)     Interpelacje i zapytania radnych.

6)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. (druk nr 210).

7)     Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze (druk nr 211).

8)     Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach (druk nr 212).

9)     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach (druk nr 213).

10) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Banie (druk nr 214).

11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały (druk nr 215).

12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 216).

13) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 217).

14) Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przekazanie na własność gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (druk nr 218).

15) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Banie (druk nr 219).

16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w kierunku budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Banie oraz zawieranie umów w tym zakresie (druk nr 220).

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Banie (druk nr 221).

18) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19) Wolne wnioski i sprawy różne.

20) Zakończenie sesji.

 

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła porządek obrad XVII sesji Rady:

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

 

Ad. 2) Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu XVI sesji Rady odbytej w dniu 22 września 2008 r.?

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” - przyjęła protokół Nr XVI/08 sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 30 lipca 2008 r., bez zastrzeżeń.

 

Na sesję przybyła radna Anna Miecznikowska. Liczba radnych biorących udział w sesji wynosiła 14.

 

Ad. 3) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Wójt poinformowała, że na XVI sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 22 września 2008 r. Rada podjęła 11 uchwał. Uchwały przesłano w ustawowym terminie do organów nadzoru tj. do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Podjęte były następujące uchwały:

1)      Nr XVI/169/08 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany „Strategii rozwoju Gminy Banie” na lata 2008-2015,

2)      Nr XVI/170/08 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,

3)      Nr XVI/171/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baniach,

4)      Nr XVI/172/08 w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Banie (uchwała ta podlega uchyleniu, gdyż  określenie regulaminu cmentarzy komunalnych nie należy do właściwości rady gminy, lecz do właściwości wójta),

5)      Nr XVI/173/08 w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Banie (zmianie podlega zapis uchwały dotyczący publikacji, gdyż uchwała ta nie podlega publikacji na zasadach i w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego),

6)      Nr XVI/174/08 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych,

7)      Nr XVI/175/08 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,

8)      Nr XVI/176/08 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości,

9)      Nr XVI/177/08 w sprawie udzielenia upoważnienia przez Radę Gminy dla Wójta Gminy Banie do podpisania umowy partnerskiej,

10)  Nr XVI/178/08 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady,

11)  Nr XVI/179/08 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady.

Uchwały wcielono w życie.

Następnie Wójt złożyła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 5) Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 17 października br. odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady w celu zaopiniowania projektów uchwał skierowanych pod obrady dzisiejszej sesji.

 

Ad. 5) Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Teresa Gała zgłosiła, że sołtys Sołectwa Kunowo powiedział, iż nie ma znaków oznaczających miejscowość Kunowo. Znaków nie ma ani z jednej ani z drugiej strony miejscowości. Radna poprosiła zajęcie się tą sprawą.

W odpowiedzi Sekretarz Gminy poinformował, że Starostwo Powiatowe ma zorganizować wiosną przyszłego roku kompleksową wymianą znaków na drogach w powiecie gryfińskim.

Radny Lubomir Niewiada zapytał o możliwość dokończenia budowy chodnika w Rożnowie, o czym mówił w sposób szczegółowy na posiedzeniu komisji Rady.

Radna Anna Miecznikowska mówiąc, że ostatnio pytała o inwentaryzację dróg gminnych, ponownie zapytała czy inwentaryzacja ta została skończona?

Wójt odpowiedziała, że inwentaryzacja jeszcze trwa.

Radna Anna Gałka mówiąc, że ostatnio informowała o weryfikacji boiska w Lubanowie powiedziała, że ma protokół z tej weryfikacji, z którego wynika czego brakuje, co jest najpotrzebniejsze. Radna powiedziała, że oczywiście zdaje sobie sprawę, że wszystkiego nie można zrobić, ale protokół kończy się stwierdzeniem, że brak reakcji gminy na wymienione w protokole uwagi do końca sezonu 2008/2009 spowoduje cofnięcie licencji dla klubu. Radna powiedziała, że oczywiście nie musi mówić, że jest to w zasadzie jedyna rzecz, z rodzaju tych kulturalnych, która jest w Lubanowie. Radna powiedziała, że protokół może dać do skserowania.

Radna Teresa Gała zapytała czy władze gminy popierają  stowarzyszenia, czy nie, bo okazuje się, że jeden członek stowarzyszenia powiedział, że stowarzyszenie chciało zrobić projekt inwestycyjny, a włodarze gminy nie poparli tego projektu?

Wójt odpowiedziała, że nic nie wie o tym, pytając kto tak powiedział?

W odpowiedzi radna Teresa Gała poinformowała, że radny Adam Ciepły. Radna dodała, że podobno stowarzyszenie sportowe chciało zrobić projekt inwestycyjny i okazało się, że władze nie poparły tego.

Sekretarz Gminy powiedział, że pierwszy raz o tym słyszy dodając, że wszystkie organizacje są wspierane.

Wójt powiedziała, że stowarzyszenia są popierane, jak na przykład stowarzyszenie z Piaseczna. Pomagano przy projekcie na miarę możliwości.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że szkoda iż nie ma radnego Adama Ciepłego.

 

W tym momencie na sesję przybył radny Adam Ciepły. Liczba radnych biorących udział w sesji wynosiła 13.

 

Przewodnicząca Rady zwracając się do radnego Adama Ciepłego powiedziała, że padło pytanie pod adresem Wójta i Sekretarza Gminy czy popierają stowarzyszenia, bo podobno stowarzyszenie sportowe chciało zrobić projekt  inwestycyjny i nie zostało to poparte przez włodarzy gminy.

Radny Adam Ciepły odpowiedział, że zapytał się kiedyś na sesji bądź komisji, czy jeżeli stowarzyszenie starałoby się o jakieś finanse, czy gmina zapewniłaby 10-20 % udziału własnego i wtedy pani Wójt odpowiedziała, że nie ma może tego zagwarantować.

Wójt odpowiedziała, że wszystko zależy od Rady Gminy.

Radny Adam Ciepły powiedział, że otrzymał odpowiedź, że nie ma takiej możliwości

Wójt powiedziała, że na pewno nie odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, jeżeli stowarzyszenie składa wniosek.

