Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr IX/07

IX sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 16 listopada 2007 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach

 

Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka-Zając o godz. 10.05 otworzyła IX sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych, pracowników Urzędu Gminy Banie, na czele z panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, panie i panów sołtysów oraz przybyłych gości. Powitała także młodzież z Publicznego Gimnazjum w Baniach (obecna była jedna klasa).

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności radnych oświadczyła, że aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.

Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 14 radnych – powołała 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – powołała radnego Tomasza Majera na sekretarza obrad, którego kandydaturę zgłosiła radna Lidia Tumłowska. Innych propozycji w tym zakresie nie było.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że porządek obrad, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem IX sesji Rady. Jednocześnie zapytała, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w porządku obrad. Wniosków o zmianę w porządku IX sesji Rady Gminy Banie nie zgłoszono.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – jednogłośnie, to jest: 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła porządek obrad IX sesji Rady Gminy.

Porządek obrad IX sesji był następujący:

1)     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

2)     Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady.

3)     Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.

4)     Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

5)     Interpelacje i zapytania radnych.

6)     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. (druk nr 96).

7)     Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego (druk nr 88).

8)     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. (druk nr 89).

9)     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. (druk nr 90).

10) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (druk nr 91).

11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 92).

12) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 93).

13) Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2013 (druk nr 94).

14) Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Banie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego (druk nr 95).

15) Informacje wynikające z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych wyższego szczebla (druki nr 98-102).

16) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17) Wolne wnioski i sprawy różne.

18) Zakończenie sesji.

 

Ad. 1) Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

            jak wyżej

 

Ad. 2) Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Rady.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu VIII sesji Rady Gminy Banie?

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” - przyjęła protokół Nr VIII/07 sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 20 września 2007 r., bez zastrzeżeń. Radny Lubomir Niewiada powiedział, że wstrzymał się od głosu, gdyż nie był na VIII sesji Rady.

 

Ad. 3) Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.

Wójt – Teresa Sadowska poinformowała, że na VIII sesji Rady Gminy Banie odbytej w dniu 20 września 2007 r. Rada podjęła 16 uchwał. Uchwały przesłano w ustawowym terminie do organów nadzoru tj. do Wojewody Zachodniopomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Zastrzeżeń nie zgłoszono.

Podjęte były następujące uchwały:

1)      Nr VIII/64/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie,

2)      Nr VIII/65/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,

3)      Nr VIII/66/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.,

4)      Nr VIII/67/07 w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Banie”,

5)      Nr VIII/68/07 w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Baniewice”,

6)      Nr VIII/69/07 w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Lubanowo”,

7)      Nr VIII/70/07 w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Swobnica”,

8)      Nr VIII/71/07 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013,

9)      Nr VIII/72/07 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Banie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

10)  Nr VIII/73/07 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,

11)  Nr VIII/74/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i lokalu mieszkalnego,

12)  Nr VIII/75/07 w sprawie wniosku o przekazanie na własność gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

13)  Nr VIII/76/07 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

14)  Nr VIII/77/07 w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie dokumentacji i przeprowadzenie prac remontowych obiektu wpisanego do rejestru zabytków,

15)  Nr VIII/78/07 w sprawie udzielenia dotacji celowej Starostwu Powiatowemu,

16)  Nr VIII/79/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

Uchwały są w trakcie realizacji.

Został wysłany wniosek o publikację dwóch następujących uchwał:

1)      uchwała Nr VIII/72/07 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Banie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2)      uchwała Nr VIII/76/07 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr VIII/72/07 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2007 r. Nr 108, poz. 1876.

Uchwała Nr VIII/76/07 dotychczas nie została opublikowana, gdyż dotychczas do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego nie wpłynęła jeszcze opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

            Następnie Wójt złożyła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4) Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w okresie między sesjami:

-  odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady w dniu 12 listopada 2007 r. Na posiedzeniu tym przeanalizowano i zaopiniowano projekty uchwał Rady Gminy przygotowane na IX sesję Rady Gminy,

- wspólnie z panią Wójt była na VIII Kongresie Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

- w dniu 9.11.07 r. była w Gryfinie na spotkaniu z okazji Dnia Niepodległości, organizowanym przez Starostwo Powiatowe,

- w dniu 11.11.07 r. uczestniczyła na uroczystości zorganizowanej w Baniach również z okazji Dnia Niepodległości,

- wpłynęła jedna interpelacja od pani radnej Haliny Świst. Odpowiedź została udzielona na piśmie.

