Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIII/153/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

UCHWAŁA NR XIII/153/08

Rady Gminy Banie

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie przyjętego uchwałą Nr VI/51/99 Rady Gminy w Baniach z dnia 19 kwietnia 1999 r.

 

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany studium jest wprowadzenie jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w strefie rozwoju turystyki wyznaczonej
w studium, z zaleceniem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności.

2. Granica obszaru objętego zmianą studium przebiega po granicy ewidencyjnej działki nr 612/2 w Swobnicy i jest wykazana w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Zakres zmiany studium będzie zgodny z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z późniejszymi zmianami) w dostosowaniu do przedmiotu zmiany.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Informację o podjęciu uchwały Wójt Gminy Banie ogłasza w prasie miejscowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                                 Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XIII/153/08

RADY GMINY BANIE

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

 

1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany studium

Do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie przystępuje się na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) w celu doprowadzenia do zgodności zamierzonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium.

Wniosek o zmianę studium został przez właściciela terenu umotywowany tym, iż zamierza mieć możliwości zagospodarowania terenu w sposób bardziej zróżnicowany, nie tylko na funkcję turystyczną wyznaczoną w studium. Z uwagi na brak zgodności ze studium dodatkowych funkcji oraz granic sporządzenia planu miejscowego, mając na względzie to, iż każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny oraz to iż wnioskowana zmiana studium nie narusza chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich (art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) a także to, iż przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie postanowiono przystąpić do zmiany studium.

 

2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Dokonanie zmiany studium jest możliwe w świetle znanych uwarunkowań, proponowana zmiana nie narusza w obowiązującym studium struktur funkcjonalno przestrzennych oraz zasad obsługi komunikacyjnej i kształtowania infrastruktury technicznej. Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w powiązaniu z wskazaną w studium zabudową rekreacyjną pozwoli wykorzystać wszystkie potencjalne możliwości terenu do zagospodarowania. Zabudowa mieszkaniowo usługowa i rekreacyjna mogą bezkolizyjnie funkcjonować na wyznaczonym obszarze przy odpowiednim zagospodarowaniu terenu.

Obszar proponowany do sporządzenia zmiany studium, nie jest objęty żadną prawną formą ochrony przyrody. W Studium i w waloryzacji przyrodniczej obszar objęty zmianą studium w całości znajduje się w projektowanym Zespole Przyrodniczo Krajobrazowym pod nazwą „Dolina Tywy”, na ten teren nie wprowadzono zakazu zabudowy.

 

3. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych

Zakres zmiany studium będzie zawierać elementy określone w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dostosowaniu do przedmiotu zmiany z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) - § 8 precyzuje przypisy w odniesieniu do zmiany studium.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SKMBT_C20308061207260.pdf (PDF, 1.42Mb) 2008-06-10 07:31:41 394 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:31:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-06-2008 08:38:00