Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 264/08
Wójta Gminy Banie
z dnia 29 października 2008 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
młodszy referent ds. organizacyjno – kancelaryjnych
w Urzędzie Gminy Banie.

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent                         ds. organizacyjno – kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Banie.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1ust. 2, umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


        Załącznik
                                                         do zarządzenia Nr 264/08
         Wójta Gminy Banie
        z dnia 29 października 2008 r.

Wójt Gminy Banie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
młodszy referent ds. organizacyjno – kancelaryjnych
w Urzędzie Gminy Banie
(wymiar - 1 etat)
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie co najmniej średnie;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1) podstawowa znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy                  o samorządzie gminnym;
2) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych;
3) umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie sekretariatu Urzędu, w tym e-Urzędu;
2) zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi Gminy, Sekretarzowi i Skarbnikowi;
3) protokołowanie zebrań w zakresie spotkań Wójta Gminy z pracownikami Urzędu;
4) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji;
5) przyjmowanie i nadawanie faksów;
6) prowadzenie ewidencji korespondencji;
7) prenumerata i odbiór prasy;
8) kompletowanie przepisów prawnych;
9) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych
10) prowadzenie centralnego rejestru:
a) umów i zleceń;
b) wydanych zaświadczeń;
c) skarg i wniosków obywateli;
d) wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
e) innych pism wpływających do Urzędu;
11) prowadzenie spraw związanych z krytyką prasową;
12) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do odpowiednich stanowisk pracy;
13) sporządzanie kserokopii dokumentów;
14) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnika.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
5) kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku              ds. organizacyjno – kancelaryjnych;
9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb  rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Banie,                         ul. Skośna 6, pokój nr 15 (Sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent  ds. organizacyjno – kancelaryjnych, w terminie do dnia 14 listopada 2008 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Banie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie (www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.                                       o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.
„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”. (* - niewłaściwe skreślić).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-10-2008 13:09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-10-2008 13:09:00