 

Ad. 5) Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Adam Ciepły:

1)      co z remontem drogi asfaltowej z Bań do Dłużyny? W drodze tej są dziury. Czy droga ta będzie naprawiona?

2)      W miejscowości Dłużyna była wykonana nakładka asfaltowa, ale na pewnym odcinku asfalt podniósł się.

Radny Lubomir Niewiada – w dniu 9.11.07 r. w Rożnowie był wypadek i policja kierowała ruchem, ale ktoś przejechał po chodniku dużym samochodem i na pewnym odcinku popsuł go. Skoro policja pozwoliła przejechać po chodniku, to niech teraz naprawi chodnik.

Radny Grzegorz Dobrowolski – droga w Babinku w kierunku budynku po byłej szkole jest zniszczona. Jest to tzw. żużlówka. Sołtys i inni mieszkańcy próbowali w czynie społecznym ją naprawić, to jest zasypać dziury, ale dzierżawca zakładu rolnego w Babinku jeździ ciężkim sprzętem rolniczym i niszczy tą drogę. Powinno się wyegzekwować od niego naprawę drogi.

Sekretarz Gminy – w tej sprawie rozmawiałem z sołtysem. Zostały zrobione zdjęcia dokumentujące stan drogi. Droga jest zniszczona. Dzierżawca zobowiązał się do odtworzenia drogi po zakończeniu jesiennych prac polowych. Ta druga droga, to jest droga powiatowa.

Radna Lidia Tumłowska – czy istnieje konflikt miedzy Spółdzielnią Kółek Rolniczych, a Urzędem Gminy i jeżeli istnieje, co jest jego przyczyną?

Radna Anna Miecznikowska:

1)      na drodze ze Swobnicy do Dłuska Gryfińskiego nadal jest dziura. Czy naprawdę nie ma możliwości naprawienia tej drogi?

2)      czy wreszcie będzie jeździł, zgodnie z obietnicą PKS Szczecin, autobus z Bań do Dłuska Gryfińskiego? Do Górnowa jeździ, a do Dłuska nie.

Wójt – wyjaśniamy to.

Radna Anna Miecznikowska – odpady po oczyszczeniu drogi – resztki asfaltowe – nadal leżą obok drogi. Kiedy będą usunięte?

Sekretarz Gminy – wysłano pismo do Starostwa Powiatowego o oczyszczenie tej drogi.

Radny Grzegorz Dobrowolski – czy można uruchomić prywatnych przewoźników do świadczenia usług z zakresu lokalnego transportu zbiorowego? Potrzebny byłyby kursy na przykład o godz. 11.00 z Babinka do Bań, a powrót o godz. 14.00.

 Radna Halina Świst – wracałam pewnego dnia z Pyrzyc i w Baniach w pobliżu ronda stał lis. Co w takim przypadku robić? Policja mówi, aby takie przypadki zgłaszać do straży miejskiej. Problem jest, gdyż nie wiadomo czy lis jest głodny, czy wściekły. Na sali obrad jest młodzież i dobrze byłoby, aby dowiedziała się, co robić w takiej sytuacji.

Radny Grzegorz Dobrowolski:

– lisa na pewno trzeba omijać z daleka,

- czy wiadomo coś w sprawie postawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w Babinku?

Ad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r. (druk nr 96)

Projekt uchwały w sprawie zmiany planów przychodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 r., stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, odczytała Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowił o zmianie planów przychodów i wydatków dla Zespołu Szkół w Baniach, dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie i dla Przedszkola w Baniach.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 listopada 2007 r. Komisje zaopiniowały pozytywnie przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr IX/80/07 w sprawie zmiany planów przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r., która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego (druk nr 88).

