Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIII/148/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2007.

UCHWAŁA NR XIII/148/08

Rady Gminy Banie

z dnia 27 maja 2008 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320 i Nr 120, poz. 818 i Nr 221, poz. 1649) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za 2007 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XIII/148/08

Rady Gminy Banie

z dnia 27 maja 2008 r.

 

 

Sprawozdanie z działalności

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

    - Uchwały Nr XIII/64/90 Gminnej Rady Narodowej w Baniach.

    - Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Pomoc  społeczna jest instytucją  polityki  społecznej  państwa, mającą na celu  umożliwienie   osobom  i rodzinom  przezwyciężenie  trudnych sytuacji  życiowych, których  nie są w stanie  pokonać, wykorzystując  uprawnienie, zasoby  i możliwości.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje  :

    - z  instytucjami na terenie Gminy,

    - z  placówkami Służby Zdrowia,

    - z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

    - z  Powiatowym Urzędem Pracy,

    - z  organizacjami  społecznymi – „Caritas”, „Polski Czerwony Krzyż ‘’

    - z  Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi,
W  2007    roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych  było   10 pracowników na umowę  o pracę.
    - Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej,

    - 3 pracowników socjalnych,

    - 2  opiekunki  nad chorym w domu,
    -1 pracownik   na zastępstwo

    - 1 inspektor,  
    - 1  starszy referent
  - 1 pracownik na pracach interwencyjnych.

oraz:

  -3 opiekunki   nad chorym w domu na umowę – zlecenie,
    Pracownicy socjalni działają   na terenie Gminy Banie w 15 miejscowościach.    
  Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  realizuje zadania zgodnie   z ustawą  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 wraz z późn.  zmianami)

Pomoc społeczna polega w szczególności  na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej  infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących  zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy  społecznej;

5) realizacji  zadań wynikających  z rozeznanych  potrzeb  społecznych;

6) rozwijaniu  nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach  zidentyfikowanych
   potrzeb.
Pomocy społecznej  udziela się  osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,

2) sieroctwa,

3) bezdomności,

4) bezrobocia,

5)  niepełnosprawności,

6)  długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7)  przemocy w rodzinie,

8)  potrzeby ochrony  macierzyństwa lub wielodzietności,

9) bezradności w sprawach  opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
   domowego, zwłaszcza  w rodzinach  niepełnych lub wielodzietnych,

10) braku umiejętności w przystosowaniu  do życia młodzieży  opuszczającej  placówki
    opiekuńczo-wychowawcze,

11) trudności  w przystosowaniu  do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13) alkoholizmu lub narkomanii,

14) zdarzenia losowego  i sytuacji kryzysowej,

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

       
Prawo do świadczeń przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której  dochód  netto nie  przekracza kwoty 477zł. zwanej
    „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie  przekracza kwoty 351 zł, zwanej
   „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
3) rodzinie, której dochód  nie przekracza  sumy kwot kryterium dochodowego  na osobę w
     rodzinie, zwanej ” kryterium   dochodowym  rodziny”- przy  jednoczesnym wystąpieniu
    co   najmniej  jednego z powodów wymienionych  w art. 7 pkt  2-15  ustawy  o pomocy
     społecznej  lub innych okoliczności  uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Obowiązek  zapewnienia realizacji zadań  pomocy społecznej  spoczywa na jednostkach samorządu  terytorialnego  oraz  organach administracji  rządowej w zakresie  ustalonym ustawą.

Zadania pomocy społecznej podzielone są na zadania   zlecone i zadania własne.  

Do zadań zleconych z zakresu  administracji  rządowej  realizowanych  przez   gminę należy:
-  przyznawanie  i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek  na ubezpieczenie zdrowotne    określonych w przepisach  o
    powszechnym   ubezpieczeniu  w Narodowym  Funduszu Zdrowia ,

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych   usług opiekuńczych  w miejscu
  zamieszkania  dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
-  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  związanych 
    z klęską żywiołową lub ekologiczną,

- realizacja  zadań wynikających z rządowych  programów pomocy społecznej mających  na
 celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
  wsparcia.     