Radny Adam Ciepły powiedział, że pani Wójt odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości by zagwarantowała pieniądze na udział w wysokości 10-20 %.

Wójt powtórzyła, że zależy to od Rady Gminy. Jest to decyzja Rady Gminy.

Radny Adam Ciepły powiedział, że wie o tym, ale sam nie znajdzie takich pieniędzy w budżecie. Natomiast, jeżeli Wójt i Skarbnik Gminy zaproponuje przekazanie na przykład 10.000 zł na rzecz określonego stowarzyszenia, to Rada zagłosuje na tak lub na nie.

Wójt powiedziała, iż sądzi, że przegłosuje na tak.

Radny Adam Ciepły kontynuując wypowiedź powiedział, że dlatego dzisiaj chciałby złożyć wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy pewnej kwoty na udział własny dla organizacji pozarządowych, gdy te będą chciały realizować jakiś projekt.

Wójt powiedziała, że zawsze można znaleźć jakieś pieniądze w budżecie gminy, ale na pewno nigdy nie powiedziała, że definitywnie nie znajdziemy pieniędzy, czy nie pomożemy.

Radny Adam Ciepły powiedział, że pani Wójt powiedziała, że nie gwarantuje, iż będzie taki udział.

Radny Lubomir Niewiada zwracając się do radnego Adama Ciepłego zapytał, jak można gwarantować, jak się nie wie na co pieniądze mają być przeznaczone i w jakiej wysokości?

Radny Adam Ciepły odpowiedział, że powiedział po prostu, iż Urząd Gminy nie gwarantuje pieniędzy.

Radny Lubomir Niewiada powiedział, że to nie znaczy, iż jest odmowa.

Wójt powiedziała, że zawsze można wystąpić z odpowiednim wnioskiem i nawet, jakby taki wniosek schowała do szuflady, to jest Rada. Nic nie ma do ukrycia.

Radny Adam Ciepły powiedział, że powiedział tylko, że Urząd Gminy nie gwarantuje udziału własnego.

Wójt powiedziała, że wręcz odwrotnie, bo jak rozmawiała ze stowarzyszeniami, to mówiła, że na wkład własny gmina pomoże.

Radny Adam Ciepły powiedział, że to jest różnica, ale wówczas, gdy pytał o zapewnienie wkładu własnego, to pani Wójt powiedziała, że nie gwarantuje wkładu własnego. Radny powiedział, że otrzymał wtedy taką odpowiedź. Kontynuując wypowiedź radny zapytał czy w budżecie gminy można zapisać jakąś kwotę na wkład własny dla organizacji pozarządowych, gdy te będą chciały zrealizować jakiś projekt?

Wójt powiedziała, że trzeba złożyć wniosek w tej sprawie i wniosek musi wejść do budżetu.

Radny Dariusz Pyrcz zapytał:

- czy są planowane i jakie inwestycje na następny rok na szkołę w Swobnicy,

- gdzie jest syrena z rozebranej stodoły w Swobnicy,

- co z obiecanymi krzesłami do Swobnicy,

- czy planowane jest wykonanie miasteczka ruchu drogowego w Swobnicy,

- jaka będzie wykonana droga w Swobnicy,

- co z podłączeniem światła do szatni w Swobnicy?

Radny Adam Ciepły powiedział, że jest po rozmowie w Kozielicach w sprawie turnieju samorządowców i Wójt Kozielic poprosił go o przedstawienie na sesji Rady Gminy Banie sprawy możliwości wspólnego wykonania z ich gminą, gminą Banie i Nadleśnictwem mola nad jeziorem Piaseczno. Do tego jeziora prowadzi droga lipowa. Planowane jest wykonanie tam nowego mola. Pytanie było czy byłaby chęć?

Wójt odpowiedziała, że chęci są zawsze, ale jak przychodzi do szczegółów są problemy. Należy sprawdzić czyje to jezioro i inne sprawy.

Radny Adam Ciepły powiedział, że jezioro jest leśne, ale korzystają z niego mieszkańcy obu gmin. Dodał, że nie wie, jakie potrzebne byłyby pieniądze.

Wójt odpowiedziała, że porozmawia w tej sprawie z Wójtem Kozielic, a jeżeli chodzi o turniej, to jest za i dodała, że zawsze popiera takie inicjatywy.

Radny Adam Ciepły dodał, że jeszcze mówiono, aby obie gminy zwróciły się do Nadleśnictwa w sprawie wykonania odcinka drogi przez las.

Radna Halina Świst mówiąc, że pani Wójt w swoim sprawozdaniu wspomniała o Międzynarodowym Centrum Turystyki, Sportu i Kultury w Baniach, poprosiła o bliższe informacje na ten temat. Następnie radna powiedziała, że w dniu 18.02.2008 r. na sesji  Rada przyjęła regulamin wynagradzania nauczycieli. W § 31 regulaminu mowa jest o nadawaniu tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Bańskiej Oświaty” i w związku z tym radna zapytała czy były na ten temat jakieś rozmowy? Czy ktoś występował o taki tytuł? O przyznanie tytułu dla nauczyciela wnioskuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora – Wójt. Radna zapytała także czy ktoś sprawdza kto spełnia kryteria przyznania takiego tytułu?

Wójt odpowiedziała, że nikt nie wystąpił o nadanie tytułu. Dodała także, że przygotowywana jest poprawka regulaminu, bo jest niedopracowany.

Radna Halina Świst powiedziała, że dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubanowie spełnia kryterium. Następnie radna zapytała, mówiąc jednocześnie, że nie chodzi o nią, bo nie spełnia warunku, co w przypadku nauczyciela, który odszedł na emeryturę, a spełniał kryteria przyznania tytułu?