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, ustalał obniżenie średniej ceny żyta z kwoty 58,29 zł za 1 dt do kwoty 49 za 1 dt.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt tej uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 listopada br. Komisje zajęły stanowisko, aby obniżenie było do kwoty 35 zł za 1 dt.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Wójt - rozmawiałam z wieloma rolnikami i ich zdaniem zaproponowana kwota 49 zł jest do przyjęcia. Ponadto Gminę w 2008 r. czeka wiele wydatków. Potrzeba  będzie po 18.000 zł miesięcznie przez 10 m-cy na zapłacenie nauczycielom za nauczanie indywidualne. Mieszkania komunalne są w bardzo złym stanie. Stara substancja mieszkaniowa powoduje, że często są nagłe pilne wydatki, np. na wymianę pieców. Tym nie mniej, biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Rady zgłaszam poprawkę do projektu uchwały, to jest obniżenie było do kwoty 40 zł.

Radna Anna Miecznikowska - my rolnicy też mamy mieszkania, też o nie dbamy. Proszę zobaczyć nasze gospodarstwa, jak ludzie się starają i jak żyją. W Dłusku Gryfińskim przez wiele lat nie było żadnych inwestycji. Ustalenie kwoty 35 zł do podatku rolnego to i tak jest 20 % więcej w stosunku do roku obecnego.

Radny Adam Ciepły - po co utrzymywać Zastępcę Wójta? Jest on niekompetentny i niepotrzebny. W innych gminach są społeczni zastępcy wójta.

Radny Lubomir Niewiada - nie znamy charakteru pracy Zastępcy Wójta. Jesteśmy skłonni zweryfikować nasze stanowisko, ale musimy dowiedzieć się czym zajmuje się Zastępca Wójta.

Radny Adam Ciepły -byłyby duże oszczędności z rocznej pensji Zastępcy Wójta.

Radna Anna Gałka - uważam, że kwota 49 zł jest zbyt dużą kwotą i w związku z tym proponuję obniżenie do kwoty 38 zł za 1 dt. To byłyby kompromis. Chcę dodać, że zauważyłam pewną niekonsekwencję u radnych, gdyż wielu chce aby podatek był jak najniższy, a później zaczyna się „koncert życzeń”. Jest wiele wniosków. Nie chcę, aby powodem niezrealizowania inwestycji były niskie podatki.

Radna Teresa Gała - popieram radną.

Radny Grzegorz Dobrowolski - wcale nie jest tak, że ustalamy niskie podatki, a później zaczyna się „koncert życzeń”. Po prostu są zaległości przez wiele lat. Wsie są niedoinwestowane.

Radna Anna Miecznikowska - mówi się o obniżeniu podatku. My podatku nie obniżamy, lecz podwyższamy. Teraz jest 29 zł. 35 zł to już jest bardzo dużo. Jest to wzrost o 20 % w stosunku do podatku obecnego. Proszę przejść się i spytać, jaka jest sytuacja w domach rolników.

Sekretarz Gminy - nie sposób się nie odnieść do wypowiedzi pani radnej. Ustawodawca ustalił cenę do podatku na kwotę 58,29, a Rada może ją obniżyć. Rada Gminy nie podwyższa, lecz obniża cenę żyta do podatku.

Radna Anna Miecznikowska - w stosunku do roku 2007 jest to podwyżka.

Radny Lubomir Niewiada - w stosunku do stawki z roku 2007 jest to podwyższenie podatku.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę, która trwała od 11.00 do 11.15. Po przerwie wznowiła obrady.

Radny Lubomir Niewiada - czego gmina się obawia, gdy nie uchwali podatku w kwocie 40 zł? Jakie są zagrożenia dla budżetu gminy, gdy takiego podatku nie uchwalimy?

Sekretarz Gminy - będzie mniej inwestycji, szczególnie tych, których realizacja jest w całości ze środków gminnych. Potrzeba około 200.000 zł na remont budynków komunalnych poczynając od budynku nr 12 na ul. Grunwaldzkiej. Trzeba około 80.000 zł na pilne remonty bieżące. Potrzeba będzie około 200.000 zł na podwyżki płac dla nauczycieli.  Trzeba sporządzić inwentaryzację nieruchomości gminnych przez osoby z uprawnieniami. Będzie to bardzo duży wydatek rzędu dwustu, trzystu tysięcy złotych. Tych wydatków będzie bardzo dużo i proszę, aby wziąć to pod uwagę.

 Radna Anna Gałka - podatki płacimy wszyscy i te podatki wracają do nas, jako do społeczności gminnej, w postaci różnych inwestycji.

