Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XI/124/08 Rady Gminy Banie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Piaseczno”.


UCHWAŁA NR XI/124/08

Rady Gminy Banie

z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Piaseczno”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Plan Odnowy Miejscowości Piaseczno”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i służący jako załącznik formalny do ubiegania się o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie - „Odnowa i rozwój wsi” oraz działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w latach 2007 - 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA -ZAJĄC

Załącznik do uchwały Nr XI/124/08

Rady Gminy Banie z dnia 18 lutego 2008 r.

Plan Odnowy Miejscowości

Piaseczno

na lata 2007 - 2015

Banie luty 2008 r.

Spis treści

Spis treści...................................................................................................................................3

1. Wstęp .....................................................................................................................................3

2. Ogólna charakterystyka miejscowości Piaseczno..................................................................4

2.1. Położnie ............................................................................................................................. 4

2.2. Historia i teraźniejszość .....................................................................................................4

3. Analiza zasobów miejscowości .............................................................................................6

3.1. Inwentaryzacja zasobów społecznych ................................................................................6

3.1.1. Ludność ............................................................................................................................6

3.1.2. Szkolnictwo.......................................................................................................................9

3.1.3. Obsługa ludności...............................................................................................................9

3.1.4. Kultura, sport i turystyka.................................................................................................10

3.1.5. Rolnictwo........................................................................................................................ 13

3.2. Inwentaryzacja zasobów infrastrukturalnych .................................................................... 14

3.2.1. Drogi ............................................................................................................................... 14

3.2.2. Gazyfikacja....................................................................................................................... 15

3.2.3. Wodociągi i kanalizacja.................................................................................................... 15

3.2.4. Telefonizacja..................................................................................................................... 17

3.2.5. Ciepło................................................................................................................................ 17

4. Analiza SWOT.........................................................................................................................18

5. Wizja rozwoju miejscowości Piaseczno - cel nadrzędny...................................................... 19

6. Arkusz planowania długoterminowego................................................................................... 19

6.1. Poprawa wizerunku centrum wsi.......................................................................................... 19

6.2. Rozwój infrastruktury na terenie wsi ................................................................................... 20

6.3. Rozwój świadomości społeczeństwa w tworzeniu lokalnych warunków tworzenia gospodarki

rynkowej ..................................................................................................................................... 20

6.4. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa.......................................................................... 21

6.5. Poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego ........................................................... 21

6.6. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego wśród młodzieży i dorosłych ...............................22

6.7. Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb

rozwoju turystyki i rekreacji....................................................................................................... 22

6.8. Rozwój zaplecza sportowego w celu rozwoju sportu na poziomie lokalnym i regionalnym.. …………………………………………………………………………………………………..23

6.9. Wykorzystanie bliskości Szczecina w celu rozwoju gospodarczego i promocji regionu.....23

6.10. Utrzymanie i wzmocnienie tożsamości miejscowości oraz wartości życia wiejskiego......23

7. Arkusz planowania krótkoterminowego.................................................................................. 24

8. Opis planowanych przedsięwzięć - wizja odnowy wsi .......................................................... 24

9. Zarządzanie.............................................................................................................................. 31

10. Zgodność Planu Odnowy Miejscowości z dokumentami wyższego rzędu .......................... 31

1. Wstęp

Plan Odnowy Miejscowości Piaseczno to dokument, który określa strategie działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2007-2015. Podstawą opracowania planu jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Banie przyjęty uchwałą Nr XX/190/2004 Rady Gminy w Banie z dnia 30.11.2004 r., Strategia Rozwoju Gminy Banie oraz dane wewnętrzne przekazane na podstawie zebrań wiejskich i własnych statystyk.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, historię, która ukazuje bogatą przeszłość tych ziem, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, a także planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem planowanych działań.

Plan Odnowy Miejscowości Piaseczno ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia standardu życia i pracy we wskazanej miejscowości poprzez m.in. realizację określonych priorytetowych inwestycji. Planowane przedsięwzięcia mają zaktywizować mieszkańców do działań prospołecznych, a w konsekwencji przyczynić się do podniesienia atrakcyjności całej miejscowości. Poszczególne inwestycje wskazane poniżej mają mieć na celu odnowę całej miejscowości przyczyniając się tym samym do podniesienia morale jej mieszkańców, a także zwłaszcza polepszenia warunków bytowych.

Podejmowane działania w znacznym stopniu umożliwią również zachowanie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego przyczyniając się tym samym do odnowy i rozwoju wsi jaką jest miejscowość Piaseczno. Mieszkańcy Piaseczna poprzez realizacje tego planu będą mogli pozyskać środki zewnętrzne dla jeszcze lepszego rozwoju wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie - „Odnowa i rozwój wsi”, a także działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Plan ten jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych będzie mógł być aktualizowany w każdym momencie. Takie sformułowanie pozwala także na pewna swobodę, jeśli chodzi o możliwość dopisywania nowych działań, a także zmienianie kolejności ich realizacji w latach 2007-2015 w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy strukturalnych. Celowość ta będzie również zachowana przy innych pozabudżetowych środkach dostępnych na rynku polskim dla samorządów jako beneficjentów.

2. Ogólna charakterystyka miejscowości Piaseczno

2.1. Położenie

Gmina Banie położona jest w południowo - zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie gryfińskim, w strefie o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych. Powierzchnia całkowita miejscowości Piaseczno wraz z gruntami rolnymi to 2451,64 ha. Położona jest wśród pięknych lasów. Wieś liczy około w chwili obecnej 376 mieszkańców. Obszar wsi to głównie użytki rolne i leśne. Wielkim bogactwem jest czyste środowisko.

2.2. Historia i teraźniejszość

Piaseczno - wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1281 r., jednak założona wcześniej o czym świadczy istnienie kościoła z pierwszej połowy XIII w. Według danych z XIX w. istniały duże gospodarstwa chłopskie, gospodarstwo kościelne, kuźnia, karczma, szkoła i wiatrak. Do dnia dzisiejszego zachowały się murowane budynki mieszkalne i gospodarcze końca XIX i początku XX w. z bogatymi detalami architektonicznymi, XIII-wieczny granitowy kościół przebudowany w XIX w., z przyległym cmentarzem, otoczony kamiennym murem częściowo przymurowanym cegłą oraz pomnik poświęcony mieszkańcom wsi, którzy zginęli w czasie I wojny światowej.

W roku 1295 dochodzi do podziału księstwa zachodniopomorskiego w wyniku którego, Ziemia Bańska znalazła się w księstwie szczecińskim Ottona I. W 1312 roku następuje kasacja zakonu templariuszy. Ich dobra przechodzą na Zakon Rycerzy Szpitala Jerozolimskiego Św. Jerzego zwanym joannickim. W 1345 r. Joannici odstąpili miasto księciu Barnimowi III. W latach wojen religijnych w Niemczech ( 1618 - 1648 ) ziemia bańska stała się łupem wojsk cesarskich i szwedzkich, a w późniejszym okresie w latach 1660 - 1680 była pod panowaniem Szwedów. W wyniku znacznych zniszczeń w czasie walk wyzwoleńczych II wojny światowej w 1945 r. Po wojnie nastąpiło osiedlanie się ludności napływowej.

