Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Baniach i Swobnicy

GN. 72241-35/08                                                                                                                         Banie 22 wrzesień 2008 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

1.      nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr 26454 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działek gruntu 425 i 424 o powierzchni 8847 ha obrębu Banie 2.

Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ul. Dworcowej i Baniewickiej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się grunty zabudowane obiektami użytkowymi. W obrębie nieruchomości znajduje się stalowa cysterna zagłębiona częściowo w gruncie, szczątkowy pas asfaltu oraz zadrzewienia i zakrzaczenia. W zasięgu nieruchomości znajduje się sieć elektroenergetyczna i wodociągowa

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest zlokalizowana w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem P/U – tereny przemysłu i usług.

Cena wywoławcza - 125 000 zł

Wadium – 12 500  .

 

2.      nieruchomości niezabudowanej położonej w Swobnicy, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00054152/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu nr 400/1 o powierzchni 0,0990 ha obręb Swobnica.

Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy Swobnicy, przy drodze publicznej w kierunku Żelechowa. W obrębie działki znajdują się mury zewnętrzne budynku, których stan wskazuje na konieczność dokonania ich rozbiórki. W zasięgu sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ujęta jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem Mnj/UR i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami rzemieślniczymi.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza - 20 000 zł.

         Wadium - 2 000 zł.

 

Przetarg, , odbędzie się w dniu 6.11.2008 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie i będzie prowadzony na każdą nieruchomość oddzielnie.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 31.10.2008 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie, na każdą nieruchomość oddzielnie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości

-          w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej poszczególnych nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% tej ceny.

Cena ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

 

Informacje dodatkowe:

1.       Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

2.       Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

3.       Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń wymaganych przepisami prawa (w szczególności: decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, decyzji lub informacji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej).

4.       Termin zagospodarowania nieruchomości – nieoznaczony.

5.       Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

6.       Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 lub 23.

 

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-09-2008 10:28:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-09-2008 10:28:08