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy  należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie  zasiłków,
  pożyczek oraz pomocy w naturze,

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
 o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
  potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

- współpraca z powiatowym   urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
  informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
 zawodowego i szkoleniach.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminę  należy:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
  szczególnym uwzględnieniem programów  pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
  problemów alkoholowych, których celem jest  integracja  osób i rodzin z grup szczególnego
   ryzyka,

- sporządzanie bilansu  potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

-udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego  ubrania  osobom tego
  pozbawionym,

- przyznawanie  i wypłacanie zasiłków okresowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków  na świadczenia
  zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom  nie mającym  dochodu i możliwości
 uzyskania świadczeń na podstawie przepisów  o powszechnym  ubezpieczeniu w Narodowym  Funduszu Zdrowia,

- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  za osobę, która  zrezygnuje
  z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania   bezpośredniej osobistej  opieki nad
  długotrwale  lub ciężko chorym  członkiem rodziny oraz wspólnie  nie zamieszkującymi
   matką, ojcem lub rodzeństwem,

 - praca socjalna,

 -organizowanie  i świadczenie  usług opiekuńczych,  w tym  specjalistycznych, w miejscu
   zamieszkania,  z wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla osób
   z zaburzeniami  psychicznymi,

 - prowadzenie i zapewnienie  miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia
  dziennego lub mieszkaniach chronionych,

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem  i rodziną,

- dożywianie dzieci,

- sprawienie pogrzebu,  w tym osobom bezdomnym,

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności  za pobyt mieszkańca
  gminy w tym domu,

- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
   w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

-utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
  wynagrodzenia pracowników.

Realizatorem  zadań, które   nakłada  na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ustawa
o pomocy   społecznej są między innymi   pracownicy socjalni.
     

Do zadań pracownika socjalnego  należy w szczególności:
1) praca  socjalna,

2) dokonywanie analizy   i oceny zjawisk, które  powodują  zapotrzebowanie  na świadczenia
   z  pomocy społecznej oraz  kwalifikowanie  do uzyskania tych świadczeń,

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy  w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
   osobom,  które  dzięki tej pomocy  będą zdolne  samodzielnie  rozwiązywać  problemy
   będące  przyczyną  trudnej sytuacji życiowej,

4) pomoc  w uzyskaniu  dla osób  będących w trudnej  sytuacji  życiowej  poradnictwa
    dotyczącego  możliwości  rozwiązania   problemów i  udzielania  pomocy   przez  właściwe
    instytucje  państwowe, samorządowe i organizacje  pozarządowe  oraz  wspieranie w
    uzyskaniu  pomocy,
5) udzielanie  pomocy   zgodnie  z zasadami  etyki zawodowej,
6) pobudzanie   społecznej aktywności  i inspirowanie działań  samopomocowych 
    w zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
     społecznych,

7) współpraca  i współdziałanie  z innymi  specjalistami   w   celu      przeciwdziałania  i
   ograniczania  patologii  i skutków  negatywnych  zjawisk  społecznych, łagodzenie
   skutków   ubóstwa,

8) inicjowanie  nowych  form  pomocy osobom  i rodzinom mającym  trudną  sytuację
    życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi    służące  poprawie
    sytuacji takich osób i rodzin,
9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz  rozwijaniu
    regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych  na
    podniesienie  jakości życia.
                Wszelka pomoc skierowana  jest do indywidualnego  klienta, rodziny, a wydawanie decyzji  administracyjnej  następuje  na podstawie wywiadu środowiskowego  przeprowadzonego  w miejscu pobytu klienta przez  pracownika socjalnego.
Pracownik socjalny   kieruje się zasadą  dobra osób i rodzin , którym służy. Ma obowiązek  przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę rodzinę lub grupę .

        Z dniem 1 maja 2004r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003r., Nr 28, poz. 2255 z późn. zm.), która określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Według w/w ustawy do świadczeń rodzinnych zaliczamy zasiłek rodzinny oraz dziewięć dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze, do których należą zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty  prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego,  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania .

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca obecnie świadczenia rodzinne wszystkim osobom uprawnionym do w/w świadczeń.

Z dniem  01 września 2005roku  weszła w życie  ustawa z dnia 22 kwietnia 2005roku  o postępowaniu  dłużników   alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz, 732 z późn. zmianami), która określa zasady  postępowania  wobec   osób zobowiązanych  do świadczenia  alimentacyjnego  oraz przyznania  zaliczek  alimentacyjnych  dla osób samotnie  wychowujących   dzieci.

