Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/99/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie”.


UCHWAŁA NR X/99/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie nadawania tytułuZasłużony dla Gminy Banie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się nadawanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie”.

2. Zasady i tryb nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie” określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

Załącznik do uchwały Nr X/99/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

REGULAMIN

zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie

§ 1. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Banie”, zwany dalej „tytułem”, nadaje Rada Gminy Banie w drodze uchwały.

§ 2. Tytuł nadaje się jako wyróżnienie mieszkańców i instytucji w uznaniu szczególnych zasług dla Gminy Banie.

§ 3. Tytuł nadaje się tylko jeden raz.

§ 4. Tytuł może być nadany również pośmiertnie.

§ 5. 1. Przygotowaniem wniosku do Rady Gminy o przyznanie tytułu zajmuje się Kapituła Honorowa.

2. Do kompetencji Kapituły Honorowej należy:

  1. przyjmowanie wniosków o nadanie tytułu;

  2. opiniowanie wniosków;

  3. przedstawianie wniosków Radzie Gminy.

3. Kapitułę Honorową powołuje Rada Gminy w drodze uchwały w składzie:

  1. Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy Banie;

  2. Zastępca Przewodniczącego - Wójt Gminy Banie;

  3. Członkowie - trzech członków powołanych przez Radę Gminy spośród radnych Rady Gminy Banie.

§ 6. 1. Z wnioskiem o nadanie tytułu może wystąpić Wójt, klub radnych, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, działające na terenie Gminy Banie lub co najmniej 100 mieszkańców gminy.

2. Wnioskodawca składa wniosek w formie pisemnej do Przewodniczącego Kapituły Honorowej.

3. Wniosek winien zawierać:

  1. dokładne dane osoby fizycznej lub pełną nazwę osoby prawnej bądź organizacji, której wniosek dotyczy;

  2. szczegółowy opis zasług uzasadniających nadanie tytułu.

    1. Termin składania wniosków upływa 30 marca każdego roku kalendarzowego.

5. Wniosek o nadanie tytułu powinien być rozpatrzony i zaopiniowany przez Kapitułę Honorową w terminie 30 dni od daty złożenia.

6. Zaopiniowane przez Kapitułę Honorową wnioski Przewodniczący Kapituły przedkłada do rozpatrzenia stałym komisjom Rady Gminy. Następnie przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały dotyczący nadania tytułu.

§ 7. 1. W ciągu roku kalendarzowego liczba przyznanych tytułów nie powinna przekroczyć trzech.

2. Tytuł nadaje Rada Gminy w drodze uchwały podejmowanej na ostatniej sesji przed uroczystościami „Festyn na Ziemi Bańskiej”.

3. Ewidencję nadanych tytułów prowadzi Biuro Obsługi Rady Gminy.

§ 8. Dokumentem stwierdzającym nadanie tytułu jest dyplom "Zasłużony dla Gminy Banie”.

§ 9. Nadanie tytułu wiąże się z wręczeniem dyplomu "Zasłużony dla Gminy Banie”, statuetki i odznaki.

§ 10. 1. Statuetka, o której mowa w § 9, o wymiarach 210mm x 100mm wykonana ze szkła kryształowego, umieszczona jest na podstawie o wymiarach 150mm x 60 mm, również wykonanej ze szkła kryształowego. Na pionowej ściance statuetki umieszczony jest herb gminy Banie. Pod herbem wygrawerowany jest napis „Zasłużony dla Gminy Banie”.

2. Wzór statuetki określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 11. 1. Odznaka, o której mowa w § 9, wykonana jest w formie tarczy o wymiarach 20mm x 15mm, zawierającej herb gminy Banie. Nad herbem widnieje napis „Banie”. Na dole tarczy widnieją dwa symetrycznie ułożone liście dębu. Na zewnątrz tarczy na jej obrzeżach po prawej i lewej stronie znajduje się napis „Zasłużony dla gminy”. U góry tarczy znajduje się wstęga w barwach narodowych.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 12. 1. Dyplom, statuetka i odznaka wręczane są podczas uroczystości „Festyn na Ziemi Bańskiej” lub na sesji Rady Gminy. Ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Rady.

2. Wręczenie dyplomu, statuetki i odznaki powinno mieć charakter uroczysty.

§ 13. Dyplom, statuetkę i odznakę wręcza Przewodniczący Rady wraz z Wójtem Gminy.

§ 14. W razie nadania tytułu pośmiertnie, stosuje się ceremoniał dekoracji ustalony każdorazowo do okoliczności. Dyplom, statuetkę i odznakę wręcza się najbliższej rodzinie zmarłego.

§ 15. Wyrazem formalnym, potwierdzającym fakt nadania tytułu jest również wpis do Księgi Zasłużonych dla Gminy Banie.

Uzasadnienie

W związku z zapotrzebowaniem społecznym dotyczącym uhonorowania byłych i obecnie zamieszkujących osób z Gminy Banie, którzy szczególnie zasłużyli się dla rozwoju Gminy Banie, Rada Gminy Banie postanawia podjąć uchwałę w sprawie nadawania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Banie”.

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:19:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:19:20