Radna Anna Miecznikowska - komisje wypracowały swoje stanowisko opowiadając się w większości za kwotą 35 zł. Uważam, że i tak, to będzie bardzo duże obciążenie dla rolników. Ja też jestem za tą kwotą i proponuję uchwalenie tej kwoty.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami. Najpierw nad wnioskiem o obniżenie do kwoty 40 zł za 1 dt.

W wyniku jawnego głosowania - nad obniżeniem do kwoty 40 zł za 1 dt - Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – oddała 2 głosy „za”, przy 10 głosach „przeciw” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Wniosek nie został przyjęty.

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały, ale z obniżeniem do kwoty 38 zł (wniosek radnej Anny Gałki).

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 12 radnych – 7 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr IX/81/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Uchwała stanowi o obniżeniu ceny żyta do kwoty 38 zł za 1 dt.

 

Ad. 8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. (druk nr 89).

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r., stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 listopada 2007 r. Komisje zaopiniowały pozytywnie przedłożony projekt uchwały z poprawką do § 1 pkt 2 lit.b, to jest komisje wnioskują o ustalenie stawki nie w wysokości 17 zł, lecz 14,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Wójt zgłosiła autopoprawkę, czyli ustalenie tej stawki w kwocie 14,90 zł.

Radna Lidia Tumłowska powiedziała, aby stawka ta była w wysokości wyższej od stawki obowiązującej w 2007 r. o stopień inflacji, czyli w wysokości 14,40 zł.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie najpierw propozycję obniżenia do kwoty 14,90zł.

W wyniku jawnego głosowania nad tym wnioskiem - Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – oddała 3 głosy „za”, przy 8 głosach „przeciw” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Jeden radny obecny na sali obrad nie głosował.

Wniosek ten nie został przyjęty.

Wniosek o ustalenie stawki w kwocie 14,40 zł został przyjęty przez Radę Gminy w jawnym głosowaniu, na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, przy 1 głosach „przeciw” oraz przy 4 głosach „wstrzymujących się”.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz przy 4 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr IX/82/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r., która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. (druk nr 90).

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r., stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 listopada 2007 r. Komisje zaopiniowały pozytywnie przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr IX/83/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r., która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (druk nr 91).

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy. Projekt uchwały stanowił o przedłużeniu, na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o. w Nowogardzie, czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Banie w miejscowości Tywica. Taryfa ta ma zastosowanie do dostaw wody dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 listopada 2007 r. Komisje zaopiniowały pozytywnie przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr IX/84/07 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk nr 92).

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Projekt uchwały stanowił o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 6 położonym w Baniach przy ul. Sosnowej, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości związanych z własnością tego lokalu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 listopada 2007 r. Komisje zaopiniowały pozytywnie przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr IX/85/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży (druk nr 93).

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Zmiana dotyczy uchwały Nr VII/57/07 Rady Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. Projekt przedłożonej uchwały stanowi o dodaniu po paragrafie pierwszym paragrafu 1a w brzmieniu: „Nieruchomości wymienione w § 1 mogą być wydzierżawiane na okres powyżej 3 lat, lecz nie dłużej niż do czasu ich zbycia.”.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 listopada 2007 r. Komisje zaopiniowały pozytywnie przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr IX/86/07 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13) Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2013 (druk nr 94).

Projekt uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2013, stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 listopada 2007 r. Komisje zaopiniowały pozytywnie przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr IX/87/07 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2013, która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14) Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Banie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego (druk nr 95).

Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Banie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego, stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego protokołu, zreferował Sekretarz Gminy.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr IX/88/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Banie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego, która stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15) Informacje wynikające z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych wyższego szczebla (druki nr 98-102).

Informacje wynikające z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych wyższego szczebla, stanowiące załączniki od nr 23 do nr 27 do niniejszego protokołu, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 14 radnych – przyjęła jednogłośnie, to jest 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się”, w głosowaniu jawnym.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę, która trwała od 11.45  do 12.00. Po przerwie wznowiła obrady.

 

Ad. 16) Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

Wójt udzieliła odpowiedzi:

- panu Dobrowolskiemu – jestem po rozmowach z Prezesem PUK Gryfino panem Rafałem Muchą i dowiedziałam się, że mają pieniądze, ale mają jakieś trudności zakupem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki są zamówione i są w drodze. Będą na pewno. Oczywiście PUK Gryfino postawi te pojemniki w tych miejscowościach, skąd odbiera śmieci, a więc z Babinka i Rożnowa. Ustawa stanowi, że postawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów leży po stronie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych.