Ogółem w  2007 roku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach przyznane zostały środki finansowe w kwocie :     

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

 

      3.532.610


     3.445.537


           97,54

Na realizację zadań zleconych w 2007 roku  przyznane zostały środki finansowe w kwocie:


Plan


Wykonanie


   %

 

   2.681.910

 
      2.643.149


    98,55

Na realizację zadań  własnych przyznane  zostały środki finansowe w kwocie :


Plan


Wykonanie


%


    850.700


  802.388


  94.32

Rozdział  85212- świadczenia rodzinne

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

        
  2.358.834


       2.322.093


    98,44

w tym :

Rodzaj świadczenia

 Liczba świadczeń

 Kwota

Zasiłki rodzinne

     12.817

780.792

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

            47

  47.000

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  urlopu wychowawczego


          157


   61.040

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku  dla bezrobotnych

              4

     1.587

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

        581

 101.330

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia


         70     


      4.200

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku  życia


       777


    62.160

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

     782

    78.200

Dodatek  z tytułu na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości  w której znajduje się szkoła (internat)     530   47.740

Dodatek z tytułu na pokrycie   wydatków  związanych z dojazdami do miejscowości  w której znajduje się szkoła


  1.454


   72.700

Dodatek z tytułu  wychowywania  dziecka w rodzinie wielodzietnej

 2.204

176.320

Jednorazowa zapomoga z tytułu   urodzenia dziecka

     68

 68.000

Zasiłki pielęgnacyjne

2.816

 430.848

Świadczenia   pielęgnacyjne

298

 125.160

Zaliczka  alimentacyjna

 738

  167.398

Składki na  ubezpieczenie  emerytalno- rentowe

 230

   29.927

Obsługa świadczeń rodzinnych/ wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi , delegacje , utrzymanie stanowiska, zakup materiałów  biurowych ,koszty  obsługi administracyjnej     ------    67.691


W okresie  od 01.01.2007 rok do 31.12.2007  rok  przyznano świadczenia 737  rodzinom. Wydano 972 decyzje  w tym 44 decyzje odmowne.  

W okresie od 01.01.2007 rok do 31.12.2007 rok  wydano 43 decyzje przyznające  zaliczkę alimentacyjną oraz 15 decyzji  odmownych.
Zaliczki  alimentacyjne  zwrócone przez dłużników  alimentacyjnych w  2007 roku wyniosły:
19.735 z tego  50%   zostaje w budżecie  Gminy.


Rozdział 85213 –zadania zlecone
Składki  na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre świadczenia
z pomocy społecznej /zasiłki stałe,  świadczenia pielęgnacyjne /

        Plan

Wykonanie

%

         27.500 

   26.769

 97,34

 

w tym:

Forma pomocy 

    Liczba osób

kwota

Zasiłki stałe 

       62

        21.137

Świadczenia pielęgnacyjne


      13


          5.632

 

 

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze


W 2007 roku na zasiłki i pomoc w naturze (zadania  zlecone  i własne ) przyznane zostały środki finansowe w ogólnej kwocie:                                                          

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

   
562.286


        516.687


   91.89

 

Zadania zlecone: Pomocą objęto 81 rodzin.

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

    

 281.516


   280.673


   99,70

w tym.

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba  osób którym przyznano decyzją świadczenie

Kwota

1

Zasiłki stałe

   81

280.673

 

w tym : przyznane dla osoby
-samotnie gospodarującej
-pozostającej w rodzinie

 
   61

   20


   246.132
     34.541

                                                        

Zadania własne - pomocą objęto 371 rodzin.

 

Plan

 

Wykonanie

 

%


        280.770


     236.014


    84,06

 

w tym:

Środki z budżetu państwa  - zasiłki okresowe

 

Plan

 

Wykonanie

 

%


         188.700


        147.644


       78.24

Środki z budżetu gminy :

 

Plan

 

Wykonanie

 

    %

    
     92.070


     88.370


      95.98

w wyszczególnieniu:

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba osób

kwota w zł

1.

Zasiłki celowe i w naturze  (opał, odzież, wyprawki szkolne, opłaty za pobyt dzieci  w internacie, specjalne zasiłki celowe, zakup leków, zakup biletów itp.)
    313
     34.823

2

Sprawienie pogrzebu

    
     3


      8.913

3

Opłata za   pobyt w  Domu Pomocy Społecznej

 


     4


    44.634

4

Pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne


    0


     0

Rozdział: 85295- Pozostała działalność( dotacja i  środki z budżetu gminy ) 
środki te zostały przeznaczone na realizację   Rządowego  Programu  „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

    293.930

  293.928

     99,99

 

W tym:

-dożywianie dzieci w szkołach – wydatkowano 135.118 zł
-zasiłki celowe na zakup żywności – wydatkowano
158.810zł
Łącznie  na realizację  Rządowego  Programu  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 roku   wydatkowano  środki finansowe  w  ogólnej  w kwocie.
293.928zł
w tym:
-środki  własne  Gminy  - 
101.928 zł
- dotacja                          192.000zł

Tą formą pomocy objętych zostało 879 osób
z tego :

-dzieci    od  0-7 lat- 141

-uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  -312
- pozostałe osoby otrzymujące  pomoc  na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej -426

 

 Ogółem dożywianiem w formie zakupu posiłków objętych zostało   302 dzieci  oraz   7 dorosłych osób .   Na ten cel wydatkowane zostały  środki  finansowe w ogólnej  kwocie    135.118 zł.

