Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XI/119/08 Rady Gminy Banie z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony


UCHWAŁA NR XI/119/08

Rady Gminy Banie

z dnia 18 lutego 2008 r.

w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnych na okres

powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na czas oznaczony powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych z osobami dzierżawiącymi je dotychczas na okres do trzech lat, wymienionymi w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA -ZAJĄC

Załącznik do uchwały Nr XI/119/08

Rady Gminy Banie z dnia 18 lutego 2008 r.

0x01 graphic

Uzasadnienie

Z dniem 22.10.2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218). Dodany w niej ust. 7a w art. 23 stanowi, że w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy.

Osoby wymienione w załączniku do uchwały dzierżawiły grunty na takiej właśnie zasadzie. Dokonały w tym czasie nakładów na przedmiot dzierżawy np. w przypadku gruntów oddanych na cele ogrodowe - nasadzeń roślin ozdobnych, krzewów owocowych, roślin wieloletnich, lub też posadowiły garaże na gruntach wydzierżawianych przez Gminę na taki cel. Obecnie ubiegają się o zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości.

Z uwagi na stan zagospodarowania dzierżawionych gruntów nieracjonalne jest przeprowadzanie obecnie przetargów na dzierżawę w tego rodzaju przypadkach.

Z powyższych względów przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-02-2008 10:08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-02-2008 10:08:33