- jeżeli chodzi o kabel wiszący nad ulicą koło budynku plebani w Baniach, to ustaliliśmy, że kabel jest własnością Telekomunikacji. Została ona powiadomienia o tym kablu.

- na posiedzeniu komisji w dniu 12.11.br. radny Ciepły wnioskował o usunięcie karczy i gruzu z boiska w Piasecznie. Zrobiliśmy zdjęcia, z których widać, że na boisku nie ma karczy i gruzu (Wójt pokazała te zdjęcia).

- z radną Świst rozmawiałam. Z Policją także rozmawiałam w sprawie parkowania samochodów w pobliżu targowiska. Mają tego przypilnować. Zaraz po posiedzeniu komisji było wysłane pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie przejścia dla pieszych, obok którego zdarzył się niedawno tragiczny wypadek.

- w sprawie pytania czy jest konflikt z SKR Banie:  telefonowałam do SKR Banie, bo chciałam poprosić pana Prezesa Zbigniewa Kotnisa o przybycie na sesję, ale pan Kotnis jest nieobecny na terenie Bań. Nie chciałabym mówić o nieobecnych.

Radny Lubomir Niewiada – jakiego rodzaju przesłanki mogą być przyczyną konfliktu?

Wójt – pytają mnie różni ludzie, ze Starostwa Powiatowego, znajomi. Dzwonił pan Wołek Przewodniczący skr-ów i powiedział, że ma przed sobą listę rolników, którzy się skarżą na mnie, że chcę „wykończyć SKR”. O co chodzi dokładnie, to nie wiem. Najprawdopodobniej chodzi o zlecenia.

Radny Adam Ciepły – to chyba chodzi o sprzątanie Bań.

Wójt – mnie w poprzedniej kadencji też chodziło o sprzątanie. Radna Świst poprosiła o zakres usług dotyczących utrzymania czystości w Baniach (strzyżenie trawników, zamiatanie ulic i chodników). I to jest teren prawie od stacji paliw do ulicy Żwirki i Wigury, oraz ulice Krótka, Szkolna, Bol. Chrobrego.

W tym miejscu Wójt zapoznała  z zakresem usług dotyczących utrzymania czystości w Baniach (strzyżenie trawników, zamiatanie ulic i chodników), zawartym w załączniku nr 2 do umowy Nr GK-7050/2/2007 z dnia 6.02.2007 r., a stanowiącym załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Wójt - sądzę, że na ulicy Krótkiej nikt nigdy nie był. Nie wiem, jakie odczucia ma Rada, bo ja mam takie odczucie, że się nie sprząta.

Radna Świst – ja może powiem dlaczego o to prosiłam. Wyborcy mówili mi, że dobrze było, jak w ogóle nikt nigdzie nie kosił. Ale jak już się zaczęło gdziekolwiek kosić, to zaczynają być różne komentarze: tu jest ładnie, tam jest brzydko. Ludzie pytają się dlaczego w jednym miejscu jest koszone, a w innym nie. Tu kosi ktoś obcy, a tu kosi Urząd Gminy. Jest też taka sytuacja, że pracownik Urzędu Gminy kosi w miejscach, w których nie powinien tego robić, bo tam powinien to robić ktoś, kto według umowy ma to zlecone. Pokażę zainteresowanym otrzymany zakres usług dotyczących utrzymania czystości w Baniach.

Wójt – umowa była sporządzona na 4 koszenia. W tym roku 4 koszenia, to było bardzo mało i dlatego między innymi kupiliśmy kosiarkę samobieżną.

Radna Halina Świst – to gmina będzie wyręczać kogoś, kto ma dane prace robić na podstawie umowy?