0x08 graphic

Kościół z XIII w. w Piasecznie

Pierwszymi osadnikami byli ludzie powracający z robót przymusowych i obozów w Niemczech, a także repatrianci z Kresów Wschodnich; z Wileńszczyzny i Lwowa oraz centralnych województw Polski. W miejscowości znajduje się szereg budynków z ozdobnymi detalami o wartościach zabytkowych.

W chwili obecnej miejscowość Piaseczno zarządzana jest przez Sołtysa - Panią Teresę Gała. Członkami rady sołeckiej są: Bogdan Barward, Zbigniew Ciesielski, Mariusz Durasiewicz. Całą Gminą zawiaduje wybrana na Wójta Gminy Pani Teresa Sadowska.

3. Analiza zasobów miejscowości

3.1. Inwentaryzacja zasobów społecznych

3.1.1. Ludność

Piaseczno to mała miejscowość. Liczy około 376 mieszkańców. Społeczność ta charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem wiekowym. Także struktura zawodowa nie jest jednorodna. Wynika to z jednej strony z rolniczego charakteru miejscowości, o którym decyduje starsza cześć społeczności, z drugiej zaś młodsi rezygnują z pracy na roli na rzecz innych form zatrudnienia, które uzyskują w okolicznych zakładach pracy oraz prywatnych firmach, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Szczecina. Na zróżnicowanie zawodowe w dużym stopniu wpływa również poziom wykształcenia. Należy nadmienić, iż społeczność lokalna wykazuje wysoka aktywność na rynku pracy, tłumioną jednak przez czynniki strukturalne. Coraz liczniej reprezentowani są również prywatni przedsiębiorcy prowadzący działalność na własny rachunek. Niestety przybywa i bezrobotnych.

Znaczną cześć mieszkańców stanowią ludzie mieszkający tu wiele, wiele lat, których korzenie życiowe są mocne. Ze względu na przesiedleńczy charakter wielu rodzin pomiędzy rodzinami istnieją silne więzi społeczne, które dają o sobie znać zwłaszcza w trakcie okazywania wzajemnej pomocy. Tak jak w innych częściach kraju - tak i tu wielu mieszkańców emigruje do innych, większych miejscowości w celu poszukiwania pracy. Znajdując lepsze źródło utrzymania przenoszą się oni np. do Szczecina, Stargardu Szczecińskiego czy pobliskich Pyrzyc, Gryfina. Duża cześć młodych ludzi wyjeżdżając na studia również zostaje w centrach oferujących im lepsze warunki życia. Są to przeważnie Szczecin, Poznań, Warszawa.

Poniżej przedstawiono w tabeli liczbę ludności na terenie miejscowości Piaseczno w przeciągu ostatnich 7 lat.

0x01 graphic

Biorąc pod uwagę powyższe dane zauważyć należy nierównomierna tendencje spadków i wzrostów liczby ludności.

Aby pomóc w problemach różnej skali Gmina Banie powołała na mocy uchwały nr XIII/64/90 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedziba w miejscowości Banie. Ośrodek ten spełnia swoje zadania statutowe udzielając świadczeń i zasiłków mieszkańcom Gminy, także zamieszkującym miejscowość Piaseczno.

Analiza świadczeń przedstawiono w tabeli poniżej.

Zasiłki rodzinne i dodatki

Liczba osób

Kwota

Zasiłki rodzinne

9676

591584

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

441

77050

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku

3

1200

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

108

42027

urodzenie dziecka

33

33000

kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia

40

2400

kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia

599

47920

rozpoczęcie roku szkolnego

621

62100

dojazdy do szkół

1001

50050

zamieszkiwanie w internacie

367

33030

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

1645

131600

zasiłki pielęgnacyjne

2078

317934

składki na ubezpieczenie społeczne

167

22116

Stan na dzień 30.09.2007 r.

Z powyższej tabeli wynika, iż najwięcej zasiłków udzielanych jest w zakresie zasiłków rodzinnych. Do 30.09.2007 r. była to liczba 9.676 świadczeń na łączną kwotę 591584 zł. PLN. Na kolejnym miejscu znalazły się zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 317934 zł. PLN udzielone aż 2078 osobom. Liczba rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miejscowości Piaseczno szacowana jest na ok. 33 rodziny.

Skala istniejących problemów w Gminie co roku jest niemalże ta sama. Częstym zjawiskiem udzielania pomocy jest także pomoc dla osób niepełnosprawnych chcących podjąć naukę bądź kontynuować naukę albo też jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która weszła w życie w roku 2006.

Prowadzone w terenie rozmowy z mieszkańcami miejscowości Piaseczno, a także całej Gminy pozwalają trafnie diagnozować stan obecny i eliminować zjawiska nieuzasadnionej potrzeby udzielania świadczeń społecznych. Dzięki temu środki pieniężne nie są marnotrawione, a trafiają w odpowiednie ręce, które faktycznie tej pomocy potrzebują.

Pozytywne kryteria oceny poziomu życia mieszkańców wyznaczają:

- wskaźnik bezrobocia,

- korzystna dostępność do usług podstawowych,

- wysoki na tle województwa standard wyposażenia mieszkań.

Natomiast do negatywnych zjawisk w sferze poziomu społecznego mieszkańców należą:

- znaczne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi wsiami w dziedzinie

zatrudnienia,

- ujemne saldo migracji,

- niewystarczająca liczba miejsc pracy na terenie gminy (wyjazdy do pracy),

- znaczne zagęszczenie mieszkań i niezadowalający stan techniczny zabudowy.

3.1.2. Szkolnictwo

Ustawa o systemie oświaty nałożyła na gminy obowiązek prowadzenia przedszkoli, klas zerowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum. Obowiązek ten gmina realizuje jako zadanie własne o charakterze obligatoryjnym wynikającym bezpośrednio z ustawy o samorządzie gminnym. Na terenie Gminy Banie funkcjonują 4 placówki oświatowe: przedszkole, 2 szkoły podstawowe oraz Zespół Szkół w Baniach im. Jana Pawła II, w którym mieści się zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum.

Od stycznia 1992 r. Rada Gminy Banie utworzyła zakład budżetowy pod nazwa „Przedszkole w Baniach” z siedziba w Baniach przy ulicy Pocztowej. W Przedszkolu zatrudnionych jest obecnie 5 nauczycieli, w tym: l dyplomowany, 3 mianowanych i l stażysta. Przedszkole w Baniach sprawuje opiekę nad około setka dzieci. Ponadto Gmina Banie prowadzi Szkoły Podstawowe w Swobnicy, Lubanowie oraz Zespół Szkół w Baniach. Trzy szkoły podstawowe posiadają oddziały zerowe. Obsługę finansowa i kadrowa zapewnia Urząd Gminy. W chwili obecnej 625 dzieci w wieku szkolnym uczęszcza do szkół podstawowych na terenie Gminy Banie, zaś do Zespołu Szkół uczęszcza 331 uczniów. Ponad 50 % ogółu uczniów ze szkół podstawowych i Zespołu Szkół jest dowożona autobusami do szkół.

