Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Banie: dnia 27 września 2007roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Głównego Księgowego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach

w wymiarze 1/2 etatu

1. Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) niekaralność za przestępstwa ; przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

d) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości albo

e) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadanie co
najmniej 6- letniej praktyki w księgowości albo,
f) legitymowanie się wpisem do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych
przepisów albo,
g) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych
przepisów.

e) znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o rachunkowości ;

f) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych;

g) znajomość obsługi komputerowych programów finansowych;

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole;

b) odpowiedzialność, komunikatywność;

c) rzetelność;

d) uregulowany stosunek do służby wojskowej ( w przypadku mężczyzn) ;

e) zdolności analityczne.

3.Zakres wykonywanych zadań.

a) prowadzenie rachunkowości jednostki;

b)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z
planem finansowym;

c) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

d) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności, rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych.

4. Wymagane dokumenty.

a) list motywacyjny,

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów),

d) kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

e) kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy potwierdzające wymagany
staż pracy,

f) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie( wybrany kandydat
zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru
Karnego),

h) pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U.
z 2005r. Nr 196, poz. 1631);

i) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach ul. Skośna 6, pokój Nr 3 lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze -GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach” w terminie do dnia 19 października 2007r. do godziny 15:00

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Banie (www.banie.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie ( www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach , ul. Skośna 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) ,powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn .zmianami) „

„ W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/ odbiorę osobiście*

* - niewłaściwe skreślić

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Baniach

Elżbieta Rozpondek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-09-2007 10:51:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-09-2007 12:01:12