Wójt – to nie jest wyręczanie. Był program z Biura Pracy „50 plus”, w ramach którego mieliśmy skierowanych do pracy 10 osób. Były zatrudnione panie, które jak było widać plewiły, grabiły itp. Nie było nawet tego komu pozbierać. Na rondzie leżały zgrabione śmieci ponad dwa tygodnie, ale nie ma pana Kotnisa i nie ma jak się bronić. Skargi są i myślę, że na tym tle jest konflikt. Prosiłam latem, abyśmy doszli do porozumienia w sprawie sobót i niedziel, by w te dni chociaż na pół godziny ktoś wyszedł i w centrum Bań zebrał opakowania po lodach i inne papierki. Jest to niewykonane. Jak rozmawiałam z panem Wołkiem, to nie chciał podać listy nazwisk. Poza tym, gmina nie ma podpisanej umowy z panem Kotnisem. On jest podwykonawcą. Umowa podpisana jest z PUK Gryfino. I z nimi rozmawiamy. Teraz będzie zima. Kupiliśmy od Starostwa pług. Ciągnik już mamy. Jest wiele dróg gminnych. Zamontujemy pług i panowie, zatrudnieni do prac gospodarczych, będą odśnieżać drogi.

- jeżeli chodzi o autobus do Babinka, to PKS Szczecin przychylił się, aby jeździł tam autobus. Czekamy na nowy rozkład jazdy.

- radny Adam Ciepły pytał remont drogi z Bań do Dłużyny - jest to droga powiatowa i wiosną była połatana.

Sekretarz Gminy – w przyszłym roku ma być znaczący postęp w remontowaniu dróg.

Wójt – mają dostać więcej pieniędzy i ma obowiązywać zasada, że koszty remontu będziemy pokrywać w udziale finansowym po 50% każda ze stron, czyli połowę gmina i połowę Starostwo. W tej chwili jesteśmy po rokowaniach z Wójtem z Kozielic i Nadleśnictwem w sprawie naprawy drogi na Swochowo. Zresztą wszędzie, gdzie jeździ ciężki sprzęt, drogi są bardzo rozjeżdżone. Natomiast, jeżeli chodzi o mojego zastępcę, to proszę o sprecyzowanie zarzutów.

Radny Lubomir Niewiada – to nie są może zarzuty, tylko pytania na razie, które mogą przybrać formę zarzutów. Pytania skłoniłyby Zarząd Gminy do obalenia tych ewentualnych zarzutów.

Wójt – ja mogę przynieść zakres obowiązków Zastępcy Wójta. Myślę, że widać Zastępcę w terenie. Jeździ w teren, prowadzi rokowania z PKP, prowadzi mnóstwo spraw.

Radny Niewiada – w sprawozdaniach na sesji mówić, co robił Zastępca Wójta. Przedstawiać czym się zajmuje. Może być taka szara eminencja, a my nie widzimy.

Wójt przyjęła powyższe do akceptacji.

Radny Grzegorz Dobrowolski - co z kanalizacją w Babinku?

Sekretarz Gminy – zlecenie zostało przyjęte i musi być, jak najszybciej wykonane.

Radna Anna Miecznikowska – proszę o pisemną odpowiedź na temat usunięcia błota w Dłusku Gryfińskim. Ludzie cały czas pytają się o to, a ja nie wiem co mam odpowiedzieć.

Wójt – dobrze.

 

Ad. 17) Wolne wnioski i sprawy różne.

Radna Anna Miecznikowska – w projekcie budżetu gminy na 2008 r. na inwestycję „modernizacja drogi Dłusko Gryfińskie” jest zapisana kwota 34.700 zł. Czy to dotyczy remontu drogi, która ma być w roku bieżącym remontowana?

Skarbnik Gminy – tak.

Radna Anna Miecznikowska – a co się stało z pieniędzmi, które miały być wydane na to zadanie w tym roku? Miała to być kwota 45.000 zł.

Skarbnik Gminy – po poprawkach okazało się, że jest mniejsza kwota.

Radna Anna Miecznikowska – to znaczy, że coś dodatkowo nam zrobi gmina?

Sekretarz Gminy – zostaną  w budżecie gminy. Są długi do spłacenia.

Skarbnik Gminy – na bieżąco państwo wnosicie o wykonanie wielu zadań i za te dodatkowe prace trzeba zapłacić.

Radny Tadeusz Kufel – zgłaszałem problem dotyczący stawiania namiotu na targowisku na krzyżówce ul. Pocztowej. Namiot ten zasłania widoczność i może dojść do wypadku. Trzeba zadziałać, dopóki nie doszło do tragedii.

Wójt – sprawa przekazana jest policji. Myślę też, aby pani  Sołtys Bań, która zbiera opłatę targową, porozmawiała z handlującymi, by nie stawiali w tym miejscu namiotu.