W szkołach podstawowych odbywają się systematycznie szkolne eliminacje do konkursów przedmiotowych: humanistycznego i przyrodniczo - matematycznego, w których biorą udział uczniowie klas VI. Każdego roku uczniowie Szkół Podstawowych z sukcesami kwalifikują się do eliminacji rejonowych. Ponadto uczniowie biorą udział w konkursach recytatorskich organizowanych przez szkoły oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach. W ciągu trwającego roku szkolnego organizowany jest również szereg imprez kulturalnych skierowanych zarówno do uczniów jak i mieszkańców gminy.

Na terenie miejscowości Piaseczno nie ma żadnej placówki oświatowej a dzieci dowożone są do szkół w Baniach.

3.1.3. Obsługa ludności

Piaseczno jest miejscowością o nierozwiniętej obsłudze mieszkańców. Dla spełnienia ich potrzeb różnego rodzaju instytucje publiczne mieszczą się w pobliskich Baniach, dokąd mieszkańcy musza dojeżdżać, także w celach zdrowotnych.

Na terenie miejscowości Banie istnieje Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy, Urząd Stanu Cywilnego GOKiS, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS, GS „Samopomoc Chłopska”, Spółdzielnia Kółek Rolniczych i ARiMR O/Banie. Z ich usług korzystają także mieszkańcy wsi Piaseczno. Oprócz tego od wielu lat opieka medyczna nad mieszkańcami całej Gminy zajmuje się przychodnia zdrowia - dziś Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PANACEUM. Mieszkańcy Piaseczna mogą liczyć w nim na pomoc medyczną lekarzy o różnych specjalnościach, m.in.: pediatry, internisty i stomatologa. Zatrudnieni są trzej lekarze pierwszego kontaktu oraz cztery pielęgniarki (2 środowiskowe, 1 praktyki i 1 położna środowiskowa). Lekarstwa przepisane przez lekarzy zakupić można w miejscowej aptece na terenie miejscowości Banie, która jest jedyna w całej Gminie.

Niezwykle ważną rolę dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności odgrywa mieszczący się w miejscowości Banie komisariat policji (Rewir Dzielnicowy w Baniach), w którym regularnie pełnione są dyżury Policjantów pomagających mieszkańcom w różnych sytuacjach życiowych. Policjanci Ci dojeżdżają także do Piaseczna w razie konieczności.

3.1.4. Kultura, sport i turystyka

Na terenie miejscowości Piaseczno od 2006 r. funkcjonuje Centrum Aktywizacji Wiejskiej, które zostało wyremontowane z funduszy Unii Europejskiej. Centrum pełni funkcje kulturalną dla mieszkańców Piaseczna oraz pełni rolę świetlicy wiejskiej, odbywają się tam różnego rodzaju spotkania i imprezy o charakterze lokalnym oraz gminnym. W większości z tych imprez uczestniczą mieszkańcy partnerskiej gminy Gerswalde z Niemiec. Znaczącą funkcje kulturalną pełni Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który działa na terenie miejscowości Banie, nie mniej obsługuje swoim zakresem także mieszkańców miejscowości Piaseczno, którzy mogą korzystać z jego usług.

W ramach codziennej działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach znajdują się stałe zajęcia i spotkania, a mianowicie:

- spotkania z instruktorem,

- dyskoteki dla dzieci w każdy piątek i sobotę w godz. od 17.00 do 21.00

- 2x w tygodniu są prowadzone zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z

rodzin objętych opieka społeczna

- Klub Seniora „RÓŻA”

- Komitet „Tolerancja” (akcja na rzecz osób niepełnosprawnych od 1997 roku)

- Koło Honorowych Dawców Krwi

- Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział w Baniach

- aerobik (wynajem sali za odpłatnością)

- wynajem pomieszczeń na uroczystości rodzinne, kursy, pokazy

- prowadzone są kroniki z działalności Ośrodka, Klubu Seniora ”RÓŻA”, i

”Tolerancja”.

W roku 2006 GOKiS zapewnił swoim mieszkańcom, a także całej Gminie szereg imprez o charakterze kulturalnym, wśród których znalazły się miedzy innymi chronologicznie od początku roku:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

2. Uroczyste spotkanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Baniach.

3. Przegląd Jasełek.

4. Ferie zimowe w GOKiS.

5. Dni Babci i Dziadka.

6. Ferie z rymem - spotkanie z Chojeńska poetka Dorota Dobak.

7. Bal Karnawałowy dla dzieci.

8. Rejonowe Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego.

9. Bal karnawałowo - walentynkowy dla niepełnosprawnych.

10. Obchody 61 Rocznicy Polskiej Państwowości na Ziemi Bańskiej.

11. Dzień Kobiet w GOKiS.

12. Powiatowy konkurs na Pisankę Wielkanocna.

13. Mistrzostwa w tenisie stołowym.

14. I Bański Konkurs Piosenki Dziecięcej - „Śpiewać każdy może”.

15. Prezentacja lokalna projektu „Szkoła Marzen”.

16. Wystawa malarska „Igła malowane”.

17. Gminne Obchody Dnia Dziecka.

18. Festyn na Ziemi Bańskiej.

19. LATO 2006

20. Prezentacja Gminy Banie na Święcie Doliny Dolnej Odry w Widuchowej.

21. Dożynki Gminne.

22. Akcja „Sprzątanie Świata”.

23. Spotkanie z okazji „Światowego Dnia Seniora”.

24. Rozgrywki w warcaby stupolowe.

25. 88 Rocznica Odzyskania Niepodległości Państwa

26. Cecyliada - spotkania z Piosenka Religijna.

27. Andrzejkowy wieczór.

28. Spotkanie z Mikołajem.

29. Wieczór kolęd.

30. Spotkania przy Wieczerzy Wigilijnej.

W Baniach działa również Gminna Biblioteka Publiczna będąca jednostką organizacyjna Urzędu Gminy. Z jej usług korzystają również mieszkańcy miejscowości Piaseczno.

W roku 2006 realizacja bieżących zadań przedstawiała się następująco:

1. Zakupiono 374 woluminy za kwotę 7.879,33 zł.

2. Zarejestrowano 370 czytelników, w tym 110 dzieci

3. Wypożyczono 9.945 woluminy, w tym dla dzieci - 2.134. woluminy

4. Bibliotekę odwiedziło 3.298 osób

5. Czytelnie odwiedziło 1245 czytelników, udostępniono 1920 woluminy oraz 590

czasopisma, udzielono 2.271 informacji, w tym bibliograficznych 614.

6. Zorganizowano 2 lekcje biblioteczne i 7 wystawek nowości książkowych, a

także odbyto 28 dyskusji nad książką.

7. Przyjęto w Bibliotece 1 wycieczkę z przedszkola

8. Zakupiono komputer do GBP w Baniach.

GBP współpracuje z Książnicą Pomorską oraz Biblioteką Publiczną w Gryfinie. W roku 2006 Biblioteka otrzymała dotację finansową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.440 zł. na zakup nowości wydawniczych, z czego zakupiono 268 woluminów. Natomiast z dotacji organizatora - 8.780 zakupiono 452 woluminy. Przy zakupie książek brano pod uwagę potrzeby czytelników, kładąc największy nacisk na zakup książek poszerzających wiedze z poszczególnych dziedzin życia - socjologii, psychologii, ekonomii, ekologii, prawa, etc.

