Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach w wymiarze 1 etat.

      Załącznik

                                                                                                   do Zarządzenia Nr 5/2008

                                                                                                   Kierownika Gminnego Ośrodka

                                                                                                   Pomocy Społecznej w Baniach

                                                                                                    z dnia 27 czerwca 2008 roku       

 

 

                OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych                                  ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BANIACH ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach w wymiarze 1 etat.

 

I.                   Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

 

  1. Obywatelstwo polskie
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Posiadanie dyplomu uzyskania tytułu zawodowego o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
  4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
  5. Osoba nie karana, w tym także za przewinienia zawodowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne.
  6. Znajomość problematyki społecznej oraz przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostki.

 

II.            Wymagania pożądane:

 

1.      Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

2.      Znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

3.      Ukończony 18 rok życia.

4.       Znajomość pracy biurowej oraz obsługi sprzętu biurowego / fax, kserokopiarka /

5.      Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

6.      Umiejętność pracy w zespole.

7.      Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celu prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8.      Umiejętność obsługi komputera, obsługa programu WORD, POMOST

9.      Odporność na stres.

10.  Umiejętność analizy dokumentów.

11.  Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność.

12.  Mile widziany staż pracy na wskazanym stanowisku.

 

 

III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.       Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych.

2.       Planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

3.       Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej.

4.       Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznych zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

5.       Pogłębianie wiedzy z zakresu działania pomocy społecznej oraz problemów społecznych.

6.       Sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działania.

7.       Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej.

8.       Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.        Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

IV.              Oferty kandydatów powinny zawierać: 

 

1.      Podanie o przyjęcie na wolne stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem   przystąpienia do konkursu ( list motywacyjny ) 

2.      Życiorys ( CV ) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

3.      Kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

4.      Kopie innych dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji ( kursy, szkolenia ).

5.      Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.

6.      Kopie świadectw pracy.

7.      Mile widziana opinia z poprzedniego miejsca pracy.

8.      Poświadczenie odbycia stażu lub praktyki w instytucjach pomocy społecznej.

9.      Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.

10.  Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.

11.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, ul. Skośna 6, pokój Nr 1 lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Skośna 6; 74-110 Banie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 11 lipca 2008 roku do godziny 15:00.

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrzone.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Banie ( www.banie.pl ), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie             ( www.bip.banie.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach; ul. Skośna 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV                      ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami / oraz Ustawy z dnia 22 marca 1999 r. o Pracownikach Samorządowych / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami /.

 

W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odebrać / odbiorę osobiście.*

 

* - niewłaściwe skreślić.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 5/2008

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach                                                  z dnia 27 czerwca 2008 rok

w sprawie naboru na stanowisko pracownika socjalnego

 

              Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr poz. 71, Nr 23 poz. 192, Nr 122 poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz.1201, Nr 170 poz. 1218 / zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym                    Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach.

2.      Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Banie, na stronie internetowej Gminy Banie oraz na tablicy  informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

1.      Elżbieta Rozpondek – Przewodniczący Komisji

2.      Danuta Szymczyk – Sekretarz Komisji

3.      Agnieszka Bucińska – Członek Komisji

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                              Kierownik

                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                              w Baniach

                                                                                      Elżbieta Rozpondek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-06-2008 10:17:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-06-2008 10:17:03