Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/100/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.


UCHWAŁA NR X/100/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008, następującej treści:

Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

 3. podmiotach Programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

 4. dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy;

 5. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Banie.

§ 3. 1. Gmina opiera swoją współpracę z podmiotami Programu na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Współpraca z podmiotami Programu obejmować będzie następujące działania:

1) przekazywanie zainteresowanym informacji dotyczących:

 1. współdziałania i pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,

 2. zasad prowadzenia rachunkowości i księgowości,

 3. ważnych kwestii, takich jak zmiany w prawie, fundusze, szkolenia, konferencje;

 1. udostępnianie posiadanych zasobów - wiedzy, kontaktów, ludzi, doświadczenia, umiejętności;

 2. organizowanie wspólnych spotkań w celu harmonizowania współpracy;

 3. informowanie o swoich zamierzeniach i promowania wspólnych działań;

 4. powoływanie w miarę potrzeb zespołu doradczo-konsultacyjnego, którego zadaniem byłoby proponowanie i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji o nich.

§ 4. Współpraca gminy z podmiotami Programu obejmować będzie w 2008 r. następujące obszary:

1) kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności:

 1. wspieranie klubów sportowych i stowarzyszeń,

 2. promocja sportu dzieci i młodzieży,

 3. udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo - rekreacyjnych,

 4. organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych;

2) ochrona zdrowia, polityka społeczna, w tym w szczególności:

 1. przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,

 2. badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy;

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności:

 1. działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

 2. wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom,

 3. organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych, jako rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży;

 1. ochrona środowiska, w tym w szczególności wspieranie zadań i akcji na rzecz edukacji ekologicznej;

 1. integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym w szczególności:

 1. organizacja współpracy międzynarodowej,

 2. wymiana kulturalna dzieci i młodzieży,

 3. organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych.

§ 5. Program będzie realizowany m.in. poprzez:

 1. udzielanie dotacji na realizację celów publicznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 2. promocję działalności prowadzonej przez podmioty Programu;

 3. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów Programu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gmina zobowiązana jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program ten wskazuje zakres współpracy, a także obszary współpracy Gminy Banie z podmiotami Programu.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:19:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:19:43