Wśród grup zawodowych najliczniejszą liczbę stanowili uczniowie - 54,5 % oraz osoby niezatrudnione - 28,3 %. Biorąc pod uwagę wiek czytelników, największa była liczba osób do 15 roku życia - 32,5 % i osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem życia - 20,7 %.

Oprócz funkcji czytelniczych GBP w Baniach prowadzi również działalność informacyjna polegającą na:

1) udzielaniu informacji skierowującej zainteresowanych do odpowiednich

instytucji i organizacji,

2) wydzielaniu księgozbioru regionalnego,

3) przekazywaniu informacji poprzez istniejący punkt informacji europejskiej

posiadającej materiały z Zachodniopomorskiego Centrum Informacji

Europejskiej i zakupione ze środków własnych.

W skład materiałów informacyjnych wchodzą : księgozbiór, płyty CD, broszury, ulotki, plakaty.

Funkcje rekreacyjne dla mieszkańców miejscowości Piaseczno doskonale spełniają okoliczne, piękne, mieszane lasy. Szczególnymi walorami przyrodniczymi charakteryzują się cztery zabytkowe parki: park pałacowy w Babinku, park dworski w Lubanowie, park pałacowy w Rożnowie i park zamkowy w Swobnicy. Oczywiście olbrzymia role dla turystyki i rekreacji odgrywa bliskość wielu czystych jezior będących rajem dla turystów wędkarzy, ale także osób odpoczywających na bańskich plażach zwłaszcza w okresie letnim.

Miłośnicy spędzania wolnego czasu znajdą coś dla siebie nad jeziorem Długie, Dłużec, Dołgie, Górne, Grodziskie, Grzybno, Mostowe, Strzeleckie i Święte.

Przez teren miejscowości Piaseczno przebiega również zielony szlak rowerowy.

Szlak zielony: Banie - Dłużyna - Piaseczno - Górowo - Swobnica - Banie

Przyjęto ten szlak jako główny szlak na terenie Gminy. Szlak jest szlakiem zamkniętym pętlowym mającym początek (koniec) w centrum miejscowości Banie (Plac Jagielloński). Jest szlakiem prezentującym dwie główne miejscowości gminy jakimi są Banie i Swobnica (zabytki architektury np. zamek w Swobnicy zbudowany w drugiej połowie XIVw., kościoły w Baniach, Piasecznie i w Swobnicy, pomniki przyrody). Dużym walorem przyrodniczym jest przejazd przez lasy na odcinku od Dłużyny do Piaseczna oraz od Górnowa przez Swobnicę do Bani, przy czym na trasie od Swobnicy przebiega on trasą dawnego toru kolejowego co dodatkowo stwarza bezpieczniejszy przejazd turystów kolarzy w porównaniu z drogą wojewódzką Swobnica - Banie o dość dużym nasileniu ruchu samochodowego. Na trasie dobrze zagospodarowany punkt odpoczynkowy stanica myśliwska z cennym drzewem pomnikowym - lipą. Całkowita długość szlaku wynosi 28,0 km.

3.1.5. Rolnictwo

Rolnictwo odgrywa dużą rolę dla mieszkańców Piaseczna. Niemal wszędzie występują gospodarstwa, w których uprawa roli byłaby podstawą utrzymania. Dla większości gospodarzy uprawa roślin i hodowla zwierząt ma znaczenie podstawowe i głównie wykorzystywana jest na własne potrzeby. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest duże rozdrobnienie gospodarstw (3,5 - 5 ha), oraz niska rentowność produkcji rolniczej. Po za tym w większości rolnictwem zajmują się ludzie w wieku poprodukcyjnym, związani emocjonalnie z uprawą roli, natomiast większość mieszkańców Piaseczna dojeżdża do pracy do pobliskich Pyrzyc, Szczecina czy Gryfina.

Obszar gminy wynosi 20.653 ha, użytków rolnych jest 12.340 ha, a gruntów ornych 11.698 ha. Grunty rolne występują w średniej klasie bonitacyjnej z przewaga od III a do IV b. Dominującym kierunkiem produkcji rolnej w gminie jest rolnictwo w tym produkcja roślinna i zwierzęca ( głównie trzoda chlewna ).

Gmina Banie liczy 519 gospodarstw rolnych w następującym przedziale :

- do 5 ha 328 sztuk

- od 5 - 20 ha 114 sztuk

- od 20 - 50 ha 36 sztuk

- od 50 - 100 ha 20 sztuk

- więcej niż 100 ha 21 sztuk

- ok. 5% gospodarstw zajmuje się produkcja na rynek zewnętrzny.

Kapitał zagraniczny obecny jest w spółkach z o.o. prowadzących gospodarstwa rolne na bazie majątku byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych.

3.2. Inwentaryzacja zasobów infrastrukturalnych

W skład infrastruktury technicznej gminy wchodzą wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu tworzące funkcjonalna, spójną całość. Istotnym czynnikiem jest również stan układu komunikacyjnego w układzie urbanistycznym.

3.2.1. Drogi

Gmina Banie położona jest w środkowo - zachodniej części województwa, w bliskiej odległości od granicy państwowej z Niemcami. Powiązania z terenami województwa i kraju zapewniają drogi wojewódzkie i powiatowe stanowiące szkielet układu drogowego, w tym: drogi wojewódzkie - 37 km, drogi powiatowe - 67,6 km. Szkielet układu drogowego stanowią również drogi gminne o długości 97 km, które według ważności i funkcji stanowią: drogi podstawowe utwardzone - 11 km, drogi pomocnicze - 86 km.

Zbiorowy przewóz osób zapewnia istniejąca siec komunikacji PKS obsługująca główne kierunki:

- Banie - Szczecin

- Banie - Dębno

- Banie - Myślibórz

- Banie - Pyrzyce

Komunikacja PKP - brak przewozu ludzi i towarów istniejąca linia kolejowa, obecnie nieczynna. Przez Piaseczno przebiega droga wojewódzka nr 121.

3.2.2. Gazyfikacja

Miejscowość Piaseczno korzysta wyłącznie z gazu płynnego w butlach. Zaopatrzenie miejscowości gminy w gaz z sieci uwarunkowane jest realizacja wojewódzkiego programu gazyfikacji.

3.2.3. Wodociągi i kanalizacja

Zaopatrzenie w wodę zapewniają istniejące na terenie Gminy wodociągi grupowe:

- Babinek - Lubanowo

- Kunowo - Sosnowo- Parnica

- Piaseczno - Górnowo

- Banie

- Dłużyna

- Dłusko Gryfinskie

- Swobnica

- Baniewice

- Tywica

- Rożnowo

- Piaskowo

- Skotniki

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi - 43 km.

- Przytłacza prowadzacie do budynków - 802 szt.