Wójt powiedziała, że sprawa jest znana i chyba na następną sesje Rady będzie przygotowana w tym zakresie zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Radny Dariusz Pyrcz podniósł sprawę dotyczącą autobusu szkolnego, to jest zapytał czy autobus szkolny może zatrzymywać się tylko koło szkoły. Na początku wsi Swobnica jest przystanek na żądanie dla autobusów liniowych PKS. Kierowca autobusu szkolnego pan Majewski, nie chce zatrzymywać się na tym przystanku. Staje dopiero koło szkoły i dzieci, które mieszkają na początku wioski muszą wracać pieszo, nawet w czasie deszczu, a panu Majewskiemu ciężko zatrzymać się na przystanku na początku wsi. Radny zapytał czy autobus szkolny może się tam zatrzymać czy nie?

W sprawie kierowcy Majewskiego zabrała głos także radna Anna Gałka, która powiedziała, że kierowca Majewski to jest jakieś nieporozumienie. Radna powiedziała, że ostatnio po ośmiu lekcjach wyrzucił z autobusu dwoje uczniów z Lubanowa, w tym niepełnosprawnego chłopca, bo nie mieli legitymacji. Pan Majewski zna te dzieci, bo jest z Lubanowa. Rodzice musieli jechać po dzieci.

Sekretarz Gminy powiedział, że kierowca nie miał prawa tak zrobić. On odpowiada za transport, a za dzieci opiekunki zatrudnione przy dowozie dzieci.

Sołtys Sołectwa Tywica Joanna Kamińska powiedziała, że opiekunki boją się tego kierowcy.

Wójt powiedziała, że problem z dowozami szkolnymi, a głównie z zatrzymywaniem się i przystankami, jest w każdej miejscowości. W związku z tym planuje rano przejechać się autobusem szkolnym, aby zobaczyć jak odbywają się dowozy. W miejscowości Piaseczno dzieci wsiadają w trzech miejscach. Kierowca autobusu ma 2 minuty na przejazd przez Piaseczno. Gdzie jest bezpieczeństwo w tym momencie?  Trudno wymagać. Dzieci dojeżdżają autobusami szkolnymi i autobusami liniowymi. W Baniewicach jest taka sama sprawa. Nie ma praktycznie miejsca na zatrzymywanie. Podobnie jest w Rożnowie. Dobrze, że ktoś pozwolił wjechać na swój ogródek czy na podwórko, ale autobus jest duży i musi zachować zasady bezpieczeństwa. Nie ma zatoczek. W Baniewicach jest remont dróg i nie zgodzono się na zatoczkę przy sklepie. W związku z tym będzie problem, bo jeżeli będą przebudowywać rondo, to przystanek tam zniknie. Trzeba gdzieś umieścić zatoczkę.

Radny Grzegorz Dobrowolski powiedział, że w czasie wakacji br. był u pana Grzybowskiego i zapytał go o prywatne przewozy. Pan Grzybowski wówczas odpowiedział, że do 15 sierpnia postara się złożyć do gminy jakieś pismo w sprawie współpracy w zakresie przewozów linią prywatną, bo jest zainteresowany terenem gminy Banie. Radny zapytał czy wpłynęło pismo w tej sprawie od pana Grzybowskiego?

Wójt odpowiedziała, że nie przypomina sobie aby wpłynęło takie pismo, ale jest to do sprawdzenia.

Radny Grzegorz Dobrowolski powiedział, że być może pan Grzybowski wycofał się z tego zamiaru. Planował aby od września uruchomić prywatną linię przez Babinek. Z rozmowy z nim wynikało, że chciałby podstawić nieduże busy, które dowoziłyby ludzi do Bań a z Bań kursowałby większy bus na przykład do Szczecina, Pyrzyc. Radny powiedział, że takie były rozmowy. Zapewniał, że do 15 sierpnia pismo wpłynie, bo był zainteresowany uruchomieniem prywatnych przewozów, ale być może zmienił plany.

Radna Anna Miecznikowska powiedziała, że swego czasu prosiła aby autobus jeżdżący o godz. 11.25  z Bań odo Piaseczna i Górnowa, jeździł do Dłuska Gryfińskiego. Z otrzymanego pisma z PKS wynikało, że autobus będzie jeździł, ale nie wiedzieli od kiedy. Do tej pory nic  się w tym kierunku nie dzieje. Pismo z PKS  radna otrzymała w marcu. Chodzi tylko o 2 km dalej, bo autobus do Górnowa jeździ.

Wójt powiedziała, że sytuacja w PKS nie jest najciekawsza

Radny Adam Ciepły zapytał czy coś się dzieje w sprawie działki w Dłużynie? Dodał, że miały być przejęte 2 działki.

Radna Teresa Gała powiedziała, że sołtys Kunowa pytał co się dzieje z działkami w Kunowie pod plac zabaw. Ponadto radna mówiąc, że widziała, iż robiona jest droga do Piaseczna, zapytała czy cała droga będzie remontowana?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że do zakrętu.

Radna Teresa Gała zapytała czy przy okazji mogliby podjechać i zrobić wjazd przy Skotnikach? Bardzo niebezpiecznie się stamtąd wyjeżdża, bo trzeba wyjechać z impetem.

Sekretarz Gminy poinformował, że wczoraj rozmawiał i dowiedział się, że praca jest przyśpieszona o 2 lata, bo o to występowała pani Wójt. Teraz jest tam ekipa i bardzo szybko wykonują tą pracę i przechodzą na następną pracę. Pobocza i zatoczki będą robić później własnymi siłami. Na razie kładą asfalt.

Radny Adam Ciepły mówiąc, że zwróciła się do niego jedna osoba w sprawie wznowienia granicy drogi gminnej od ulicy do państwa Durasiewicz. Jest tam problem, bo droga do ich domu kończy się im, gdyż droga jest zaorywana, mają problem z sąsiadem. Okazuje się, że ta działka nie jest własnością sąsiada. Jest to droga do Dłużyny. Radny powiedział także, że drugi sąsiad pan Sztoban chciał wyczyścić rów od jego posesji i dalej. Inny sąsiad nie pozwolił tego robić. W związku z tym zaczyna się robić problem, bo tam przebiega kanalizacja burzowa. Dalsze odcinki są czyszczone, a ten odcinek nie jest czyszczony, bo jeden sąsiad nie pozwala wejść i wyczyścić. Robi się tragedia z rowami.

