Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 8 /2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 8 /2007
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
z dnia 22 listopada 2007roku
w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Na podstawie art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218

§ 1.1 Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach w wymiarze ½ etatu lub 1 etat .

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2.Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie, na stronie internetowej Gminy Banie oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baniach
Elżbieta Rozpondek


 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8 /2007
z dnia 22 listopada 2007r.

Banie: dnia 22 listopada 2007roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego ( ½ etatu lub 1 etat)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach

1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz niekaralność w sprawach
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

d) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości albo ukończoną
średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6-
letniej praktyki w księgowości, albo legitymowanie się wpisem do rejestru biegłych
rewidentów na podstawie odrębnych przepisów albo posiadanie świadectwa
kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub
certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

e) znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o rachunkowości ;

f) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

g) znajomość obsługi komputerowych programów finansowych;

h) znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych i innych .

2. Wymagania dodatkowe:

a)umiejętność pracy w zespole;

b) odpowiedzialność, komunikatywność;

c) rzetelność;

d)uregulowany stosunek do służby wojskowej ( w przypadku mężczyzn) ;

e) zdolności analityczne.

3.Zakres wykonywanych zadań.

a) prowadzenie rachunkowości jednostki;

b) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności, rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

e) przygotowywanie i rozlicznie projektów realizowanych przez GOPS, dofinansowanych ze środków unijnych i innych.

4. Wymagane dokumenty.

a)list motywacyjny,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d) kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

e) kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy potwierdzające wymagany staż pracy,

f) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie( wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

h) pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631);

i) kwestionariusz osobowy,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach ul. Skośna 6, pokój Nr 3 lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze –GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach” w terminie do dnia 07 grudnia 2007 roku do godziny 15:00

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Banie (www.banie.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie ( www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach , ul. Skośna 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) ,powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zmianami) „

„ W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/ odbiorę osobiście*”

* - niewłaściwe skreślić

Kierownik
Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Elżbieta Rozpondek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-11-2007 15:47:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-11-2007 15:48:42