Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości o pow. 97,9914 ha nad jeziorem Dłużec


GN.72241-4/08 Banie 28. 03. 2008 r.

WÓJT GMINY BANIE

w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 97,9914 ha położonej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr 26447 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działek gruntu: 437 obrębu Banie 2 oraz 1203, 1204, 1205, 1206, 1218/2 obrębu Banie 5.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie nieruchomość położona jest w strefie rozwoju turystyki - zabudowa trwała.

Użytek gruntowy nieruchomości określony jest jako: RIVb-9,5547 ha, RV - 22,0944 ha, RVI - 25,3325 ha, N - 39,826 ha, LzV - 1,1838 ha.

Obecnie trwają prace nad sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, który zakłada możliwość zabudowy pensjonatowej, wczasowej, usługowej i rekreacji indywidualnej (uchwała Rady Gminy nr V/34/07 z dnia 26 lutego 2007 r.).

Nieruchomość położona jest pomiędzy jeziorem Dłużec, a drogą wojewódzką nr 122 Pyrzyce- Krajnik Dolny, wzdłuż której przebiega rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej.

Na działce gruntu nr 1203 oraz części działki nr 1204 obrębu Banie 5 ciąży prawo dzierżawy, które wygasa z dniem 30.08.2008 r.

Cena wywoławcza wynosi 5 500 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 02. 06. 2008 r. o godz. 12 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6.

Wadium w wysokości 500 000 zł należy wpłacić do dnia 27. 05. 2008 r. na konto Urzędu Gminy w Baniach nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości oraz podanie nr PESEL

  • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, właściwych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 55 000 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

  2. Konieczność ewentualnego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej a także usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy, które będą kolidowały z zagospodarowaniem nieruchomości, oraz ewentualnych bezumownych użytkowników, obciąża nabywcę.

  3. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości zostanie osoba nie spełniająca warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

  4. Koszty związane z zawarciem umowy (lub umów - warunkowej i przenoszącej) ponosi w całości nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 i 16, tel.(091) 41-66-381, 41-66-353 wewn. 12 i 23.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.banie.pl

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-03-2008 13:11:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-03-2008 13:11:17