Radna Teresa Gała dodała, że z tyłu jest wyczyszczone, a z przodu nie.

Radna Anna Gałka zgłosiła gorący problem z Lubanowa, a mianowicie potrzebę wykonania 30 metrów chodnika w zasadzie w centrum miejscowości (p. Sekretarz Gminy wie, w którym miejscu), przy alei lipowo-kasztanowej. Zostało tam do wykonania 30 metrów chodnika. Jest chodnik, ale nie można po nim chodzić. Ludzie chodzą drogą. Druga sprawa to chodzi o postawienie chociaż jeden lampy w tej alei lipowo-kasztanowej. Jest tam bardzo ciemno i nie można wieczorem trafić do domu. Jest to na wysokości śmietników naprzeciw bloków osiemnastorodzinnych. Ponadto nie został także zrobiony kawałek chodnika w stronę Meksyku Jest miejscu, gdzie widać, że kiedyś był tam chodnik, ale ludzie nie chodzą po nim, bo nie można nim chodzić, gdyż jest bardzo zniszczony. Ludzie generalnie chodzą drogą.

Radna Anna Miecznikowska zadała pytanie odnośnie melioracji. Radna powiedziała, że w kwietniu było bardzo dużo wody i w związku z tym były problemy w Dłusku. Część została oczyszczona i chyba nieudolnie. Dalszą część zostawiono i jak przyjdzie mokra wiosna znowu wszyscy będą pływać. Radna zapytała kto powinien czyścić główny rurociąg? Czy rolnik, na którego polu rurociąg się znajduje, czy spółka? Czyj to jest obowiązek?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że jeżeli rów jest odkryty, to czyści właściciel gruntu, a jeżeli zakryty – właściciel rowu. Cieki główne, które są we władaniu marszałka województwa, są własnością Skarbu Państwa. W tym roku będzie zakończony proces przejmowania rowów przez gminę. Trzeba sprawdzić stan władania rowu. W Dłusku trzeba zacząć czyszczenie do strony jeziora, bo trzeba oczyścić odpływ.

Radna Anna Miecznikowska zapytała kto powinien oczyścić rowy, w tym główny rurociąg?

Wójt odpowiedziała, że z reguły czyszczą właściciele gruntów.

Radna Anna Miecznikowska powiedziała, że powiedziano jej, iż podobno głównego rurociągu nie może czyścić właściciel gruntu, tylko rowy boczne.

Wójt odpowiedziała, że jeżeli ciek należy do Urzędu Marszałkowskiego, to nie można go ruszać.

Radna Anna Miecznikowska powiedziała, że jeżeli rolnik go nie oczyści, to wszystkich dookoła zaleje.

Wójt odpowiedziała, że w pilnych sytuacjach interweniuje gmina.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że trzeba sprawdzić stan władania.

Radna Anna Miecznikowska powiedziała, że w Dłusku Gryfińskim kosz do segregacji odpadów został zabrany miesiąc temu i do tej pory go nie ma. Radna zapytała czy ten kosz będzie z powrotem postawiony?

Wójt odpowiedziała, że każdy musi mieć podpisaną umowę na odbiór śmieci i kosz na segregację odpadów nie będzie postawiony, bo wszyscy nosili śmieci i wszystkie śmieci. Odbiór tych śmieci kosztuje nas wszystkich. Gmina za to płaci. Dlaczego gmina ma płacić za czyjeś śmieci?

Radna Anna Miecznikowska powiedziała, że w innych miejscowościach są takie kosze.

Wójt odpowiedziała, że teraz nie ma. Były przez parę miesięcy tytułem próby, aby ludzie nauczyli się segregacji. Podmiot, z którym zawarta jest umowa na odbiór śmieci, zapewnia worki do segregacji odpadów.

Sekretarz Gminy dodał, że ten typ koszy do segregacji, który funkcjonował, nie sprawdza się, bo po otwarciu klapy kosza można włożyć wszystkie śmieci i segregacja jest bez sensu, bo w koszy są wszystkie śmieci, to jest komunalne z odpadkami.

Radna Marzenna Zajączkowska poprosiła, aby w budżecie gminy na rok przyszły zaplanować założenie lamp na drodze do osiedla w Baniewicach. Radna byłaby zadowolona, gdyby w przeciągu dwóch lat sprawa została załatwiona.

Radny Adam Ciepły poprosił, aby zwrócić się do Zarządu Dróg, aby w Parnicy zrobili pobocza. Jest tam bardzo duże natężenie ruchu i nie ma miejsca dla pieszych.

Ponadto radny powiedział, że na drodze między Piasecznem a Tetyniem jest jedno bardzo niebezpieczne miejsce, a mianowicie na zakręcie. W miejscu tym samochód nie zjedzie na pobocze, bo jest bardzo wysoka skarpa i jakby jechał z naprzeciwka TIR, to samochód nie zjedzie na pobocze, bo przez skarpę nie można. Może dojść do tragedii.

Następnie radny spytał czy Powiat ma chęć wyciąć krzaki na drodze do Górnowa?

Wójt odpowiedziała, że ma, z tym że dadzą pieniądze na to, tylko u nas trzeba wyłonić ekipę do wykonania tych prac. Wójt poinformował także, że rozmawiała także z Torbenem Matsenem. Ma on w ciągu najbliższych tygodni otrzymać maszynę do ścinania i rozdrabniania krzewów. Wójt dodała także, że Starosta mówił, iż przy drogach jest problem własności. Mają z tym jakieś problemy.

Radny Adam Ciepły powiedział, że drzewa są już nad asfaltem. Są to krzaki i gdy samochód tam przejeżdża, to ma zdrapywany lakier z karoserii.

Wójt powiedziała, że jakby pan Torben Matsen miał maszynę do ścinania krzaków, to lepiej byłoby z niej skorzystać.

Radna Teresa Gała zapytała czy i Dłużyna byłaby od razu robiona? Wójt odpowiedziała twierdząco.

Radny Adam Ciepły dodał, że i w Górnowie na zakręcie koło cmentarza jest bardzo niebezpiecznie, bo jest słaba widoczność.

