Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


WÓJT GMINY BANIE

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2008 r.

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację danego zadania

Zadanie Nr 1/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.500 zł.

Zadanie Nr 2/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.500 zł.

Zadanie Nr 3/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.500 zł.

Zadanie Nr 4/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.500 zł.

Zadnie Nr 5/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w miejscowości Banie.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł.

Zadanie Nr 6/08

Organizowanie współzawodnictwa sportowego, imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie:

 • biegów masowych,

 • nauki pływania,

 • piłki halowej,

 • rajdów rowerowych,

 • tenisa stołowego,

 • wędkarstwa,

 • rozgrywek szachowych.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł.

Zadnie Nr 7/08

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich.

Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.000 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późń. zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które:

  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.

 2. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji;

  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;

  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

 3. Do oferty należy załączyć:

  1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2007;

  2. potwierdzone kopie dokumentów dotyczących rejestracji podmiotu składającego ofertę;

  3. potwierdzoną kopię nadania NIP, numeru REGON;

  4. aktualny statut lub regulamin;

  5. dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę w imieniu podmiotu.

 4. Wójt Gminy Banie dokona wyboru ofert i powierzy realizację zadania w formie umowy.

 5. Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a Gmina Banie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

 6. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie realizacji zadania będzie zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2008 r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 7. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

3. Termin i warunki realizacji zadania

1) Zadanie musi być wykonane w 2008 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie nie może nastąpić wcześniej niż po podpisaniu umowy.

2) Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.

4. Termin składania ofert

 1. Oferty składać należy w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6 (pokój nr 15).

 2. Ostateczny termin składania ofert upływa 29 lutego 2008 r. o godz. 15.00.

 3. Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Druk dostępny jest także w Urzędzie Gminy Banie - pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.banie.pl - organizacje pozarządowe - akty prawne).

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Wójt Gminy Banie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania i powierzy realizację zadania na zasadach określonych w umowie.

 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Banie w formie zarządzenia.

 3. Wójt Gminy Banie dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę:

  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania;

  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

6. Zrealizowane przez Gminę Banie w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym

Lp.

Nazwa podmiotu, tytuł zadania

Kwota dotacji w 2007 r.

1.

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

Zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

18.047,51 zł

2.

Bański Klub Piłkarski „Iskra” Zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

34.052,98 zł

3.

Klub Sportowy „Czarni” Lubanowo

Zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

20.095,27 zł

4.

Ludowy Klub Sportowy „Tywa” Swobnica

Zajęcia sportowe w zakresie piłki w miejscowości Swobnica

14.000,25 zł

5.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

Zajęcia sportowe w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Banie

6.000,00 zł

6.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego z zakresu strzelectwa sportowego, tenisa stołowego i ziemnego, biegów masowych, rajdów rowerowych, wędkarstwa i turniejów szachowych

11.000,00 zł

Ogółem

103.196,01 zł

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-01-2008 13:27:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-01-2008 13:27:41