- Liczba odbiorców wody - 1 482

- Długość przyłączy - 11,90 km

- Liczba stacji uzdatniania wody - 12

- Stopień zwodociągowania - 100 %

Zasięg obsługi gminy siecią kanalizacyjną jest znacznie niższy od obsługi siecią wodociągową i wynosi zaledwie około 30 % w stosunku do potrzeb. Obecnie siecią kanalizacyjna objęte są miejscowości:

Banie, Baniewice, Swobnica, częściowo Lubanowo oraz Babinek.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej:

- Banie - rurociągi grawitacyjne - 6,80 km, przykanaliki - 1,70 km

- Baniewice - rurociągi grawitacyjne - 4,05 km, rurociągi tłoczne - 4,80 km,

przykanaliki - 0,98 km, przepompownie - 3 szt.

- Swobnica - rurociągi grawitacyjne - 5,27 km, rurociągi tłoczne - 5,18 km,

przykanaliki - 2,90 km, przepompownie - 5 szt.

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Banie:

- rurociągi grawitacyjne - 16,12 km

- rurociągi tłoczne - 9,98 km

- przykanaliki - 5,58 km

- przepompownie - 8 szt.

Z istniejącego system kanalizacji sanitarnych ścieki odprowadzane rurociągami tłocznymi są do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baniach. Typ oczyszczalni: mechaniczno - biologiczna.

- Pojemność maksymalna - 1 100 m3/dobę

- Pojemność optymalna - 610 m3/dobę

Stopień redukcji zanieczyszczeń (efektywność):

- BZT5 - 93,42 %

- Zawiesina ogólna - 93,64 %

- Azot ogólny - 76,89 %

- Fosfor ogólny - 89,19

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Banie, oddana do eksploatacji w 1978r., zmodernizowana w latach 1997 - 1999. Oczyszczalnia posiada punkt przyjmowania ścieków dowożonych. Obsługuje zrzuty ścieków z miejscowości: Banie, Baniewice, Swobnica oraz ścieków dowożonych, gromadzonych w zbiornikach szczelnych (szamba), z pozostałych miejscowości gminy.

W miejscowościach częściowo skanalizowanych Lubanowo i Babinek, ścieki podczyszczane są w osadniku typu Imhoff skąd odprowadzane są do cieków wodnych. Ten system oczyszczania ścieków nie pozwala na osiągniecie dopuszczalnych wielkości ładunków zanieczyszczeń w odprowadzanych

ściekach oczyszczonych. Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi 241 m3/d. Maksymalna przepustowość dla okresu pogody opadowej wynosi 600 m3/d. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych w ciągu roku wynosi 88 tys. m3. Średnie wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni wynoszą:

- BZT5 (mgO2/l) - 21,4 tys. m3

- CHZT (mgO2/l) - 79,4 tys. m3

- zawiesina ogólna - 18,4 tys. m3

Każdego roku na oczyszczalni ścieków powstaje ok. 8 ton suchej masy odpadów.

3.2.4. Telefonizacja

Gminę obsługują trzy cyfrowe centrale telefoniczne: centrala główna, gminna, „Banie”, centrale satelitowe „Lubanowo” i „Swobnica”. Siec telefoniczna, miejscowa wykonana jest przeważnie liniami kablowymi, doziemnymi, a w miejscowości Banie - liniami kablowymi w kanalizacji telefonicznej.

Połączenia międzycentralowe zrealizowane są kablami światłowodowymi. Przez teren gminy przebiega także kabel międzycentralowy ZRiT, relacji Gryfino - Banie - Myślibórz. Internet dostępny jest dla indywidualnych użytkowników poprzez istniejące sieci połączeń telefonicznych. Na terenie Gminy istnieje także Firma Sky Net, która świadczy usługi internetowe również droga radiowa jak i poprzez

stałe łącza. Użytkownikami jest kilkuset mieszkańców Gminy.

Na terenie gminy zlokalizowane są trzy stacje bazowe operatorów telefonii GSM: Plus, Era oraz Orange.

3.2.5. Ciepło

Na terenie gminy Banie funkcjonują liczne, małe kotłownie opalane paliwem stałym. Są to kotłownie : 9 kotłowni o mocy 0,3 - 0,5 MW (w tym 3 opalane olejem) oraz 2 kotłownie o mocy 0,5 - 0,8

MW. Kotłownie te nie posiadają rezerw mocy ani możliwości rozbudowy.

Gmina położona jest w rejonie występowania wód geotermalnych, przydatnych do

wykorzystania w ciepłownictwie.

Gmina Banie zasilana jest na poziomie napięcia SN-15 kV z sąsiednich stacji 110/15 kV „Widuchowa”, „Pyrzyce” i „Bielin”. Zasilanie jest wykonane liniami napowietrznymi 15 kV, w tym 2 linie są wyprowadzone ze stacji 110/15kV „Widuchowa”, 2 ze stacji 110/15 kV „Pyrzyce” i 1 ze stacji 110/15 kV „Bielin”. Wszystkie te linie zbiegają się w rozdzielni SN-15 kV „Banie”, zlokalizowanej we wschodniej części miejscowości, w pobliżu drogi do Kunowa. Linie 15 kV zasilają stacje transformatorowe 15/0,4 kV, które zasilają odbiorców w poszczególnych miejscowościach. Na terenie gminy funkcjonuje 58 stacji 15/0,4 kV.

4. Analiza SWOT

Silne strony

Braki, problemy

agroturystyka

bezrobocie

dostęp do jezior

zły stan dróg

lasy

problemy związane z komunikacją

małe odległości do sąsiednich miejscowości

zanieczyszczenie lasów i wody

brak dostatecznej ilości chodników

brak podstawowej opieki zdrowotnej

brak placówki oświatowej

Szanse / korzyści

Zagrożenia / straty

korzyści majątkowe i promocja miejscowości

bieda

możliwość odpoczynku i spędzania wolnego czasu

narażenie pojazdów mechanicznych na zniszczenia, wypadki

świeże powietrze, sprzyjające warunki zdrowotne

ograniczony dostęp do innych miejscowości

możliwość załatwiania prywatnych spraw oraz łatwy dostęp do innych miejscowości

zagrożenia mieszkańców oraz potrzeby

większy komfort i lepsze warunki bytowania

dodatkowe koszta dojazdu do punktu medycznego

brak zajęcia dla dzieci i młodzieży, nuda

duże zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców

konieczność dojazdu do innych miejscowości

5. Wizja rozwoju miejscowości Piaseczno- cel nadrzędny

- Poprawa standardu życia mieszkańców poprzez stymulacje rozwoju

gospodarczego, w oparciu o dynamiczny rozwój Gminy Banie.

- Zdobycie konkurencyjnej pozycji w regionie w zakresie rozwoju rekreacji przy

wykorzystaniu posiadanych walorów kulturowych i klimatycznych.

Działania marketingowe i promocyjne

- opracowanie ofert promujących miejscowość oraz współpraca z mediami (prasa,

radio, foldery),

- nawiązywanie kontaktu z instytucjami zajmującymi się marketingiem,

- promocja regionu podczas organizowania imprez kulturalnych o zasięgu

ponadlokalnym na terenie Powiatu Gryfińskiego i Gminy Banie,

- pozyskanie znaczących osób przyjeżdżających do Bań i sympatyzujących z tym

regionem w celu promocji także poza granicami kraju.

