Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Baniach i Piasecznie

GN. 72241-36/08                                                                                        Banie 22 wrzesień 2008 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

obręb

Banie 4

Piaseczno

Nr działki gruntu

1098

501

Powierz-chnia

0,9042 ha

0,11 ha

Nr księgi wieczystej

49208

brak

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ulicy Dworcowej w Baniach, w peryferyjnej strefie zainwestowania.

Dojazd do nieruchomości z drogi gruntowej. Dostępna  sieć wodociągowa i elektroenergetyczna (w oddaleniu)

Nieruchomość położona przy drodze do Swobnicy. Stanowi nieużytkowaną działkę drogową, nie wchodzącą do ciągu drogi publicznej.

Dostępna sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.

Przeznaczenie nieruchomości

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunk. i kier. zagosp. przestrz. gminy nieruchomość objęta jest funkcją oznaczona symbolem PSR – strefa rozwoju funkcji przemysłowej, składowej sektora rolniczego.

W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako RIIIa-0,0824 ha i RIIIb-0,8218 ha.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada przeznaczenie nieruchomości pod zieleń parkową.

W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako dr.

Obciążenie  

brak

Termin zagospodarowania

nieokreślony

Cena wywoławcza

82 000 zł

3 000 zł

Wadium

8 200 zł

300 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7.11,2008 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie i będzie prowadzony na każdą nieruchomość odrębnie.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 31.10.2008 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr  42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie, na każdą nieruchomość oddzielnie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości

-          w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienia nie mogą wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej poszczególnych nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

 

Informacje dodatkowe:

1.       Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

2.       Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

3.       W przypadku, gdy nabywca nieruchomości będzie osobą nie prowadzącą gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

4.       Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń wymaganych przepisami prawa (w szczególności: decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, decyzji lub informacji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej).

5.       Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

6.       Termin zawarcia umowy sprzedaży lub umowy warunkowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 lub 23.

 

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-09-2008 10:27:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-09-2008 10:27:21