Radna Teresa Gała powiedziała, że w Piasecznie na zakręcie koło cmentarza jest podobnie.

Radna Marzenna Zajączkowska zapytała czy radar, na który gminy się składały, został zakupiony?

Wójt odpowiedziała, że pieniądze nie zostały jeszcze przekazane.

 Radna Marzenna Zajączkowska powiedziała,  że w Baniewicach jest remont drogi i mimo że są roboty drogowe, samochody TIR jeżdżą bardzo szybko, bez żadnych ograniczeń.

Wójt powiedziała, że w tej sprawie zostało wysłane pismo do policji o szczególne zwrócenie uwagi na te pojazdy w Baniewicach, Tywicy i  Piasecznie.

Radny Grzegorz Dobrowolski zapytał czy wpływające pisemne interpelacje powinny być odczytane na sesji Rady, gdyż złożył interpelację i nie otrzymał odpowiedzi.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że z treści jej wynika, że nie powinna to być interpelacja tylko wniosek do budżetu. Wnioski są zbierane i przy opracowywaniu projektu budżetu będą rozpatrywane.

Radny Grzegorz Dobrowolski przyjął powyższe do wiadomości.

Radna Marzenna Zajączkowska zapytała, w którym miejscu będzie usytuowana zatoczka w Baniewicach, skoro nie może być przy sklepie?

Wójt odpowiedziała, że będzie opracowany projekt ruchu przez Baniewice. Wszędzie zaczyna robić się kłopot, bo autobus powinien mieć miejsce na objazd, a prawie nigdzie nie ma takiego miejsca. W Rożnowie też nie ma.

Radna Anna Miecznikowska powiedziała, że prosiła wcześniej o wyrównanie placu koło remizy strażackiej w Dłusku Gryfińskim. Jest to plac gminny i podobno ma stanąć na nim nowy plac zabaw. Plac jest bardzo nierówny. Gmina nie jest w stanie go wyczyścić i aby mieszkańcy sami mogli go kosić kosiarką rotacyjną, teren musi być równy. Na tym terenie jest też mnóstwo kamieni. Gdyby teren był wyrównany, sołectwo we własnym zakresie zadbałoby o jego estetykę i środek miejscowości wyglądałby schludnie.

Wójt odpowiedziała, że sprawę rozpozna. Sekretarz Gminy dodał, że jest duży problem z wykonawstwem.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 11.00 do 11.20. Po przerwie wznowiła obrady.

 

Ad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r. (druk nr 210).

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r., stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, odczytała Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/180/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r., która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze (druk nr 211).

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, odczytała Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/181/08 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 8) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach (druk nr 212).

Projekt uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Projekt stanowi o odwołaniu z dniem 27 października 2008 r. Lucyny Tołyż ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach z uwagi na przejście na emeryturę.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny Adam Ciepły zapytał czy było dużo udzielanych ślubów na przykład w roku bieżącym? Wójt odpowiedziała, że sprawdzi i odpowie.

Innych pytań nie było.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/182/08 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 9) Podjęcie uchwały w sprawie nadania powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach (druk nr 213).

Projekt uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Projekt uchwały stanowi o powołaniu Agnieszki Szewe na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach od dnia 28 października 2008 r.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

W związku z tym, że na kierownika USC powołuje się Agnieszkę Szewe, dotychczasową pracownicę sekretariatu Urzędu Gminy, radna Anna Miecznikowska zapytała kto będzie pracował w sekretariacie Urzędu Gminy?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że na to stanowisko będzie ogłoszony nabór.

Innych pytań nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/183/08 w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 10) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Banie( druk nr 214).

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/184/08 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały (druk nr 215).

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy. Projekt stanowi o uchyleniu uchwały Nr XVI/172/08 Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2008 r. w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Banie. Uchwała ta podlega uchyleniu, gdyż określenie regulaminu cmentarzy komunalnych nie należy do właściwości Rady Gminy, lecz do właściwości Wójta.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/185/08 w sprawie uchylenia uchwały, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 216).

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Projekt uchwały dotyczy lokalu nr 6 położonego w budynku nr 1 w Swobnicy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października został i zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radna Anna Miecznikowska, która zapytała o szacunkową cenę tego lokalu?

Wójt odpowiedziała, że wyceny jeszcze nie ma i trudno jest powiedzieć jaką uzyska się cenę w przetargu.

Innych pytań nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/186/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  lokalu mieszkalnego, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych (druk nr 217).

            Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radny Adam Ciepły zapytał czy w przypadku zawierania kolejnych umów dzierżawy podwyższana jest wysokość czynszu, bo agencja przedłużając każdą dzierżawę zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu na przykład o 20%.

Wójt odpowiedziała, że w umowie jest zapis dający prawo podwyższania czynszu i z reguły czynsz wzrasta.

Innych pytań nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/187/08 w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 14) Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przekazanie na własność gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (druk nr 218).

Projekt uchwały w sprawie wniosku o przekazanie na własność gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Projekt uchwały stanowi, aby wystąpić z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o przekazanie na własność gminy Banie gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym gminy, a stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek:

1)      obrębu Lubanowo:

a)  nr 280 o powierzchni 3,41 ha,

b)  nr 268 o powierzchni 5,36 ha

opisanych w KW nr SZ1Y/00052557/4;

2)      obrębu Tywica – nr 109 o powierzchni 3,18 ha, opisanej w KW nr SZ1Y/00052557/4;

3)      obrębu Swobnica:

a)  nr 707/1 o powierzchni 0,9628 ha,

b)  nr 707/2 o powierzchni 0,2329 ha,

c)  nr 707/4 o powierzchni 0,3076 ha,

d)  nr 707/5 o powierzchni 0,2808 ha

opisanych w KW nr SZ1Y/00057345/1;

4)      obrębu Banie 4:

a)  nr 1082 o powierzchni 0,5883 ha,

b)  nr 1087 o powierzchni 0,2147 ha 

opisanych w KW nr SZ1Y/00057346/7.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/188/08 w sprawie wniosku o przekazanie na własność gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 15) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Banie (druk nr 219).