6. Arkusz planowania długoterminowego

6.1. Poprawa wizerunku centrum wsi

Cel ten będzie realizowany poprzez:

- opracowanie i wdrożenie programów zachęcających do dbałości o estetykę w

miejscowości Piaseczno, miedzy innymi poprzez uczestnictwo w programach

finansowanych ze środków unijnych, organizowane konkursy, czy wprowadzanie

dla potencjalnych inwestorów ulg w podatkach itp.,

- działania na rzecz poprawy estetyki miejscowości i terenów wzdłuż dróg

przebiegających przez miejscowość Piaseczno.

6.2. Rozwój infrastruktury na terenie wsi

Wskazany cel strategiczny realizowany będzie poprzez wsparcie następujących zagadnień:

1. poprawa warunków komunikacyjnych w miejscowości Piaseczno poprzez:

- opracowanie bilansu potrzeb w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci

drogowej,

- podjecie współpracy z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a także

Starosta Powiatu Gryfińskiego w zakresie poprawy stanu technicznego dróg

Wojewódzkich i powiatowych,

- podjecie współpracy z gmina i powiatem w celu pozyskania środków

zewnętrznych na infrastrukturę drogowa,

2. poprawę gospodarki w zakresie utylizacji nieczystości płynnych:

- dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie zwartej zabudowy wsi,

- promowanie rozwiązań technicznych w zakresie utylizacji ścieków w systemie

przyzagrodowym,

- podjecie współpracy z gmina w celu pozyskania środków zewnętrznych na

kanalizacje i indywidualne systemy oczyszczania ścieków.

3. poprawę warunków świadczenia usług kulturalnych i rekreacyjnych w Gminie

poprzez:

- budowę placu zabaw,

- remont boiska wiejskiego

- budowę kanalizacji sanitarnej

- zagospodarowanie terenu przy stawie na miejsce rekreacyjne

6.3. Rozwój świadomości społeczeństwa w tworzeniu lokalnych warunków

tworzenia gospodarki rynkowej

Określony powyżej cel strategiczny będzie realizowany poprzez:

- prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej informującej o

możliwościach działalności w gospodarstwach,

- zawiązywanie lokalnych grup działających w regionie w celu wspólnej promocji

rynków zbytu,

- tworzenie sieci informacji o możliwościach usług np. agroturystyki,

- opracowanie we współpracy z Urzędem Gminy w Baniach oferty dla inwestorów

prywatnych, chcących inwestować w Gminie i miejscowości Piaseczno.

6.4. Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa

Przedstawiony cel realizowany będzie poprzez:

- opracowanie oferty i nawiązanie kontaktu z firmami działającymi w zakresie

przetwórstwa produktów rolnych i ogrodniczych.

- wspieranie programu dolesień,

- pomoc w organizowaniu się rolników indywidualnych w grupy producenckie i

marketingowe,

- działanie na rzecz rozwoju alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich

poprzez promowanie agroturystyki,

- rozpoznanie możliwości utworzenia nowych miejsc pracy na obszarach

rolniczych o wysokiej lesistości lub szczególnej atrakcyjności turystycznej,

- pomoc ODR w informowaniu i wypełnianiu wniosków o dofinansowanie z

funduszy unijnych inwestycji w gospodarstwach.

6.5. Poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego

Najwyższym dobrem dla mieszkańców jest zapewnienie im odpowiednich warunków życia i rozwijania własnych działalności gospodarczych. Dlatego też duży nacisk zostanie położony na poprawę warunków życia społeczeństwa lokalnego poprzez:

1. Poprawę zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności. Priorytet ten będzie

realizowany poprzez:

- współprace z gminą w celu kontynuacji działań przygotowujących tereny pod

budownictwo jednorodzinne,

- pomoc w organizacji działań przeciwdziałającym patologiom społecznym.

2. Poprawę stanu zdrowotności społeczeństwa przez:

- doprowadzenie do wypracowania wspólnie z gminą i NZOZ koncepcji

zabezpieczenia adekwatnej do potrzeb kadry lekarzy i specjalistów, zwłaszcza

na terenach nie posiadających Ośródka Zdrowia (Piaseczno),

- współpracę z gminą i NZOZ-em w celu pozyskania środków

pozabudżetowych na wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny,

- propagowanie wspólnie ze szkołami programu promującego zdrowy tryb

życia.

3. Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia.

- propagowanie równych form samozatrudnienia,

- promocje szkoleń prowadzonych w celu podnoszeniu kwalifikacji.

4. Poprawę bezpieczeństwa publicznego w zakresie:

- propagowania we współpracy ze szkołami zachowań podnoszących stan

bezpieczeństwa,

- organizowania i wspierania inicjatyw lokalnych mających na celu

przeciwdziałanie przestępczości.

6.6. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego wśród młodzieży i dorosłych

W celu zatrzymania młodzieży w miejscowości Piaseczno niezbędne jest stworzenie warunków do rozwijania i kształcenia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

1. Działanie na rzecz dopasowania kwalifikacji ludności do potrzeb rynku pracy w zakresie:

- opracowania wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy programu szkoleń

podnoszących i zmieniających kwalifikacje w zależności od ujawniających się

potrzeb na rynku pracy.

2. Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości oświaty w zakresie:

- współpracy z dyrektorami szkół, do których dojeżdżają także dzieci z

Piaseczna na rzecz wprowadzania nowoczesnych metod nauczania i form

oświaty pozalekcyjnej,

- rozpoznania finansowych możliwości wsparcia oświaty w zakresie

wyposażenia w pomoce naukowe i finansowe zajęć pozalekcyjnych,

- stworzenia nowoczesnych obiektów sportowych i zaplecza rekreacyjnego,

- kontynuacje działań promujących młodzież szczególnie uzdolniona i

nauczycieli osiągających wybitne wyniki w procesie dydaktycznym.

3. Stwarzanie warunków dla pozyskania i zatrzymania odpływu

wykwalifikowanych kadr i młodzieży przez:

-opracowanie systemu zachęt preferujących osoby z wyższymi kwalifikacjami.

6.7. Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa

kulturowego dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji.

W ramach działań długoterminowych planowane jest wdrożenie w życie celu polegającego na:

- opracowaniu wspólnie z gminą ofert promujących miejscowość oraz współpraca

z mediami (prasa, radio, foldery),

- stworzeniu banku danych osób świadczących usługi np. agroturystyki,

- rozwoju bazy turystycznej,

- promowaniu czynnego wypoczynku,

- podjęciu działań w celu dalszej rozbudowy i wyposażenie ścieżek rowerowych

w miejsca piknikowe,

- organizacji imprez o charakterze cyklicznym promujących miejscowość,

- podejmowaniu działań na rzecz uzyskania środków do utrzymania, konserwacji i

odrestaurowania obiektów zabytkowych.

6.8. Rozwój zaplecza sportowego w celu rozwoju sportu na poziomie lokalnym

i regionalnym

Baza sportowa w każdej miejscowości jest nieodzownym elementem funkcjonowania każdej społeczności. Dlatego też przedstawiciele miejscowości Piaseczno postawili na:

- promowanie i rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych dyscyplin sportowych

takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy,

- modernizację i rozbudowę obiektów sportowych (boisko, bieżnia, trybuny),

- organizowanie rozgrywek piłkarskich i zawodów o charakterze regionalnym i

ponadregionalnym,

- powstawanie a potem promocja i rozwój Klubów Sportowych i UKS-ów w

Piasecznie, jako wizytówki wsi i regionu.