Średni  koszt jednego  posiłku wyniósł:   2,69zł zł  wydano:
  - 984 całodzienne  wyżywienie
  -  21.823  pełnych obiadów
  -      688 gorących posiłków
 -  26.803  śniadań

Kwota  158.810zł wydatkowana została na  zakup żywności w formie zasiłków celowych.
Z tej formy pomocy  skorzystały 264 rodziny. Średni koszt  jednego świadczenia  wyniósł:120,77zł.
 Ogółem  w  2007  roku niezależnie od rodzaju świadczeń  pomocą społeczną objęto 405 rodzin w tym:

- jednoosobowe gospodarstwa domowe                    -   131 osób

- dwuosobowe gospodarstwa domowe                      -   70  rodzin

- trzyosobowe gospodarstwa  domowe                      -   57 rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - czteroosobowe gospodarstwa  domowe                  -   59 rodzin
- pięcioosobowe gospodarstwa  domowe                  -  46 rodzin
 - sześcioosobowe  gospodarstwa domowe i więcej  - 42 rodziny
Powodami przyznawania pomocy były występujące w rodzinach w szczególności:

-ubóstwo                                                 -308  osób
-bezdomność                                           -   4  osoby
- bezrobocie                                            - 226 rodzin
- potrzeba ochrony macierzyństwa         -  70 rodzin

    w tym wielodzietność                       -   8 rodzin

- niepełnosprawność                             - 175 rodzin

- długotrwała  lub ciężka choroba         -   53rodziny
- bezradność w sprawach opiekuńczo

 wychowawczych w prowadzeniu

 gospodarstwa domowego                     -  26 rodzin
     w tym:
    - rodziny niepełne                                - 11 rodzin
   -  rodziny wielodzietne                        -  16 rodzin
    - przemoc  w rodzinie                          -  6 rodzin
    - alkoholizm                                        - 83 rodziny
  - trudności w przystosowaniu do życia

    po opuszczeniu zakładu karnego            - 5 osób 
 

Rozdział 85219 -  Terenowe  Ośrodki   Pomocy   Społecznej

Na realizację zadań własnych i zleconych przyznane zostały środki finansowe

 w  kwocie:

 

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

 230.400

 227.918

 98,92

 

Z tego  dotacja:

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

           

     133.500


  133.500


100


Środki  własne :

 

Plan


Wykonanie

 

%

 

96.600


94.418

 

   97,74

Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników wraz

 z pochodnymi, delegacje, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , zakup materiałów

 biurowych, koszty obsługi administracyjnej.

Rozdział 85228 -  Usługi opiekuńcze - opieka nad chorym w domu

W 2007   roku zatrudnione  były   2 opiekunki    nad chorym w domu zatrudnione  na pełnych etatach oraz 3 opiekunki na umowę- zlecenie.

Pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęto 8 osób w tym  w formie specjalistycznych usług opiekuńczych  1osoba.

Pomoc ta świadczona jest osobom ,  które ze względu na swój wiek lub stan zdrowia wymagają opieki osób drugich, a nie posiadają rodziny bądź  rodzina nie jest w stanie  im tej opieki zapewnić.

Opieka nad chorym w domu jest częściowo odpłatna. Zwolnione z odpłatności są osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla danej osoby.

              

W 2007  roku na usługi opiekuńcze przyznane zostały środki finansowe na realizację zadań własnych i zleconych w ogólnej kwocie.                                         

Plan

Wykonanie

%


59.660


     58.142


     97,46

                                                                

 

Z tego zadania zlecone- specjalistyczne  usługi opiekuńcze :

 

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

   
       14.060               


     13.614


  96,83

 

Na zadania własne z budżetu gminy przyznane zostały środki finansowe w kwocie:

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

      
45.600   

 


   44.528


     97,65

Wpływy  z usług opiekuńczych wyniosły:  7.459,98zł

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w dniu 14   grudnia 2007  roku  zorganizował  wigilię dla osób  spędzających  ten dzień w samotności.  Dzieci  z Zespołu  Szkół   w Baniach     przygotowały program artystyczny.  Następnie  odbyło   się   wspólne dzielenie opłatkiem  i wspólna kolacja wigilijna .Uczestnikom  spotkania  zapewniony został  przywóz i odwóz  do miejsca zamieszkania.


Sporządzono dnia   2007.04.27
Rozpondek Elżbieta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:23:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-06-2008 07:23:50