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 23 do niniejszego protokołu, odczytał Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/189/08 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w kierunku budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Banie oraz zawieranie umów w tym zakresie (druk nr 220).

            Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w kierunku budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Banie oraz zawieranie umów w tym zakresie, stanowiący załącznik nr 25 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został zaopiniowany pozytywnie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radna Anna Miecznikowska zapytała czy jeśli zostanie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego i okaże się, że wiatraki mają stanąć na przykład na polu, którego właścicielem jest agencja, to czy rolnik, które je do tej pory uprawia, nie będzie mógł kupić pola od agencji?

Sekretarz Gminy powiedział, że procedura jest następująca: agencja przed każdą sprzedażą występuje do gminy z zapytaniem czy jest aktualny na plan na daną działkę lub czy jest prowadzona procedura planistyczna. Wtedy udzielana jest odpowiedź na przykład: jest plan i na danej działce jest przewidziana budowa wiatraków. Wtedy agencja może zwiększyć cenę poprzez to, że działka może pełnić taką rolę.

Wójt powiedziała, że wchodzi następna firma, która chciałaby budować farmy wiatrowe.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/190/08 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań w kierunku budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Banie oraz zawieranie umów w tym zakresie, która stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Banie (druk nr 221).

            Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Banie, stanowiący załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Projekt stanowi o wprowadzeniu następujących zmian w Statucie Gminy Banie:

1) w § 56 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. W pozostałych komisjach rady gminy zastępcę przewodniczącego komisji wybiera komisja spośród swoich członków.

3. Zastępca przewodniczącego komisji wykonuje zadania przewodniczącego pod jego nieobecność.”;

2) po § 60 dodaje się § 60a w brzmieniu:

            „§ 60a. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, które zwołuje  przewodniczący jednej z komisji w porozumieniu z przewodniczącymi pozostałych komisji rady gminy.

            2. Wspólne posiedzenie komisji prowadzi jeden z przewodniczących komisji wybrany na tym posiedzeniu.

            2. Głosowanie na wspólnym posiedzeniu komisji odbywa się łącznie.”.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany i opiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17 października 2008 r. i został zaopiniowany pozytywnie, z wprowadzoną autopoprawką do § 60a ust. 1. Przed autopoprawką § 60a ust. 1 brzmiał:

„Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, które zwołuje  Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych w porozumieniu z przewodniczącymi pozostałych komisji rady gminy.”.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XVII/191/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Banie, która stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, która trwała od 11.52 do 12.08. Po przerwie wznowiła obrady.

 

Ad. 18) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt udzieliła odpowiedzi, jak niżej, na pytania zadane na posiedzeniu komisji Rady w dniu 17 października 2008 r. i na bieżącej sesji, jak w 5. punkcie porządku obrad:

- radnemu Dariuszowi Pyrcz w sprawie syreny w Swobnicy – w Swobnicy nie ma Ochotniczej Straży Pożarnej. Syrena była własnością Nadleśnictwa. Nadleśnictwo rozbierało stodołę i zabrało syrenę.

- radnej Marzennie Zajączkowskiej w sprawie domu w Baniewicach – jest to własność prywatna i trwa postępowanie spadkowe,

- radnemu Dariuszowi Pyrcz w sprawie doprowadzenia zasilania energetycznego – Wójt przeczytała następujące wyjaśnienia ENEA Stargard Szczeciński:

„Okazało się, że po zmarłym ojcu nie dokonano postępowania spadkowego. Spadkobiercami są jeszcze brat i siostra. Po naradzie z rodzeństwem pan przysłał oświadczenie, że nie wyraża zgody na ułożenie linii kablowej na ich działce. Ponownie zwróciliśmy się do przedstawiciela Urzędu Gminy oraz radnego o pomoc w dalszych skomplikowanych pertraktacjach. W rezultacie uzyskaliśmy nowe oświadczenie, jako jednego użytkownika działki nr 572 na ułożenie kabla. Ten dokument okazał się niewystarczający, aby podpisać przez kompetentną osobę oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i złożenia wniosku przez projektanta o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Obecnie trwają starania z ponownym zaangażowaniem w/w osób w celu uzyskania jeszcze oświadczeń od rodzeństwa użytkownika działki. Otrzymaliśmy informację od  Józefa Gurdały, że wkrótce uzyskamy brakujące dokumenty. W obecnej sytuacji szacujemy, że przekazanie projektu do realizacji będzie możliwe w okresie 6 tygodni od czasu uzyskania brakującego dokumentu.”,

- radnej Halinie Świst w sprawie Międzynarodowego Centrum Turystyki, Sportu i Kultury w Baniach – gmina otrzymała informację, że jeszcze przyjmowane są jeszcze projekty do INTERREG. W transgranicznym planie działania, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, może udałoby się pozyskać jakieś pieniądze z INTERREG na remont GOKiS-u, ale w nazwie musi być wyraz „międzynarodowy” i trzeba wykazać transgraniczność projektu. Dlatego napisano, że jest to centrum międzynarodowe. Podkreślono, że zbiegają się szlaki piesze i rowerowy. Prowadzi także szlak konny. 2 czy 3 razy w roku oni tutaj jadą. Myśli się o jeziorze, o jakimś spływie kajakowym. Planuje się uratowanie miejscowej sali kinowej. Można byłoby organizować na skalę przygraniczną jakąś wymianę czy jakieś pokazy filmowe turystycznie czy jakiś przegląd zorganizować. Trochę może ta nazwa na wyrost, trochę za szumnie, ale jest taka potrzeba. Wójt powiedziała, że gminie Banie brakuje partnera, ale ostatnio na spotkaniu grupy w transgranicznym planie działania w Trzcińsko Zdroju pani, które pracuje tam przy tym projekcie obiecała pomóc gminie w znalezieniu partnera. W INTERREG są na przykład takie warunki, jak: wspólne finansowanie, partnerzy muszą realizować takie same zadania, wymiana pracowników, osiągnięcie wspólnego efektu.

