Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/93/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2008 r.


UCHWAŁA NR X/93/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2008 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/25/07 z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2007 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

Załącznik

do uchwały Nr X/93/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

GMINNY PROGRAM OCHRONY

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA 2008 rok

Zgodnie z art. 6 ust. 1 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm).

Zadania gmin

Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Główne cele programu:

1) zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy ofiarom przemocy;

2) zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe:

  1. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej zmierzającej do zapobiegania powstawaniu zjawiska przemocy;

  2. zmniejszenie rozmiarów problemów już występujących;

  3. rozbudowa bazy służącej niesieniu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie;

  4. tworzenie warunków do zdrowego, bezpiecznego stylu życia.

Realizacja Programu

Zadanie 1.

Wdrożenie procedur monitorowania i interwencji w sprawach związanych ze zjawiskiem przemocy przez następujące instytucje:

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach,

b) Posterunek Policji w Baniach,

c) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baniach,

d) placówki oświatowe na terenie gminy Banie,

e) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach.

Zadanie 2.

Zwiększenie ilości osób posiadających wiedzę i kompetencje potrzebne do skutecznego działania w zakresie likwidowania zjawiska przemocy w rodzinie:

a) podejmowanie działań w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie („Niebieska Karta”, Niebieska Linia”),

b) prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego,

c) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa,

d) dofinansowanie szkoleń i kursów służących podniesieniu kompetencji w zakresie zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

e) współpraca z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-kuratorami, prokuratorami, sędziami.

Zadanie 3.

Wspomaganie działalności instytucji, duszpasterstw, stowarzyszeń i osób fizycznych służących niesieniu pomocy ofiarom przemocy.

Zadanie 4.

Rozbudowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej zmierzającej do zapobiegania powstawaniu zjawiska przemocy:

a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,

b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest przygotowanie rodziców do wychowania dzieci bez przemocy,

c) tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu,

d) stworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy,

e) systematyczne prowadzenie edukacji społeczności lokalnej na tematy związane z przemocą oraz organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek i materiałów.

Zadanie 5.

Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baniach czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie finansowany będzie ze środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie na 2008 rok.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

Ustawa określa zadania własne gminy (art. 6 ust. 2), do których należy w szczególności:

  1. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

  2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

  3. opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

  4. prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:17:26