Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/94/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.


UCHWAŁA NR X/94/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

Załącznik

do uchwały Nr X/94/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

Gminny Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2008 rok

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku wraz z późniejszymi zmianami „Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy”.

Natomiast do zadań własnych gmin należy „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych”.

W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych działań sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Rozdział II

Alkoholizm, inaczej uzależnienie od alkoholu lub choroba alkoholowa jest chorobą polegającą na utracie kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.

Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym i nie podlega jego woli. Jednym z kluczowych objawów w diagnozowaniu choroby alkoholowej, obok utraty kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, są objawy abstynencyjne, zwane inaczej zespołem abstynencyjnym, zespołem ostrej abstynencji, syndromem abstynencyjnym, zespołem odstawienia alkoholu.

Z choroby alkoholowej nie można się wyleczyć. Nawet po wieloletniej abstynencji próby kontrolowanego picia często kończą się powrotem do nałogu. Fundamentalnym warunkiem zdrowienia jest abstynencja, wspomagana m.in. przez terapię uzależnień, udział w spotkaniach Anonimowych Alkoholików, przebudowę stylu życia na abstynencki, zdobywanie wiedzy z zakresu alkoholizmu i dziedzin pokrewnych. Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest niezwykle trudny i skomplikowany, uzależniony przede wszystkim od chęci i dobrej woli zainteresowanego.

Cele programu

1. Cele główne:

a) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy,

b) zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów,

c) ulepszanie sposobów ich rozwiązywania.

2. Cele szczegółowe:

a) zwiększenie bezpieczeństwa środowiska lokalnego, zapobieganie przestępczości, ochrona zdrowia, zapobieganie problemom szkolnym i rodzinnym poprzez propagowanie w społeczności abstynencji, trzeźwości i zdrowego stylu życia.

Rozdział III

Diagnoza sytuacji

W gminie Banie na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada średnio 150 mieszkańców.

Do podstawowych problemów alkoholowych należą:

 1. szkody występujące u osób pijących,

 2. szkody występujące u członków rodzin alkoholowych,

 3. naruszenie prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu.

Uzależnienie prowadzi do uszkodzenia zdrowia, samozniszczenia, skrócenia życia o 15-20 lat.

Około 672 osób, czyli 10 % ogólnej liczby mieszkańców Gminy to osoby nadmiernie pijące- bez cech uzależnienia, u których występują choroby somatyczne. Kilkadziesiąt młodych ludzi w gminie nadużywa alkoholu szkodząc sobie i stanowią zagrożenie dla innych. Obniżył się wiek inicjacji alkoholowej do 11 roku życia. W kilkudziesięciu rodzinach - u dorosłych członków występują zaburzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne - osoby te wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej. Kilkadziesiąt dzieci pochodzących z tzw. rodzin alkoholicznych odnosi szkody zdrowotne, rozwojowe, emocjonalne, materialne, często bardzo trudne do usunięcia i długotrwałe. Dzieci te również wymagają specjalistycznej pomocy.

Co roku kilkadziesiąt rodzin zagrożonych problemem alkoholowym korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach. Rodzinom tym udzielana jest pomoc finansowa (zasiłki celowe, okresowe, dożywianie dzieci w szkołach), pomoc rzeczowa, a także pomoc w formie pracy socjalnej (praca socjalna - działalność zawodowa pracownika socjalnego, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi). Dzieci z tych rodzin uczęszczają na zajęcia w świetlicach środowiskowych. W związku z tym Rada Gminy Banie ustala na 2008 rok następujące kierunki działania:

I. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 1. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania w praktyce lekarskiej metody wczesnego rozpoznawania i szybkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.

 2. Współpraca z poradnią odwykową w powiecie.

 3. Dofinansowywanie placówek zajmujących się terapią odwykową.

 4. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa.

 5. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu:

 • motywowanie do leczenia,

 • informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,

 • rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania,

 • uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,

 • pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w terapiach.

II. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 1. Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, którego zadaniem jest motywowanie i kierowanie do leczenia oraz udzielanie pomocy i informacji ich rodzinom.

 2. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozeznania potrzeb poprzez sporządzenie wywiadu środowiskowego.

 3. Prowadzenie i finansowanie świetlic środowiskowych, środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Baniach, w Lubanowie, Babinku, w Swobnicy, w Sosnowie, Kunowie, Piasecznie.

 4. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej dla kadry zatrudnionej w świetlicach. Doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia świetlic.

 5. Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic.

 6. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy.

 7. Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie(„Niebieska Karta” i „Niebieska Linia”).

III. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.

 2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

 3. Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.

 4. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

 5. Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych. Systematyczne prowadzenie edukacji społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek i materiałów o tematyce alkoholowej.

 6. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.

 7. Tworzenie bazy do działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży.

  1. finansowanie trwałych rozwiązań w zakresie urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

  2. wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych.

 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu promocji zdrowia i propagowania trzeźwych obyczajów.

 9. Organizowanie konkursów i wystaw z zakresu profilaktyki alkoholowej.

 10. Organizowanie badań, sondaży i opinii pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych.

 11. Stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

 12. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, organizowanie festynów, obchodów lokalnych.

 13. Doposażenie bibliotek w publikacje tematyczne, pomoce dydaktyczne wzbogacające wiedzę o współczesnych zagrożeniach cywilizacyjnych.

IV. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 1. Wspieranie materialne, edukacyjne, lokalowe i osobowe organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym.

 2. Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy.

V. W zakresie działalności na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

 1. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z zagrożeniem nietrzeźwości kierowców.