Radny Dariusz Pyrcz – proszę, aby porozmawiać z panem Zastępcą Wójta w sprawie doprowadzenia światła na salę wiejską w Swobnicy. Tam nic już nie ma. Nie ma skrzynki.

Wójt – tam jest wszystko rozszabrowane, nie ma szafki i trzeba będzie uruchomić całą procedurę.

Radny Dariusz Pyrcz:

- na moście w Swobnicy nadal jest dziura,

- sołtys z Górnowa prosił o zgłoszenie, że na przystanku PKS w Górnowie jest dziura.

Wójt – zrobiliśmy zdjęcie 2 dni temu, bo pracownik Starostwa twierdził, że tam nie ma dziury. Zdjęcia zostały zrobione i przekazane. Tam jest lej.

Radna Lidia Tumłowska - w dalszym ciągu zgłaszam wniosek o zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na ulicy Dworcowej w Baniach. Prawdopodobnie słupy są własnością PKP, ale skoro przejmujemy grunty od nich, to chyba można na słupach zawiesić lampy.

Wójt – przejmujemy torowisko, a działki kolejowe będą dalej w ich gestii. Trzeba sprawdzić, czy te słupy są faktycznie własnością PKP.

Radny Lubomir Niewiada:

1) chciałbym prosić urzędnika z gminy Banie o przyjazd do Rożnowa w związku z wypadkiem, który miał tam miejsce. W Rożnowie na poboczu przy sklepie stoi samochód ciężarowy i on wymusza na kierowcach pewną ostrożność. Ten samochód stoi w pasie drogowym. Odruch kierowcy jest wiadomy - uciekać przed przeszkodą. I tam mogłoby nie dojść do wielu poślizgów, gdyby tego samochodu tam nie było. Ten samochód stoi tam nieprawnie. Z czego to wnioskuję? Tam były drzewa kasztany, które zostały wycięte. Stąd może ktoś głosi, że ten parking jest jego. Nie jest jego, tylko to należy do pasa drogowego.

2) jak się kończy miejscowość Rożnowo, jadąc z Gryfina w stronę Bań, po lewej stronie, gdzie kończą się zabudowania, są dwie sporne sprawy:

- ktoś zastawił wjazd kamieniami i napisał teren prywatny, a jest to działka gmina, wiem, bo sprawdzałem,

- ponadto zastawiając kamieniami, zastawił przejazd i tym samym drogę p.poż.

Dopóki, ktoś tam nie zastawił wjazdu, to był bardzo dobry zjazd, aby na przykład tam wjechać, zawrócić samochodem, zatrzymać się na chwilę itp. Na drodze jest wszędzie ciągła linia i nie można stanąć, a tam można zatrzymać się na chwilę samochodem.

Radny Grzegorz Dobrowolski – słyszałem na posiedzeniu komisji, że będzie firma uzupełniać lampy w całej gminie. Mam prośbę, aby jak ta firma będzie, by doradziła, bo ona będzie się najlepiej orientowała, jaką metodę przyjąć w Babinku przy wjeździe do Babinka. Wnioskowała o to wspólnota, chociaż to nie jest teren wspólnoty. Tam obecnie słupa nie ma. Może mają jakąś inną metodę: może podwieszenia tej lampy, przeprowadzenia kabla pod ziemią, to niech by określili jaką metodę zastosować. Jaka jest alternatywa?

Sekretarz Gminy – na pewno nie zawieszą lampy na prywatnym budynku, tylko i wyłącznie na słupach ENE-i. Tam potrzebne są słupy. W gminie są 4 miejsca, gdzie trzeba takich inwestycji.

Radna Anna Gałka – kiedy będą świeciły się lampy uliczne na tzw. Meksyku w Lubanowie? Teraz jest szybko ciemno i jak ludzie wracają z pracy, to idą w ciemnościach i w dodatku po kiepskiej drodze. Aby sobie nóg nie łamali, to niech chociaż będzie światło.

Sekretarz Gminy – mamy obiecane, że na przełomie listopada i grudnia prace będą wykonane.

Radna Anna Gałka – chciałabym jeszcze podziękować pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubanowie Małgorzacie Sikora, za to iż mimo odbywających się w szkole zajęć, i w związku z tym pewnymi utrudnieniami, udostępniła 3 sale na potrzeby Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się w Lubanowie w dniu 27.10.2007 r. Było strasznie zimno. Musieliśmy coś gorącego wypić i zjeść.

