Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR X/91/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008


UCHWAŁA NR X/91/07

Rady Gminy Banie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art.166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 14.692.118 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 14.600.118 ,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 92.000 ,

i przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

 

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 855.442 zł,

2) rozchody budżetu w wysokości 947.442 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 80.000 ,

2) celową w wysokości 10.000

z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

 

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

 

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 22.600 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się:

 1. dochody w kwocie 85.000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 2. wydatki w kwocie 15.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 16.500 zł,

2) wydatki 26.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 11. Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 390.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 9,

 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

 5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 6. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2013,

 7. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników,

 8. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników,

 9. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 10. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych tych jednostek.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

DANUTA ZAWADZKA-ZAJĄC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Bud_et_2008-za__czniki.xls (XLS, 155.00Kb) 2008-01-14 10:15:29 411 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2008 10:16:50