- radnemu Dariuszowi Pyrcz w sprawie remontu szkoły w Swobnicy – miasteczka ruchu drogowego nie będzie nowego w Swobnicy, będzie poprawione to, które jest. Będą tam w kwietniu zawody powiatowe w ruchu drogowym. Będzie odnowione i przy tej okazji chcielibyśmy wyremontować ścianę przedniej części szkoły, jedną od ulicy i jedną od boiska.

Zapytany przez Wójt o remont szkoły dyrektor Szkoły Podstawowej w Swobnicy Grzegorz Śliwka powiedział, że chodzi o część elewacji od strony boiska i część elewacji od strony drogi głównej. Pozostałaby elewacja od strony północnej i wschodniej łącznie z wymianą okien, bo od strony boiska i drogi głównej okna są już wymienione.

- radnemu Dariuszowi Pyrcz w sprawie drogi na cmentarz – nie zdecydowano jeszcze czy będzie to droga asfaltowa czy z polbruku.

Na pytanie radnej Anny Miecznikowskiej o koszt wykonania drogi na cmentarz Sekretarz Gminy odpowiedział, że szacunkowy koszt wynosi 700-800 tysięcy złotych. Kwota ta wynikać będzie z kosztorysu. Cena zależeć będzie od tego z czego będzie wykonana droga, to jest czy z asfaltu czy z polbruku.

Radny Dariusz Pyrcz powiedział, że powinna być zrobiona droga od cmentarza dalej w stronę tzw. piasków.

Wójt kontynuowała udzielanie odpowiedzi:

- w sprawie krzeseł do Swobnicy – jeszcze nie rozmawiano w tej sprawie.

W sprawie autobusu szkolnego miejscu głos zabrał dyrektor Szkoły Podstawowej w Swobnicy, który powiedział, że jeżeli chodzi o przewozy są tzw. zadania przewozowe. Kierowca, który jeździ w zadaniach przewozowych nie ma wyznaczonego przystanku na początku wsi Swobnica. Przystanek jest tylko pod szkołą. Jest tak ze względów bezpieczeństwa, bo dzieci wysiadające przy szkole są pod nadzorem osoby je przeprowadzającej i jest bezpieczniej. Natomiast, gdy kilkoro dzieci zbierze się bez nadzoru, to różnie bywa. Ponadto ten przystanek jest przy ruchliwej drodze. Inaczej jest przy drodze bocznej, jak przy drodze, gdy autobus jedzie z Dłuska. Tam jest bezpieczniej, bo jest więcej miejsca i jest możliwość oczekiwana przed sklepem. Natomiast na przystanku na początku wsi nie ma zatoki i jest niebezpiecznie. Dyrektor powrócił też do sprawy kierowcy p. Majewskiego, mówiąc, że również i do niego docierają sygnały. Dyrektor powiedział, że zgłosił to do Urzędu Gminy do inspektor zajmującej się oświatą, która ma sprawę kierowcy p. Majewskiego zgłosić do PKS. Chodzi o jego zachowanie i p. Majewski stosuje taką zasadę, że odjeżdża wcześniej 5-6 minut. Zdarzało się, że nie zabiera uczniów spod szkoły. Dyrektor powiedział, że też jechał samochodem po córkę do Bań, bo p. Majewski nie poczekał na dzieci kończące zajęcia pozalekcyjne.

Radna Anna Gałka powiedziała, że i kultura osobista p. Majewskiego pozostawia wiele do życzenia. Jest bardzo wulgarny i nie ma podejścia do dzieci.

Trochę w obronie kierowcy Wójt powiedziała, że dzieci potrafią wyzwać opiekunki od różnych, od najgorszych.

Radna Anna Gałka powiedziała, że ma świadomość, jakie dzieci potrafią być, ale mają opiekunkę i jest obowiązek przywiezienia dziecka ze szkoły do domu, bez względu na to czy jest ono lekko nadpobudliwe czy się nie tak odezwie. Dziecko trzeba zawieźć ze szkoły do domu.

Wójt powiedziała, że tak i że trzeba spotkać się z opiekunkami. Trzeba też porozmawiać z p. Majewskim.

W odpowiedzi na pytania radnego Adama Ciepłego Wójt poinformowała:

- w sprawie turnieju piłki siatkowej – odpowiedź pozytywna,

- w sprawie mola nad jeziorem w lesie w Piasecznie – trzeba rozeznać sprawę,

- w sprawie wznowienia granicy drogi i nie wyrażania zgody przez mieszkańca Piaseczna na oczyszczenie rowu – trzeba sprawdzić na mapie i na miejscu.

Radny Adam Ciepły powiedział, że sprawdzał na mapie i wynika z niej, że cały rów jest w działce gminnej.

Wójt powiedziała, że trzeba sprawdzić na miejscu.

W odpowiedzi na pytanie radnej Anny Miecznikowskiej na kim ciąży obowiązek czyszczenia rowu głównego Sekretarz Gminy odpowiedział, że prawdopodobnie jest to ciek w zarządzie Skarbu Państwa, a odwodnienie drogi powiatowej – powinien wykonać Zarząd Dróg.

W odpowiedzi na pytanie w sprawie działki w Dłużynie i w Kunowie pod plac zabaw Sekretarz Gminy poinformował, że Agencja chętnie je przekaże pod warunkiem, że gmina opracuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i te działki będą przeznaczone na cele publiczne. Wysłane zostało do nich pismo z zapytaniem czy można plan zastąpić decyzją administracyjną. Agencja odpowiedziała, że nie.

Radny Adam Ciepły zapytał, co jest tańsze czy opracowanie planu czy kupienie działek w przetargu?

Wójt powiedziała, że procedura planistyczna jest długotrwała.

Radny Adam Ciepły powiedział, aby może zapytać Agencji czy poczekają aż gmina zrobi plan i wtedy przekażą działki, czy też gmina musi stawać do przetargu? Jeżeli przygotowanie planu byłoby tańsze, to zrobić plan i działkę dostać za darmo.

Wójt powiedziała, że zobowiąże inspektor Śliwowską, aby zrobiła zestawienie na jakim etapie jest ta sprawa.