6.9. Wykorzystanie bliskości Szczecina w celu rozwoju gospodarczego i

promocji regionu

Wdrożone zostaną:

- działania marketingowe i promocyjne,

- nawiązywanie kontaktu z instytucjami zajmującymi się marketingiem,

- promocja regionu podczas organizowania imprez kulturalnych o zabiegu

ponadlokalnym na terenie Powiatu i Gminy Banie,

- przygotowanie infrastrukturalne terenów do zagospodarowania.

6.10. Utrzymanie i wzmocnienie tożsamości miejscowości oraz wartości życia

wiejskiego

Na terenie Piaseczna brak jest działalności organizacji pozarządowych. Stąd potrzeba wsparcia działalności w tym zakresie poprzez:

- tworzenie klimatu do rozwoju organizacji np. Koła Gospodyń Wiejskich,

Honorowych Dawców Krwi, Ligę Strzelecką, Klub Seniora, Polski Związek

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, PCK,

- wspieranie różnorodnych form życia kulturalnego.

7. Arkusz planowania krótkoterminowego

Projekty i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w perspektywie roku - 5 lat to przede wszystkim:

- budowa placu zabaw, wartość inwestycji 10 tys. zł.

- remont boiska wiejskiego, wartość inwestycji - 100 tys. zł

- budowa kanalizacji sanitarnej, szacunkowy koszt inwestycji - 700 tys. zł.

- zagospodarowanie terenu przy stawie na miejsce rekreacyjne, szacunkowy koszt

inwestycji - 30 tys. zł.

8. Opis planowanych przedsięwzięć - wizja odnowy wsi

Położenie wsi Piaseczno wśród szlaków turystycznych, w otoczeniu jezior i zabytków stanowi szanse na rozwój turystyczny miejscowości. Jej walory przyrodniczo - krajobrazowe, architektura wiejska, oraz istnienie atrakcyjnych w ujęciu historycznym obiektów stanowią podstawę do ukierunkowania działalności mieszkańców, władz w stronę rozwoju turystycznego. Podjecie tego zadania umożliwi rozwój wsi, dzięki eskalacji odwiedzin turystów z Polski i zagranicy, to z kolei może przyczynić się do powstania gospodarstw agroturystycznych. Zmiana charakteru wsi z rolniczo - leśnego na rolniczo - turystyczny może w znaczny sposób ograniczyć bezrobocie i marginalizacje społeczności lokalnej. Ograniczeniu pauperyzacji wsi może służyć również aktywizacja społeczno - kulturalna mieszkańców Piaseczna. Realizacji tego kierunku służyć może budowa placu zabaw, a także konieczność budowy kanalizacji sanitarnej, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miejscowości.

Projekt nr 1 na rok 2009

Budowa placu zabaw

Na terenie miejscowości Piaseczno brakuje miejsc o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Dla zmiany tego stanu rzeczy planowana jest budowa placu zabaw dla najmłodszych. Na jego terenie maja powstać obiekty w postaci huśtawek, ślizgawek, etc. Ponadto ustawione zostaną ławki dla rodziców przebywających na placu zabaw ze swoimi pociechami, a także osłona przed ruchem drogowym. Inwestycja ta może spowodować przekształcenie tego terenu w oazę spokoju, miejsce rodzinnego wypoczynku rodziców wraz z dziećmi. Dokładny przebieg i koszt prac rewitalizacyjnych znany będzie po otrzymaniu pełnej i gotowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

Planowany koszt realizacji inwestycji to kwota 10 tys. zł.

Harmonogram realizacji inwestycji to rok 2009.

Zadanie inwestycyjne

Prognozowany termin realizacji

Szacunkowy koszt realizacji w PLN

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Prognozowanie finansowe

Wymogi formalno prawne

Budowa placu zabaw

2009

10 tys. zł

Gmina Banie

75% - finansowanie zewnętrzne (PROW bądź inne możliwe)

25 % - środki własne

- specyfikacja urządzeń zakupywanych

- zgłoszenie budowlane

Plan inwestycyjny

Projekt nr 2 na lata 2009 - 2010

Remont boiska wiejskiego

Na terenie wsi Piaseczno brak jest obiektów sportowych dla mieszkańców. W celach rekreacyjno - wypoczynkowych musza oni wyjeżdżać do innych miejscowości. Stad zrodził się pomysł remontu istniejącego już przestarzałego, boiska, z którego korzystać będą mieszkańcy miejscowości Piaseczno. Posiadanie przez wieś zadbanego boiska i trybun, pozwoli organizować imprezy o charakterze masowym, takie jak festyny, czy też spartakiady dzieci i młodzieży. Dokładny przebieg i koszt prac budowlanych znany będzie po otrzymaniu pełnej i gotowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

Planowany koszt realizacji inwestycji to kwota 100 tys. zł.

Harmonogram realizacji inwestycji to lata 2009 - 2010.

Zadanie inwestycyjne

Prognozowany termin realizacji

Szacunkowy koszt realizacji w PLN

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Prognozowanie finansowe

Wymogi formalno prawne

Remont boiska wiejskiego

2009 - 2010

100 tys. zł

Gmina Banie

75% - finansowanie zewnętrzne (PROW bądź inne możliwe)

25 % - środki własne

- specyfikacja urządzeń zakupywanych

- zgłoszenie budowlane

Plan inwestycyjny

Projekt nr 3 na lata 2011 - 2012

Budowy kanalizacji sanitarnej

Inwestycje kanalizacyjne są priorytetowymi zadaniami Gminy, która chce dostarczyć swoim mieszkańcom podstawowych elementów infrastruktury technicznej w prawidłowym i normalnym funkcjonowaniu. Ponadto nie bez wpływu jest to na stan środowiska naturalnego, które poprzez nieszczelne i przydomowe szamba jest zanieczyszczane. Chcąc uniknąć takich sytuacji na przyszłość konieczne jest wręcz inwestowanie w kanalizowanie Gminy, co pozwoli w przyszłości także dla potencjalnych inwestorów na podejmowanie pozytywnych decyzji o inwestowaniu na terenie miejscowości Piaseczno.

Gmina ma zamiar kontynuować inwestycje związane z instalacją kanalizacji w miejscowościach, które wymagają jej dokończenia oraz rozpocząć nowe inwestycje w miejscach które jej jeszcze nie posiadają (Piaseczno).

Dokładny przebieg i koszt prac budowlanych znany będzie po otrzymaniu pełnej i gotowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

Planowany koszt realizacji inwestycji to kwota 700 tys. zł.

Harmonogram realizacji inwestycji to lata 2011 - 2012.