 2. Bliższa współpraca z Policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców względem trzeźwości.

 3. Inicjowanie działań na rzecz podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

VI. W zakresie przestrzegania zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

 1. Prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców gminy z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej.

 2. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

 3. Wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż tych napojów.

 4. Działania kontrolne i interwencyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych mające na celu ograniczenia dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Kontrole sklepów, placówek oświatowo- wychowawczych, dyskotek, w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

 5. Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Szczegółowy plan pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjują i podejmują działania służące realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi: 50 zł brutto.

Preliminarz wydatków na 2008 r. stanowi załącznik Nr 2.

Rozdział IV

Oczekiwane korzyści z realizacji Programu

Skuteczna realizacja programu przyniesie korzyści takie jak:

1. Efekty ekonomiczne:

- zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną,

- wzrost produktywności pracowników,

- zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną i renty,

- zwiększenie efektywności wydatków na edukację,

- poprawa zasobów materialnych gospodarstw rodzinnych,

- zmniejszenie wydatków związanych z wymiarem sprawiedliwości.

2. Efekty zdrowotne.

- zmniejszenie ilości uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami przy pracy, na i w domu,

- obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań podwyższenie sprawności psychofizycznej.

3. Poprawa jakości życia.

Efekty te obejmują między innymi zmniejszenie indywidualnych ekonomicznych wynikających z picia, poprawę kondycji psychicznej i moralnej zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.

Załącznik Nr 1

PLAN PRACY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK

PROBLEMATYKA

FORMY POMOCY

TERMIN REALIZACJI

WYKONAWCY

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

1. Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stosowania w praktyce lekarskiej metody wczesnego
rozpoznawania i szybkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.

2. Współpraca z poradnią odwykową w powiecie.

3. Dofinansowywanie placówek zajmujących się terapią odwykową.

4. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa.

5. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu:

- motywowanie do leczenia,

- informowanie możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,

- rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania.

- uruchomienie interwencji przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.

- pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w terapiach.

cały rok

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-Policja

-Dyrektorzy Szkół

-Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- NZOZ „Panaceum”Banie

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

i przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, którego zadaniem
jest motywowanie i kierowanie do leczenia oraz udzielanie pomocy i informacji ich rodzinom.

2. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie rozeznania potrzeb poprzez sporządzenie wywiadu środowiskowego.

3. Prowadzenie i finansowanie świetlic środowiskowych, środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w Baniach, w Lubanowie, Babinku, w Swobnicy, w Sosnowie, Kunowie, w Piasecznie.

4. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej dla kadry zatrudnionej w świetlicach. Doposażenie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia świetlic.

5. Dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic.

6. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy.

7.Podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie(„Niebieska Karta” i „Niebieska Linia”).

Cały rok

-szkoły

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,

-organizacje kościelne

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

w szczególności dla dzieci i młodzieży

1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych.

2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,

3. Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się.

4. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

5. Udział w ogólnopolskich kampaniach medialnych. Systematyczne prowadzenie edukacji społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek i materiałów o tematyce alkoholowej.

6. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.

7. Tworzenie bazy do działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży.

a/ finansowanie trwałych rozwiązań w zakresie urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

b/ wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych.

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu promocji zdrowia i propagowania trzeźwych obyczajów.

9. Organizowanie konkursów i wystaw z zakresu profilaktyki alkoholowej.

10. Organizowanie badań, sondaży i opinii pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych.

11. Stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

12. Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, organizowanie festynów, obchodów lokalnych.

13. Doposażenie bibliotek w publikacje tematyczne, pomoce dydaktyczne wzbogacające wiedzę o współczesnych zagrożeniach cywilizacyjnych.

Cały rok

-Szkoły,

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Wspieranie materialne, edukacyjne, lokalowe i osobowe organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym.

2. Udzielanie pomocy grupom anonimowych alkoholików w przypadku podjęcia przez nich działalności na terenie gminy.

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

1. Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z zagrożeniem nietrzeźwości kierowców.

2. Bliższa współpraca z policją w celu zwiększenia liczby kontroli kierowców pod względem trzeźwości.

3. Inicjowanie działań na rzecz podejmowania ingerencji przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Policja

Przestrzeganie zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

1. Prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców gminy z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej.

2. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.

3. Wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż tych napojów.

4. Działania kontrolne i interwencyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych mające na celu ograniczenia dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Kontrole sklepów, placówek oświatowo- wychowawczych, dyskotek, w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

5. Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wg potrzeb

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Policja

Załącznik Nr 2

Preliminarz wydatków na 2008 r.

Dział

Rozdział

*

Wyszczególnienie

Kwota w zł

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4110

składki na ubezpieczenie społeczne( za osoby prowadzące świetlice opiekuńcze, programy profilaktyczne)6.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

(za osoby prowadzące świetlice opiekuńcze, programy profilaktyczne)1.000

4170


Wynagrodzenia bezosobowe


27.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

4220

Zakup środków żywności

12.000

4260

Zakup energii
elektrycznej, ciepła, wody, ścieków.

10.000zł

4300

zakup usług pozostałych

dowóz dzieci na obozy i kolonie z programem profilaktycznym, opłaty za kolonie i obozy z programem profilaktycznym, opłaty za programy profilaktyczne, zakup biletów na imprezy o tematyce profilaktycznej itp.)


12.800zł

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe

6.000

4430

Różne opłaty składki

200

RAZEM

85.000

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 Rada Gminy corocznie ma obowiązek uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji zadań wynikających z ustawy a w szczególności:

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,

 2. udzielanie rodzinom, w których występując problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:17:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:17:41