Radny Adam Ciepły powiedział, że trzeba podjąć decyzję, czy kupić, czy staramy się o plan.

Wójt powiedziała, że ostatnio była radna w sprawie drogi w Kunowie. Okazało się, że to nie jest droga, lecz nieużytek i gmina nie może przyjąć od Agencji. Agencja może przekazać gminie, jeżeli przedłoży się potrzebne dokumenty i będzie udokumentowane, że jest to na cele publiczne.

Odnośnie pozostałych wniosków Wójt powiedziała, że są do rozpatrzenia przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2009 r.

W odpowiedzi na pytanie radnej Anny Gałki w sprawie ławek dla zawodników rezerwowych Wójt powiedział, że kluby sportowców są stowarzyszeniami i też powinny myśleć o tych sprawach.

Radna Anna Gała odpowiedziała, że myślą i sportowcy w Lubanowie, co mogli, to zrobili sami. We własnym zakresie zrobili i za własne pieniądze rząd pięknych ławek na boisko. Natomiast sami nie są w stanie zrobić wiat z ławkami dla rezerwowych. Ponadto klub sportowy w Lubanowie ponosi dodatkowe koszty za wynajem szkoły, a i bywało że mieszkania prywatnego dla sędziów. Do Lubanowa potrzebny jest też kontener na szatnię.

Radny Adam Ciepły powiedział, aby zaplanować jakieś fundusze na zapewnienie udziału własnego dla stowarzyszeń, gdy te będą chciały realizować jakiś projekt. Jeżeli stowarzyszenia będą miały gwarancję, że otrzymają z gminy środki na zapewnienie udziału własnego, to będą chciały opracowywać projekty. Radny proponował zaplanowanie rezerwy budżetowej większej o 100.000 zł z przeznaczeniem na udział własny dla stowarzyszeń.

 

Ad. 20) Wolne wnioski i sprawy różne.

Radny Grzegorz Dobrowolski poinformował, że jego kolega zaproponował przekazanie za połowę ceny nowoczesnych krzeseł plastikowych na stadion, być może z demontażu, ale w idealnym stanie. Problem polega na tym, aby ktoś zrobił uchwyty czy murki, to jest mocowania do tych krzeseł. Jest też osoba, która trudni się montowaniem takich krzeseł i radny powiedział, że zwrócił się do niego o zrobienie kosztorysu całości wykonania prac i określenie wielkości upustu wykonania tych prac. Radny powiedział, że kolega jest w stanie załatwić około 100 krzeseł za pół ceny. Cena jednego krzesła kosztować może w granicach 10-12 złotych. Radny dodał, że kolega jest też w stanie załatwić płotek do ogrodzenia linii boiska za połowiczną cenę.

Wójt zapytała czy kosztorys będzie wykonany za darmo. Radny Dobrowolski odpowiedział, że tak. Wójt zaakceptowała propozycję wykonania kosztorysu całości prac.

Sołtys Sołectwa Parnica Grzegorz Boć zapytał kiedy w Parnicy będzie plac zabaw?

Wójt odpowiedziała, że odezwał się pan, który chciałby dać pieniądze na plac zabaw w Parnicy.

Sołtys Sołectwa Parnica Grzegorz Boć powiedział także, iż w dalszym ciągu nie został naprawiony dach na budynku świetlicy i dach zacieka. Ponadto sołtys mówiąc, że skoro na razie nie można budować chodnika w Parnicy, zwrócił się o wprowadzenie ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych – tirów do 40 km na godzinę i o wzmożenie kontroli radarowych.

Radna Halina Świst powiedziała, że w Parnicy może dojść  do tragedii, bo nie ma w ogóle pobocza.

Radna Anna Miecznikowska poprosiła o zaplanowanie w budżecie gminy na 2009 r. wykonanie chodników w Dłusku Gryfińskim, chociaż z jednej strony drogi. Radna powiedziała, że w Dłusku nie nawet kawałka chodnika. Dzieci chodzą środkiem drogi, bo nie ma innej możliwości.

Wójt poinformowała, iż wpłynęło pismo od starosty informujące, że jeżeli gmina będzie uczestniczyć w programach odnowy wsi, to starostwo dołoży 50% do kosztów budowy chodników przy drogach powiatowych.

Radna Anna Miecznikowska powiedziała, że poproszono ją o zwrócenie się o zakup siatki do piłki siatkowej do gry na boisku w Dłusku Gryfińskim. Radna dodała, że chłopcy sami wykonają prace przy zamontowaniu siatki.

Sekretarz Gminy powiedział, że jeżeli rada sołecka wyrazi zgodę, to siatka zostanie kupiona.

Sołtys Sołectwa Baniewice Jan Ryszard Starski zapytał prowadzone czy jest prowadzone jakieś postępowanie w sprawie zaorania drogi i kanalizacji przez p. Tuszyńskiego?

Wójt odpowiedziała, że w tej chwili nie.

Sołtys odpowiedział na to, aby przyjechać i zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. Dodał, że jak przyjdą roztopy, to będą zalania.

Sołtys Sołectwa Dłusko Gryfińskie Stefania Białko nawiązując do wniosku radnej Anny Miecznikowskiej o wyrównanie placu w Dłusku Gryfińskim powiedziała, że gdyby ten plac był wyrównany, to miejscowi chłopcy położyliby trawę z prawdziwego zdarzenia pod boisko do piłki siatkowej i piłki nożnej. Tylko plac trzeba wyrównać i utwardzić. Chłopcy ci pracują w firmach, które wykonują boiska i prace wykonają nieodpłatnie.

Wójt powiedziała, że owszem tak, tylko jest tam problem, bo trzeba zrobić odwodnienie. Wiosną boisko było zalane.

Sołtys Sołectwa Lubanowo Bogusław Sozański powiedział, że było już paru wójtów i  dopiero kobieta Wójt spowodowała, że rozpoczęto prace nad jeziorem w Lubanowie, gdzie było bagno.

 

Ad. 20) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12.50 zamknęła XVI sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 28.

Protokołowała:                                                           Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                      Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 09-01-2009 10:37:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-01-2009 10:37:06