Chcę też podziękować koledze radnemu Niewiadzie za przewóz bramek z Bań do Lubanowa. Podsumowując chcę powiedzieć, że było 5 drużyn. Jeden z zawodników został zaproszony na testy i pojedzie na obóz sportowy z panem Włodzimierzem Obstem Selekcjonerem Kadry Wojewódzkiej. Jest to uczeń Szkoły Podstawowej w Lubanowie. Nazwisko ma. Żurawski się nazywa. I ma talent.

Radny Tadeusz Kufel – co z dentystą w gminie? My wiemy, ale sołtysi nie.

Wójt – stomatolodzy będą remontować 2 pomieszczenia w GOKIS-ie. Wejście od strony budynku Urzędu. Jest tam bardzo dużo pracy. Myślę, że pół roku to na pewno zajmie.

Radna Halina Świst – wracam do interpelacji pisemnej. Cały czas męczy mnie sprawa Tywicy. Czy jest obowiązek i do kogo on należy, oświetlania drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowość? Czy jest obowiązek oświetlenia takiej drogi i kto jest zobowiązany ją oświetlić? Chodzi mi o Tywice. Podział Tywic na stare i nowe, to jest podział nieformalny. Ludzie mieszkający w tzw. starych Tywicach od godz. 16.30 są uwięzieni we własnych domach, bo żadne z nas by się nie zdecydowało pozwolić iść dziecku do nowych Tywic. Tam jest zero pobocza. Nie ma oświetlenia, nie ma chodnika. Jak jest ciemno, to ani do sklepu,  ani do kościoła pójść. W XXI wieku ludzie nie wyjdą z domu tylko dlatego, że  mieszkają przy drodze wojewódzkiej. Wypadków było tam tak dużo, że co 10 metrów można byłoby krzyże postawić i jakby te krzyże oświetlały drogę, to by ktoś o tych ludziach pomyślał.

Wójt – rozmawialiśmy z panem Medyńskim, radnym powiatowym, że będziemy wnioskować do budżetu Powiatu o środki na wykonanie pobocza asfaltowego, oddzielonego białą linią.

Grzegorz Boć – Sołtys Sołectwa Parnica – kiedy będzie modernizacja drogi przez Parnicę? Budowa autostrady S3 rozpoczyna się, a miało to być robione równolegle. Miały być robione chodniki przez wieś.

Wójt - rozjeżdżą drogę i wtedy zrobią. Po wybudowaniu S3 będzie modernizowana droga wojewódzka.

Stefania Białko - Sołtys Sołectwa Dłusko Gryfińskiego – co będzie z tymi drzewami nad drogami. Teraz był wiatr i pełno suchych gałęzi leży na drodze Swobnica – Dłusko Gryfińskie. Drogą tą nie można nią przejechać.

Radny Adam Ciepły – z informacji dowiedziałem się, że została zawarta umowa przedwstępna na kupno nieruchomości w Piasecznie (na boisko). Do projektu budżetu gminy przyjęto dochody z tytułu podatku rolnego przy kwocie 35 zł za kwintal żyta, a uchwalono kwotę 38 zł. Zatem dochody będą większe. Może udałoby się za te większe dochody wykonać podstawę pod boisko w Piasecznie.

Wójt - proszę tą propozycję na piśmie.

Radna Anna Miecznikowska – mam prośbę o wyrównanie na działce gminnej terenu obok remizy strażackiej w Dłusku Gryfińskim. U nas bardzo długo nikt nie przyjeżdżał skosić na tym terenie trawy, bo tam są wielkie nierówności, góry i doły. Gdyby ten teren był wyrównany, to trawę można byłoby we własnym zakresie kosić kosiarką rotacyjną. W tej chwili, gdy teren jest w takim stanie, jakim jest teraz, to koszenie kosiarką jest niemożliwe. Jest to działka gminna.

Wójt – myślę, że teraz też się nic nie zrobi. Dopiero na wiosnę.

 

Ad. 18) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 12.45 zamknęła IX sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 27.

Protokołowała:                                                           Przewodniczył:

Inspektor Anna Myszka                      Przewodniczący Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-10-2008 08:25:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-10-2008 08:25:21