Plan inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Prognozowany termin realizacji

Szacunkowy koszt realizacji w PLN

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Prognozowanie finansowe

Wymogi formalno prawne

Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasecznie

2011 - 2012

700 tys. zł

Gmina Banie

75% - finansowanie zewnętrzne (PROW bądź inne możliwe)

25 % - środki własne

- dokumentacja techniczno kosztorysowa

- pozwolenie na budowę

- decyzje środowiskowe

- zgody właścicieli posesji na podłączenie pod system

Projekt nr 4 na rok 2009 - 2010

Zagospodarowanie terenu przy stawie na miejsce rekreacyjne

Na terenie miejscowości Piaseczno brakuje miejsc o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Dla zmiany tego stanu rzeczy planowana jest zagospodarowanie terenu przy stawie i utworzenie miejsca wypoczynku. Ustawione zostaną ławki a także osłona przed ruchem drogowym. Inwestycja ta może spowodować przekształcenie tego terenu w oazę spokoju, miejsce rodzinnego wypoczynku rodziców wraz z dziećmi. Dokładny przebieg i koszt prac rewitalizacyjnych znany będzie po otrzymaniu pełnej i gotowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

Planowany koszt realizacji inwestycji to kwota 30 tys. zł.

Harmonogram realizacji inwestycji to rok 2009 - 2010.

Plan inwestycyjny

Zadanie inwestycyjne

Prognozowany termin realizacji

Szacunkowy koszt realizacji w PLN

Jednostka odpowiedzialna za realizacje

Prognozowanie finansowe

Wymogi formalno prawne

Zagospodarowanie terenu przy stawie na miejsce rekreacyjne

2009 - 2010

30 tys. zł

Gmina Banie

75% - finansowanie zewnętrzne (PROW bądź inne możliwe)

25 % - środki własne

- specyfikacja urządzeń zakupywanych

- zgłoszenie budowlane

Plan Odnowy Miejscowości Piaseczno na lata 2007 - 2015

Kluczowe zagadnienia

Analiza

Diagnoza

Plan

Programy, projekty

Proponowany termin realizacji

1. Co nas wyróżnia?

Co jest?

Jak jest?

Jak ma być?

Co i w jaki sposób?

Lata

Położenie

Gmina Banie w tym Piaseczno położone jest w południowo - zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, powiecie gryfińskim, nie wykorzystująca w pełni walorów krajobrazowych

Czyste i zadbane środowisko i otoczenie z pełną infrastrukturą społeczno - kulturalno - turystyczną

Przeprowadzenie szeregu inwestycji w miejscowości poprawiających wygląd i stan, takich jak

- modernizacja drogi wojewódzkiej

- budowa kanalizacji

2007 - 2012

2. Jakie miejscowość pełni funkcje ?

Rolnicze, usługowe, kulturalne, społeczne

Wielu mieszkańców to rolnicy i emeryci korzystający z usług GOPS i punktów usługowych

W zamiarze jest podniesienie poziomu społecznego i kulturalnego mieszkańców

Stworzenie warunków do rozwoju bazy społeczno -kulturalno - wypoczynkowej poprzez budowę placu zabaw, remont boiska, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.

2007 - 2010

3. Kim są mieszkańcy?

Głównie rolnicy i robotnicy

Dobre kontakty między ludzkie, pomoc sąsiedzka, życzliwość i otwarcie.

Bardzo dobre kontakty międzyludzkie

Wspólne inicjatywy na rzecz sołectwa, imprezy, spotkania integrujące społeczeństwo, konsultacje społeczne w sprawach kluczowych dla miejscowości.

2007 - 2015

4. Co daje utrzymanie?

Praca w gospodarstwach rolnych, emerytury, renty, zasiłki, praca w pobliskich miejscowościach

Teren o stosunkowo dużym bezrobociu

Powstanie nowych miejsc pracy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zapewnienie nowych miejsc pracy i bodźców do ich rozwoju.

2007 - 2015

5. Jak

miejscowość jest zorganizowana?

Rada Sołecka

Rada Sołecka jest dobrze zorganizowana, brak jest kół zainteresowań i klubów sportowych.

Mają powstać koła zainteresowań i kluby sportowe skupiające mieszkańców

Organizacja imprez integracyjnych i wspólnych przedsięwzięć.

2007 - 2015

6. W jaki sposób rozwiązuje się problemy?

Poprzez spotkania z Sołtysem, Radą Sołecką, Panią Wójt i innymi przedstawicielami urzędu.

Częste spotkania z Radą Sołecką i Radą Gminy, rzadziej z wszystkimi mieszkańcami

Częste spotkania z mieszkańcami, poprawa dialogu między mieszkańcami a Radą Sołecką i Radą Gminy.

Organizacja spotkań i zebrań wiejskich

2007 - 2015

7. Jaki miejscowość ma wygląd ?

Miejscowość liczy 376 mieszkańców

Głównie zagrody jednorodzinne

Wszystkie obejścia zadbane

Aktywizacja mieszkańców do działania, a także zachęcenie do dbałości o posesje i tereny wokół.

2007 - 2015

8. Jaki jest stan otoczenia i środowiska

Miejscowość czysta posiadająca braki w infrastrukturze, wymagająca wielu remontów i modernizacji.

Barak odpowiedniej jakości dróg , sieci kanalizacji sanitarnej i bazy turystyczno wypoczynkowej.

Dobry stan środowiska. Dostarczenie odpowiedniej jakości elementów infrastruktury technicznej.

Budowa kanalizacji sanitarnej, remont dróg, budowa placu zabaw i terenów rekreacyjnych, remont boiska wiejskiego

2007 - 2012

9. Jakie są rozwiązania komunikacyjne?

Brak komunikacji PKP, istnienie komunikacji PKS

Drogi wymagają remontu

Niezbyt dobre połączenia komunikacji PKS, często wykorzystywane indywidualne środki lokomocji

Remont i modernizacja dróg

2007 - 2015

10. Co proponuje się dzieciom, młodzieży i dorosłym

Naukę w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, zajęcia w GOKiS bibliotekę, dostęp do jezior, kluby sportowe i UKS - y ale w innych miejscowościach

Brakuje obiektów infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na działalność kulturalno - sportową

Właściwe wykorzystanie możliwości oferowanych przez Gminę Banie

Integracja społeczeństwa przez stworzenie odpowiednich warunków do rekreacji, sportu i wypoczynku (budowa placów zabaw, remont i tworzenie świetlic wiejskich, doposażenie boiska wiejskiego)

2007 - 2011

9. Zarządzanie

Jednostka odpowiedzialna za realizacje całego Planu Odnowy Miejscowości jest nieformalna Grupa Odnowy Wsi, w skład, której weszli członkowie Rady Sołeckiej z sołtysem na czele, przedstawiciele Urzędu Gminy.

10. Zgodność Planu Odnowy Miejscowości z dokumentami wyższego

rzędu

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Piaseczno spełniają warunek zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy „Zrównoważona Strategia Rozwoju Gminy Banie”,„Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Banie, powiatu i województwa oraz zapisami Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013. Ponadto Plan Odnowy jest zgodny z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie - „Odnowa i rozwój wsi”, a także działaniem „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie zgodne, a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu. Niektóre z zapisanych celów i zadań mogą być realizowane przy wykorzystaniu wsparcia jednostek administracyjnych gminy i wyższego szczebla. Te ostatnie bowiem posiadają w swoich dokumentach zapisy, których realizacja wywoła pozytywne efekty dla rozwoju miejscowości Piaseczno. Taki zapis Planu pozwolił na osiągnięcie integracji polityki kształtowania rozwoju gospodarczego na szczeblu, gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-02-2008 10:14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-02-2008 10:14:20